keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/26.11.1996 privind participarea municipiului Timisoara ca membru activ la Federatia Municipiilor

26.11.1996

Hotararea Consiliului Local 74/26.11.1996
privind participarea municipiului Timisoara ca membru activ la Federatia Municipiilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09610201/24.10.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea pentru modificarea cotizatiei municipiilor membre ale Federatiei Municipiilor din Romania din 10 octombrie 1996;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.54, alin.6 din Legea nr.72/1996 privind finantele publice;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de bani corespunzatoare,dela bugetul local,
Cap. 72.02. "Alte actiuni", cu care municipiul Timisoara va cotiza ca membru al
Federatiei Municipiilor din Romania, conform Hotararii din 10 octombrie 1996,
privind modificarea cotizatiei municipiilor membre ale Federatiei municipiilor
din Romania, care se anexeaza. Art.2: Cuaducerea la indeplinire a prezentei
hotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
LACRAMA LAURENTIU
Contrasemneaza