keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/26.02.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2008

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 85/26.02.2008
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008- 2462/ 8.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art.27 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 619/2006 pt. aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere art.36 alin. (2) litera b), alin. (4) litera a), aliniatul (6) litera a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă componenta Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2008 în următoarea componenţă:
- SERGIU ŞTIRBU - consilier local
- PAVEL ŢEPENEU - consilier local
- AUREL AVRAM JECU - consilier local
- FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU - consilier local
- BENIAMIN DANIEL URSU - consilier local
- FLORICA PUŞCAŞ - consilier local
- RADU ŢOANCĂ - consilier local.
Secretariatul comisiei va fi asigurat prin grija Biroului Relaţii Publice.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare prin Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi ;
- Direcţiei de Comunicare ;
- Direcţiei de Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice Învăţământ, Sport, Cultură;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red. 2ex D.S.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2008-2462 /8.02.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2008

Prin HCL 619 din 19.12.2006, Consiliul Local a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local. În capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţionare este reglementat modul de lucru al comisiei, componenţa acesteia (minim 5 consilieri locali maxim 7, cu drept de vot), secretarul comisiei un reprezentant al Biroului Relaţii Publice (fără drept de vot). De asemenea este menţionat faptul că printr-o hotărâre a Consiliului Local vor fi desemnaţi membrii comisiei. Prin urmare propunem Consiliului Local Timişoara să nominalizeze componenta Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2008: - - - - - - - Violeta Mihalache Director

Alina Pintilie Şef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Diana Salomia Consilier