keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/26.03.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara"

26.03.2002

Hotararea Consiliului Local 61/26.03.2002
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- 4490/15.03.2002 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere art.16 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara", conform documentaţiei întocmită de S.C. "UNICOMP" S.R.L. Bucureşti, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei necesare executării lucrărilor la obiectivul "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara", din bugetul local cap. 51 "Cheltuieli autorităţi executive, cheltuieli materiale şi servicii".

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI