keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 579/09.12.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 33061/09.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 528/31.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2014; Anexei nr. 4 - Proiecte cu finantare externa nerambursabila.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 528/31.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_4_-_PROIECTE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2014- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 9 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERI NERAMBURSABILE POSTADERARE Anexa mii lei SURSE DE FINANTARE Buget local Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI OTAL proiect | Buget de Contr, Froprie 2014 Buget EU Chelt. 2014 Stat Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv Buget Parteneri TVA | Avans pt. & Eligibil | derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie =3+4+5+6+7+9 o 12248410 2=3+4+5+6+7+9 3 1 +! n 6 7 8 9 18 ter (TOTAL GENERAL 1 392.263,80| 324.219,36| 44,519,66| 205.863,85 20.432,15 1.898,29| 7.549,85 112.000,00 TOTAL GENERAL, II 392.263,80| 324.219,36| 44,519,66| 205.863,85| 9.442,67| 6.310,82| 4.678,66| 1.898,29| 7.549,85 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332.299,18| 272.710,81| 37.630,96| 173.489,25| 470444| 5.896,12| 4.654,66| 1.373,92 635,81 58.216,15| 45.698,77| 7.938,00 155,08 LUCRĂRI NOI -B 59,964,62 51.509,35 6.888,70 32.374,00| 4.738,23 414,70 24,00 6.914,04 TOTAL GENERAL | 392.263,80 19,66]. 205,863,85, 9.442,67|. 6:310,82| 4.678,66 54 66-146.15]_45.853,85| Capitolul 65.02 Învățământ 2.626,24) 2.200,97 268,70 1.811,47 44,16 76,64 0,00 9,08 0,00 Învățământ secundar 2626,24| 2.200,97) 268.70) 181147) 416|. 1604 0,00 0.00 0.00 [55.02.0402 Învățământ secundar superior 2626.24 1200.97 E a 268,70 1.811,47 44,16 76,64 8,90 425,27 0,00 0,00 0.08 fe. Lucrări în continuare 71,80 71,86 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 24,80 24,80 2,86 18,70 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE. | Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI pa proiect | Buget de Confr. Bropric — Buget i Avans Parteneri Contributi Buget EU Chelt. ontributie 2814 Stat TVA | Avans pt. & pentru Cheltuieli Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse Eligibile e = (inclusiv roprie derulare prop 5161719 o =2+8+ 1=218 1 n a ra 6 7 8 3 ți ta Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 s = Ss 0,00 0,00 0,00 8,00 0.90 0,00 | 53,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 (8. Lucrări noi 2.548,44) 2.123,17 259.04) 1.746,57 40,92) 76,64 000| 425, (Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL, 323/2014 SMIS 51963 = n EI 242,00 242,00| 28,79 208,37 4,84 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic ton Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 ÎSMIS 51552 150,03 150,03 17,85 129,18 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „Dezvoltarea creativitatii şi capacității de Ţ inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965 240,00 240,00 28,52 206,69 479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, echiparea infrastructuri Teoretic FL. Calder 401,74 9,45 1 vi a 0,00 120,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- [Timisoar cod SMIS 54092 585,27 500,00 6t44 401,74 946| 2736 000| 185,27 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI "o ui proiect Buget de Contr, Proprie Buget Avans = Parteneri Contributie Buget EU Chelt. _ Stat Cheltuieli | Necligibit [VA |Avanspt | derulare | Proprie re = Eligibil | derulare Alte Surse Eligibile e | | (inclusiv 0 CA m 6 7 8 9 10 1 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 620,00 300,00 61,00 398,85 9,38 30,77 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 9.424,53 9,324,53 1.244,99 7.887,69 215 0,00 32,04 100,00 0,00 0,06 157,66 66.02.06 Spitale 9.424,53 9.324,53 1.244,99 7.887,69 2,15 0,00 32,04 109,60 0,96 0,06 157,66 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 9,15 5,00 8,64 6,00 9,00 0,06 157,65 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de |Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL, 184/24.04.2012 SMIS 1437 6.526,83) 6.526,83 84487) 5.524,15 Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437 401,78 401,78 52,23 341,51 0,00 0,00 8.04 0,00 0,00 0,00 0,00 [n Lucrări noi 2.495,92 2.395,92 347,89 2.022,03 2.00 0,00 24,00 100,00 0,06 0,08 0,06 Dezvoltarea infrastructurii de C-Da Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si lac prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESPARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/487536 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 157,66 a 271,92 2.271,92 334,89 1.937,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Atmnbulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de (Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL i i 33/2014 224,00 124,00 13,00 85,00 2 00 0,00 24,00 100,00 0,00; 0,00 0,00

L SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI bu proiect Buget de Contr. Proprie Buget Avans Parteneri Contributi Bugei EU Chelt. ontributie 20t4 Stat TVA Avans pt. & pentru proprie Cheltuieli Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse Eligibile e (inclusiv derulare 2=3+4+5+6+7+9 o =2+8+ 1=2+8+16 dl "a x E 6 7 8 9 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie i 275,45 279,45 41,43 221,65 16,37 9,60 0,06 5,00 2,06 0,06 9,90 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i erte 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,80 8,60 0,00 0.00 0.06 9.00 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) F 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 A, Lucrări în continuare 40,00 49,00 2,00 39,00 16,06 0,06 9,06 0,06 0,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a i si aglomerarii urbane largi, | pentru participarea la Conventia Primarilor - voal CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31) 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 2.324,80 874,06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.293,21 938,66 4.273,16 52,53 278,90 611,46 0,90 8,06 1.080,88 zi Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,13 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 | Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu | 7284,09| 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53| 270,90) 611,40 0,00 0,00) 1.080,88 56,5 6 dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCE 293/2011 SMIS 38456 2.152,49 2.152,49 301,03 1.370,48 34,11 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 0,00i

TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget local Contr. Proprie Buget EU Chelr. Cheltuieli | Necligibil| | Avanspt | & licibi Eligibil | derulare |Alte S Eligibile e (inclusiv Buget Parteneri Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie | ) DENUMIREA OBIECTIVULUI | | o 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 +li 4 5 & 1 8 10 1 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanitor nr.2 HCL 234/201 |/POR 38282 1.303,56 1.303,56 e ei GI 697,53 17,36| 229,26) 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 |68.02.15.02 Cantine de ajutor social 5.171,22 3.927,36 e 2.549,72 0,00 0,00 0,00 8,00 9,00 1.243,92 817,50 A Lucrări în continuare 5.171,22 3.927,36 ini BI > va m 2.549,72 0,00 9,69 0,60 8,00 9,96 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 1 SMIS 39400 3.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 154.202,60 128.970,03 13.784,89 72.143,77| 7.416,81|' 1.341,71) 2.826,60) 1.373,02[' 6.961,14 23.859,55 22.495,20 70.02.03 Locuinţe 27.3361,56 21.347,54 2.818,12 12.866.135 4.697,18 338,06[- 0,00) 14,02| 6.628,45 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27.361,96 27.347,94 2.818,12 12.866,13) 4.697,18 338,06 0,00 14,02) 6.628,43 0,00 0,09[ IA.Lucrări în continuare 51,42 37,49 9,00 28,05 9,35 0.00 0,00 1402 0.06 2,00 0.00) Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor în sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 IEE/13/763/512.674877 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.319,54 21316,54 2.818,12 12.838,08| 4.687,83 338,06 0,90 0,00| 6.628,45 0,06

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE pr Valoare Buget local Buget OTAL Contr, Proprie a t 2014 proieci Buget de Buget EU Chi Parteneri 2014 Stat , Cheltuieli | Neeligibil MAI Avans PE | reduse Eligibile e IgIbi erulare (inclusiv Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 0 2=3+4+5+6+7+9 1=2+8+10 3 ETNII 3 4 5 6 7 8 9 1% 1 i “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 3; B-dul L. Rebreanu nr.150; BA dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 3.643,88 5.643,88 573,38 2.612,08 530,91 83,70 0,00 0,00| 1.843,81 0,00 0,00) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,b1.9,sc. A+B+C; C, Sagului nr.1-3-3; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09 8.816,09 902,78 4:112,64| 1.671,81 41,84 0,00 0,00] 2.087,02 0,00 0.00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de focuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 358 de euro/iună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 873,20 35,74 0,00 0,00 928,94 0,00 0,00[

SURSE DE FINANTARE 7 i Credite IEC Valoare Buget locali TOT. e DENUMIREA OBIECTIVULUI OTAL proiect Buget de Contr, Proprie Buget EU Chelt, | 2014 2014 Stat Cheltuieli | Neelipibil Eligibile e Buget Avans Di ANTE i Parteneri Contributie TVA Avans pt. & pentru proprie Eligibil | derulare |Alte Surse| derulare (inclusiv 223 â [=2+8+10 564719 3 3 â 7 8 9 10 u +11 n a irea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 359 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana lpătescu nr. 29, bi. T22, Calea Şagului nr. 72-78, sir. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B+ dul Take lonescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53-55)” i 8.373,09 8.373,09 870,43 3.965,29| 1.611,91 156,78 0,00 0,00] 1.768,68 0,00 0,00 70.02.50, Alte. servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării A E : E comunale : 126.840,64| 101.622,09|. 12.066,68| 59.277,64|. 2.719,63] 1.003,05|. 2.826,60[- 332,69). 23.859,55| .22.495,20 (A. Lucrări în continuare 126.840,64| 101.622,09| 12.966,68| 59.277,64| 2.719,63] 1.003,65] 2.826,60| 1.359,00) 332,69, 23.859,55, 22.495,20 infrastructurii publice urbane al malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 SMIS 31814 41.847,98) 32.536.214 4.642,95| 21.136,49 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00 9. 3.882,77| = ra spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507 50.122,52| 39.567,34| 25.403,56 1,07 80,00 8,93 0,00 0,00| 10. Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SMIS26443 i 2.154,62 2.154,62 119,77 545,61 332,69 504,48 319,38 0,00 & SG n n & N, ci m a! 0,00 0,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare n sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472 3.878,37 3.878,37 261,74 1:192,37| 1.454,11 272,18 597,97 0,00 0,00| 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Ţ Credite IFC Valoare Buget local FOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 70 proiect Buget de Contr. Proprie Buget EU Chelt. 2014 2014 Stat INI Cheltuieli | Neeligibit Eligibile e (inclusiv 1=3+4+546+719 Buget A Parteneri “SI Contributie TVA Avans pt. & proprie Eligibil | derulare |Alte Surse derulare da =2+8+ a o 1=2+8+10 +11 3 6 7 8 3 18 SI i Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furmnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 i Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 9.595,23) 7.423,90 977,65) 4.450,67 0,22 74,40 1,86 0,00 000, 2.171,33| 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 5.182,93 3.940,79 354,23 2.523,17 62,80 52,70 747,87) 1.242,14 0,90 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192 701,16 584,30 0,00 292,15) 292,15 0.00 000| 116,86 0,00 0,00 ocol [Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1188.15| 1.188,19[. 0,00 600| 1.188,15 0,06 5,00 500| 066 0,66 6.00) 174.02.06 Canalizarea si tratarea apelor Îrezidunle 1.188,19 1.188,19 0,00 1.188,19 9.00 0,08 0,06 0,00 0,80 0,00 A, Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lExlinderea si modernizarea sistemului de a = n n n 11.536,56 819,57 3 o e! CE 62 308,90 19,89 244,28 0,00 0,00 1.821,27) 6.210,30 alimentare cu apa si canalizare in judetul |Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00) 1.188,19 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Capitolui 81.02 Combustibili si energie : 16.705,47| 16.705,47 0,00 0.06 6G08,00| 4.621,57 198,89 0,08 0,90 0,00) 11.277, 81.02.06 Energie termică 16.705,47| _16.705,47 9.90 6,00 608,00| 4.621,57 198,89 9,00 9.08 0,99) 11277.01 A. Lucrări în continuare 16.705,47| 8,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0.06 6.00 0,80| 11.277,01

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local 1 — DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Bugei de Contr. Proprie Buget EU 2014 0 2014 Stat Buget i Parteneri cas Contributie TVA Avans pt. & de i proprie Eligibil | derulare |Alte Surse| Cheltuieli Eligibile (inclusiv 2=3+415+6+7+9 1=2+8+14 + m a 6 7 8 9 18 u Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi peniru creşterea eficienței în alimentarea cu | căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16828 16.705,47| 0,00 0,00 608,00| 4.621,57) 198,89 0,00 0,00 0,00 1127701) [Capitolul 84.02: Transporturi 195.382,01| 155.420,21| 25.681,00|116.976,39 114,46 0,00|': 588,71|.::39.961,80| -11.049,92 84.02.03 Transport rutier 195.382,01| 155.426,21|. 25.68100|. 114,46 0,00[ 1.009,73 000| 588,71[. 39961.80) 11.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 144476,66| 10451486) 18.417,02| 83:907,79 29,47 0,00 0,00 0,00| 588,71) 39.961,80, 1.571,87 n. Lucrări în continuare 116.866,94| 84.835,14) 14.953,37| _68.139,87 21,99 0.00 0.00 0,00| 303,12) 32.031,80, 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398 60.791,93) 43.506,93| 767447| 34937.35 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 17.285,00 895,11 rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 22.639,62 17.009,62, 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 na o ma 12 5.630,00 37,07 Reabilitare linii de tramvai si modernizare jtrame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 3334741) 24230,61 4.276,70 19:469,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.116,80 484,61 jAdressing Challenges Sustainable Mobility (Planning CHALLENGE 87,98 87,98 0,00 6599| 21.99 0,00 0,00 000| 0.00 0,00 0,00 [B Lucrări noi 27.609,72| _19,579,72) _3.463,65| 748| 0.00) 000, 000| 28559) 7930,00| 15508

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI n proiect | Buget de Contr. Proprie Buget + Avans Parteneri Contributi Buget EU Chelt. ontributie 2014 Stat ai e TVA | Avans pt. pentru proprie Cheltuieti Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse derulare Eligibile e (inclusiv MIREA O 2=3+4+5+6+71+9 -2+8 0 1=2+8+18 Fii UA m 6 7 8 9 16 LE: Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 27.609,72| 19.679,72 3.463,65 15:767,92 7,48 0,00 0,00 0,00) 285,59 7.930,00 155,08 tr aan 84.02.03.81 Drumuri si poduri 45.666,48| 45.666,48 6.516,86) 29.667,39 9,33 8,90 3,85 9,00 0,06 0,90, 9.478,95 | Lucrări în continuare 45.666,48| 45.666,48 6.516,86) 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 000| 0,00, 9.478,03 Amenajare Complex rutier zona | Michelangelo etapa 1 HCL356/2011 SMIS | 37592 45.666,48| _45.666,48 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00; 9.478,05 84.92.03.03 Străzi 3.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,06 0.06 9,00 0,08 |A. Lucrări în continuare 3.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 oo Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2911 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00, 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR Dea IA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Șmard nga HARACICU PE NE Vezificat, Întocmit, SEF SERVICIUL PROIECTE CU CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ NAȚIONALĂ CO TOMA Lie

Atasament: ANEXA_3_-_LISTA_INVESTITII.pdf

ROMÂNIA Anexa JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2014- Nicolae ROBU PROGRAN DEZVOLTARE 2014 INVESTITII Rectificare 9 HCL mii lei mr ora a Contributie TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM N LOCAL roprietari Subordon prop ate) o 1 2 3 4 5 8 [TOTAL GENERAL 82.417,77| 1.250,14) 8.116,33| 1.448,78|7.020,00| 64.582,52 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 14.542,43 4,78 2,89 0,00 0,00] 14.534,76 LUCRĂRI NOI - B 27.849,12| 1.245,36) 8.113,44 0,00,7.020,00) 11.470,32 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 40.026,22 0,90 0,00| 1.448,78 0,00| _38.577,44 TOTAL GENERAL 824| 1.250,14) 8.116,33) 1,448;78|7.920,00| 1 54582,52 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi iActiuni Externe. 2.523,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,59 |51.02.01.03 Autorităţi executive 2.523,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,59 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.523,59 0,00 0.00 0,00 0,00 2.523,59 b. Dotări independente 1.857,03 0.00 0.00 000| 000| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0.00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 666,56 0,06 0,00 0,00 0,00 666,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 16,56 0,00 0.00 000| 0.00 18,56 Capitolul 54.02 Alte servicii publice [generale 150,00. 0,00 9,00 0,00 9,00 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 150,00 0,00 0,00 0,90 0,90 150,00 C. Dotări independente și alte investiţii 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 (Capitolul 61.02. Ordine publică și 1.122,48 0,00 9,96 0,90 8,06 1.122,46 61.02.03.Ordine publică 1.122,46 0,00 0,00 9,00 0,00 1.122,48 61.02.03.04 Poliţie locala 730,34 0,00 0,09 9,00 0,00 730,34 C. Dotări independente şi aite investiții 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 730,34 b.Dotări independente 730,34 0,00 0,00 0,00 730,34 Dotari * 730,34 0,00 0.00 000| 0,00) 730,34 [61.02.05. Protecţie Civilă 392,12 0,06 8,00 0,90 0,00 392,12 Page 1

N rr pa atata Contributie PROPRII 4 TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. 2014 ra de Stat Subordon AM KW LOCAL prop ate) 9 1 2 3 4 | 5 6 C. Dotări independente și alte investiții 392,12 0,90 0,00 0,00 0,00 392,12 b. Dotări independente 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12. Dotări 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 39-12) Capitoiul 65.02 Învățământ 4.331,42 0,00 0,08 178,70 9,00 4.152,72 65.02.03 Învățământ preşcolar și primar 41807 000 000 000 000 118 07 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 418.07 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,03 0,90 277,43 Extindere Gradinita PP 26 277,43 0,00 0,00 0.00 0,00 277,43 C.Dotări independente şi alte investiții 140,64 0,00 0,00 0,00 0,90 140,64 b. Dotări independente 110,84 0,00 0,00 0,00 0,00 110,84 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 100 000 000 0.00 000 100 Dotari invatamant prescolar 109 64 0.00 000 000 0.00 109.84 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30.00 500 500 000 500 30.00 (95.02.04 În vățărnânt secungar. 3.913,35 0,09 0,00|.::178,70|:: 0,00: 3.734,65 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 1.073,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,05 GC. Dotări independente şi alte investiții 1.073,85 9,00 9,00 0,05 0,00 1.073,08 b. Dotări independente 588,05 0,00 0,00 0,00 0,00 588,05 Dotari 688,05 0,00 0,00 000| 0.00 688,05 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385 00 Dot 900 000 000 385.00 ExpertizatDALI+PT Etajare pariiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50.00 0.00 000 0.00 0.00 50.00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 |. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 | 15,00 0,00 0,90 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. C inului nr.42 Timi en.nr r. Cosminului nr. imisoara |. 50.00 5.00 0.00 0.00 0.00 50.00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Page 2

SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Sens AM KRW LOCAL [. proprietari ate) 0 i 2 3 4 | 5 6 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0.00 0,00 000| 0,00 40,00 DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0.00 0.00 000| 0,00 30,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.840,30 0,06 9,06 178,70 0,00 2.661,60 C. Dotări independente şi alte investiții 2.840,30 0,00 0,00| _178,70| _0,00| 2.661,60 b. Dotări independente 2.181,81 0,09 0,00| 178,70 0,00) 2.003,11 Dotari 1.881,81 0.00 000| 17870| 000| 1.703,11 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente abiectivelor de investitii 858,49 8,06 0,900 9,00 0,09 558,49 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2008 82,13 0,00 0,00 000| 0,00 82,13 SF+PT reabilit acoperiş Lic Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ET+DALI+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic V Ţepeş 20,00 0,00 0,00 a,00 0,00 20,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. LL.Caragiale nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oltuz 158,38 0,00 0.00 000| 0.00 158,38 Expertizat DALI+PT Lic. Moisil, corp str. Gh Doja 49,98 0,00 om) 000, 0,00 49,98 Expertizat SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 132,00 ET+ audittDALITPAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 Page 3

SURSE Contributie PROPRII e TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon proprietă ate) 9 1 2 3 4 5 | & DALI+PT reabilitare construcţii, instalații şi “ utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 18.760,04 0,00|. 5.000,00|. 1.099,58 0,00|:. 12.660,46 66.02.06 Spitale 18.480,04 0,00) 5.000,00| 1.099,58 0,00) 12.380,46 B. Lucrări noi 8.203,77 0,00, 5.000,00 0,00 0,00 3.203,77 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colt ila FICL 124/2013 abor, colţ cu str. Bralla HC 9 7.893,77 0.00| 5.000,00 000| 000| 2.893,77 C. Dotări independente şi alte investiții 10.276,27 0,00 0,00) 1.099,58 0,00 2.176,69 b. Dotari independente 9.381,73 0,00 0,00| 1.099,58 0,00| 8.282,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 2.596,00 0.00 000| 251,50, 000| 2.334,50 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.705,73 0,00 0,00) 838,08 0,00| 5.867,65 Dotari Spitalut Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 894,54 5,50 0,00 0,95 0,08 894,54 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 86,36 DALI +PT refunctionalizare imobil str. Mărăşeşti nr.5 Timisoara 160,00 0,00 0,00 000| 0,00 160,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziotogie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcany"din Timisoara „sir. . Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,90 0,00 0,00 33,18 SF/DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Page 4

IRU SURSE Coniributie PROPRII MR 5 — DENUMIREA OBIECTIVULUI Toata | Set | tate inst. | Rr iar roprietari Subordon prop ate) 0 2 3 4 5 & IPT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Nai), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 165,00 0,00 000| 000) 0,00 165,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 000| 0.00 320,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Dotari aparatura medicala 280.00 000 000 000 000 28000 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 6.217 88 000 0.00 170.50 0.00 6.047 38 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi concerte 1.099,30 0,00 9,00 170,50 0,00 928,80 C. Dotări independente şi alte investiții 1.099,30 0.00 0.09 170,50 0,00 928.80 b. Dotări independente 1.094,30 0,00 0,00 170,50 0,00 923,80 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 139,30 0,00 0,00 15,50 0,00 123,80 Dotari Filarmonica 85,00 0,00 000| 85,00) 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5,00 0,06 09,00 0,00 9,05 5,00 SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 5,00 0,00 0,00 100) 0,00 5,00 67.02.03.06 Casa de cultură 80,96 0,08 0,00 9,00 9,00 80,00 C. Dotări independente şi alte investiţi? 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări Casa de Cultura | 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Sport 3.509,16 0,09 0,00 000| 000, 3.509,16 A. Lucrări în continuare 3.330,18 0,00 0,00 9,00 0,00 3.330,18 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 2 303.68 000 000 000 000 2303.68 Reabilitare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1026.50 0.00 000 0.00 0.00 1026.50 C. Dotări independente şi alte investitii 178,98 0,00 0,00 0,00 9,09 173,98 Studii şi proiecte — 105,00 0,00 0,00 0,00 5,00 105,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă 15,000 focuri - cofinantare CNI) ( 0,00 0,00 0,00 0,00 _100,00 Page 5

ir SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat SR ANI KW LOCAL proprietari ate) E 0 1 2 3 4 5 8 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Dotări independente 73,98 9,00 8,00 9,00 0,00 73,98 Sistem control acces bazin inot Complex . Bega 73,98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 1.529,22 0,09 0,00 000| 000| 1.529,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 9,00 0,00 9,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 879 0,00 0,00 000) 0.00 879 B. Lucrări noi 910,00 0,00 0,00 0,00 0,09 910,00 1 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămăiței HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 600.63 0.00 0.00 0.00 0.00 600.53 b. Dotări independente 132,90 9,00 0,00 8,00 0,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga 100,00 0.00 0,00 4,00 0.00 100,00 Achizitie aplicatie " Energy Management System” EMS 32,00 0,00 0.00 000| 9,00 32,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 458,63 9,90 0,90 9,00 0,00 468,63 SF+PT impaduriri noi in municipiul Timisoara 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0,00| 000) 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37.20 0,00 0.00 0.00 0.00 37.20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 90,00 0,00 0,00 000) 0,00 90,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina zoologică 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 66,96 Page 6

| ai SURSE Contributie PROPRII - TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KAW LOCAL roprietari Subordon prop ate) o 4 2 3 4 5 s SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0,00 0.00 000| 0,00 63,62 Realizare registru spatii verzi i 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 + pistă SF+PT+ Pistă skateboard 18,00 2,00 0,00 200) 0.00 18.00 Capitalul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 399,15 0,00 9,00 0,00 0,00 399,15 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 5,00 0,00 9,00 9,00 9,00 6,90 C. Dotări independente şi alte investiţii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 b. Dotări independente 5,00 0,00 9,00 0,00 0,06 6,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 6,00 0,00 0.00 0.00 0,00 6,00 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si : : : invaliditati : 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 68.02.05.02 Asistenta sociala în caz de invaliditați 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 C. Dotări independente şi alte investiții 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 Dotări independente 53,00 0,00 0,90 0,00 0,00 53,00 Dotări Serviciul pentru. Protectia Persoanelor cu Handicap 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 6,00 0,00 0,00 000| 0,00 6,00 TIT a E TE E n A Frovenire excluderii sociae 334,15 0,00 000| 000| 000|. 33415 68.02.15.01 Ajutor social 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 GC. Dotări independente şi alte investiţii 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 b. Dotări independente 245,60 0,00 0,00 000| 0,00 245,60 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 245,60 0,00 0,00 000| 000| 245,80 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 C Dotări independente şi alte investiții 88,55 0,00 0,00 0,06 0,00 88,55 Dotări independente | 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotari Cantina de Aj. Social 38,55 0,00 0,00 0.00 0,00 88,55 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 29,299,80| 1.250,14) 3.116,33 0,00|7.020,00/ _17.513,33 [19.02.03 Locuinţe 18.454,45|. 3.116,33 0,007.020,00[: 7.067,98, Page 7

SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIV OBIECTIVULUI 2014 de Stat | | AMKRN| LOCAL roprietari Subordon proprie: ate) 0 1 2 | 3 4 5 & 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de ilocuinţe 18.454,45| 1.250,14| 3.116,33 9,00| 7.926,00 7.067,98 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,90 Reabilitare termică str. Bucavinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 jReabilitare termică str. Azuga, nr. 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 11.720,17) 1.245,36) 3.113,44 0,00, 7.020,00 341,37 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 3,72 0,00 0,00 000| 0,00 3,72 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara 7.267,65 0.00 0.00 0,00| 7.020,00 247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 448,02 125,15 312,87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Stelel , Sa str. Stelelor, nr.8 47908| _13402| 335,06 000| 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, 530,58 177,30 443,28 0,00 0,00 9,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bi. E17 7 196,62 53,32 133,30 0,00 9,00 0,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 e n 70440) 195,40) 496,00 000, 0.00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 507,07 142,02 355,05 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 241,82 66,18 185,44 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 452,68 126,48 316,20 0,00 0,00[_ 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6.726.614 0.00 0.00 0.00 0.90 6.726.681 b. Dotări independente 6.000,00 0,00 9,00 000| 000| 5.009,00 Achizitie imobile HCL 597/2013 = 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 725,61 0,08 9,00 0,09 0,00 728,81 Expertiza, Audit, DALI si PT la biocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 596,87 0,00 0,00 0,00 0,00 596,87 Page 8

ti SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRN LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 8 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun Timisoara) 4,96 0.00 0,00 000 0,00 4,96 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0.00 0.00 9.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări : : E hidrotehnice 2.977,88 6,90 0,90 0,00 0,00 2.971,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.977,88 9,906 8,00 0,00 0,00 2.977,88 A. Lucrări în continuare 2.472,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etil, HCL 467/2010 1.095,52 0,90 0,00 0,00 0,00| 1.096,52 întregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 1.375,86 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.375,86 B. Lucrări noi 420,00 0,00 0,00 900) 0,00 420,00 PT + Execuţie fântână ornamentală str. Aştrilor HCL 201/2014 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 0.00 0.90 0,00 0.00 85,50 SF- Executie Fântână ornamentală str. Aştrilor 5,50 0.00 0,00 0,00 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 8,00 0,00 0.00 0,00 0,00 8,00 SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Extinderi retele apa -canal in | municipiul Timişoara 22,00 0,00 0,90 0,00 0,00 22,00 SF+PT Executie fantani publice farate in | Mun. Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.06. Hurninat public şi electrificări 3.570,66 0,00 4,00 000| 000|. 3.570,66 A. Lucrări în continuare 2.693,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,16 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 827,29| 0,00 0,00 0,00 0,00 827,29 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 1.865,87 0,00 0,00 0,00 0,001, 1.865,87 |B. Lucrări noi 540,00 _0,00 000| 0,00 9,96 540,90 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo 540,00 0,00 0,00 0,00 0.00, 540,00 C. Dotări independente şi alte investiții 337,59 0,90 0,96 _3,00 0,00 337,50 Studii şi proiecte 337,50 0,00 9,06 9,00 0,00 337,50 Page 9

ot gr e aug Contributie PROFI DENUMIREA OBIECTIVULUI ea Asociati Du (ale inst. Oi, E OGAL raprietari Subordon proprietă ate) o 1 4 5 8, Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337 50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 429681 0,90 0,90 0,96 8,00 4.296,31 B. Lucrări noi 2.468,50 0,00 0,00 0,00 000) 2.468,50 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere peniru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 2.150,00 2,00 0.00 000| 000| 2.150,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 98,50 0,00 0.00 000| 0,00 98,50 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220.00 000 000 000 000 220 00 C.Dotări independente şi aite investiții 1.828,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,31 a. Achiziţii imobile 1.009,09 0,90 0,00 0,00 0,00, 1.000,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.000,00 b. Dotări independente 60,00 0,00 0,00 0,00) 9,00 66,00 de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente |obiectivelor de investitii 763.31 0.06 0.00 0.00 0.00 763.31 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic” 7000 000 000 0.00 000 70.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" 224 0.00 0.00 0.00 000 224 Expertiză şi restaurare descoperiri | arheologice în situl Cetatea Timişoarei e 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Page 10

fr tarm rara Contributie PRO TOTAL Asociatii Buget - PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) o T 2 3 | 4 | 5 _ Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri Onea suropene 25,60 0.00 0.00 000) 0.00 25,60 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate II) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea jAnsamblului Urban interbelic ” Corsa" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 100,00 0.00 0.00 000| 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 98,47 0,00 0,00 0,00 0,00 98,47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 500 9.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL 500) 0,00 _0,00 0,00 0,00| 5.00, Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1056.00 000 000 0.00 5.00 1.056 00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 1.056,00 9,00 0,00 0,08 0,00 1.086,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.056,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 Dotări independente 1.056,00 0,00 0,00 0,00, 000| 1.056,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.056,00 Capitolul 84.02 Transporturi 18.557,43 0,00 0,00 0,00|. 000| 18.557,43 84.02.03 Transport rutier 18.557,43 9,90 0,09 9,90 9,00[.-:18.557,43 84.02.03.02 Transportul în comun 7.882,40 0,00 0,00 0,00 9,00 7.582,40 C. Dotări independente şi alte investiţii 7.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.682,40 b.Dotări independente 7.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.682,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.582,46 7,00 9,00 0,06 0,00 1,682,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 741440 0.00 0.00 0.00 0.00 7414.40 Minibuze electrice cu 14 focuri HCL 206/2014 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 Reabilitare tramvaie 100,00 0,00 0,00 000, 0.00 100,00 Page 11

a SURSE Contributie PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Bode | (ale inst MR GI DOG Subordon proprietari ate) 0 i 2) 3 4 5 6 84.92.03.01 Drumuri si poduri 4T3AT 0,00 0,00 0,00 0,00 473,17 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 1361/2011 N a 4,95) 0,00 0,00 0,00 0,00 495 B. Lucrări noi 0,89 9,09 0,06 000| 0.00 0,60| Pasaj JIUL HCL 580/2013 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 C. Dotări independente şi alte investiții 487,62 0,00 0,00 0,00 9,00 467,62 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 467,62 0,00 9,00 0,00 0,00 467,62 SF+PT Pasaj Jiul 90,84 0,00 09,00 0,00 0,00 90,84 SF+PT Pasaj Popa Sapca 95,54 4,00 0,00 000| 0,00 95,54 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 96,24 0.00 0.00 0.00 0.00 9524 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 000 0.00 000 000 100.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul i de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Plata Victoriei) 85,00 0,00 5.00 00| 0.00 85,00 84.02.03.03 Străzi 10.401,86 0,00 0,00 000| 000| 10.401,86 A Lucrări în confinuare 5.737,87 4,00 0,00 000| 0,00) 5.737,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2008 2228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222800 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 673,23, Amenajare legătură între sir. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.004,98 Amenajare anul 1848 HCL 40/2011 1515 500 000 000 000 1515 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 1043.58 000 000 0.00 0.00 1.043,58 1 1 1 1, 1 E Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011, HCL 256/2012 772,93 0,00 0,00 0,90 0,00 772,93 B. Lucrări noi 3.586,08 0,00 0,00 000, 000| 3.586,08 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, | Calea Aradului si str. Oituz FICL 435/2014 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei rICL 319/2010 1,704,32 0,00 0,00 000| 000| 1.704,32 Page 12

AIR SURSE Contributie PROPRII _ TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 0 1 2 3 4 5 & Amenajare str. Gladiolelar HCL 42/2011 312,35 0,00 0,00 0,00 0,00 312,35 Amenajare zona Weismuller-Laurentiu |Nicoară HOL 278/2011 | 1.261,60 0,00 0,00 000| 0,00, 1.261,60 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 57,81 0,00 0,00 000| 0,00 57,81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 282/2009, HCL 199/2014 50,00 0,00 0,00 000| 0,00 50,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 50,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.077,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabiiitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiti 1.077,91 0,00 0,00 000| 000| 1077.91 Pe studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 000| 000| 200,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 156,00 0,00 0.00 0,00| 0,00 156,00 SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului 1 140.00 0,00 5.00 0,00 0,00 140,00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Stavici Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 39,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 39,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 20.00 0.00 0,00 0.00 0.00 20.00 SF+PT Parcari supraterane 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00| Page 13

Contributie TOTAL | Asociatii | Buget | OD |PROGR] BUGET (ale inst. Subordon ate) [ II N TO suse |) | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat proprietari AM KW) LOCAL vi N a 4 un nm 0 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol|l, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre tratuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a tratuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat spart (minifotbal, baschet, nandbal, fitness, aerobic). 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei. 50,00 0,00 0,00 000) 0,00 50,00 SF+PT str. Chimistilor 7,00 0,00 0,00 0,09 0,00 7,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Lidia 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu 85.00 0,00 0,00 000| 0.00 85.00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 60.91 0.00 0.00 0.00 0.00 60.91 * Suma comunicata de catre Directia Economica DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HFARACICU Aurelia JUNIE Verificat, Întocmit, SEF SERVIC, UL PFLRN CONSILIER SERVICIUL PFLRN Gabriela FA Luminița TOMA ( N Page 14

Atasament: REFERAT.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA |. APROBAT, DIRECȚIA ECONOMICA PRIMAR, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2014 — / 2914 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014 Având în vedere: - Dispozitia Primarului nr. 1251 /21.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, conform Deciziei nr. 2835 / 20.11.2014 a Directiei Generale a Fimnantelor Publice Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor conform Art. 65 Alin. 1 Lit. d) - Dispozitia Primarului ar. / 04.12.2014 privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, referitoare la finantarea unor cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat - Adresa nr. 3877 / 17.11.2014 Cantinei de Ajutor Social privind suplimentarea la Titlu! U — Bunuri si Servicii cu suma de 15 mii lei - Adresa nr. 31424 /24.11.2014 Directiei Tehnice privind suplimentarea Cap. 84.02 Transporturi Titlul TV Subventii cu suma de 4.000 mii lei, respectiv 84.02.03 Strazi cu suma de 5.000 mii lei - Adresa nr. 31989 / 27.11.2014 Directiei Tehnice privind redistribuirea in cadrul Cap. 84.02 Transporturi, Cap 70.02 Locuinte, Servicii si Dezvoltare - Adresa nr. 4353 / 19.11.2014 Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind suplimentarea sumei de 59 mii lei pe Titlul 20 Bunuri si Servicii; suplimentarea Titlul [XX Asistenta Sociala cu suma de 99 mii lei

Adresa nr. 2572 / 06.10.2014 Serviciului Financiar privind suplimentarea pe Tittut II Bunuri si Servicii cu suma de 106 mii lei - Adresa nr. 32616 / 04.12.2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind suplimentarea Cap. 67.02 respectiv 67.02.05 Sport cu suma de 1.000 mii lei - Adresa 18997 / 04.12.2014 Spitalului Clinic Municipal de Urgenta privind suplimentarea bugetului pe Titlul 20 Bunuri si Servicii cu suma de 8.519,45 mii lei avand in vedere suplimentarea contractului de prestari servicii a CASS Timis - Adresa Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara privind suplimentarea Titlului îl Bunuri si Servicii cu suma de 3.137,59 mii lei avand in vedere suplimentarea contractului de prestari servicii a CASS Timis - Adresa nr. 3330 / 04.12.2014 Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara privind diminuarea bugetului pe Titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 13 mii lei, respectiv Titlul II Bunuri si Servicii cu suma de 103 mii lei - Adresa nr. 1518 / 20.11.2014 Serviciului Financiar privind redistribuirea sumelor in cadrul Cap. 65.02 referitor la Programul de Dezvoltare pe anul 2014 - Adresa nr. 7677 / 04.12.2014 Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara privind transferul sumei de 60 mii lei de la Sectiunea Dezvoltare la Sectiunea Functionare pentru acoperirea unor cheltuieli curente - Referatul nr. 32595 / 04.12.2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind disponibilizarea unor sume aferente unor obiective de investitii. - Referatul 2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind disponibilizarea unor sume pe Cap. 66.02.06 Spitale, Cap. 67.02.05.01 Sport - Dezvoltare, Referatul Directiei Dezvoltare privind suplimentarea sumei de 5 mii lei pe Cap. 70.02.50 poz. Constituire Capital Social - Referatul nr. 427/ 14.11.2014 Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind redistribuirea in cadrul Cap. 68.02 Asistenta Sociala - Referatul nr. 31712 / 25.11.2014 Directiei de Urbanism privind redistribuirea sumelor prevazute in Programul de Dezvoltare pe anul 2014 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.i, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

Anexa nr. | — Bugetul Local pe anui 2014; - Anexa nr.2 — Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014; - Anexa nr. 4 — Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă; DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI ȘEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU AVIZAT JURIDIC Cod FP 33 —0i, Ver. 1

Atasament: hcl_579_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Bra Hotarârea MF. .......... 5 e e E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E Ss E Sl 23 5 = 5 GO 9 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 1.096.164,17 -10.994,44| 1.085.169,73 VENITURI PROPRII 2 |48.02 536.401,36 2.256,46 538.657,82 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 774.901,87 2.256,46 777.158,33 A. VENITURI FISCALE 4 j00.03 730.405,31 2.256,46 732.661,77. A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 365.531,53 2.100,00 367.631,53 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & j00.05 4.566,56 2.100,00 8.666,56 Impozit pe profit 7 [01.02 4.566,56 2.100,00 5.666,56 impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 4.566,56 2.100,00 6.666,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 360.369,01 0,00 360.369,01 Impozit pe venit 10 [03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferu! proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 349.788,69 0,00 349.788,69 |Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 347.907,69 0,00 347.907,69 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 (04.02.04 1.881,00 0,00 1.881,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 |05.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 j05.02.50 595,96 0.00 595,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 89.200,22 0,00 89.200,22 impozite si taxe pe proprietate 19 (07.02 89.200,22 0,00 89.200,22 impozit pe cladiri | 20 [07.02.01 73.910,83 0,00 73.910,83 Pag. 1/24

E 8 3 & Ş «a Ş «a E $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 e Ss £ s 3 5 = 5 a e s a o impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF | 24 |o7.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 a ucieiare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 (07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 263,33 0,00 263,33 /A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 (00.10 274.213,28 156,46 274.369,74 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 243.693,81 0,00 243.693,81 ca unici ia nn pe carea, Bucur „nantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, 31 |11.02.02 16154483 0.00 161.544,83 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 82.148,98 0,00 82.148,98 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 612,40 3,96 616,36 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 612,40 3,96 616,36 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 603,08 152,50 755,58 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 240,16 20,00 260,16 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 362,92 132,50 495,42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 29.303,99 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 |16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 "Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 10.416,81 0.00| 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 |16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,12 |A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 (00.11 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 44.496,56 0,00 44.496,56 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Pag.2/24

5 3 £ z 3 5 mu 2 au € o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 8 3 a E 6 2 2 a O 1 Venituri din proprietate 49 [30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre insti 51 |30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 52 [30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 [Venituri din dividende de la alti platitori 53 ]30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 [31.02 17,56 0,00 17,56 Aite venituri din dobanzi 55 |31.02.03 17,56 0,00 17,56 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 [00.14 21.664,41 0,00 21.664,41| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 |33.02 245,64 0,00 245,64| Contributia persoaneior beneficiare ale cantineior de ajutor social 58 |33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 3.622,44 0,00 3.622,44) Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 3.622,44 0,00 3.622,44| Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 10.010,41 0,00 10.010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 |35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 [35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 66 |36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 67 |386.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 68 |36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 [37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 70 [37.02.03 -32.484,08 0,00 -32.484,08 Varsaminte din sectiunea de funciionare 71 |37.02.04 32.484,08 0,00| 32.484,08| Il. VENITURI DIN CAPITAL 72 |00.15 5.193,30 0,00| 5.193,30) Venituri din valorificarea unor bunuri 73 139.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale însti lor publice 74 [39.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 75 [39.02.03 2.538,60 0,00 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 [39.02.07 2.387,60 0,00 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de consiruinte 77 |39.02.10 267,03 0,00 267,03| Pag. 3/24

