keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/20.09.1994 privind privind completarea Hotararii nr.75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale

20.09.1994

Hotararea Consiliului Local 94/20.09.1994
privind privind completarea Hotararii nr.75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SCO7334/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere ca Hotararea nr.75/1994 a omis stabilirea taxelor pentru autorizatiile de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora;
In conformitate cu prevederile art.34, pct.12,lit.(A) din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale;
Avand in vedere avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe;
In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29,alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se completeaza Hotararea nr.75/1994 a Consiliului Local al municipiului Timisoara cu urmatoarele taxe pentru autorizatiile de functionare si viza anuala a acestora:
a) pentru meseriasi si carausi 2500 lei;
b) pentru cazane de fabricat rachiu 5000 lei;
c) pentru liber profesionisti 8000 lei;
d) pentru mori,prese de ulei si darace 15000 lei;
e) pentru alte activitati neprevazute mai sus 25000 lei;

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a judetului Timis;
Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
SCHMIDT WALTER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI