Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/23.02.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 91/23.02.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2167 / 31.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2168 din data de 31.01.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.02.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2168/31.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completarile si modificarile aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Hotararea Consiliului Local nr.542/20.12.2017 se completeaza cu art.11 cu următorul cuprins:
" Salariile angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului pot fi restabilite oricând pe parcursul anului, la propunerea Primarului, prin hotărâre de Consiliu Local."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism ţi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_si_raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR (co HER o/. 2o/3 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara Sectiunea a2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situatiei actuale În contextul actual , potrivit Legii- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului , salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. În prezent, ele sunt aprobate prin HCL nr.542/20.12.2017, 2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Schimbarea preconizată este de conferire a posibilitatii de restabilire a acestora in cursul anului 2018 , cu efectul direct de eficientizare a activității , 3. Alte informatii ---- 4. Concluzii Propunem completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara cu precizarea că salariile angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timisoara pot fi restabilite oricând pe parcursul anului, la propunerea Primarului, prin hotărâre de Consiliu Local. PRIMAR NICOLAE ROBU Cod FO 53-03, Ver.1 �

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA SERVICIUL RESURSE UMANE R. E DI 2013 RAPORT DE SPECIALITATE Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 2167/31.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara ; În conformitate cu prevederile art.11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, apreciez că proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara , îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN (ft Cod FO53-01,Ver.l �

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-2168/31.01.2018 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL JURIDIC 02.02.2018 AVIZ la raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara Având în vedere Raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice: (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaţilor, (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administrației publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual. Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 7 - Forma de redactare a actelor normative (1)Proiectele de legi, propunerile legislative şi celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. �

(4) Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispoziţiilor. Luand in considerare faptul ca legiuitorul foloseste sintagme precum “ salariile de bază se stabilesc “ , “ Stabilirea salariilor lunare “, “ Nivelul veniturilor salariale se stabileşte “ recomandam folosirea expresiei “ pot fi stabilite “. Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice: Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forța legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunțate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege; b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală; d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor; e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii și recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii; 5) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanța activităţii desfăşurate; 8) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar; h) principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii; i) principiul publicității în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar. Se avizează favorabil Raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea și oportunitatea demersului referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz nu priveşte aspectele de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. SERVICIUL JURIDIC, DANIEL VACARESCU Cod FO53-13,Ver.l �