keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 71/27.03.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Reorganizare circulaţie rutieră Zona Piaţa 700" Timişoara

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 71/27.03.2001
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Reorganizare circulaţie rutieră Zona Piaţa 700" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-4185/19.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.93/1999 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reorganizare circulaţie rutieră Zona Piaţa 700 Timişoara";
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(c) şi (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii "Reorganizare circulaţie rutieră Zona Piaţa 700 Timişoara", de la valoarea de 7.240.000 mii lei la valoarea de 16.203.210 mii lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI