keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/01.03.2016 privind mutarea Pietei de animale de companie, pe terenul situat în Municipiul Timişoara în parcarea stadionului „Dan Păltinişanu"- zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. top. 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timişoara domeniul public

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 73/01.03.2016
privind mutarea Pietei de animale de companie, pe terenul situat în Municipiul Timişoara în parcarea stadionului „Dan Păltinişanu"- zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. top. 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timişoara domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-2435/02.02.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.867 si urmatoarele Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) si alin. (5) lit. a), din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba mutarea Pietei de animale de companie care functioneaza in incinta fostei piete din zona Balcescu, pe terenul situat în Municipiul Timişoara în parcarea stadionului "Dan Păltinişanu"- zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. top. 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timişoara domeniul public, fără suprapunerea cu piaţa volantă.

Art.2: Piata de animale de companie, va functiona doar in zilele de duminica, in aceleasi conditii cu cele ale pietei ţărăneşti de tip piaţă volantă, infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.129/11.03.2014 - privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.369/18.07.2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza SC PIETE SA.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC PIETE SA
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI