keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/10.04.2001 privind privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000

10.04.2001

Hotararea Consiliului Local 93/10.04.2001
privind privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-5104/03.04.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2000 - privind bugetul de Stat pe anul 2000;
În conformitate cu Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 441/23.05.2000 - privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. (e), art.44 lit. (e) şi 103 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată ;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000 şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2000, conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2000.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern ;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Buget;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI