keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/31.03.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Spectacolului de binefacere pentru copii orfani "Toata lumeai dintrun neam"

31.03.1998

Hotararea Consiliului Local 77/31.03.1998
privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Spectacolului de binefacere pentru copii orfani "Toata lumeai dintrun neam"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO983932/25.03.1998 al Serviciului Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu ,sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privindadministratia publica locala republicata simodificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de organizator al spectacolului de binefacere pentru copiii orfani
"Toata lumeai dintrun neam" sustinut de solista de muzica populara Lia Lungu si
Ansamblul Folcloric "Timisul". Art.2: Se aproba alocarea sumei de
2.500.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni
privind activitatea sportiva si de tineret", pentru organizarea spectacolului
,ce va avea loc in data de 4 aprilie 1998, in Sala Teatrului National Timisoara.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Banii obtinuti din vanzarile de bilete si sponsorizari vor fi alocati
Centrului de Tranzit "Sfantul Nicolae" Timisoara. Art.4:Cuaducerea la
indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si
Serviciul Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Serviciului Cultura;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza