keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 58/27.03.2001 privind privind repartizarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 58/27.03.2001
privind privind repartizarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatele nr.SC2001-3805/13.03.2001 şi nr. SC2001 - 4653/26.03.2001 ale Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Rezoluţia nr 1/13.03.2001 a Comisiei de monitorizare/jurizare a activităţilor de sport, cultură, artă şi ştiinţă;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.8/26.01.1999 privind înfiinţarea Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă precum şi instituirea unei taxe speciale pentru finanţarea activităţilor respective;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.73/30.03.1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă alocarea sumei de 310.000.000 lei din fondul creat din încasarea taxei speciale instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999 , după cum urmează:
1.F.C.POLITEHNICA - fotbal 100.000.000 Lei
2.U.M.T - fotbal 100.000.000 Lei
3.C.S.UNIVERSITATEA - rugby 25.000.000 Lei
4.C.S.UNIVERSITATEA - volei 25.000.000 Lei
5.C.S.U.POLITEHNICA - handbal 25.000.000 Lei
6.Club Sportiv Şcolar nr.1 - baschet junioare II 10.000.000 Lei
7.CLUB SPORTIV MUNICIPAL - nataţie 10.000.000 Lei
- lupte libere 7.500.000 Lei
8.CLUB SPORTIV BANATUL - kick -boxing 7.500.000 Lei
Decontarea şi justificarea sumelor se vor efectua numai pe bază de acte doveditoare , conform legii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- F.C. Politehnica;
- C.S. UNIVERSITATEA - rugby;
- C.S. UNIVERSITATEA - volei;
- C.S.U. Politehnica - handbal;
- Clubului Sportiv Municipal Timişoara - Clubului Sportiv Banatul;
- U.M. Timişoara - Clubului Sportiv Şcolar nr.1;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI