keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/26.10.2000 privind scoaterea la licitaţie publică a Serviciului de iluminat public în municipiul Timişoara

26.10.2000

Hotararea Consiliului Local 77/26.10.2000
privind scoaterea la licitaţie publică a Serviciului de iluminat public în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SCO - 5421/17.04.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.72 din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/1998 - privind energia electrică şi termică;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.118/1999 - privind achiziţiile publice, modificată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi (l) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

:

Art.1: Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a Serviciului de iluminat
public în municipiul Timişoara.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini privind întreţinerea, reabilitarea şi
modernizarea serviciului de iluminat public în municipiul Timişoara, care
constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei
Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului Centrul de Informare
pentru Cetăţeni; - Biroului Corp Control Primar; - Mass-media locală;


Presedinte de sedinta
DAVID GHEORGHE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI