keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/27.03.2001 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Timisoara, str. Dorobantilor nr. 42, catre Asociatia Femeilor Tiganci "PENTRU COPIII NOSTRI"

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 68/27.03.2001
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Timisoara, str. Dorobantilor nr. 42, catre Asociatia Femeilor Tiganci "PENTRU COPIII NOSTRI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001 -1876/15.03.2001 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul verbal din data de 14.03.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr. 34/1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in suprafata totala de 170,40 mp., situat in Timisoara, la parterul imobilului din str. Dorobantilor nr. 42, pe baza de contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani, catre Asociatia Femeilor Tiganci "PENTRU COPIII NOSTRI", cu destinatia de sediu.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei de Urbanism;
-Directia de Patrimoniu;
-Directiei Juridice;
-Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Biroului Relatii Publice;
-Biroului Corp Control Primar;
-Asociatiei Femeilor Tiganci "PENTRU COPIII NOSTRI"
-Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI