keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/27.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.

27.01.2004

Hotararea Consiliului Local 8/27.01.2004
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 860/19.01.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu O.U.G. nr 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d ), ( i ) şi ( j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2004 al COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE ,,COLTERM" S.A. Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm" S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PAUL SANDU COSTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_proiect_COLTERM.pdf

ANEXA SC COLTERM SA TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI

CHELTUIELI PE ANUL 2004

mii lei

Nr. Prevederi Indicatori rand an 2,004 0 1 2

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)

01 1,701,422,785

1. Venituri din exploatare,din care: 02 1,700,172,785 a) Venituri din activitatea de baza-704 03 891,955,656 b) Venituri din alte activitati-

707,708,722 04 50,600,000

c) Venituri din surse bugetare,din care: 05 742,017,129 - subventii pentru produse si activitati 06 0 - subventii pentru acoperirea

diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741

07 742,017,129

- transferuri 08 0 - prime acordate de la bugetul statului 09 0 - alte sume primite de la bugetul de

stat 10 0

d) Venituri din fonduri speciale 11 0 e) Alte venituri din exploatare -

754,758,781 12 15,600,000

2. Venituri financiare 13 1,250,000 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.

15 + rd. 36 + rd. 37) 14 1,696,422,785

1. Cheltuieli pentru exploatare - 15 1,648,322,785

total,din care: a) Cheltuieli materiale 16 1,113,174,385 b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 290,000,000 - salarii brute (641) 18 218,109,000 -colaboratori (621) 19 - - contributie la asigurarile sociale de

stat (6451) 22% 20 47,982,000

- ajutor de somaj (6452) 3% 21 6,543,000 - contributie la asigurarile sociale de

sanatate,conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%

22 15,267,000

-alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2,099,000 -fond special de solidaritate sociala

pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999

635-004

24 1,008,000

-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli

profesionale conf.Legii 346/05.06.2002 6458-005 0,5%

25 1,091,000

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

26 165,000,000

d) Cheltuieli prevazute de art.38 din

Legea bugetului de stat nr.507/2003 din care:

27 4,362,180

-transferuri sau subventii 28 e) Cheltuieli de protocol (623) 29 500,000 f) Cheltuieli reclama si publicitate 30 40,000 g) Tichete de masa (604) 31 20,000,000 h) Alte cheltuieli (635),din care: 32 53,434,220 - taxa pentru activitatea de exploatare

a resurselor minerale 33

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34 100,000

i) Comisioane si onorarii ( 622 ) 35 j) Alte cheltuieli de exploatare

(exceptionale)-658 36 1,812,000

2. Cheltuieli financiare (665, 668) 37 48,100,000 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 5,000,000 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39 250,000

-fond de rezerva 40 250,000 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

ANII PRECEDENTI 41

VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 1,750,000 VIII. PROFITUL DE

REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:

43 3,250,000

a) Rezerve legale 44 250,000

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

45 1,500,000

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului

rezultat din vânzari active,respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul

pe profit

46

d) Alte repartizari prevazute de lege 47 e) Pâna la 10% pentru participarea

salariatilor la profit 48

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor

autonome,ori dividende în cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

49 1,500,000

d) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

50

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

51 211,770,000

1. Surse proprii din care 52 168,200,000 ~amortizare 165,000,000 ~fond dezvoltare 2,000,000 ~fonduri proprii 1,200,000 2. Alocatii de la buget 53 38,700,000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 4,870,000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care: 58 211,770,000

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

59 184,870,000

2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:

60 26,900,000

- interne 61 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 1,701,422,785 2. Costuri aferente volumului de

activitate 69 1,696,422,785

3.Nr.prognozat de personal la finele anului

70 1,280

4. Nr mediu personal total 71 1,320 5. Fond salarii,din care: 72 218,109,000 a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate 73

b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic

potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001,din care:

74 816,000

* sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit

art.7(2) din OUG nr.79/2001

75 204,000

* premiul annual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

76 204,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca

77 217,293,000

6.Câstigul mediu lunar pe salariat 78 7. Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana)(rd.68/rd.71)-în preturi

curente

79 1,288,956

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/persoana)(rd.68/71)-în preturi comparabile

80

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizice/nr.pers.)

81 909,167

9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

cheltuieli totale/venituri totale X1000

82 997.06

10. Plati restante-total 83 350,000,000 * preturi curente 84 * preturi comparabile (rd.84 x indicele

de crestere a preturilor prognozat) 85

11.Creante restante-total 86 300,000,000 * preturi curente 87 * preturi comparabile (rd.87 x indicele

de crestere a preturilor prognozat) 88

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, ing.Ion Piturca Ionel Buciu