keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 83/27.03.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale - "Instalaţii pentru construcţii şi confortul ambiental"

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 83/27.03.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale - "Instalaţii pentru construcţii şi confortul ambiental"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 4033/15.03.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale "Instalaţii pentru construcţii si confortul ambiental" care va avea loc în perioada 26 - 27 aprilie 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 12.000.000 lei de la bugetul local , cap.72.02 "Alte Acţiuni ", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei conferinţe se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România - Filiala Banat;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI