keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/14.04.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului stiintific international "EUROREGIUNEADUNAREMURESTISA, SPATIUGEOECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA"

14.04.1998

Hotararea Consiliului Local 88/14.04.1998
privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului stiintific international "EUROREGIUNEADUNAREMURESTISA, SPATIUGEOECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO982470/27.03.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privindadministratia publica locala republicata simodificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al evenimentului stiintific international
"EUROREGIUNEA DUNAREMURESTISA, SPATIU GEOECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA".

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 3.000.000,00 lei din bugetul local,
Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de
tineret" pentru organizarea evenimentului stiintific.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare; Biroului Corp Control Primar;
Universitatii de Vest Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza