keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/10.04.2001 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator al Simpozionului "Aspecte ale învaţământului primar şi gimnazial în ţările Euroregiunii Dunăre - Mureş - Criş - Tisa"

10.04.2001

Hotararea Consiliului Local 94/10.04.2001
privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator al Simpozionului "Aspecte ale învaţământului primar şi gimnazial în ţările Euroregiunii Dunăre - Mureş - Criş - Tisa"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC02001-5467/05.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) şi (o) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului "Aspecte ale învăţământului primar şi gimnazial în ţările Euroregiunii "Dunăre-Mureş-Criş-Tisa, ce se va desfăşura în perioada 4 - 6 Mai 2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei, din bugetul local, Cap.72.02. "Alte acţiuni" pentru organizarea simpozionului.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea acţiunii se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Şcolii nr.1 Timişoara
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI