keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 86/14.04.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Conferintei "INSTALATIILE PENTRU CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL"

14.04.1998

Hotararea Consiliului Local 86/14.04.1998
privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Conferintei "INSTALATIILE PENTRU CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO983096/17.03.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privindadministratia publica locala republicata simodificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Conferintei "INSTALATIILE PENTRU CONSTRUCTII SI
CONFORTUL AMBIENTAL". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000,00 lei din
bugetul local, Cap.72 "Alte Actiuni", pentru organizarea conferintei.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Facultatii de Constructii Timisoara; Asociatiei Inginerilor
Instalatori din Romania Filiala Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza