keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale,in conformitate cu Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

14.06.1994

Hotararea Consiliului Local 75/14.06.1994
privind stabilirea unor taxe locale,in conformitate cu Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere referatul nr.34/07.06.1994 al Directiei Tehnice si referatele nr.SC02866/07.06.1994,nr.SC03104/10.06.1994 ale Serviciului Buget Contabilitate privind stabilirea noilor taxe locale;
Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Inconformitatecu Legea nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale;
In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Incepind cu 1.07.1994 se stabilesc urmatoarele taxe locale conform Legii nr.27/17.05.1994:
1. Pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 500 lei/zi;
2. Pentru folosirea meselor si platourilor in piete,targuri,oboare de fiecare m.p. 400 lei/zi;
3. Pentru ocupare meselor necesare vanzarii obiectelor de ocazie(Pta.Mehala),de fiecare m.p 1000 lei/zi;
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de ocazie,de fiecare m.p. 500 lei/zi;
5. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor rezultate din exercitarea unor activitati autorizate pe cont propriu(microhala), de fiecare m.p. 1000 lei/zi;
6. Intrarea in targurile in care se vand obiecte de ocazie 100 lei;
7. Pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare:
a. biciclete cu motor,motorete,scutere,motociclete, tricicluri cu sau fara atas,pentru fiecare mijloc de transport 2000 lei/zi;
b. alte mijloace de transport cu tractiune mecanica de fiecare mijloc de transport inclusiv remorci de orice fel 10.000 lei/zi;
8. Pentru vanzarea de animale si pasari,de fiecare animal sau pasare,astfel:
a. bovine,bubaline,cabaline si porci peste 6 luni 3000 lei/zi;
b. porcine pana la 6 luni,ovine,caprine 1000 lei/zi;
c. animale mici sau pasari,cu exceptia puilor de o zi,de fiecare animal sau pasare 300 lei/zi;
d. pui de o zi,de fiecare pui 20 lei/zi;
9. Pentru vanzarea de produse sau prestari de servicii diverse:
amplasare rulote pe m.p. 800 lei/zi;
amplasare chioscuri pe m.p. 800 lei/zi;
amplasare aparate inghetata,sucuri pe m.p. vanzare legume,fructe,dulciuri,produse patiserie 1200 lei/zi;
utilizare terase pe m.p. 800 lei/zi;
pentru depozitare de diverse materiale,pe m.p. 800 lei/zi;
pentru confectionarea de produse,pe m.p. 1200 lei/zi;
10. Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru mediul urban:
pana la 150 m.p.,inclusiv 1450 lei;
de la 150 m.p.la 250 m.p.,inclusiv 1950 lei;
de la 250 m.p.la 500 m.p.,inclusiv 2450 lei;
de la 500 m.p.la 750 m.p.,inclusiv 2950 lei;
de la 750 m.p.la 1000 m.p. inclusiv 3500 lei;
peste 1000 m.p. 3500 lei+5 lei pentru fiecare m.p.peste 1000 m.p.;
11. Taxe pentru autorizari de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice,exploatari de cariera, balastiere si alte exploatari,pentru fiecare m.p. 2000 lei;
12. Taxe pentru autorizatiile aferente lucrarilor de racorduri si bransamente la retele publice de apa,canalizare,gaze termice,energie electrica si telefonie,de fiecare instalatie 3000 lei;
13. Aviz comisie de urbanism si amenajarea teritoriului 10.000 lei;
14. Certificat nomenclatura stradala si adresa 2000 lei;
15. Taxe pentru publicitate,afisaj si reclama,datorate in functie de dimensiuni:
sub 1/2 m.p.inclusiv 12.000 lei/an;
intre 1/2 m.p. si 1 m.p. inclusiv 23.000 lei/an;
intre 1 m.p. si 2 m.p. inclusiv 35.000 lei/an;
intre 2 m.p. si 3 m.p.inclusiv 75.000 lei/an;
intre 3 m.p si 5 m.p.inclusiv 150.000 lei/an;
peste 5 m.p. 50.000 lei pentru fiecare m.p. sau fractiune;
16. Taxe prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii de catre contibuabili:
pana la 1/2 m.p. inclusiv 4000 lei/an;
intre 1/2 m.p.si 1 m.p. inclusiv 7000 lei/an;
intre 1 m.p. si 2 m.p. inclusiv 10.000 lei/an
peste 2 m.p. 7000 lei/an pentru fiecare m.p. sau fractiune;

Art.2. Taxele prevazute la art.1,punctele 19,nu se datoreaza in cazul in care se plateste chirie potrivit legii.

Art.3. Pentru perioada 1 30 iunie 1994,se vor aplica tarifele minime prevazute de Legea nr.27/1994.

Art.4 Prezenta hotarare abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:
Serviciul Obiective Publice;
Serviciul Buget Contabilitate;
Regia Autonoma a Pietelor,Targurilor si Oboarelor;
Directia Generala a Finantelor Publice Timis;
Administratia Financiara a Municipiului Timisoara;

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economie;
Serviciului Corp Control Comert;
Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Regiei Autonome a Pietelor,Targurilor si Oboarelor;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
NEDIN IOAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI