keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/09.09.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 80/09.09.2016
privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3847din 28.07.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile pct. 9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia Logan Prestije cu nr. de înmatriculare TM 17 ZTZ, care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în limita maximă de 125 litri/lună.

Art. 2: Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia Logan Prestije cu nr. de înmatriculare TM 17 ZTY, care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în limita maximă de 125 litri/lună.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primariului Munuicipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_consum_LOGAN_2016.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Bulevardul Regele Carol I nr.10 NICOLAE ROBU Telef/fax 0256-220583 Nr. 3847/28.07.2016

REFERAT

privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia Logan Prestige înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi autoturismul Dacia Logan Prestige înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de

Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

În lista de investiţii pentru anul 2016 – la poziţia 1 – a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.2797/03.06.2016, figurează două autoturisme Dacia Logan. Cele două autoturisme Dacia Logan, s-au achiziţionat la preţul de 44.299,32 lei/autoturism, la data de 15.06.2016 de la Renault Comercial Roumanie SRL, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Având în vedere scopul achiziţionării autoturismelor, respectiv efctuarea de deplasări în interesul desfăşurării în condiţii optime a activităţilor Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, este necesară aprobarea normativului privind consumul lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Logan Prestige cu nr. înmatriculare TM 17 ZTZ (deplasarea la sediile DASC Timişoara – 9 sedii -, deplasări la entităţi şi instituţii colaboratoare şi partenere, activităţi administrative), şi autoturismul Dacia Logan Prestige cu nr. înmatriculare TM 17 ZTY (realizarea activităţilor administrative privind distribuirea de alimente prin Programul European Operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate).

Având în vedere prevederile pct.9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea O.G.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;

Conform celor menţionate, vă supunem spre aprobare cota consumului lunar de carburant pentru cele două(2) autoturisme, la 125 litri/lună/autoturism. Viceprimar Director Executiv FARKAS IMRE MARIA STOIANOV Şef Birou Administrativ - Informatică Inspector de specialitate COSMIN DUMITRESCU DORIAN FIŢ Serviciul juridic