keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 72/14.06.1994 privind alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru asigurarea participarii unei echipe de copii la TURNEUL ORASELOR INFRATITE ce are loc in orasul Karlsruhe

14.06.1994

Hotararea Consiliului Local 72/14.06.1994
privind alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru asigurarea participarii unei echipe de copii la TURNEUL ORASELOR INFRATITE ce are loc in orasul Karlsruhe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere invitatia Primariei Orasului Karlsruhe de participare a unei echipe de juniori din Timisoarala un turneu organizat la Karlsruhe cu participarea echipelor oraselor infratite cu Karlsruhe;
Avind in vedere referatul nr.SC03027 /08.06.1994 al domnului consilier Schmidt Walther Ernest prin care se propune examinarea posibilitatii de a suporta o parte din costurile transportului din bugetul local,tinind seama de interesul municipiului Timisoara de a participa la aceasta manifestare sportiva, pentru a strange relatiile pe toate planurile cu orasele infratite;
Avind in vedere referatul nr.SC03103 /09.06.1994 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si(p) si art.43 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba alocarea sumei de 3.000.000 lei din veniturile proprii ale bugetului local pentru asigurarea participarii unei echipe de copii la TURNEUL ORASELOR INFRATITE ce are loc in orasul KARLSRUHE in perioada 2327 iunie 1994.

Art.2.: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economie prin Biroul Finante, Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3.: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economie;
Serviciului BugetContabilitate;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
NEDIN IOAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI