keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/31.03.1998 privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Reabilitare Retele Termice din Municipiul Timisoara"

31.03.1998

Hotararea Consiliului Local 68/31.03.1998
privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Reabilitare Retele Termice din Municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC098295/V/ al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finantelor publice;
In baza prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.10/1995 cu privire la cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiilor tehnicoeconomice ale investitiilor de interes judetean sau local;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e), (g), si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Devizul general actualizat la 31.12.1997 pentru obiectivul de
investitii " Reabilitare Retele Termice din Municipiul Timisoara, conform
Hotararii Guvernului nr.334/1996, de la valoarea de 50.911.722,98 mii lei la
valoarea de 52.694.104,03 mii lei.
Devizul general actualizat face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2: Finantarea investitiilor se va face in limita sumei alocate de la
bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire
aprezentei hotararise incredinteaza Directia Tehnica si Directia Economica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Termoficare
"CALOR" Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Regiei Autonome de Termoficare "CALOR" Timisoara;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza