keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/12.07.1994 privind privind pentru modificarea Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale

12.07.1994

Hotararea Consiliului Local 90/12.07.1994
privind privind pentru modificarea Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC03668/21.06.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale si cu Ordonanta Guvernului nr.15/1992 privind majorarea impozitelor si taxelor locale;
In bazaprevederilor art.21lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se modifica Hotararea nr.43/1992 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind majorarea impozitelor si taxelor locale in conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994,privind impozitele si taxele locale, mentininduse majorarile pentru: impozitul pe cladiri,impozitul pe terenuri ocupate de cladiri
si alte constructii,taxa asupra mijloacelor de transport.
Pentru aceaste din urma categorii de impozite si taxe, modificarile prevazute de Legea nr.27/1994 urmeaza a se aplica incepind cu 1 ianuarie 1995.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Serviciului Buget Contabilitate;
Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
GALAMBOS STEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI