keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Pieţe S.A. Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 67/30.03.2004
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Pieţe S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu art.38 lit. i şi j) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art .1:Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC PIEŢE SA, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale SC PIEŢE SA prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110%.

Art .4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Având în vedere modificarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă , se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să reanalizeze şi să coreleze contractul individual de muncă al conducătorului S.C. PIEŢE S.A. Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. PIEŢE S.A. Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului de Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. PIEŢE S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Criterii_de_performan___PIETE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/6759FA7238EDB184C2256E60003E2EDE/Criterii_de_performan was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Formule_Piete.pdf

Formule de calcul ale criteriilor de performanţă Anexa 3 la HCL 67/30.03.2004 S.C. Pieţe S.A.

1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale

Profit net R = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii G acop. = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri În unităţi monetare Wm = --------------------- Nr. salariaţi Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/Ct = ----- * ---------- V0 Cht 1 V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1 – V0 Ivt/Ct = --------------- Cht 1 – Cht 0 Cht 1 = cheltuielile perioadei analizate Cht 0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate 6. Solvabilitate patrimonială

Capital propriu (Capital social + Rezerve)

S = ---------------------------------------------------------- * 100 Capital propriu + Total credite

7.Grad de îndatorare Datorii totale Gind = ------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate

Total active circulante – Stocuri materiale L = ---------------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt (< 1 an)

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Total obligaţii - Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------ * 100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate

Nr. controale fără sancţiuni Îmbunătăţirea calit. serv. prest.= ------------------------------------ * 100 Nr. controale efectuate 4. Ponderea investiţiilor în repartizarea venitului net Investiţii Pondere invest. = ---------------- * 100 Profit net

DIRECTOR D. EDILITARĂ ROMULUS KOMOZ