keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 59/30.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 59/30.03.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 5200/22.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 şi ale ar.t 53 alin. 2 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi a Legii 631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003;
Având în vedere adresa nr. 22289/18.12.2003 şi adresa nr. 7669/12.05.2003 ale Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi art. 68 lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi contul de execuţie pe anul 2003 conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local 290/2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică, Direcţia edilitară, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Administraţiei Financiare a municipiului Timişoara;
- Mass - mediei locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa2.pdf

W1 �

CONTUL DE EXCUTIE A BUGETULUI LOCAL -mii lei- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I TOTAL JUDET I I I I I I TOTAL JUDET I I I I I I V E N I T U R I - T O T A L I0001 I 2.555.938.622I 2.522.566.449I 2.517.013.175I I IMPOZITUL PE PROFIT I0102 I 11.603.480I 51.304.691I 51.304.691I I IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE I0302 I 151.998.290I 150.924.201I 145.616.422I I Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, I030201 I I I I I meseriasilor si ale altor persoane fizice I I I I I I independente si asociatiilor familiale I I I 436.552I 436.552I I Impozitul pe cladiri de la persoane fizice I030202 I 111.665.183I 100.000.000I 109.210.475I I Taxe asupra mijloacelor de transport detinute I030203 I I I I I de persoane fizice I I 14.388.000I 25.000.000I 12.985.805I I Impozitul pe veniturile din inchirieri, I030204 I I I I I subinchirieri, locatii de gestiune si arendari I I 1.000.000I 500.000I 290.283I I Impozitul pe veniturile persoanelor fizice I030208 I I I I I nesalariate I I I 42.543I 42.543I I Impozitul pe terenuri de la persoane fizice I030209 I 18.557.892I 18.557.891I 18.149.236I I Alte impozite si taxe de la populatie I030230 I 6.387.215I 6.387.215I 4.501.528I I TAXA PE TEREN I0402 I 2.384.525I 5.072.970I 5.072.970I I IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA I0502 I I I I I PERSOANE JURIDICE I I 72.000.000I 160.667.489I 156.553.509I I Impozitul pe cladiri de la persoane juridice I050201 I 60.000.000I 150.000.000I 145.886.020I I Impozitul pe terenuri de la persoane juridice I050202 I 12.000.000I 10.667.489I 10.667.489I I ALTE IMPOZITE DIRECTE I0802 I 40.450.000I 49.941.462I 49.941.462I I Taxa asupra mijoacelor de transport detinute de I080205 I I I I I persoane juridice I I 10.450.000I 12.184.781I 12.184.781I I Alte incasari din impozite directe I080230 I 30.000.000I 37.756.681I 37.756.681I I IMPOZITUL PE SPECTACOLE I1502 I 295.590I 664.787I 664.787I I ALTE IMPOZITE INDIRECTE I1702 I 61.152.480I 130.838.190I 128.060.537I I Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si I170203 I I I I I autorizatii de functionare I I 79.580I I I I Taxe judiciare de timbru I170210 I 21.700.000I 30.809.104I 30.809.104I I Taxe de timbru pentru activitatea notariala I170212 I 38.500.000I 85.000.000I 82.378.399I I Taxe extrajudiciare de timbru I170213 I 872.900I 10.500.000I 10.343.948I I Alte incasari din impozite indirecte I170230 I I 4.529.086I 4.529.086I I VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL I2002 I I I I I REGIILOR AUTONOME I I 10.000.000I 28.247.881I 28.247.881I I VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE I2102 I I I I I PUBLICE I I 18.451.600I 18.178.877I 18.178.877I I Alte venituri privind circulatia pe drumurile I210206 I I I I I publice I I 16.786.000I 16.410.306I 16.410.306I

Page 1

W1 I Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de I210207 I I I I I combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul I I I I I I vegetal - servicii publice de protectie a plantelor I I I 46.396I 46.396I I Veniturile punctelor de insamantari artificiale I210208 I 91.000I I I I Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare I210209 I 68.200I 82.800I 82.800I I Contributii datorate de persoanele beneficiare I210214 I I I I I ale serviciilor cantinelor de ajutor social I I 495.900I 481.303I 481.303I I Alte venituri de la institutiile publice I210230 I 1.010.500I 1.158.072I 1.158.072I I DIVERSE VENITURI I2202 I 74.550.612I 115.512.981I 115.512.981I I Venituri din recuperarea cheltuielilor de I220202 I I I I I judecata, imputatii si despagubiri I I 85.200I 42.489I 42.489I I Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, I220203 I I I I I potrivit dispozitiilor legale I I 3.610.500I 5.956.517I 5.956.517I I Restituiri de fonduri din finantarea bugetara I220205 I I I I I locala a anilor precedenti I I 6.676.100I 18.272.910I 18.272.910I I Venituri din concesiuni si inchirieri I220207 I 52.728.212I 78.507.943I 78.507.943I I Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu I220208 I I I I�

CONTUL DE EXCUTIE A BUGETULUI LOCAL -mii lei- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I intarziere a declaratiei de impozite si taxe I I I 3.953.012I 3.953.012I I Incasari din alte surse I220230 I 11.450.600I 8.780.110I 8.780.110I I VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR I3002 I I I I I BUNURI ALE STATULUI I I 6.500.000I 7.913.503I 7.913.503I I Venituri din valorificarea unor bunuri I300201 I I I I I ale institutiilor publice I I 2.000.000I 827.017I 827.017I I Venituri din vanzarea locuintelor construite I300203 I I I I I din fondurile statului I I 4.500.000I 7.086.486I 7.086.486I I VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA I3102 I 414.170.000I 106.996.770I 106.996.771I I Taxe speciale I310201 I 4.250.000I 6.289.415I 6.289.416I I Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand I310202 I I I I I domeniului privat I I 389.000.000I 82.617.392I 82.617.392I I Venituri din fondul de interventie I310204 I I 8.638.100I 8.638.100I I Venituri din fondul pentru locuinte I310205 I 19.600.000I 6.826.947I 6.826.947I I Donatii si sponsorizari I310208 I 1.320.000I 284.598I 284.598I I Sume acordate de persoane juridice si fizice in I310209 I I I I I vederea participarii la finantarea unor actiuni de I I I I I I interes public I I I 2.340.318I 2.340.318I I COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII I3202 I 1.500.000I 194.180I 194.180I I SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I3302 I I I I I PENTRU BUGETELE LOCALE I I 778.170.897I 817.337.202I 813.349.744I I Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru I330201 I I I I I institutiile de invatamant preuniversitar de stat, I I I I I I crese, centrele judetene si locale de consultanta I I I I I

Page 2

W1 I agricola I I 472.170.897I 817.337.202I 813.349.744I I Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru I330202 I I I I I subventionarea energiei termice pentru populatie I I 306.000.000I I I I COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT I3402 I 594.194.148I 603.771.265I 638.396.069I I Cote defalcate din impozitul pe venit I340201 I 528.775.334I 544.994.497I 579.619.301I I Sume defalcate din impozitul pe venit pentru I340202 I I I I I echilibrarea bugetelor locale I I 65.418.814I 58.776.768I 58.776.768I I SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT I3702 I 218.517.000I 175.000.000I 151.008.791I I Subventii primite de bugetele locale pentru I370202 I I I I I retehnologizarea centralelor termice si I I I I I I electrice de termoficare I I 30.000.000I 30.000.000I 6.008.791I I Subventii primite de bugetele locale pentru I370203 I I I I I investitii finantate partial din imprumuturi I I I I I I externe I I 188.117.000I 141.500.000I 141.500.000I I Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri I370208 I I I I I judetene, comunale si pentru strazile care se vor I I I I I I amenaja in perimetrele destinate constructiilor de I I I I I I cvartale de locuinte noi in localitati rurale si I I I I I I urbane I I I 3.500.000I 3.500.000I I Subventii primite de bugetele locale pentru I370211 I I I I I finantarea elaborarii si/sau actualizarii I I I I I I planurilor urbanistice generale si a I I I I I I regulamentelor locale de urbanism I I 400.000I I I I IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII I4402 I 100.000.000I 100.000.000I 100.000.000I I Imprumuturi interne pentru investitii I440201 I 100.000.000I 100.000.000I 100.000.000I I C H E L T U I E L I - T O T A L I5002 I 2.555.938.622I 2.522.566.449I 2.441.866.141I I AUTORITATI PUBLICE I5102 I 155.247.621I 117.976.195I 117.976.195I I Autoritati executive I510205 I 155.247.621I 117.976.195I 117.976.195I I INVATAMANT I5702 I 591.289.807I 665.246.709I 665.246.709I I Invatamant prescolar I570202 I 75.104.112I 96.341.826I 96.341.826I I Invatamant primar si gimnazial I570203 I 273.802.334I 246.057.571I 246.057.571I I Invatamant liceal I570204 I 183.248.452I 256.682.548I 256.682.548I I Invatamant profesional I570205 I 55.298.812I 60.440.460I 60.440.460I�

CONTUL DE EXCUTIE A BUGETULUI LOCAL -mii lei- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Invatamant postliceal I570206 I 1.590.255I I I I Invatamant special I570208 I I 5.724.304I 5.724.304I I Internate, camine si cantine pentru I570214 I I I I I elevi si studenti I I 2.245.842I I I I SANATATE I5802 I 11.938.660I 11.901.517I 11.901.517I I Crese I580205 I 6.838.660I 6.801.517I 6.801.517I I Alte institutii si actiuni sanitare I580250 I 5.100.000I 5.100.000I 5.100.000I I CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND I5902 I I I I

Page 3

W1 I ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET I I 8.447.376I 10.659.993I 10.659.993I I Case de cultura I590207 I 4.947.376I 5.699.258I 5.699.258I I Alte institutii si actiuni privind I590250 I I I I I cultura, religia si activitatea I I I I I I sportiva si de tineret I I 3.500.000I 4.960.735I 4.960.735I I ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, I6002 I I I I I AJUTOARE SI INDEMNIZATII I I 121.314.440I 109.060.897I 109.060.897I I Centre de ingrijire si asistenta I600202 I 11.772.000I 8.329.752I 8.329.752I I Centre pilot de recuperare si reabilitare I600203 I I I I I pentru minori cu handicap I I 7.706.554I 7.263.173I 7.263.173I I Centre de integrare prin terapie ocupationala I600205 I 1.480.000I 1.350.500I 1.350.500I I Centre de recuperare si reabilitare I600206 I I I I I neuropsihiatrica I I 5.725.121I 4.135.950I 4.135.950I I Cantine de ajutor social I600207 I 12.355.557I 9.497.681I 9.497.681I I Ajutor social I600209 I 8.045.310I 8.112.003I 8.112.003I I Servicii publice specializate pentru protectia I600241 I I I I I copilului I I 3.877.926I 1.636.752I 1.636.752I I Drepturile asistentului personal pentru copii I600247 I I I I I si adulti cu handicap grav I I 55.284.716I 60.781.128I 60.781.128I I Alte actiuni privind asistenta sociala, I600250 I I I I I alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii I I 15.067.256I 7.953.958I 7.953.958I I SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE I6302 I 951.680.024I 1.171.632.530I 1.090.932.222I I Intretinerea si repararea strazilor I630202 I 224.495.000I 275.544.611I 204.844.302I I Iluminat I630203 I 60.700.000I 69.133.835I 67.326.063I I Salubritate I630204 I 50.900.000I 59.388.267I 59.388.267I I Intretinere gradini publice, parcuri si zone verzi, I630205 I I I I I baze sportive si de agrement I I 49.100.000I 59.808.059I 59.808.059I I Locuinte I630208 I 35.003.714I 25.955.448I 20.955.448I I Alimentari cu apa, statii de epurare pentru I630209 I I I I I ape uzate, colectoare, statii de pompare I I 25.550.000I 44.302.310I 42.302.310I I Retele, centrale si puncte termice I630210 I 487.431.310I 590.000.000I 589.183.354I I Canalizare I630211 I 3.000.000I I I I Introducere de gaze naturale in localitati I630213 I I 500.000I 367.751I I Alte actiuni privind dezvoltarea publica si I630250 I I I I I locuinte I I 15.500.000I 47.000.000I 46.756.668I I AGRICULTURA SI SILVICULTURA I6702 I 4.246.928I 4.033.365I 4.033.365I I Circumscriptii sanitar - veterinare I670212 I I I I I (exclusiv epizotii) I I 1.973.228I 1.712.000I 1.712.000I I Centre judetene si locale de consultanta agricola I670213 I 2.273.700I 2.321.365I 2.321.365I I TRANSPORTURI SI COMUNICATII I6802 I 246.117.000I 302.666.471I 302.666.471I I Transportul in comun I680207 I 246.117.000I 302.666.471I 302.666.471I I ALTE ACTIUNI I7202 I 3.951.581I 3.117.459I 3.117.459I I Protectia civila I720207 I 2.753.633I 2.088.012I 2.088.012I I Alte cheltuieli I720250 I 1.197.948I 1.029.447I 1.029.447I I TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE I8402 I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I Transferuri din bugetul comunei, orasului, I840204 I I I I I municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti I I I I I I catre bugetul consiliului judetean pentru I I I I I I sustinerea sistemului de protectie a copilului I I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I�

Page 4

W1 CONTUL DE EXCUTIE A BUGETULUI LOCAL -mii lei- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE I8802 I I I I I CHELTUIELI I I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I Dobanzi aferente datoriei publice locale interne I880201 I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I FONDURI DE REZERVA I9502 I 104.867I I I I Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor I950205 I I I I I locale si judetene I I 104.867I I I I CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA I9602 I 414.170.000I 101.219.527I 101.219.527I I Servicii publice finantate din taxe speciale I960201 I 4.250.000I 3.088.270I 3.088.270I I Cheltuieli din fondul de interventie I960203 I I 10.638.100I 10.638.100I I Cheltuieli din fondul pentru locuinte I960204 I 19.600.000I 6.715.608I 6.715.608I I Cheltuieli din donatii si sponsorizari I960207 I 1.320.000I 221.336I 221.336I I Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice I960208 I I I I I si fizice in vederea participarii la finantarea I I I I I I unor actiuni de interes public I I I 983.920I 983.920I I Cheltuieli pentru investitii din venituri I960212 I I I I I realizate din vanzarea unor bunuri apartinand I I I I I I domeniului privat I I 389.000.000I 79.572.293I 79.572.293I I EXCEDENT I9802 I I I 75.147.034I I Excedent I980201 I I I 75.147.034I

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, �

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE -mii lei- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I TOTAL JUDET I I I I I I TOTAL JUDET I I I I I I VENITURI I2303 I 62.766.803 I 62.766.803 I 60.882.276 I I I. VENITURI CURENTE I230300 I 62.766.803 I 62.766.803 I 60.882.276 I I B. INVATAMANT I23030501 I 62.766.803 I 62.766.803 I 60.882.276 I I Internate, camine si cantine pentru elevi si I230308 I I I I I studenti I I 34.637.762 I 34.637.762 I 34.562.333 I I Venituri ale atelierelor scoala de pe langa I230310 I I I I I unitatile de invatamant preuniversitar I I 760.342 I 760.342 I 760.342 I

Page 5

W1 I Venituri din inchirieri de spatii I230315 I 7.421.356 I 7.421.356 I 6.712.322 I I Venituri din valorificarea cursurilor si I230316 I I I I I publicatiilor neperiodice I I 3.901.652 I 3.901.652 I 3.901.652 I I Alte venituri in domeniul invatamantului I230323 I 16.045.691 I 16.045.691 I 14.945.627 I I C H E L T U I E L I I5003 I 62.766.803 I 62.766.803 I 61.764.565 I I INVATAMANT I5703 I 62.766.803 I 62.766.803 I 61.764.565 I I Invatamant prescolar I570302 I 16.056.212 I 16.056.212 I 15.952.737 I I Invatamant primar si gimnazial I570303 I 5.582.355 I 5.582.355 I 5.552.998 I I Invatamant liceal I570304 I 18.529.267 I 18.529.267 I 18.234.076 I I Invatamant profesional I570305 I 3.251.063 I 3.251.063 I 3.058.236 I I Invatamant postliceal I570306 I 6.733.794 I 6.733.794 I 6.624.982 I I Invatamant special I570308 I 181.361 I 181.361 I 181.361 I I Internate, camine si cantine pentru elevi si I570314 I I I I I studenti I I 12.432.751 I 12.432.751 I 12.160.175 I I EXCEDENT I9803 I I I -882.289 I I Excedent I980301 I I I -882.289 I

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, �

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I TOTAL JUDET I I I I I I TOTAL JUDET I I I I I I AUTORITATI PUBLICE I 5102 I 155.247.621I 117.976.195I 117.976.195I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 127.050.821I 96.997.619I 96.997.619I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 80.727.140I 58.256.034I 58.256.034I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 63.723.728I 42.455.903I 42.455.903I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 49.560.712I 22.760.078I 22.760.078I I Salarii de merit I 1002 I 752.539I 604.831I 604.831I I Indemnizatii de conducere I 1003 I 1.028.215I 823.341I 823.341I I Spor de vechime I 1004 I 4.694.520I 3.110.526I 3.110.526I I Ore suplimentare I 1007 I 142.140I 160.685I 160.685I I Fond de premii I 1008 I 684.154I 41.500I 41.500I I Fond pentru conventii civile I 1012 I 1.941.033I 1.228.918I 1.228.918I I Alte drepturi salariale I 1014 I 4.920.415I 13.726.024I 13.726.024I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 9.733.980I 10.144.407I 10.144.407I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 2.086.151I 1.442.563I 1.442.563I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I

Page 6

W1 I sanatate I I 2.920.611I 2.979.332I 2.979.332I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 2.262.670I 1.233.829I 1.233.829I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 1.309.460I 600.890I 600.890I I Deplasari in strainatate I 1402 I 953.210I 632.939I 632.939I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 46.323.681I 38.741.585I 38.741.585I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 22.035.409I 17.405.123I 17.405.123I I Incalzit I 2401 I 3.500.000I 1.668.481I 1.668.481I I Iluminat si forta motrica I 2402 I 1.500.000I 814.924I 814.924I I Apa, canal, salubritate I 2403 I 500.000I 240.844I 240.844I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I 2.444.000I 2.612.425I 2.612.425I I Furnituri de birou I 2405 I 983.619I 1.610.653I 1.610.653I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 186.515I 186.515I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I 13.107.790I 10.271.281I 10.271.281I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 1.705.571I 821.080I 821.080I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 3.512.890I 3.667.056I 3.667.056I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 3.512.890I 3.667.056I 3.667.056I I Reparatii curente I 27 I 2.000.000I 1.750.813I 1.750.813I I Carti si publicatii I 29 I 2.119.013I 1.429.436I 1.429.436I I Alte cheltuieli I 30 I 14.950.798I 13.668.077I 13.668.077I I Calificarea, perfectionarea si specializarea I 3001 I I I I I profesionala a salariatilor I I 468.197I 520.078I 520.078I I Protocol I 3002 I 450.000I 780.072I 780.072I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 14.032.601I 12.367.927I 12.367.927I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 28.196.800I 20.978.576I 20.978.576I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 28.196.800I 20.978.576I 20.978.576I I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 28.196.800I 20.978.576I 20.978.576I I INVATAMANT I 5702 I 591.289.807I 665.246.709I 665.246.709I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 591.289.807I 654.577.820I 654.577.820I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 463.472.340I 498.866.540I 498.866.540I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 373.688.960I 373.687.346I 373.687.346I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 373.688.960I 184.987.184I 184.987.184I I Salarii de merit I 1002 I I 6.633.699I 6.633.699I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 9.545.943I 9.545.943I

Page 7

W1 I Spor de vechime I 1004 I I 44.019.551I 44.019.551I I Sporuri pentru conditii de munca I 1005 I I 28.924.160I 28.924.160I I Alte sporuri I 1006 I I 16.918.760I 16.918.760I I Ore suplimentare I 1007 I I 564.259I 564.259I I Fond de premii I 1008 I I 21.582.005I 21.582.005I I Prima de vacanta I 1009 I I 534.983I 534.983I I Fond pentru posturi ocupate prin cumul I 1010 I I 3.345.900I 3.345.900I I Fond aferent plati cu ora I 1011 I I 9.673.316I 9.673.316I I Fond pentru conventii civile I 1012 I I 119.689I 119.689I I Indemnizatii platite unor persoane din afara I 1013 I I I I I unitatii I I I 597.940I 597.940I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 46.239.957I 46.239.957I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 58.141.064I 86.092.017I 86.092.017I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 17.959.372I 12.772.389I 12.772.389I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 1.327.860I 26.313.720I 26.313.720I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 12.355.084I 1.068I 1.068I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 12.355.084I 1.068I 1.068I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 126.324.610I 154.394.979I 154.394.979I I Drepturi cu caracter social I 21 I 8.216.366I 542.993I 542.993I I Rechizite scolare I 2101 I 8.216.366I I I I Transport elevi, studenti, someri, asistati, I 2102 I I I I I bolnavi, invalizi si insotitorii lor I I I 250.256I 250.256I I Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada I 2103 I I I I I concursurilor si campionatelor I I I 219.028I 219.028I I Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale I 2105 I I 73.709I 73.709I I Hrana I 22 I I 31.441I 31.441I I Hrana pentru oameni I 2201 I I 31.441I 31.441I I Medicamente si materiale sanitare I 23 I 58.706I I I I Medicamente I 2301 I 58.706I I I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 75.617.704I 116.315.374I 116.315.374I I Incalzit I 2401 I 75.617.704I 74.975.072I 74.975.072I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 13.790.835I 13.790.835I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 16.000.906I 16.000.906I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 2.871.136I 2.871.136I I Furnituri de birou I 2405 I I 994.771I 994.771I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 1.089.180I 1.089.180I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I I 6.593.474I 6.593.474I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 2.289.811I 51.989I 51.989I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 12.204.555I 2.353.299I 2.353.299I I Lenjerie si accesorii de pat I 2601 I 2.495.986I 991.090I 991.090I I Echipament I 2602 I 1.105.765I I I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 8.602.804I 1.362.209I 1.362.209I I Reparatii curente I 27 I 23.380.303I 34.726.165I 34.726.165I

Page 8

W1 I Carti si publicatii I 29 I 2.101.195I 121.238I 121.238I I Alte cheltuieli I 30 I 2.455.970I 252.480I 252.480I I Calificarea, perfectionarea si specializarea I 3001 I I I I I profesionala a salariatilor I I 199.597I I I I Protectia muncii I 3003 I 1.998.206I 2.311I 2.311I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 258.167I 250.169I 250.169I I TRANSFERURI I 38 I 1.492.857I 1.316.301I 1.316.301I I Transferuri neconsolidabile I 40 I 1.492.857I 1.316.301I 1.316.301I I Burse I 4002 I 1.492.857I 1.316.301I 1.316.301I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I I 10.668.889I 10.668.889I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I I 10.668.889I 10.668.889I I Investitii ale institutiilor publice I 72 I I 10.668.889I 10.668.889I I SANATATE I 5802 I 11.938.660I 11.901.517I 11.901.517I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 11.938.660I 11.901.517I 11.901.517I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 5.232.000I 5.195.217I 5.195.217I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 4.940.000I 3.857.410I 3.857.410I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 4.940.000I 2.786.999I 2.786.999I I Salarii de merit I 1002 I I 23.292I 23.292I I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 29.335I 29.335I I Spor de vechime I 1004 I I 475.117I 475.117I I Sporuri pentru conditii de munca I 1005 I I 244.896I 244.896I I Fond de premii I 1008 I I 241.051I 241.051I I Fond pentru posturi ocupate prin cumul I 1010 I I 21.081I 21.081I I Fond aferent plati cu ora I 1011 I I 15.443I 15.443I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 20.196I 20.196I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 125.000I 927.689I 927.689I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 80.000I 135.009I 135.009I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 27.000I 275.109I 275.109I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 60.000I I I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 60.000I I I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 6.706.660I 6.706.300I 6.706.300I I Drepturi cu caracter social I 21 I 5.100.000I 5.100.000I 5.100.000I I Drepturi pentru donatorii de sange I 2104 I 5.100.000I 5.100.000I 5.100.000I I Hrana I 22 I 1.054.660I 87.479I 87.479I I Hrana pentru oameni I 2201 I 1.054.660I 87.479I 87.479I

Page 9

W1 I Medicamente si materiale sanitare I 23 I 90.000I 5.085I 5.085I I Medicamente I 2301 I 90.000I 1.688I 1.688I I Materiale sanitare I 2302 I I 3.397I 3.397I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 370.000I 507.493I 507.493I I Incalzit I 2401 I 370.000I 121.444I 121.444I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 43.644I 43.644I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 243.426I 243.426I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 4.968I 4.968I I Furnituri de birou I 2405 I I 7.998I 7.998I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 31.550I 31.550I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I I 54.463I 54.463I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 25.000I 48.588I 48.588I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 12.000I 778.121I 778.121I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 12.000I 778.121I 778.121I I Reparatii curente I 27 I 45.000I 169.534I 169.534I I Carti si publicatii I 29 I 10.000I 10.000I 10.000I I CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND I 5902 I I I I I ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET I I 8.447.376I 10.659.993I 10.659.993I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 7.447.376I 9.469.745I 9.469.745I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 2.000.000I 1.988.693I 1.988.693I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 1.040.000I 1.470.703I 1.470.703I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 1.040.000I 760.797I 760.797I I Salarii de merit I 1002 I I 18.152I 18.152I I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 22.057I 22.057I I Spor de vechime I 1004 I I 135.157I 135.157I I Alte sporuri I 1006 I I 59.034I 59.034I I Fond de premii I 1008 I I 80.506I 80.506I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 395.000I 395.000I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 290.000I 364.782I 364.782I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 70.000I 51.069I 51.069I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 500.000I 102.139I 102.139I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 100.000I I I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I

Page 10

W1 I in tara I I 100.000I I I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 5.447.376I 7.481.052I 7.481.052I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 590.000I 375.317I 375.317I I Incalzit I 2401 I 590.000I 58.468I 58.468I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 94.672I 94.672I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 12.372I 12.372I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 148.606I 148.606I I Furnituri de birou I 2405 I I 9.820I 9.820I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 248I 248I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I I 51.131I 51.131I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 300.000I 8.454I 8.454I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 310.000I 358.118I 358.118I I Echipament I 2602 I I 185.300I 185.300I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 310.000I 172.818I 172.818I I Reparatii curente I 27 I 602.376I 59.500I 59.500I I Carti si publicatii I 29 I 18.000I I I I Alte cheltuieli I 30 I 3.627.000I 6.679.663I 6.679.663I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 3.627.000I 6.679.663I 6.679.663I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 1.000.000I 1.190.248I 1.190.248I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 1.000.000I 1.190.248I 1.190.248I I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 1.000.000I 1.190.248I 1.190.248I I ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, I 6002 I I I I I AJUTOARE SI INDEMNIZATII I I 121.314.440I 109.060.897I 109.060.897I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 116.212.440I 106.836.082I 106.836.082I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 22.916.623I 18.521.867I 18.521.867I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 16.368.580I 13.583.452I 13.583.452I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 16.368.580I 7.728.080I 7.728.080I I Salarii de merit I 1002 I I 227.160I 227.160I I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 299.094I 299.094I I Spor de vechime I 1004 I I 1.222.880I 1.222.880I I Sporuri pentru conditii de munca I 1005 I I 741.794I 741.794I I Alte sporuri I 1006 I I 232.096I 232.096I I Ore suplimentare I 1007 I I 138.027I 138.027I I Fond de premii I 1008 I I 804.187I 804.187I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 11

W1 I Fond pentru posturi ocupate prin cumul I 1010 I I 123.697I 123.697I I Fond pentru conventii civile I 1012 I I 49.384I 49.384I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 2.017.053I 2.017.053I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 3.945.293I 3.286.315I 3.286.315I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 909.882I 473.289I 473.289I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 397.381I 954.980I 954.980I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 1.295.487I 223.831I 223.831I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 1.295.487I 82.853I 82.853I I Deplasari in strainatate I 1402 I I 140.978I 140.978I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 33.244.709I 25.545.952I 25.545.952I I Drepturi cu caracter social I 21 I 125.000I 3.817.492I 3.817.492I I Transport elevi, studenti, someri, asistati, I 2102 I I I I I bolnavi, invalizi si insotitorii lor I I I 3.780.610I 3.780.610I I Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale I 2105 I 125.000I 36.882I 36.882I I Hrana I 22 I 15.657.681I 11.934.234I 11.934.234I I Hrana pentru oameni I 2201 I 15.657.681I 11.934.234I 11.934.234I I Medicamente si materiale sanitare I 23 I 603.436I 290.239I 290.239I I Medicamente I 2301 I 553.436I 284.850I 284.850I I Materiale sanitare I 2302 I 50.000I 5.389I 5.389I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 8.880.888I 6.469.019I 6.469.019I I Incalzit I 2401 I 8.880.888I 2.575.051I 2.575.051I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 504.831I 504.831I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 443.265I 443.265I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 357.119I 357.119I I Furnituri de birou I 2405 I I 241.186I 241.186I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 215.849I 215.849I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I I 2.131.718I 2.131.718I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 398.000I 126.812I 126.812I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 1.076.050I 671.830I 671.830I I Lenjerie si accesorii de pat I 2601 I 165.000I 172.733I 172.733I I Echipament I 2602 I I 15.477I 15.477I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 911.050I 483.620I 483.620I I Reparatii curente I 27 I 2.704.000I 1.927.093I 1.927.093I I Reparatii capitale I 28 I 3.000.000I I I I Carti si publicatii I 29 I 101.540I 91.403I 91.403I I Alte cheltuieli I 30 I 698.114I 217.830I 217.830I I Calificarea, perfectionarea si specializarea I 3001 I I I I I profesionala a salariatilor I I 352.614I 58.231I 58.231I I Protocol I 3002 I I 5.635I 5.635I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 345.500I 153.964I 153.964I I TRANSFERURI I 38 I 60.051.108I 62.768.263I 62.768.263I I Transferuri neconsolidabile I 40 I 60.051.108I 62.768.263I 62.768.263I

Page 12

W1 I Ajutoare sociale I 4008 I 6.000.000I 4.839.145I 4.839.145I I Drepturile asistentului personal pentru I 4067 I I I I I copii si adulti cu handicap grav I I 52.005.798I 54.656.260I 54.656.260I I Ajutor pentru incalzirea locuintei I 4090 I 2.045.310I 3.272.858I 3.272.858I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 5.102.000I 2.224.815I 2.224.815I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 5.102.000I 2.224.815I 2.224.815I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 5.102.000I 2.224.815I 2.224.815I I SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE I 6302 I 951.680.024I 1.171.632.530I 1.090.932.222I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 821.480.024I 964.478.991I 954.611.241I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 6.553.214I 9.147.993I 9.147.993I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 6.553.214I 6.863.850I 6.863.850I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 6.553.214I 2.967.315I 2.967.315I I Salarii de merit I 1002 I I 40.593I 40.593I I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 44.561I 44.561I I Spor de vechime I 1004 I I 570.835I 570.835I I Ore suplimentare I 1007 I I 11.441I 11.441I I Fond de premii I 1008 I I 258.854I 258.854I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 2.970.251I 2.970.251I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I I 1.592.454I 1.592.454I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I I 227.085I 227.085I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I I 458.393I 458.393I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I I 6.211I 6.211I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I I 6.211I 6.211I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 357.495.500I 476.083.042I 467.031.938I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 357.167.000I 403.242.004I 394.190.900I I Incalzit I 2401 I I 179.941I 179.941I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 15.731I 15.731I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 638.711I 638.711I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 88.915I 88.915I I Furnituri de birou I 2405 I I 46.727I 46.727I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 131.920I 131.920I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I 357.167.000I 402.140.059I 393.088.955I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 25.000I I I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I

Page 13

W1 I sau scurta durata si echipament I I 221.000I I I I Lenjerie si accesorii de pat I 2601 I 221.000I I I I Reparatii curente I 27 I 20.000I 34.915I 34.915I I Carti si publicatii I 29 I 5.000I I I I Alte cheltuieli I 30 I 57.500I 72.806.123I 72.806.123I I Protectia muncii I 3003 I 57.500I I I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I I 72.806.123I 72.806.123I I SUBVENTII I 34 I 457.431.310I 479.247.956I 478.431.310I I Subventii I 35 I 457.431.310I 479.247.956I 478.431.310I I Subventii pentru acoperirea I 3503 I I I I I diferentelor de pret si tarif I I 457.431.310I 479.247.956I 478.431.310I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 130.200.000I 207.153.539I 136.320.981I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 130.200.000I 207.153.539I 136.320.981I I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 100.200.000I 163.602.830I 92.770.272I I Investitii ale regiilor autonome, societatilor I 73 I I I I I si companiilor nationale si societati I I I I I I comerciale cu capital majoritar de stat I I 30.000.000I 43.550.709I 43.550.709I I AGRICULTURA SI SILVICULTURA I 6702 I 4.246.928I 4.033.365I 4.033.365I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 4.246.928I 4.033.365I 4.033.365I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 3.457.928I 3.089.684I 3.089.684I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 2.334.551I 2.165.417I 2.165.417I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 2.334.551I 1.254.827I 1.254.827I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Salarii de merit I 1002 I I 74.012I 74.012I I Indemnizatii de conducere I 1003 I I 111.555I 111.555I I Spor de vechime I 1004 I I 288.674I 288.674I I Sporuri pentru conditii de munca I 1005 I I 106.500I 106.500I I Alte sporuri I 1006 I I 26.790I 26.790I I Fond de premii I 1008 I I 69.516I 69.516I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 233.543I 233.543I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 759.021I 556.576I 556.576I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 96.801I 75.996I 75.996I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 128.000I 150.396I 150.396I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 139.555I 141.299I 141.299I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 139.555I 141.299I 141.299I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 789.000I 943.681I 943.681I

Page 14

W1 I Medicamente si materiale sanitare I 23 I 10.000I I I I Medicamente I 2301 I 10.000I I I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 451.000I 486.999I 486.999I I Incalzit I 2401 I 451.000I 57.976I 57.976I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 3.251I 3.251I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 161.059I 161.059I I Furnituri de birou I 2405 I I 58.177I 58.177I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 83.869I 83.869I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I I 122.667I 122.667I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 78.000I 102.360I 102.360I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 90.000I 32.954I 32.954I I Lenjerie si accesorii de pat I 2601 I 90.000I I I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I I 32.954I 32.954I I Reparatii curente I 27 I 90.000I 259.620I 259.620I I Carti si publicatii I 29 I 62.000I 49.748I 49.748I I Alte cheltuieli I 30 I 8.000I 12.000I 12.000I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 8.000I 12.000I 12.000I I TRANSPORTURI SI COMUNICATII I 6802 I 246.117.000I 302.666.471I 302.666.471I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 58.000.000I 108.533.118I 108.533.118I I SUBVENTII I 34 I 58.000.000I 108.533.118I 108.533.118I I Subventii I 35 I 58.000.000I 108.533.118I 108.533.118I I Subventii pentru acoperirea I 3503 I I I I I diferentelor de pret si tarif I I 58.000.000I 108.533.118I 108.533.118I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 188.117.000I 194.133.353I 194.133.353I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 188.117.000I 194.133.353I 194.133.353I I Investitii ale regiilor autonome, societatilor I 73 I I I I I si companiilor nationale si societati I I I I I I comerciale cu capital majoritar de stat I I 188.117.000I 194.133.353I 194.133.353I I ALTE ACTIUNI I 7202 I 3.951.581I 3.117.459I 3.117.459I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 2.301.581I 874.191I 874.191I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 2.301.581I 874.191I 874.191I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 191.134I 330.501I 330.501I I Iluminat si forta motrica I 2402 I I 1.425I 1.425I I Apa, canal, salubritate I 2403 I I 847I 847I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I

Page 15

W1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I I 16.701I 16.701I I Furnituri de birou I 2405 I I 20.962I 20.962I I Materiale pentru curatenie I 2406 I I 999I 999I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I 191.134I 289.567I 289.567I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 254.001I 262.052I 262.052I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 254.001I 262.052I 262.052I I Reparatii curente I 27 I 700.000I 108.572I 108.572I I Carti si publicatii I 29 I 8.000I 9.522I 9.522I I Alte cheltuieli I 30 I 1.148.446I 163.544I 163.544I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 1.148.446I 163.544I 163.544I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 1.650.000I 2.243.268I 2.243.268I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 1.650.000I 2.243.268I 2.243.268I I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 1.650.000I 2.243.268I 2.243.268I I TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE I 8402 I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I TRANSFERURI I 38 I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I Transferuri consolidabile I 39 I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I Transferuri din bugetul comunei, orasului, I 3921 I I I I I municipiului sau sectorului municipiului I I I I I I Bucuresti catre bugetul consiliului judetean I I I I I I pentru sustinerea sistemului de protectie a I I I I I I copilului I I 1.346.670I 2.041.603I 2.041.603I I DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE I 8802 I I I I I CHELTUIELI I I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I DOBANZI I 49 I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I Dobanzi aferente datoriei publice locale I 50 I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente I 5002 I I I I I datoriei publice externe I I 46.083.648I 23.010.183I 23.010.183I I FONDURI DE REZERVA I 9502 I 104.867I I I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 104.867I I I I Rezerve I 91 I 104.867I I I I CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA I 9602 I 414.170.000I 101.219.527I 101.219.527I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 5.570.000I 14.656.630I 14.656.630I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I I 79.907I 79.907I I Cheltuieli cu salariile I 10 I I 39.770I 39.770I I Alte drepturi salariale I 1014 I I 39.770I 39.770I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I I 4.888I 4.888I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I I 863I 863I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I I 2.784I 2.784I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I I 31.602I 31.602I I Deplasari in strainatate I 1402 I I 31.602I 31.602I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 5.570.000I 14.576.723I 14.576.723I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I

Page 16

W1 I gospodarie I I 4.250.000I 3.582.313I 3.582.313I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I 4.250.000I 3.582.313I 3.582.313I I Alte cheltuieli I 30 I 1.320.000I 10.994.410I 10.994.410I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 1.320.000I 10.994.410I 10.994.410I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 408.600.000I 86.562.897I 86.562.897I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 408.600.000I 86.562.897I 86.562.897I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR -Buget local- -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Investitii ale institutiilor publice I 72 I 408.600.000I 86.562.897I 86.562.897I I EXCEDENT I 9802 I I I 75.147.034I

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, �

DETALIEREA CHELTUIELILOR Institutii publice finantate din venituri extrabugetare -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I TOTAL JUDET I I I I I I TOTAL JUDET I I I I I I INVATAMANT I 5703 I 62.766.803 I 62.766.803 I 61.764.565 I I A.CHELTUIELI CURENTE I 01 I 61.529.623 I 61.529.623 I 60.638.332 I I CHELTUIELI DE PERSONAL I 02 I 8.377.848 I 8.377.848 I 8.273.470 I I Cheltuieli cu salariile I 10 I 6.837.409 I 6.837.409 I 6.748.448 I I Fond aferent salariilor de baza I 1001 I 2.525.468 I 2.525.468 I 2.513.684 I I Salarii de merit I 1002 I 36.222 I 36.222 I 36.196 I I Indemnizatii de conducere I 1003 I 40.905 I 40.905 I 40.591 I I Spor de vechime I 1004 I 153.458 I 153.458 I 150.939 I I Sporuri pentru conditii de munca I 1005 I 184.570 I 184.570 I 183.638 I I Alte sporuri I 1006 I 408.592 I 408.592 I 408.592 I I Ore suplimentare I 1007 I 12.036 I 12.036 I 10.210 I I Fond de premii I 1008 I 122.269 I 122.269 I 122.163 I

Page 17

W1 I Fond pentru posturi ocupate prin cumul I 1010 I 642.520 I 642.520 I 642.520 I I Fond aferent plati cu ora I 1011 I 2.221.699 I 2.221.699 I 2.156.285 I I Indemnizatii platite unor persoane din afara I 1013 I I I I I unitatii I I 245.187 I 245.187 I 245.187 I I Alte drepturi salariale I 1014 I 244.483 I 244.483 I 238.443 I I Contributii pentru asigurari I 11 I I I I I sociale de stat I I 603.027 I 603.027 I 597.016 I I Contributii pentru asigurarile pentru somaj I 12 I 241.644 I 241.644 I 238.531 I I Contributii pentru asigurarile sociale de I 13 I I I I I sanatate I I 502.381 I 502.381 I 496.307 I I Deplasari, detasari, transferari I 14 I 193.387 I 193.387 I 193.168 I I Deplasari, detasari si transferari I 1401 I I I I I in tara I I 177.887 I 177.887 I 177.668 I I Deplasari in strainatate I 1402 I 15.500 I 15.500 I 15.500 I I CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 I 53.123.267 I 53.123.267 I 52.336.354 I I Drepturi cu caracter social I 21 I 505.861 I 505.861 I 505.861 I I Rechizite scolare I 2101 I 170.521 I 170.521 I 170.521 I I Transport elevi, studenti, someri, asistati, I 2102 I I I I I bolnavi, invalizi si insotitorii lor I I 75.905 I 75.905 I 75.905 I I Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada I 2103 I I I I I concursurilor si campionatelor I I 172.423 I 172.423 I 172.423 I I Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale I 2105 I 87.012 I 87.012 I 87.012 I I Hrana I 22 I 33.852.385 I 33.852.385 I 33.496.694 I I Hrana pentru oameni I 2201 I 33.852.385 I 33.852.385 I 33.496.694 I I Medicamente si materiale sanitare I 23 I 120.195 I 120.195 I 120.195 I I Medicamente I 2301 I 120.195 I 120.195 I 120.195 I I Cheltuieli pentru intretinere si I 24 I I I I I gospodarie I I 11.184.618 I 11.184.618 I 10.962.787 I I Incalzit I 2401 I 1.256.819 I 1.256.819 I 1.250.587 I I Iluminat si forta motrica I 2402 I 410.039 I 410.039 I 408.910 I I Apa, canal, salubritate I 2403 I 297.608 I 297.608 I 297.122 I I Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax I 2404 I 526.738 I 526.738 I 516.423 I I Furnituri de birou I 2405 I 1.049.552 I 1.049.552 I 1.040.905 I I Materiale pentru curatenie I 2406 I 915.185 I 915.185 I 906.415 I I Alte materiale si prestari de servicii I 2407 I 6.728.677 I 6.728.677 I 6.542.425 I I Materiale si prestari de servicii I 25 I I I I I cu caracter functional I I 1.162.684 I 1.162.684 I 1.158.467 I I Obiecte de inventar de mica valoare I 26 I I I I I sau scurta durata si echipament I I 2.753.773 I 2.753.773 I 2.693.806 I I Lenjerie si accesorii de pat I 2601 I 157.957 I 157.957 I 157.957 I I Alte obiecte de inventar de mica valoare I 2603 I I I I I sau scurta durata I I 2.595.816 I 2.595.816 I 2.535.849 I�

DETALIEREA CHELTUIELILOR Institutii publice finantate din venituri extrabugetare -MII LEI- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I PREVEDERI IPREVEDERI TRIM.I PLATI I I DENUMIREA INDICATORILOR I COD I ANUALE I CUMULATE I EFECTUATE I

Page 18

W1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I A I B I 1 I 2 I 3 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Reparatii curente I 27 I 2.709.147 I 2.709.147 I 2.582.501 I I Carti si publicatii I 29 I 226.082 I 226.082 I 226.082 I I Alte cheltuieli I 30 I 608.522 I 608.522 I 589.961 I I Calificarea, perfectionarea si specializarea I 3001 I I I I I profesionala a salariatilor I I 240 I 240 I 240 I I Protectia muncii I 3003 I 18.227 I 18.227 I 18.227 I I Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile I 3007 I I I I I legale I I 590.055 I 590.055 I 571.494 I I TRANSFERURI I 38 I 28.508 I 28.508 I 28.508 I I Transferuri neconsolidabile I 40 I 28.508 I 28.508 I 28.508 I I Alte transferuri I 4080 I 28.508 I 28.508 I 28.508 I I B.CHELTUIELI DE CAPITAL I 69 I 1.237.180 I 1.237.180 I 1.126.233 I I CHELTUIELI DE CAPITAL I 70 I 1.237.180 I 1.237.180 I 1.126.233 I I Investitii ale institutiilor publice si I 74 I I I I I activitatilor autofinantate I I 1.237.180 I 1.237.180 I 1.126.233 I I EXCEDENT I 9803 I I I -882.289 I

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, �

Page 19