keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al pliantului şi a casetei promoţionale pentru promovarea proiectului de reconversie a Sinagogii din Cetate în Auditorium

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 80/27.03.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al pliantului şi a casetei promoţionale pentru promovarea proiectului de reconversie a Sinagogii din Cetate în Auditorium


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 2954/27.02.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, progn oze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al pliantului de prezentare şi a casetei promoţionale în limba germană pentru promovarea proiectului de reconversie a Sinagogii din Cetate(strada Mărăşeşti nr.6) în Auditorium.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui proiect se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Societăţii Filarmonice din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI