keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 81/01.03.2016
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -2699/04.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.8/04.11.2015 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2015-3218/04.12.2015 a Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
În conformitate cu prevederile art.104 alin (2) lit.a, art.103 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.(a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, conform Anexei, referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016, pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş,cu sediul în cadrul Liceului Teoretic "Grigore Moisil",str.Ghirlandei nr.4.

Art.2: Alocarea din bugetul local al Municipiului Timişoara din cap.65.02 "Învăţământ" a sumei de 150.000 lei din care 100.000 lei privind cheltuieli salariale a personalului Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş si 50.000 lei pentru bunuri si servicii.

Art.3: Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş este obligat să raporteze trimestrial către Consiliul Local raportul de activitate şi situaţia financiară.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Direcţia Economică-Serviciul Financiar şi Biroul Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Cultura-Sport;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu BIROUL ŞCOLI-SPITALE COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC2016 -2699/04.02.2016

REFERAT

Privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al

Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş. Având în vedere prevederile art.57, art.104 alin (2) lit.a, art.103 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completarile ulterioare precum şi O.M.E.C. nr.5577 din 2 noiembrie 2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi conţinut privind finanţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş. Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş s-a înfiinţat conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4809/22.10.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.789/29.10.2014. Conform prevederilor art.103 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale” Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”. Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş, cu sediul în cadrul Liceului Teoretic „Grigore Moisil”, str.Ghirlandei nr.4, ca entitate cu personalitate juridică, s-a înfiinţat din deziderentul şi necesitatea de a oferi cadrul legal formării şi susţinerii performanţei învăţământului din Timiş. Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, respectiv, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maxim. Prin adresa nr.8/04.11.2015 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2015/04.12.2015 Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş ne transmite documentaţia privind strategia activităţiilor realizate până în prezent precum şi perspectivele privind dezvoltarea centrului pentru anul şcolar 2016-2017. Atât Primăria Municipiului Timişoara cât şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş se angajează să sprijine reciproc susţinerea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, având ca misiune promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal, printr-un protocol de colaborare, anexă la referat.

FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului

Local:

1.Aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiului Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, conform anexei, referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş,cu sediul în cadrul Liceului Teoretic „Grigore Moisil”,str.Ghirlandei nr.4. 2.Alocarea din bugetul local al Municipiului Timişoara din cap.65.02 „învăţământ”a sumei de 150.000 lei din care 100.000 privind cheltuieli salariale a personalului Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş si 50.000 lei pentru bunuri si servicii. 3.Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş este obligat să raporteze trimestrial către Consiliul Local raportul de activitate şi situaţia financiară.

VICEPRIMAR, PT.SECRETAR, Dan Diaconu Simona Drăgoi

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu ŞEF SERVICIU FINANCIAR, Lelica Crisan

ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Laudatu

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Atasament: Protocol_centru.pdf

MUNICIPIULTIMIŞOARA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ Nr....... Nr. ......

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

Prezentul Protocol stabileşte cadrul general al colaborării celor două instituţii la baza căruia se află respectul reciproc şi dorinţa comună de a participa la soluţionarea problemelor socio-educaţionale şi de a dezvolta proiectele educaţionale.

ART. I PĂRŢILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, avand codul fiscal RO 32937000, reprezentat prin d-nul ................. – Primar

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ cu sediul în municipiul Timişoara, B- ul C.D. Loga, nr. 3, reprezentat prin Inspector Şcolar General Aura Codruţa Danielescu, CIF: 4483439, cont: RO88TREZ62123650157XXXXX.

ART. II. TEMEI LEGAL

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 5577/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă

- Ordin nr. 4809/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş.

- Hotărârea Consiliului Local Timişoara......................privind aprobarea Bugetului general propriu pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate;

ART. III. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Crearea unui cadru oficial de colaborare pentru asigurarea finanţării şi funcţionării Centrului

Judeţean de Excelenţă Timiş, având ca misiune promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili

de performanţă şcolară, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor

individuale la nivel maximal.

Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş elaborează programe de educaţie diferenţiată, în

colaborare cu specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar, pe discipline, arii curiculare

sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, asigură anual constituirea şi funcţionarea grupelor de

excelenţă, încadrarea cu personal didactic pentru grupele de excelenţă, asigură organizarea şi

funcţionarea bibliotecii proprii, elaborează programe şi proiecte în vederea asigurării resurselor

materiale, curriculare, informaţionale şi financiare necesare desfăşurării activităţii şi asigură

implementarea acestora.

De asemenea, Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş elaborează şi asigură implementarea

unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii

MUNICIPIULTIMIŞOARA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ Nr....... Nr. ......

 

neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare

educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, dezvoltă programe proprii de

cercetare didactică şi organizează conferinţe care au ca temă activităţile specifice centrului de

excelenţă; poate organiza anual tabere naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de

performanţe înalte, pe discipline.

ART. IV. DURATA PROTOCOLULUI  

Prezentul Protocol se încheie pentru o perioadă de 1 an, începând cu data semnării lui de

către părţi, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor;

Părţile pot denunţa unilateral prezentul Protocol de Parteneriat comunicând manifestarea lor

de voinţă în acest sens celeilalte părţi, prin scrisoare cu confirmare de primire.

ART. V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara asigură cheltuielile Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, în limita sumelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Cheltuieliile suportate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş constau în cheltuieli salariale a personalului şi cheltuieli pentru bunuri si servicii.

Să asigure, în viitor, funcţionarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş într-un sediu propriu.

Obligaţiile Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Să nominalizeze unităţile de învăţământ care participă cu elevi capabili de performanţă, în toate

domeniile.

Să coordoneze întreaga activitate a Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş referitoare la

pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;

Să organizeze, în colaborare cu autorităşile locale, concursul pentru ocuparea funcţiei de

director al Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, în conformitate cu legislaţia specifică

învăţământului preuniversitar;

Să menţină o legătură permanentă între părţile semnatare ale protocolului, prin reprezentanţii

desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes

comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri;

MUNICIPIULTIMIŞOARA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ Nr....... Nr. ......

 

Să informeze trimestrial privind situaţia progresului în activitate al Centrului Judeţean de Excelenţă

Timiş, ca urmare a rapoartelor lunare întocmite de către conducerea Centrului Judeţean de Excelenţă

Timiş.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş supervizează modalitatea de realizare a cheltuielilor

asigurate din Bugetul Local.

Art. VI FINAŢAREA PROTOCOLULUI

Părţile semnatare sprijină, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare

activităţile cuprinse în prezentul protocol;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş vor colabora pentru

efectuarea demersurilor necesare în vederea identificării unor surse de finanţare pentru susţinerea

activităţii Centrului de Excelenţă;

ART. VII. DISPOZIŢII FINALE

Completarea şi/sau modificarea prezentului protocol poate fi făcută numai cu acordul scris al

ambelor părţi prin act adiţional.

Neînţelegerile intervenite între părţi în legătură cu prezentul protocol vor fi soluţionate de

instanţele judecătoreşti competente, numai dacă nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă.

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului, se vor face în scris prin e-

mail, fax sau poştă.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL TIMIŞOARA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ PRIMAR INPECTOR ŞCOLAR GENERAL Viză control financiar, DIRECTOR DIR. ECONOMICA SEF BIROU ŞCOLI-SPITALE Viză juridic,

CONSILIER,