keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/27.05.1997 privind aprobarea devizelor actualizate la 28.02.1997 pentru obiectivele "Transformare Punct Termic in Centrala Termica zona Aleea C.F.R. si Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara"

27.05.1997

Hotararea Consiliului Local 92/27.05.1997
privind aprobarea devizelor actualizate la 28.02.1997 pentru obiectivele "Transformare Punct Termic in Centrala Termica zona Aleea C.F.R. si Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0972819/V/2.04.1997 al Directiei Tehnice Biroul Termoficare din cadrul Primariei municipiului Timisoara ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe siComisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 72/1996 a Finantelor Publice;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Devizul general recalculat pentru obiectivul "Transformare
Punct Termic in Centrala Termica Aleea C.F.R. Timisoara, acord Ministerul de
Finante 1368/1996 "la valoarea de 2.980.541,74 mii lei, din care 2.191.431,97
mii lei ConstructiiMontaj,al Regiei Autonome "CALOR" Timisoara, anexat
prezentei;


Art.2: Se aproba Devizul general reactualizat pentru obiectivul "Reabilitarea
retelelor termice in municipiul Timisoara,HG 334/1996" la valoarea de
50.911.718,45 mii lei, din care 45.087.631,54 mii lei ConstructiiMontaj, al
Regiei Autonome "CALOR" Timisoara, anexat prezentei.


Art.3: Cuaducerea la indeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Timisoara, si
Regia Autonoma "CALOR" Timisoara;
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Regiei Autonome "CALOR" Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
OBERST LADISLAU
Contrasemneaza