keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/09.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 75/09.09.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21318/01.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NicolaeROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere:
- Hotărârea nr.349/31.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnice, implementarea şi finanţarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 care modifică hotărârile anterioare;
- Hotărârea nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Prevederile contractului de finanţare nr. 4774/20.10.2014 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", cod SMIS 54103;
- Prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
- Adresa ADR Vest nr.10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
- Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 561/18.12.2015 după cum urmează:
"Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", cod SMIS 54103, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat_HCL_Loga.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULTIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 21318/01.09.2016 Nicolae ROBU

REFERAT

privind modificarea HCLMT nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru

proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a

Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”, în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării

obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a

Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”

Începând cu data de 21.10.2014, Municipiul Timişoara implementează proiectul „Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”,

cofinanţat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major

de intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Contractul de execuţie a lucrărilor nr. 120 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC CONSTRUCTIM

SA a fost semnat în data de 30.04.2014, fiind finalizat în data de 09.06.2016. În acelaşi timp, a fost organizată o

procedură de achiziţie pentru lucrări suplimentare. Drept urmare, a fost încheiat un nou contract de execuţie,

31/17.03.2016, cu SC TOP SIDE CONSTRUCTIONS SRL, acesta fiind finalizat în data de 23.05.2016. Recepţia

lucrărilor de reabilitare cuprinse în ambele contracte de execuţie a avut loc loc în data de 27.06.2016, dar a fost

amânată deoarece nu au fost prezentate situaţiile finale de lucrări iar astfel nu a fost stabilită valoarea finală a

investiţiei, dar şi datorită incertitudinii cu privire la posibilitatea acceptării lucrărilor. Printre acestea din urmă,

cele mai importante sunt cele referitoare la posibilitatea obţinerii acordurilor de funcţionare, în special cel eliberat

de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (I.S.U).

Datorită celor de mai sus, Municipiul Timişoara a solicitat prelungirea contractului de finanţare până la

data de 01.11.2016.

Având in vedere cele de mai sus,

Propunem următoarele:

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 561/18.12.2015 după

cum urmează:

FP 53-01, Ver.1

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”,

cod SMIS 54103, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea

infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”,

în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării

funcţionalităţii acestuia. ”

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate

Pt. Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Ing. Magdalena Nicoară Ec.Smaranda Haracicu Pt. Şef Serviciu Generare şi Management Proiecte Manager proiect Adriana Deaconu Gabriel Popa

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan