keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 80/01.03.2016
privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-4026/19.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2016-2017, cu nr.SC2016-003633/16.02.2016;
Având în vedere prevederile art.19 alin (4), art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017, în baza Avizului Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, aşa cum este prevăzută în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Unităţilor de învăţământ din Anexe;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_3.pdf

REȚEAUA ANEXA NR.3 unităților de învăţământ preuniversitar privat autorizat - care vor funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZAT Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Observatii: Unitatea de învățământ cu PJ este AUTORIZATĂ/ ACREDITATĂ pe cel puţin un nivel de învăţământ ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TIMISOARA (POS) Timişoara, bv. Regele Carol I nr. 11 tel: 0721232682 cristiana_carnatQyahoo.com postliceal autorizat COLEGIUL "ALMA MEDICA” TIMIȘOARA (POS) Timișoara, str. Simion Bărnuţiu nr.9 tel: 0256-287922, 0724669226 carmen.barbosuQyahoo.com postliceal autorizat LICEUL TEORETIC SOCRATES TIMIȘOARA (GIM; LIC TEO) Timișoara, str. Calea Bogdăneştilor nr. 32 B tel: 0356113322; copaci22Qyahoo.fr liceal autorizat gimnazial autorizat LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA (LIC TEO) str. Ofcea nr.9 tel: 0256/486321; henricoandatmQyahoo.com liceal autorizat ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SF. ANTIM IVIREANUL" TIMIŞOARA (PRI; GIM) Timişoara, bv. Liviu Rebreanu nr 35 tel: 0256-228784; 0256-228785 secretariat Qscoalaortodoxa.ro gimnaziu autorizat primar autorizat ȘCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" (PRI)) Timişoara, str.Aleea Ghirodei nr. 55A tel: 0720176954 primar autorizat GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “WENDY KIDS” (PRE) Timișoara, str.Aleea Ghirodei nr. 5SA tel: 0720176954 preşcolar autorizat GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "TROIŢA” TIMIȘOARA (PRE) Timişoara, bv. Liviu Rebreanu, nr 35 tel:0758876482, tel: 0356715955 contactQgradinitatroita.ro preşcolar autorizat GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” LUI GOGHITĂ” TIMIȘOARA (PRE) Timişoara,str.Aida nr.16 lagradinitaluigoghitaQEyahoo.com preșcolar autorizat 10 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLUTURAȘUL BOBIŢĂ” TIMIŞOARA (PRE) Timişoara, str. Mureș nr. 10 tel: 722796844 fluturasul.bobitaQyahoo.com preşcolar autorizat 11 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KINDERGARTEN MINISSA” TIMISOARA (PRE) Timisoara,str.Paul Constantinescu nr. 2 tel:0720910128; 0356-402669 preșcolar autorizat 12 GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DIN-DIN" TIMIŞOARA (PRE) Timişoara, str. Someş nr. 6 tel: 745625803 dansilvia07Qyahoo.com preșcolar autorizat 13 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „BETANIA” TIMIȘOARA (PRE) Timişoara,str. Independenței nr.19 tel: 0727835961, 0744692818; sogardlQEyahoo.com preşcolar autorizat

REȚEAUA ANEXA NR.) unităților de învăţământ preuniversitar privat autorizat - care vor funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZAT Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Observatii: Unitatea de învăţământ cu PJ este AUTORIZATĂ/ ACREDITATĂ pe cel puțin un nivel de învăţământ 14 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "GRĂDINIŢA COPIILOR FERICIŢI" TIMIȘOARA (PRE) Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr.9 tel: 072134853 anka_albuQyahoo.com preşcolar autorizat 15 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR” TIMISOARA (PRE) Timișoara, str. Țebea nr.29 tel: 0356004748, 0724309394 dana76_dana(QQyahoo.com preşcolar autorizat INSPECTOR ŞC LAR:GENERAL, Prof. Aura“Codruța DANIELESCU Comp.Prognoză şi Reţea Şcolară, Ec, Corina-O. NISTOR -L. < OV

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE, Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC2016-4026/19.02.2016

REFERAT

privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ

preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara,

pentru anul şcolar 2016-2017

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, actualizata, prevede la art.19,alin (4): ’’Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.’’ Totodata la art.61 alin.(1) şi alin.(2) se prevede:’’(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului’’.Organizarea reţelei școlare prin arondarea unor instituţii de învăţământ, are ca scop crearea unui sistem de învăţământ organizat, administrat și finanţat corespunzător, în vederea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber și egal al tuturor copiilor la actul educaţional și adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor direcţi și indirecţi. Arondarea instituţiilor de învăţământ nu trebuie să producă dezechilibre și distorsiuni în organizarea, conducerea și susţinerea unităţilor de învăţământ, ci dimpotrivă, crearea unor instituţii puternice, cu un număr mai mare de elevi și preșcolari, care să asigure o susţinere financiară proprie și pe termen lung.

Având în vedere prevederile art.19 alin (4) şi art.61 alin (2) din Legea nr.1/2011, prin care autorităţile administraţiei publice locale aprobă organizarea, funcţionarea şi,după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare,

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, prin adresa cu nr.SC 2015-029906/06.01.2016, proiectul privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat pentru anul şcolar 2016-2017, cu propunerea:

- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit Poşta a Municipiului Timişoara cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 Timişoara; - fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.7 a Municipiului Timişoara cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Timişoara; - fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 a Municipiului Timişoara cu Grădiniţa cu Program Prelungit CFR Timişoara; Prin adresa cu nr.227/14.01.2016 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2016- 003633/16.02.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform privind organizarea reţelei unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat si privat pentru anul şcolar 2016-2017, conform anexelor ataşate: -Anexa nr.1 pentru unităţile de învaţămant preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara cu modificări specificate în coloana “Observaţii”- poziţiile: nr.36,49,57; -Anexa nr.2 pentru unităţile de învaţămant privat acreditat din Municipiul Timişoara cu precizarea că se adaugă Grădiniţa cu Program Prelungit “Cordiana” Timişoara; - Anexa nr.3 pentru unităţile de învăţământ privat autorizate din Municipiul Timişoara; - Anexa nr.4 pentru unităţile conexe de stat din Municipiul Timişoara;

Având în vedere cele menţionate, propunem: - emiterea unui Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timisoara, pentru anul şcolar 2016- 2017, aşa cum este prevăzută în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 şi Anexa nr.4, care vor face parte integrantă din proiectul de hotărâre de consiliu.

VICEPRIMAR, PT. SECRETAR, Dan Diaconu Simona Dragoi

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, Adrian Faur CONSILIER, Anca Laudatu

AVIZAT, Serviciul Juridic

Atasament: anexa_1+anexa2+anexa_4.pdf

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIM B-dul C.D.Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 30517 Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429 isjtimomail dnttm.ro, www.isj.tm.edu.ro ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Nr. 227 din 14.01. 2016 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA In atenția domnului primar Prof.univ.dr. Nicolae ROBU În urma adresei Primăriei Timișoara, nr.SC 2015-029906 din 06.01.2016, înregistrată la 1.S.J. Timiș nr. 227 din 14.01.2016 , s-a analizat propunerea proiectului privind reorganizarea rețelei școlare la nivelul municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2016 — 2017, în ședința Consiliului de administrație din data de 14.12. 2015. În temeiul prevederilor art. 61 alin.2 din Legea educației naționale nr.1 / 2011, se emite avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Timiș pentru proiectul privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2016 - 2017, conform anexelor atașate: Anexa nr. 1 pentru unitățile de învățământ de stat din municipiul Timișoara cu modificări specificate în coloana "Observații” — pozitiile: nr.36, 49, 57: Anexa nr. 2 pentru unitățile de învățământ privat acreditat din municipiul Timișoara cu precizarea că se adaugă Grădinița cu Program Prelungit "Cordiana” Timișoara; Anexa nr. 3 pentru unitățile de învățământ privat autorizat din municipiul Timișoara Anexa nr.4 pentru unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara. CONSILIER REȚEA ŞCOLARĂ, Ec. Corina- 0. NISTOR —L..

ANEXA NR.1 REȚEAUA unităţiior de învăţământ preuniversitar de stat care va funcționa în anul şcolar 2016 - 2017 | I. ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail DE ÎNV./LOCALITATE STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI Observatii: COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN TIMISOARA (PRI;GIM;LIC TEO) Timișoara, bv. 16 Decembrie 1989 NR.26 Cod.300172/ tel:0256-491714 ;fax.0256-491713; cnbcolegiulbanatean.ro COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA (GIM; LIC TEO) Timișoara, bv. C.D. Loga nr.37 , tel: 0256-491873 fax: 0256- [492094 * clona Qloaa.ra. COLEGIUL NAŢIONAL “ANA ASLAN” TIMIȘOARA (LIC TEO; POS) Timișoara, bv. Revoluţiei nr. 15/A tel: 0256- 492345, 0356- 804283, 0356 804284, fax. 0256- 492345; anaaslantmQyahoo.com COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA (PRI, GIM, LIC VOC) Timişoara, str.Cluj nr.12 tel:0256-221000; 0256-494067; fax:221482; ion.viduEgmail.com LICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC TEO) Timişoara, str. 1. L. Caragiale nr.. 6 , Tel/fax 0256-201247; 0256-435188; secretariatQwilliamshakespeare.ro GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44/ PRE/ TIMIȘOARA LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON” TIMIŞOARA (PRI; GIM; LIC TEO) Timişoara, str. Pestalozzi nr.14 tel: 0256-491540;fax:0256-491540; tel: 025-6203406; liceu_calderonQyahoo.com LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA", TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC TEO) Timişoara, bv. G. I. Dragalina nr.11 A, cod. 300181 tel: 0256-493031; fax: 0256-221273; bartokQbartok.ro GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10/ PRE/ TIMIŞOARA LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA (PRI, GIM, LIC TEO) str. Gheorghe Lazăr nr.2, tel: 0256-201885; fax: 0256- 201885; n.lenauschuleQyahoo.de | LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" TIMIȘOARA PRE; PRI, GIM, LIC TEO) Timișoara, str. Negoi nr. 47; cod 300568 tel: 0256-224384;fax: 0256-224384; licvladtepes_tmQyahoo.com GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 IPRE/TIMIŞOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI” TIMIŞOARA (PRI, GIM, LIC TEO) Timișoara, bv. Gen. Ion Dragalina nr. 6, tel: 0256-491624; fax:0256-491624; dobradoviciQyahoo.com

ANEXA NR.1 REȚEAUA unitățiior de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2016 -2017 I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ Nr.crt. Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE Observatii: LICEUL TEORETIC ,, GRIGORE MOISIL,, TIMIȘOARA ( PRI, GIM, LIC TEO) Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4, tel: 0256-493451; fax. 0256-498362 director Qinfo.tm.edu.ro LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIŞOARA (PRI; GIM; LIC TEO;VOC) Timișoara, bv. C.D.Loga nr.45, cod 300020 tel. 0256-490043 ;fax.0256- 490043 lped_tmQyahoo.com LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" TIMIŞOARA (PRI; GIM; LIC VOC) Timișoara, str. F.C. Ripensia nr.29 , tel: 0256-489153; fax: 0256-489153 licsportbanatulQyahoo.com LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA (GIM; LIC VOC) Timişoara, bv. General I.Dragalina nr.8 tel: 0256-493822, 0256-294094, fax 0256-493822, 0256- 294094 liceuarteplastice_timisoaraQyahoo.com LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "LOGOS" TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC VOC, TEO; POS) Timişoara, str. Transilvania, nr.10A, cod 300456 tel: 0256- 240644; fax 0256 -240643 scoalalogosQyahoo.com LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC VOC) Timișoara, str. P-ţa Regina Maria nr.1 tel: 0256-201986; tel: 0256-295777; fax: 0256-201986; fax:0256-295777 gerhardinumQyahoo.com LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA (GIM; LIC VOC, TEO) Timişoara, str. Ady Endre nr.20 tel: 0256-208601; tel: 0356-814284; fax: 0256-208601; fax: 0356-814284 LICEUL WALDORF TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC VOC) Timișoara, str.Uranus nr.10 tel: 0256-482448; fax: 0256-482448 |liceul_waldorf_timisoaraQyahoo.com COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERIO NITTI” TIMIȘOARA (LIC TEHN; POS) Timișoara, str. Corbului nr.7C tel: 0256-490980; fax: 0256-490980 eco170tmEgmail.ro 20 COLEGIUL TEHNIC DE VEST TIMIŞOARA (LIC TEHN; PROF) Timişoara, bv. Regele Carol I nr.11 tel: 0256-493026; fax: 0256-493026 ctv_timisoaraQyahoo.com 21 COLEGIUL DE SILVICULTURA ȘI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" TIMIŞOARA (PRE; LIC TEHN; POS) Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr.5 tel:0256-220093; fax0256-220093 cOgmail.com GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13, PRE/TIMIŞOARA

ANEXA NR.1 REȚEAUA unităților de învăţământ preuniversitar de stat care va funcționa în anul şcolar 2016 - 2017 I. ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail DE ÎNV./LOCALITATE STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI Observatii: 22 COLEGIUL TEHNIC "AZUR" TIMIŞOARA (LIC TEHN; PROF; POS) Timișoara, Calea Martirilor nr.64 tel: 0256-463247; 0356-410068 ;0356-410069 fax: 0256- 463247;0356410068;0356410069 liceulazurQyahoo.com 23 COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA (LIC TEHN; PROF) Timişoara, Piaţa Iancu Huniade nr. 3 tel: 0356-411540; fax 0356-411540 emanuil.ungureanuQyahoo.com 24 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIŞOARA (LIC TEHN; PROF) Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr.37 tel:025-226404; fax:025-226404 colegiul_coandaQQyahoo.com COLEGIUL TEHNIC "ION I.C. BRATIANU” TIMIŞOARA (LIC TEHN; PROF) Timişoara, P-ţa Huniade nr. 2 tel: 0256-434934, 0256-436322; fax:0256-434934, 0256- 436322 26 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND 1” TIMIŞOARA (LIC TEHN; PROF; MAIŞTRI) Timișoara, str. Renașterii nr.24 A tel: 0256-225905; fax: 0256-225905 colegiultehnicferdinandEyahoo.com 27 COLEGIUL TEHNIC"ION MINCU" TIMIȘOARA (PRI; GIM; LIC TEHN; PROF; POS) Timișoara, str.Gheorghe Lazăr nr.20 tel: 0256-200020; fax: 0256-200020 contactEionmincutimisoara.ro 28 COLEGIUL TEHNIC “ELECTROTIMIŞ" TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM; LIC TEHN; PROF) Timişoara, str. Matei Millo nr. 2/a tel: 0256-222444; fax: 0256-222444 electrotimisQyahoo.com ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20/ PRI, GIM/ TIMISOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, PRE/ TIMISOARA 29 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMISOARA (PRI;GIM; LIC TEHN; POS) Timișoara, str.Ardealului nr.1 tel: 0256-221671/0256-221672; fax: 0256-221671/0256- 221672 |licautotimEgmail.com 30 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA ,, TIMIŞOARA (PRI; GIM; LIC TEHN) Timișoara, str. Dunărea nr. 9 , tel: 0256-472315; fax:0256-472315; leonidatmEgmail.com 31 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIŞOARA (PRE; PRI; GIM; LIC TEHN; POS) Timişoara, str Calea Bogdăneştilor, nr.32/A tel: 0256-472047; fax 0256-472047 Jia com 32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TIMIȘOARA (PRE; PRIM; GIM) Timişoara, str. Comăneşti nr.3 tel: 0256-224454; fax: 0256-246456 scoala.gen1.tmQgmail.com ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4/ PRI, GIM/ TIMIȘOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 , [PRE/TIMISOARA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5, PRE/ TIMIȘOARA

ANEXA NR.1 REȚEAUA unitățiior de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 I. ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail DE ÎNV/LOCALITATE STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI Observatii: 33 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TIMIŞOARA (PRE; PRI;GIM) Timişoara, str.Mureș nr.8 tel: 0256-217172; fax: 0256-217172 scoala2tmQyahoo.com GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 PRE, [TIMISOARA 34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 TIMIŞOARA (PRE; PRI; GIM) Timișoara, str Vulturilor nr.89 tel. 0256-456622; fax: 0256-456622 scoala_nr&_tmEyahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30,PRE, /TIMIŞOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "SFÂNTA MARIA" TIMIȘOARA (PRI; GIM) Timişoara, str.Ion Ionescu de la Brad nr. 2 tel: 0256-210542; fax: 0256-214916 scoala7tmEyahoo.com 36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TIMIȘOARA (PRE; PRI; GIM) Timişoara, str. Bv. Regele Ferdinand I nr. 17 tel: 0256 -439037; fax 0256- 439037 scoala_nr12Qyahoo.com Grădinița cu Program Prelungit nr.21 Timişoara fuzionează prin absorbţie la Grădiniţa cu Program Prelungit CFR Timişoara, începând cu anul şcolar 20163 2017 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R., PRE/ TIMIȘOARA Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Timişoara fuzionează prin absorbţie la Grădinița cu Program Prelungit CFR Timișoara, începând cu anul școlar 20163 2017 37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 TIMIŞOARA (PRI; GIM) Timişoara, str. Gavril Musicescu nr. 14 tel: 0256-218777; fax: 0256-218777 sc.generala13Qyahoo.com 38 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 15 TIMIŞOARA (PRI; GIM) Timişoara, str. Chișodei nr.1 tel: 0256-216024; fax 0256-216024 scnr15Qyahoo.com 39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 "TAKE IONESCU” TIMIŞOARA (PRI; GIM); PENITENCIAR PRI;GIM Timișoara, str. Bucureşti 11 tel: 0256 - 292889, fax: 0256 -294009 eco_scoala_16tm(Qyahoo.com 40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 TIMIŞOARA (PRI; GIM) Timișoara, str. Amforei nr..6 tel: 0256-444828, fax: 0256-144828 cinteanliaQEgmail.com 41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 "AVRAM IANCU” TIMIȘOARA (PRI; GIM) Timişoara, str. Cetății nr. 24 tel: 0256-444733; fax: 0256-444178 scoala19avramiancuQyahoo.com 42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 "VICENŢIU BABEȘ" TIMIȘOARA (PRI;GIM) Timişoara, str.Simion Bărnuţiu nr.9 tel: 0256- 208 318; fax: 0256- 208 318 scoala21tmQyahoo.com

ANEXA NR.1 REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI DE ÎNV/LOCALITATE Observatii: 43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 TIMIȘOARA (PRE;PRI;GIM) Timişoara, str. Brândușei nr.7 tel: 0256-442726; fax: 0256-442726 scoalanr24tmQgmail.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27, PRE/TIMIȘOARA 44 SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA (PRI;GIM) Timişoara, str. Cosminului nr.42 tel:0256-465120; fax:0356-437120 fvahoa com 45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 TIMIŞOARA (PRE;PRI;GIM) Timișoara, str. Aleea Gorniștilor nr.3 tel:0256-452948; fax: 0256-452948 scoala27(Qyahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 /PRE, TIMISOARA 46 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 TIMIŞOARA (PRI;GIM) Timișoara, str. Aştrilor nr.13 tel: 0256-462302 ;fax: 0256-462302 scoala30tm(Qyahoo.com 47 SCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER” TIMISOARA (PRE; PRI; GIM) Timișoara, str. Rudolf Walther nr.1, tel: 0256- 292542, 0256- 493937; fax: 0256 -292542, 0256 493937 srwtimEyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL “RUDOLF WALTHER”, PRE/TIMIȘOARA 48 GRĂDINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMIȘOARA (PRE) Timişoara, str.Herculane nr.9 tel: 0256-290828; fax: 0256-290828 gradinitapp2tmQyahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, PRE, |/TIMISOARA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7, PRE, TIMISOARA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 14, PRE, /TIMIŞOARA 49 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 TIMISOARA (PRE) Timişoara, str. Versului nr.2 tel: 0256-465307; fax: 0256-465307 gradipp12tmQyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12, PRE/ TIMISOARA Grădiniţa cu Program Normal nr.7 Timişoara va fuziona prin absorbţie la Grădinița cu Program Prelungit Nr.12 Timișoara Grădiniţa cu Program Normal nr.7 Timișoara va fuziona prin absorbție la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12 Timișoara GRĂDINIŢA PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, str. Aexandru Odobescu nr.56 A tel: 0256- 223136; fax: 0256-223136 gradipp14Qyahoo.com GRĂDINIȚA PROGRAM SĂPTĂMÂNAL / PRE / TIMIȘOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, str. Martir Silviu Motohon nr.53 tel: 0256-212667; fax: 0256-212667 tamarafetykoyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 9 ,, CARLA PELZ", PRE/TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4, PRE/TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 27, PRE/TIMISOARA 52 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 TIMIŞOARA (PRE) Timișoara, str. Semenic nr.8 tel: 0256-434046; fax:0256-434046 gradipp22tmQyahoo.com

ANEXA NR.1 REŢEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 | I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI DE ÎNV/LOCALITATE Buservatii: Nr.crt. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 TIMISOARA (PRE) Timişoara, str.Gavril Musicescu nr. 9 tel: 0256-452764; fax:0256-452764 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 31,PRE/ miutel_corneliaQyahoo.com TIMIŞOARA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. TIMIŞOARA |24,PRE/TIMISOARA 54 |(PRE) Timișoara, str. Suceava nr.13A GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4,PRE/ tel: 0256-447709; fax 0256-447709 TIMIŞOARA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, str. Teiului nr.3 tel: 0256-226307 ; fax: 0256-226307 gradinitapp26timisoaraQyahoo.com 55 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 TIMIȘOARA 56 |(PRE) Timișoara, str. Constantin Brăiloiu nr..2 tel: 0256/464406; fax 0256/464406 luci.paniciQyahoo.com Grădiniţa cu Program Prelungit Poştă Timișoara va GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, PRE/TIMIŞOARA fuziona prin absorbție la TIMIŞOARA Grădinița cu Program (PRE) Prelungit Nr.19 Timișoara 57 Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6 _ tel: 0256-432363; fax: 0256-432363 Grădinița cu Program borlovan_angelayahoo.com; Prelungit Poştă Timişoara va gradinitapp33.timisoaraQyahoo.com fuziona prin absorbţie la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.19 Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 (PRE) 58 |Timişoara, str. Teiului nr.5 tel: 0256-441674; fax 0256-441674 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37,PRE/ poting_alinaQyahoo.com TIMISOARA GRĂDINIŢA PP NR. 38 TIMIŞOARA PRE/RO/ _ 59 |Timișoara, str. Intrarea Neptun nr. 4 ESTA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, PRE/ teii DES DOZE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 19, PRE gradinitapp38Qyahoo.com ŢI . 19, PRE/ TIMIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, |PRE/TIMISOARA EEE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45, 60 [PRE/TIMISOARA Timişoara, Str. Pestalozzi nr.4 GRÂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48, tel: 0256-202798; fax: 0256-202798 adrianacaprariuQyahoo.com GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.16, PRE/TIMIŞOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ÎNIKOI LENAU" TIMIȘOARA (PRE) a Pa Timişoara, str. General strai nr.3 ZA “N ““|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS", PRE/ TIMIŞOARA i CA [i 6l tel: 0256-201757; fax 025 gradinitapplenauEyahoo.com Mr ruţa DANIELESCU Comp.Prognoză şi Reţea Şcolară, Ec. Corina-O. NISTOR -L.

REŢEAUA ANEXA NR.2 unităților de învăţământ preuniversitar privat acreditat - care vor funcţiona în anul școlar 2016 - 2017 ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITAT Nr.crt. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Unitatea de învățământ fără personalitate juridică/niveluri de înv. şcolarizate/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Observatii: Unitatea de învăţământ cu PJ este AUTORIZATĂ/ ACREDITATĂ pe cel puţin un nivel de învățământ ȘCOALA POSTLICEALĂ ,HENRI COANDĂ” TIMIȘOARA (POS) Timișoara, str. Ofcea nr.9, cod: 300561 tel:0256-486321; fax:0256-486321 henricoandatmQyahoo.com postliceal acreditat LICEUL TEORETIC "MILLENIUM" TIMIŞOARA (LIC TEO) Timișoara, str. Circumvalaţiunii nr.6, cod 3013 tel/fax: 0256-292879 liceal acreditat LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMȘOARA (LIC TEHN; POS) Timişoara, str. Bogdăneştilor nr.32 B, cod: 300389 liceal acreditat profesional acreditat tel:256-472701; fax: 256-472701 spiruharet_timisoaraQyahoo.ro postliceal autorizat LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" TIMISOARA TIMIȘOARA (LIC TEHN) Timișoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144 tel: 0256-213108; fax: 0256-21310 secretariatliceuQislavici.ro liceal acreditat ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MONTESSORI SCHULE” preșcolar acreditat TIMIȘOARA (PRE;PRI;GIM)) Timişoara, str. Constantin Brincoveanu nr. 73-77 primar acreditat tel: 0256-494076; fax:0256-494076; officeEmontessorihaus.ro gimnaziu autorizat ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI” TIMIŞOARA (PRI) Timișoara, str. Frații Buzești nr. 14, cod. 300398 tel:0256-471965; fax:0256-471965 alina.simionescuQyahoo.com primar acreditat GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CASA SPERANŢEI"” TIMIȘOARA (PRE) Timişoara, str. Fraţii Buzeşti nr. 14 tel: 0752122022; alina.tanas77(Qyahoo.ro preşcolar acreditat GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CORDIANA” TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, str. Glad nr.27 tel: 0256-456527, fax: 0256-456527 gradinita.cordianaQgmail.com preşcolar acreditat 10 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARDEN - GIMINNI” TIMIŞOARA (PRE) Timișoara, str. Pisa nr.9 tel: 0736344188; infoQqradinitagiminni.ro preşcolar acreditat GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LADY BIRD” TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, str. Martin Dan Cărpiniş nr. 19 tel: 0256-294958 dinita ladubird Mahon cam preșcolar acreditat 11 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, bv. Regele Carol I nr.13 tel:0728273389 gradinitanotredame (gmail.com preşcolar acreditat 12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PRIMII PAȘI” TIMIȘOARA (PRE) Timișoara, Calea Martirilor nr. 96 tel: 0734322845 adivaliQyahoo.com; deea_h_cEyahoo.com preşcolar acreditat Comp.Prognoză şi Reţea Şcolară, Ec. Corina-O. NISTOR -L.

REȚEAUA ANEXA NR.4 unităților de învăţământ preuniversitar de stat - unităţi conexe - care vor funcţiona în anul şcolar 2016 - 2017 UNITĂȚI CONEXE DE STAT - FINANȚARE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE + |Uni învăţămăâ alit: x i |Unitetea-de Învățimânt ex personalitate STRUCTURA ARONDATĂ (AR)NIVELURI DE 2 |juridică/ramuri sportive/ Adresa, nr. ÎNVLOCALITATE Observatii: Z |TEL/FAX/FAX/fax/e-mail PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA Timișoara, Calea Martirilor Nr.64 tel:0256-203744;0256-203744 fax:0256-203744;0256-203744 palatulcopiilortmQyahoo.com CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR.1 TIMIȘOARA Timișoara, str. Amforei Nr.4 tel:0256- 226467, 0356-412824, 0356-412825; fax:0256- 226467, 0356-412824, 0356-412825; cssltmErdslink.ro gimnastică artistică - fete gimnastică artistică - băieţi gimnastică ritmică kaiac-canoe înot lupte libere lupte greco-romane şah CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR "BEGA" TIMIŞOARA Str. Amforei nr.1 tel: 0356/412839 , 0356-412840 fax: 0356/412839 , 0356-412840 css.begaQQyahoo.co.uk canotaj baschet fete+băieţi fotbal rugby volei fete+băieţi LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" TIMIȘOARA SECȚIE CSS (PRI;GIM;LIC VOC; ACTIVITĂŢI SPORTIVE (CSS) Timişoara, str. F.C. Ripensia nr.29 tel: 0256- 489153, 0256 293453 fax:0256- 489153, 0256 293453 SECŢIE CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TIMIŞOARA ACTIVITĂŢI SPORTIVE (CSS) Timişoara, str. F.C. Ripensia nr.29 tel: 0256- 489153, 0256 293453 fax:0256- 489153, 0256 293453 licsportbanatulQyahoo.com licsportbanatulEyahoo.com atletism box fotbal handbal fete+băieţi pentatlon “INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, CRrof. Aura:Codruţa DANIELESCU Comp.Prognoză și Reţea Şcolară, Ec. Corina-0. NISTOR -L.