8 3 5 a 8 DENUMIREA INDICATORILOR s E Ss E 5 3 £ Ş a a IV. SUBVENTII 78 |00.17 156.382,95 -10.000,00 146.382,95 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |00.18 156.382,95 -10.000,00 146.382,95 Subventii de la bugetul de stat 80 |42.02 156.382,95 -10.000,00 146.382,95 A. De capital 81 149.261,75 -10.000,00 139.261,75 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 82 |42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 83 |42.02.18.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 84 |42.02.20 144.261 | -10.000,00 134.261,75 B. Curente 85 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 86 |42.0234 65,12 0,00 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 |42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 88 |45.02 159.686,05 -3.250,90 156.435,15 Fondul European de Dezvoltare regionala 89 |45.02.01 110.952,04 -3.250,90 107.701,14 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 90 |45.02.01.01 97.096,27 -3.250,90 93.845,37 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 91 j45.02.01.02 10.818,23 0,00 10.618,23 Prefinantari 92 [45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237 54 Fondul Social European 93 |45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.02.01 173,57 000| 173,57 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 95 |45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 96 |45.02.03 46.373,13 0,00) 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 |45.02.03.01 28.856,48 000| 28.856,48 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 98 |45.02.03.02 1.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 99 |45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 |45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite in coniul platilor efectuate în anul curent 101 |45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 102 |45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 103 [45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 104 [45.02.15.03 44,64 0,00 44,84 TOTAL CHELTUIELI 105 1.114.229,08 -10.994,44) 1.103.234,64 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 1.005.827,35 3.638,54) 1.009.465,89 Pag.4/24

E e z 5 E) = S Ss A DENUMIREA INDICATORILOR 5 € E Ss E â 3 > £ o e s a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 210.391,61 629,40 211.021,01 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 108 (20 262.897,58 6.102,06 268.999,64 TITLUL II DOBANZI 109 |30 26.028,56| -8.755,84 17.272,72| TITLUL IV SUBVENTII 110 [40 188.376,99 6.660,00) 195.036,99 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 [51 19.662,19 -1.716,22| 17.945,97 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 276.898,96| 611,14 277.510,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 [57 14.824,1 e 108,00 14.932,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 |59 6.747,30 0,00 6.747,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 |70 73.6850,94 -12.027,82 61.623,12 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 |71 73.650,94 -12.032,82 61.618,12 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 |72 0,00 5,00 5,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 |81 34.7590,79 -2.605,16 32.145,63 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 [50.02 79.767,50 8.497,77 71.269,73 Autoritati publice si actiuni externe 120 |51.02 48.452,94 258,07 48.711,01 CURENTE 121 |01 45.929,35 258,07 46.187,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 |10 31.853,37 219,40 32.072,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 |20 11.007,36 38,87 11.046,03 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 |59 3.068,62 0,00 3.068,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 2.523,59 0,00| 2.523,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 [71 2.523,59 0.00) 2.523,59 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 |51.02.01 48.452,94 258,07 48.711,01 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 48.452,94 258,07 48.711,01 Alte servicii publice generale 129 |54.02 5.286,00 0,00 5.286,00 CHELTUIELI CURENTE 130 (01 4.891,00 0,00 4.891,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 132 [51 2.791,00 0,00 2.791,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 (70 -0,00 0,00 0,00 |TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 134 [81 395,00 0,00 395,00 Pag. 5/24

E 8 e e E DENUMIREA INDICATORILOR s 2 £ Ss E s 3 E E 2 2 a a Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 135 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 136 [54.02.10 2.756,00 0,00 2.756,00 Alte servicii publice generale 137 [54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 138 [55.02 26.028,56 -8.755,84 17.272,72 |CHELTUIELI CURENTE 139 |01 26.028,56 -8.755,84 17.272,12 TITLUL Il DOBANZI 140 |30 26.028,56 -8.755,84 17.272,72| CHELTUIELI DE CAPITAL 141 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol [Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 142 [55.02.01 26.028,56 -8.755,84 17.272,72 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 143 [59.02 16.522,30 0,00 16.522,30 Ordine publica si siguranta nationala 144 [61.02 16.522,30 0,00 16.522,30 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 15.399,84 0,00 15.399,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 146 [10 12.800,00 0,00 12.800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 |20 2.384,84 0,00 2.384,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 148 [51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 149 [59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 [70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 |71 1.122,46 0,00 1.122,46 Din total capitol Ordine publica 152 [61.02.03 15.515,18 0,00 15.515,18 Politie locala 153 |61.02.03.04 15.515,18 0,00 15.515,18 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 154 [61.02.05 1.007,12 0,00 1.007,12 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 155 |64.02 366.153,43 4.303,23 361.850,20 invatamant 156 [65.02 192.956,19 -101,17 192.855,02 CHELTUIELI CURENTE 157 [01 187.573,80 752,14 188.325,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 158 10 131.897,33 0,00 131.897,33 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 159 |20 49.168,50 132,00 49.300,50 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 160 |56 2.015,10 611,14 2.626,24 Pag.6/24

z 3 â e 8 m 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E S ri 5 = o e 9 a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 161 |57 1.392,00 9,00 1.401,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 162 |59 3.100,67 0,00 3.100,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 163 70 5.006,03 -853,31 4.152,72 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 164 |71 5.006,03 -853,31 4.152,72 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 165 |81 376,58 0,00 376,56 Din total capitol invatamant prescolar si primar 186 [65.02.03 63.238,74 476,00 63.714,74 Invatamant prescolar 167 |65.02.03.01 34.642,16 476,00 35.118,16 Invatamant primar 168 |65.02.03.02 28.596,58 0,00 28.595,58| Invatamant secundar 169 (65.02.04 128.437,72 -577,17 127.860,55 [Invatamant secundar inferior 170 [65.02.04.01 40.088,94 9,00 40.077,94 invatamant secundar superior 171 [65.02.04.02 86.208,42 -586,17 85.622,25 Invatamant profesional 172 |[65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36 Invatamant postliceal 173 [95.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 174 [66.02 40.279,90 -2.052,23 38.227,67 CHELTUIELI CURENTE 175 [01 29.075,36 94,00 29.169,36 [TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 176 [10 4.594,04 0,00 4.594,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 177 [20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178 [51 9.454,15 94,00 9.548,15 Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 179 |56 6.593,17 0,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 |70 11.204,54 -2.146,23 9.058,31 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 181 |71 11.204,54 -2.146,23 9.058,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 182 |66.02.06 35.251,86 -2.052,23 33.199,63 Spitale generale 183 |66.02.06.01 35.251,86 -2.052,23 33.199,63 Servicii de sanatate publica 184 [66.02.08 5.028,04 0,00 5.028,04 Cultura, recreere si religie 185 [67.02 86.013,24 -2.399,22 83.614,02 CHELTUIELI CURENTE 186 ot 81.001,26 -1.319,22 79.682,04 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 13.601,91 360,00 13.961,91 Pag. 7/24

5 8 DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 3 5 £ Ă O 9 a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 [20 62.982,00 155,00 63.137,00 (TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 189 [51 4.137,90 -1.834,22 2.303,68 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 190 [56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 191 [70 4.823,70 -1.080,00 3.743,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 192 |71 4.823,70 -1.080,00 3.743,70 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 193 |81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 194 67.02.03 30.314,16 -148,00| 30.166,16 Institutii publice de spectacole si concerte 195 [67.02.03.04 19.924,23 -148,00 18.776,23 Case de cultura 196 |67.02.03.06 10.389,93 0,00 10.389,93 Servicii recreative si sportive 197 |67.02.05 52.096,08 -1.849,22 50.246,86 Sport 198 |67.02.05.01 24.178,38 -1.218,22 22.959,16 intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 199 |67.02.05.03 27.917,70 630,00 27.287,70 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 |67.02.50 3.603,00 -402,00 3.201,00 Asigurari si asistenta sociala 201 [68.02 46.904,10 249,39 47.153,49 CHELTUIELI CURENTE 202 01 46.504,95 249,39 46.754,34 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 [10 15.644,96 50,00 15.694,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 204 |20 6.157,38 76,39 6.233,77. [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 |51 2.014,00 24,00. 2.038,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206 |56 9.256,45 0,00 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 207 [57 13.432,16 99,00 13.531,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 |70 399,15 0,00 399,15 TITLUL Xf ACTIVE NEFINANCIARE 209 j71 399,15 0,00 399,15 Din total capitol 1 Asistenta acordata persoanelor in varsta 210 [68.02.04 | 861,00 50,00 911,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 211 [68.02.05 22.889,20 173,00 23.082,20 Asistenta sociala in caz de inval 212 |68.02.05.02 22.889,20 173,00 23.062,20 Asistenta sociala pentru familie si copii 213 [68.02.06 10.071,45 0,00 10.071,45. Crese 214 [68.02.11 1.658,99 0,00 1.658,99 Prevenirea excluderii sociale 215 168.02.15 11.401,30 26,39 11.427,69 Pag.8/24

5 3 5 5 e a 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 3 E s z E E G e Ş a a Ajutor social 216 |68.02.15.01 4.250,60 11,39 4.261,99 Cantine de ajutor social 217 |68.02.15.02 7.150,70 15,00 7.165,70 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 218 |68.02.50 22,16 0,00 22,16 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 [69.02 229.577,20 6.439,44 223.137,76 Locuinte, servi i dezvoltare publica 220 |70.02 206.733,01 -6.939,44 199.793,57 CHELTUIELI CURENTE 221 [01 158.271,03 200,00 158.471,03 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 222 [20 48.875,03 200,00 49.075,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 223 [51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 [56 107.767,85 0,00 107.7867,85 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 225 [59 378,01 0,00 378,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 [70 25.544,04 -4.534,28 21.009,76 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 227 |71 25.544,04 4.539,28 21.004,76 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 228172 0,00 5,00) 5,00 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 229 [81 22.917,94 -2.605,16 20.312,78 Din total capitol Locuinte 230 |70.02.03 42.040,89 -2.984,28 39.056,41 Dezvoltarea sisternului de locuinte 231 |70.02.03.01 42.040,89 2.984,28 39.056,41 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 232 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 233 [70.02.05 22.078,86 -620,00 21.458,86 Alimentare cu apa 234 [70.02.05.01 22.078,86 -620,00 21.458,86 iluminat public si electrificari rurale 235 [70.02.06 16.056,60 -905,00 15.151,80 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, servi ii comunale 237 |70.02.50 125.356,86 -2.430,16 122.926,70 Protectia mediului 238 (14.02 22.844,19 500,00 23.344,19 CHELTUIELI CURENTE 239 (01 21.788,19 500,00 22.288,19 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 [20 20.600,00 500,00 21.100,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 |56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 |70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 243171 1.056,00 0,00 1.056,00 Pag.9/24

-| 8 e 5 s e a DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E & 3 3 E & SG 2 2 a a Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 244 j74.02.05 21.656,00 500,00 22.156,00 Salubritate 245 |74.02.05.01 15.156,00 500,00) 15.656,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 246 |74.02.05.02 6.500,00 000| 6.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 247 [74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 248 |79.02 422.208,65 8.246,00 430.454,65 Combustibili si energie 249 |81.02 144.005,45 2.660,00 146.865,45 CHELTUIELI CURENTE 250 [01 144.005,45 2.660,00 146.665,45 TITLUL IV SUBVENTII 251 40 138.576,99 2.660,00| 141 236,99) Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 252 ]5e 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 253 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 254 |81.02.06 144.005,45 2.660,00 146.665,45 Transporturi 255 |84.02 278.203,20 5.586,00 283.783,20 CHELTUIELI CURENTE 256 |01 245.358,76 9.000,00 254.358,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 257 |20 51.188,47 5.000,00 56.188,47 TITLUL IV SUBVENTII 258 |40 49.800,00 4.000,00 53.800,00 Titlul Vili PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 259 (56 144.370,29 0,00 144.370,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 260 |70 21.971,43 -3.414,00 18.557,43 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 261 |71 21.971,43 -3.414,00 18.557,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 262 (81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol | Transport rutier 263 84.02.03 278.203,20 5.586,00 283.789,20 Drumuri si poduri 264 |84.02.03.01 37.064,10 -402,50 36.661,60 Transport in comun 265 |84.02.03.02 172.364,81 3.745,00 176.108,81 Strazi 266 |84.02.03.03 88.774,29 2.243,50 71.017,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 267 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 268 [96.02 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 269 |97.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/24

5 & -| 8 5 5 s Ss E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 = E Ss E S| 3 5 E 5 S 9 2 a a EXCEDENT 270 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 271 [99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 [SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 749.538,99 2.256,46 751.795,45 TOTAL VENITURI 2 [00.01 749.538,99 2.256,46 751.795,45 VENITURI PROPRII 3 |48.02 531.208,06 2.256,46 533.464,52 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 742.417,79 2.256,46 744.674,25 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 730.405,31 2.256,46 732.661,77 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 (00.04 365.531,53 2.100,00 367.631,53 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 (00.05 4.566,56 2.100,00 6.666,56 Impozit pe profit 8 [01.02 4.566,56 2.100,00 6.666,56 impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 4.566,56 2.100,00 5.666,56 /A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 360.369,01 0 360.369,01 Impozit pe venit 11 (03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personai 12 j03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit 13 |04.02 349.788,63 0,00 349.788,69 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 347.907,69 0,00 347.907,69 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 1.881,00 0,00 1.881,00 /A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 100.07 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 105.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.08 89.200,22 0,00 89.200,22 Impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 89.200,22 0,00 89.200,22 Impozit pe cladiri 21 (07.02.01 73.910,83 0,00 73.910,83 frecat pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590.39 Impozit pe cladiri - PJ 23 [07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,38 împozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Pag. 11/24

E E DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E Sl 2 5 E 5 o 2 2 a o 1 jucietere de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 |07.0203 5.698,08 0,00 508.0 Alte impozite si taxe de proprietate 29 107.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 |00.10 274.213,28 156,46 274.3639,74 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 243.693,81 0,00 243.693,81 A SR n La pe parea, Bucur cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 |11.02.02 161.544,83 0,00 161.544,83 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 82.148,98 0,00| 82.148,98 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 (12.02 612,40 3.96 516,36 Taxe hoteliere 35 ]12.02.07 612,40 3,96 618,36 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 603,08 152,50 TI Impozit pe spectacole 37 |15.02.01 240,16 20,00 260,16 Alte taxe pe servicii specifice 38 (15.02.50 362,92 132,50 495,42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 29.303,99 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 'Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |18.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,12 /A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 1.460,28 0,00 1.460,28| Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 47 [18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 [00.12 12.012,48 0,00 12.012,48 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Venituri din proprietate 50 [30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 (30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 53 |30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 55 |31.02 17,56 0,00 17,56 Pag. 12/24

a 2 & 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E ă 3 £ 3 o e 9 a a Alte venituri din dobanzi 56 |31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -10.819,67 0,00 -10.819,67 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 (33.02 245,64 0,00 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 (33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 |33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 [34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 10.010,41 4,00 10.010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 | Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 [35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 57 |36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 68 |36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 69 |36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 -32.484,08 0,00 -32.484,08 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 [37.02.03 -32.484,08 0,00 -32.484,08 IV. SUBVENTII 72 [00.17 7.121,20 0,00 7.121,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE T3 (00.18 1.121,20 0,00 7.121,20 Subventii de la bugetul de stat T4 |42.02 7.121,20 0,00 7.121,20 B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,20| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 16 |42.02.34 85,12 0,00 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 77 |42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 [TOTAL CHELTUIELI 78 749.538,99 2.256,46 751.795,45 CHELTUIELI CURENTE 73 01 714.788,20 4.861,62 719.649,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 210.391,61 F 629,40 211.021,01| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 81 j20 262.897 58| 6.102,06 268.999,64 TITLUL HE DOBANZI 82 [30 26.028,56 -8.755,84 17.272,72 TITLUL IV SUBVENTII 83 |40 188.376,99 6.660,00 195.036,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 |51 5.522,00 118,00 5.640,00 Pag. 13/24

5 e € o DENUMIREA INDICATORILOR = 2 = Ss E 8 3 5 E GO 2 e n a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 |57 14.824,16 108,00 14.932,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 |59 6.747,30 0,00 6.747,30 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 87 (81 34.750,79 -2.605,16 32.145,63| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 [50.02 77.093,91 8.497,77 68.596,14) Autoritati publice si actiuni externe 89 [51.02 45.929,35| 258,07 46.187,42 CHELTUIELI CURENTE 90 [01 45.929,35 258,07 46.187,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 31.853,37 219,40 32.072,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 |20 1 1.007,38] 38,67 11.046,03 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 |59 3.068,62 0,00 3.068,62 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 |51.02.01 45.929,35 258,07 46.187,42 Autoritati executive 95 |51.02.01.03 45.929,35 258,07 46.187,42 Alte servicii publice generale 96 [54.02 5.136,00 0,00 5.136,00 CHELTUIELI CURENTE 97 |01 4.741,00 0,00 4.741,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 98 |20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 |51 2.641,00 0.00 2.641,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 |81 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 154.02.10 2.606,00 0,00 2.606,00 publice generale 103 (54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 [55.02 26.028,58 8.755,84 17.272,72 CHELTUIELI CURENTE 105 |01 26.028,56 -8.755.84| 11.272,72 TITLUL IH DOBANZI 106 [30 26.028,56 -8.755,84 17.272,72 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 [55.02.01 26.028,56 8.755,84 17.272,72 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 [59.02 15.399,84 0,00 15.399,84| Ordine publica si siguranta nationala 109 [61.02 15.399,84 0,00 15.399,84| CHELTUIELI CURENTE 110 |01 15.399,84 0,00 15.399,84| Pag. 14/24

5 e a E e DENUMIREA INDICATORILOR > 8 E Ss E ă 3 5 £ 5 o e e a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 [10 12.800,00 0,00 12.800,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 112 |20 2.384,84 0,00 2.384,84 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 |51 15,00 0,00 15,00 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 |59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol | Ordine publica 115 [61.02.03 14.784,84 0,00 14.784,84 Politie locala 116 |61.02.03:04 14.784,84 0,00 14.784,84 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 117 |61.02.05 615,00 0,00 615,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 [64.02 313.835,79 999,39 314.835,18 invatamant 119 [65.02 185.935,06 141,00 186.076,06 CHELTUIELI CURENTE 120 (01 185.558,50 141,00 185.699,50 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 121 (10 131.897,33 0,00 131.897,33| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 |20 49.168,50 132,00 49.300,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 [57 1.392,00 9,00 1.401,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 |59 3.100,67 0,00 3.100,87 (TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 125 |81 376,56 0,00 376,56| [Din total capitol - Invatamant prescolar si primar 126 [65.02.03 61.747,62 476,00 82.223,62 Invatamant prescolar 127 |65.02.03.01 34.224,09 476,00 34.700,09 Invatamant primar 128 |65.02.03.02 27.523,53 0,00 27.523,53 Invatamant secundar 129 [65.02.04 122.907,71 -335,00 122.572,71 Invatamant secundar inferior 130 [65.02.04.01 40.068,94 9,00 40.077,94 Invatamant secundar superior 131 [85.02.04.02 80.678,41 -344,00 80.334,41 invatamant profesional 132 |65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36 Invatamant postliceal 133 |65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 134 [66.02 13.880,04 94,00 13.974,04 CHELTUIELI CURENTE 135 [01 13.880,04 94,00 13.974,04 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 136 [10 4.594,04 0,00 4.594,04 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 137 |20 8.434,00 0,00 8.434,00 Pag. 15/24

E s s e 2 DENUMIREA INDICATORILOR > £ E E E S 3 5 = 5 ) 2 2 a a [TITLUL VI TRANSFERURI INȚRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 |51 852,00 94,00 946,00 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 [66.02.06 9.132,00 94,00 9.226,00 Spitale generale 140 |66.02.06.01 9.132,00 94,00 9.226,00 Servicii de sanatate publica 141 [66.02.08 4.748,04 0,00 4.748,04 Cultura, recreere si religie 142 |67.02 76.772,18 515,00 77.287,19 CHELTUIELI CURENTE 143 |01 76.583,91 515,00 77.098,91 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 144 |10 13.601,91 360,00| 13.961,91 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 145 [20 52.982,00 155,00 63.137,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 146 |81 188,28 0,00 188,28| Din total capitol Servicii culturale 147 |67.02.03 29.000,91 -83,00 28.917,91 Înstitutii publice de spectacole si concerte 148 167.02.03.04 18.690,98 -83,00 18.607,98 Case de cultura 149 (67.02.03.06 10.309,93 0,00 10.309,93 Servicii recreative si sportive 150 [67.02.05 44.168,28 1.000,00 45.168,28 Sport 151 |67.02.05.01 18.450,00 1.000,00 19.450,00 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 152 |67.02.05.03 25.718,28 0,00 25.718,28 culturii, recreerii si religiei 153 [67.02.50 3.603,00 -402,00 3.201,00 Asigurari si asistenta sociala 154 [68.02 37.248,50 249,39 37.497,89 CHELTUIELI CURENTE 155 101 37.248,50 249,39 37.497,89 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 156 [10 15.644,96 50,00 15.694,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157 j20 6.157,38 76,39 6.233,77 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 [51 2.014,00 24,00 2.038,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 |57 13.432,16 99,00 13.531,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 [68.02.04 855,00 50,00 905,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 (68.02.05 22.830,20 173,00 23.003,20 Asistenta sociala in caz de invaliditate 182 |68.02.05.02 22.830,20 173,00 23.003,20 Asistenta sociala pentru familie si copii 183 [68.02.06 3.924,80 0,00| 3.924,80 Pag. 16/24

5 ş DENUMIREA INDICATORILOR > e E E E e 3 £ 5 a e e a a Crese 164 |68.02.11 1.658,98 0,00 1.658,99 Prevenirea excluderii sociale 165 j68.02.15 7.957,35 26,39 7.983,74 Ajutor social 166 |68.02.15.01 4.005,00 11,39 4.016,39 Cantine de ajutor social 167 |68.02.15.02 3.952,35 15,00 3.967,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 68.02.50 22,16 0,00| 22,16 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 169 [69.02 92.770,98 -1.905,16 90.865,82 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 |70.02 72.170,98 -2.405,16 69.765,82 CHELTUIELI CURENTE 171 [01 49.253,04 200,00 49.453,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 172 [20 48.875,03 200,00 49.075,03 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 173 (59 378,01 0,00 378,01 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 174 [81 22.917,94 -2.805,16 20.312,78 Din total capitol | Locuinte 175 |70.02.03 260,00 0,00 260,00| Dezvoltarea sistemului de locuinte 176 |70.02.03.01 260,00 0,00 260,00| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 177 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 |70.02.05 18.480,98 0,00 18.480,98 Alimentare cu apa 179 |70.02.05.01 18.480,98 0,00 18.480,98 luminat public si electrificari rurale 180 |70.02.06 11.580,94 0,00 11.580,94 Alimentare cu gaze naturale în localitati 181 (70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 182 [70.02.50 40.649,06 -2.405,16 38.243,90 Protectia mediului 183 |74.02 20.600,00 500,00 21.100,00 CHELTUIELI CURENTE 184 |01 20.600,00 500,00 21.100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 |20 20.600,00 500,00 21.100,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 186 |74.02.05 20.600,00 500,00 21.100,00 Salubritate 187 |74.02.05.01 14.100,00 500,00 14.600,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 188 |74.02.05.02 6.500,00 0,00 6.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 189 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 190 |79.02 250.438,47 11.860,00 262.098,47 Pag. 17/24

- 3 & s 5 2 DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E o £ £ G 9 9 a a Combustibili si energie 191 [81.02 138.576,99 2.660,00 141.236,99 CHELTUIELI CURENTE 192 101 138.576,99 2.660,00 141.236,99 TITLUL IV SUBVENTII 193 [40 138.576,99 2.660,00 141.236,99 Din total capitol Energie termica 194 81.02.06 138.576,99 2.660,00| 141.236,99 Transporturi 195 [84.02 111.861,48 9.000,00 120.861,48 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 100.988,47 9.000,00 109.988,47 TITLUL il BUNURI Si SERVICII 197 |20 51.188,47 5.000,00 56.188,47 "TITLUL iV SUBVENTII 198 |40 49.800,00 4.000,00 53.800,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 |81 10.873,01 0,00. 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 200 ]84.02.03 111.861,48 9.000,00 120.861,48 Drumuri si poduri 201 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 "Transport în comun 202 [84.02.03.02 61.484,42 4.000,00 65.484,42 Strazi 203 [84.02.03.03 50.377,06 5.000,00 55.377,06 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 204 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 196.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 [97.02 0,00 0.00[ 0,06 EXCEDENT 207 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 346.625,18 -13.250,90 333.374,28 TOTAL VENITURI 2 |00.01 346.625,18 -13.250,90 333.374,28| VENITURI PROPRII 3 |48.02 5.193,30 0,00 5.193,30 l. VENITURI CURENTE 4 (00.02 32.484,08 0,00 32.484,08 |C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 32.484,08 0,00 32.484,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & |00.14 32.484,08 0,00 32.484,08| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 137.02 32.484,08 0,00 32.484,08 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 137.02.04 32.484,08 0,00 32.484,08 Pag. 18/24

| 2 e 5 s e e DENUMIREA INDICATORILOR 2 £ s E & 5 E 5 G e e a a Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 j00.15 5.193,30 0,09| 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 39.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 |39.02.03 2.538,60 0,00 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 |39.02.07 2.387,60 0.00] 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 |39.02.10 267,03 000| 267,03 IV. SUBVENTII 15 |00.17 149.261,75 -10.000,00 139.261,75 [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 |00.18 149.261,75 -10.000,00 139.261,75 Subventii de la bugetut de stat 17 42.02 149.261,75 -10.000,00 139.261,75 A. De capital 18 149.261,75 -10.000,00 139.261,75 Suventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 19 |42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derutarii proiectelor finantate din FEN postaderare| 21 |42.02.20 144.261,75 -10.000,00 134.261,75 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 |45.02 159.686,05 -3.250,90 156.435,15 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 [45.02.01 110.952,04 -3.250,90 107.701,14 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.01.01 97.096,27 -3.250,90 93.845,37 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25 |45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.618,23 Prefinantari 26 |45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 27 |45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 28 |45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 |45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 30 [45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 31 |45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.03.02 7.429,52 0,00 1.429,52) Prefinantari 33 |45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 |45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 35. |45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 36 |45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | 37 |45.02.15 44,64 0,00 44,64 Pag. 19/24

5 8 & ș 2 S = Ss Ss o DENUMIREA INDICATORILOR 2 E Ss E 5 3 £ 5 o e a a Prefinantari 38 |45.02.15.03 44,64 0,00 44,84 TOTAL CHELTUIELI 39 364.690,09 -13.250,90 351.439,19 CHELTUIELI CURENTE 40 |01 291.039,15 -1.223,08 289.816,07 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 |51 14.140,19 -1.834,22 12.305,97 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 [56 276.898,96 611,14 277.510,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 |70 73.650,94 -12.027,82 61.823,12 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 |71 73.650,94 -12.032,82 61.618,12 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 45 (72 0,00 5,00 5,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 46 |50.02 2.673,59 0,00 2.673,59 Autoritati publice si actiuni externe 47 |51.02 2.523,59 0,00| 2.523,59| CHELTUIELI CURENTE 48 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 2.523,59 0,00 2.523,59 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 50 [71 2.523,59 0,00 2.523,59 |Din total capitol | Autoritati executive si legislative 51 |51 02.01 2.523,59 0,00 2.523,59 Autoritati executive 52 |51.02.01.03 2.523,59 0,00 25555 Alte servicii publice generale 53 [54.02 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 54 |01 150,00 0,00 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 |51 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 |70 0,00 0,00 0,00| Din fotal capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 57 (54.02.07 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 58 |54.02.10 150,00 0,00 150,00| Alfe servicii publice generale 59 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60 |59.02 1.122,46 0,00 1.122,46 Ordine publica si siguranta nationala 61 |61.02 1.122,46 0,00 1.122,46 CHELTUIELI CURENTE 62 (01 0,00 0,00 0,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 63 (70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 64 |71 1.122,46 0,00 1.122,46 Pag. 20/24

% | 8 = = 5 s Ş E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E ă 3 5 E 5 o e o a a Din total capitol | Ordine publica 65 161.02.03 730,34 0,00 730,34 Politie locala 66 |61.02.03.04 730,34 0,00 730,34 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 67 |61.02.05 392,12 0,00 392,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 68 64.02 52.317,64 5.302,62 47.015,02 invatamant 69 |65.02 7.021,13 -242,17 6.778,96 CHELTUIELI CURENTE 70 |01 2.015,10 611,14 2.626,24 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 71 |56 2.015,10 611,14 2.826,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 [70 5.006,03 -853,31 4.152,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 73171 5.006,03 -853,31 4.152,72 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 14 65.02.03 1.491,12 0,00 1.491,12 invatamant prescolar 75 |65.02.03.01 418,07 0,00 418,07 Invatamant primar | 76 |65.02.03.02 1.073,05 0,00 1.073,05 Invatamant secundar 77 65.02.04 5.530,01 -242,17 5.287,84 Invatamant secundar inferior 78 |65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior | 79 |65.02.04.02 5.530,01 -242,17 5.287,84 Invatamant profesional 80 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 81 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 82 66.02 26.399,86 -2.146,23 24.253,63 CHELTUIELI CURENTE 83 o 15.195,32 0,00 15.195,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 151 8.602,15 0,00 8.602,15 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 85 |56 6.593,17 0.00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL | 86 |70 11.204,54 2.146,23 9.058,31 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 11.204,54 -2.146,23 9.058,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 88 |66.02.06 26.119,86 2.146,23 23.973,63 Spitale generale 89 |66.02.06.01 26.119,86 -2.146,23 23.973,63 Servicii de sanatate publica 90 166.02.08 280,00 0,00 280,00 Pag. 21/24

5 s a = e DENUMIREA INDICATORILOR 3 5 a E “| 2 2 a a Cultura, recreere si religie 91 [67.02 9.241,05 -2.914,22| 6.326,83 CHELTUIELI CURENTE 92 |01 4.417,35 -1.834,22| 2.583,13 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 93 [51 4.137,90 -1.834,22| 2.303,68 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 94 [56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 4.823,70 -1.080,00 3.743,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 96 |71 4.823,70 -1.080,00 3.743,70 Din total capitol Servicii culturale 97 [67.02.03 1.313,25 -65,00 1.248,25 Institutii publice de spectacole si concerte 98 167.02.03.04 1.233,25 -65,00 1.168,25 Case de cultura 99 |67.02.03.06 80,00 0,00 80,00 Servicii recreative si sportive 100 (67.02.05 7.927,80 -2.849,22 5.078,58 Sport 101 |67.02.05.01 5.728,38 -2.219,22 3.509,16 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 102 [67.02.05.03 2.199,42 630,00| 1.589,42 Alfe servicii în domeniile culturii, recreerii si rel 103 (67.02.50 0,00 0,00 0,00) Asigurari si asistenta sociala 104 [68.02 9.655,60 0,00 9.655,60 CHELTUIELI CURENTE 105 [01 9.256,45 0,00 9.256,45 Titlul Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 |56 9.256,45 0,00 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 399,15 0,00 399,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 399,15 0,00 399,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 109 (68.02.04 6,00 0,00 6,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 110 [68.02.05 59,00 0,00 59,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 111 |68.02.05.02 59,00 0,00 59,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 112 [68.02.06 6.146,65 0,00 6.146,65. Crese 113 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 114 |68.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 115 [68.02.15.01 245,60 0,00 245,60 Cantine de ajutor social 116 |68.02.15.02 3.198,35 0.00 3.198,35 Atte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 117 68.02.50 0,00 0,00 Pag. 22/24

a 5 € 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ € Ss E & z 5 £ £ o 2 2 a a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 118 [69.02 136.806,22 4.534,28 132.271,94 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 119 [70.02 134.562,03 -4.534,28 130.027,75 CHELTUIELI CURENTE 1 120 [01 109.017,99 0,00 109.017,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 121 |51 1.250,14 0,00 1.250,14] [Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 122 |56 107.767,85 0,00 107.767,85 [CHELTUIELI DE CAPITAL 123 |70 25.544,04 4.534,28 21.009,76 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 124 |71 25.544,04 4.539,28 21.004,76 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 125 |72 0,00 5,00 5,00 Din total capitol Locuinte 126 (70.02.03 41.780,69 -2.984,28 38.796,41 Dezvoltarea sistemului de locuinte 127 70.02.0301 41.780,69 -2.984,28 38.796,41 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 128 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 129 70.02.05 3.597,88 -620,00 2.977,88 Alimentare cu apa 130 [70.02.05.01 3.597,88 -620,00 2.977,88 Muminat public si electrificari rurale 131 |70.02.06 4.475,66 -905,00 3.570,66 Alimentare cu gaze naturale in localitati 132 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 133 [70.02.50 84.707,80 -25,00 84.682,80 Protectia mediului 134 |74.02 2.244,19 0,00 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 135 [01 1.188,19 0.00, 1.188,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 136 |56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 |70 1.056,00| 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 138 |71 1.056,00 0,00 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 139 174.02.05 1.056,00 0,001 1.056,00 Salubritate 140 |[74.02.05.01 1.056,00 0,00 1.056,00 Calectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 141 [74.02.0502 0,00 0,00; 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 142 [74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 143 |79.02 171.770,18 -3.414,00 168.356,18 Combustibili si energie 144 [81.02 5.428,46 0,00 5.428,46 Pag. 23/24

> z 3 5 3 5 S = m = e DENUMIREA INDICATORILOR 5 = € Ss € & 3 5 £ 9 o 2 2 a a CHELTUIELI CURENTE 145 (01 5.428,46 0,00 5.428,46 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 [56 5.428,46 0,00 5.428,46 [CHELTUIELI DE CAPITAL 147 |70 0,00 0,00 0,00 PE total capitol Energie termica 148 |81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 149 [84.02 166.341,72 -3.414,00 162.927,72| CHELTUIELI CURENTE 150 [01 144.370,29 0,00 144.370,29 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 151 |56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 152 |70 21.971,43 -3.414,00 18.557,43 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 153 [71 21.971,43 -3.414,00 18.557,43 Din total capitol "Transport rutier 154 |84.02.03 166.341,72 -3.414,00 182.927,72 Drumuri si poduri 155 |84.02.03.01 37.064,10 -402,50 36.661,60 "Transport în comun 156 (84.02.03.02 110.880,38 -255,00 110.625,39 Strazi 157 |84.02.03.03 18.397,23 -2.756,50 15.840,73 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 158 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 159 (96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 160 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 161 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 162 |99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU Pag.24/24 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: hcl_579_anexa02.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN A _, VENITURI PROPRII Cu Atari s e a = s DENUMIREA INDICATORILOR s 2 E E E & 3 E 5 s 8 Ş a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 300.381,04 18.467,55 318.848,59 i. VENITURI CURENTE 2 00.02 287.862,43 18.527,55 306.389,98 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 287.862,43 18.527,55 306.389,98 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din proprietate 5 |30.10 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din concesiuni si închirieri & |30.10.05 691,66 0,00 691 „661 Alte venituri din concediuni st inchirieri de catre institutiile publice 7 130.10.05.30 891,66 0,00 691,66 Venituri din dividente 8 |30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate 9 [30.10.50 829,92 0,00 829,92) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 [00.09 286.332,77 18.527,55 304.860,32 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 j33.10 280.991,29 18.527,55 299.518,84 Taxe si alte venituri în invatamant 12 |33.10.05 1.909,23 0,00 1.908,23 Venituri din prestari de servicii 13 |33.10.08 2.239,00 0,00 2.238,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 [33.10.14 21.331,19 0,00 21,331,18 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 133.10.19 701,30 0,00 701,30 Venituri din cercetare 17 133.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 |33.10.21 210.123,10 18.527,55 228.650,65 [Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 19 |33.10.30 30.520,00 0,00 30.520.00 ra Se incheiate cu directiile de sanatate pubiica din sume alocate din veniturile proprii ale 20 13310.31 5.268,00 0.00 5.268.00| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 |33.10.50 8.601,27 0,00 8.601,27 iVenituri din taxe administrative, eliberari permise 22 |34.10 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 |34.10.50 20,00 0,00 20,90 Pag. 1/12

5 Ss E o DENUMIREA INDICATORILOR > e E 5 E ă £ E s S 3 9 a a Diverse venituri 24 |36.10 5.145,68 0,06 5.145,68 Alte venituri 25 |36.10.50 5.145,68 0,00 5.145,68 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 175,80 0,00 175,80 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 133,40 0,00 133,40 roi i sa a de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 28 |37.10.03 -3.061,16 0.00 -3.061,16 Varsaminte din sectiunea de functionare 29 |37.10.04 3.061,16 0,00 3.061,16 Alte transferuri voluntare 30 [37.10.50 42,40 0,00 42,40 li. VENITURI DIN CAPITAL 31 |00.10 85,00 0,00| 85.00] Venituri din valorificarea unor bunuri 32 |39.10 85,00 0.00| 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 |39.10.01 85,00 0,00 85,00 IV. SUBVENTII 34 |00.12 8.796,74 -60,00 8.736,74 |Subventii de la bugetul de stat 35 |42.10 334,89 0,00 334,89] proiecta de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 36 |42.10.39 334,89 0,00 20480 Subventii de la alte administrati 37 |43.10 8.461,85 -60,00 8.401,85 Subventii pentru institutii publice 38 |43.10.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 39 |43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 40 |43.10.14 6.604,71 -80,00 6.544,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 41 |43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 42 |45.10 3.636,87 9,00 3.636,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 43 |45.10.01 3.636,87 0,00 3.636,87 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 44 |45.10.01.01 3.636,87 0,00 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 45 300.381,04 18.467,56 318.848,60 CHELTUIELI CURENTE 46 |01 287.969,97 18.527,56 306.497,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 110 116.625,77 6.870,61 123.496,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48 |20 168.428,35 11.656,95 180.085,30

5 3 g E 8 a 5 S = 5 A DENUMIREA INDICATORILOR > £ £ Ss E & 3 a e £ O 2 e a a Iu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 49 |56 2.711,70 0,00 2711.70) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50 [57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51 59 184,15 0,00 184,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 12.411,07 -60,00 12.351,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 |71 12.411,07 -60,00 12.351,07 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 54 [50.10 5.089,00 0,00 5.089,00 Alte servicii publice generale 55 (54.10 5.089,00 0,00 5.089,00 CHELTUIELI CURENTE 56 [01 4.939,00 0,00 4.939,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 57 |10 2.606,00 0,00 2.606,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 |20 2.333,00 0,00 2.333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 150,00 0,00 150,00 [TITLUL Xt ACTIVE NEFINANCIARE 60 |71 150,00 0.00| 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 61 |54.10.10 5.089,00 0,00 5.089,00 [Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE 62 |64.10 294.041,90 18.467,56 312.509,46 Invatamant 63 [65.10 26.328,11 0,00 26.328,11 CHELTUIELI CURENTE 64 (01 26.149,41 0,00 26.149,41 [TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 85 |10 1.680,56 0,00 1.680,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 |20 24.407,20 0,00 24.407,20 Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 67 |56 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 68 [57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 69 |59 3,65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 (70 178,70 0,00 178,70. TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 [71 178,70 0,00 178,70 Din total capitol invatamant prescolar si primar 72 |65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Invatamant prescolar f3 |65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 [Invatamant primar 74 [65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 Pag.3/12

5 3 e 3 a £ Ş s = S s e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss E s 3 £ G e Ş a a | Învatamant secundar 75 |65.10.04 7.928,41 0,00 1.928,41 invatamant secundar inferior 76 |65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 Invatamant secundar superior 77 |65.10.04.02 6.518,53 0,00 6.518,53 Invatamant profesional 78 |65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant posiliceal 79 165.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 80 |65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 Internate si cantine pentru elevi 81 |65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 82 |66.10 264.839,19 18.467,56 283.306,75 CHELTUIELI CURENTE 83 |01 254.177 ,46 18.527,56 272.705,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84 |10 112.088,11 6.870,61 118.958,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 [20 139.235,15 11.656,95 150.892,10 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 86 |56 2.673,70 0,00 2.873,70 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 |59 180,80 0,00 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 [70 10.661,73 -60,00 10.601,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 |71 10.661,73 80,00 10.601,73 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 90 |66.10.06 264.839,19 18.467,56 283.308,75 Spitale generale 91 |66.10.06.01 264.839,19 18.467,56 283.306,75 Cultura, recreere si religie 92 |67.10 2.387,60 0,00 2.387,60 CHELTUIELI CURENTE 93 |o1 2.217,10 0,00 2.217,10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 94 [10 251,10 0,00 251,10 TITLUL HF BUNURI SI SERVICII 95 |20 1.986,00 0,00 1.966,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 9% [70 170,50 0,00 170,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 97 |71 170,50 0,00 170,50 Din total capitol Servicii culturale 98 [67.10.03 2.387,60 0,00 2.387,80 Institutii publice de spectacole si concerte 99 |67.10.03.04 1.537,60 0,00 1.537,60 Case de cultura 100 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 4/12

5 5 ? 5 ș 5 S E, s 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E E E s 3 E 5 o 2 2 a T Asigurari si asistenta sociala 101 [68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 102 01 487.00 0,00 487,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103 |20 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsta 105 |68.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 106 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 107 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 [Asistenta sociala pentru familie si copii 108 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 109 |69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110 j70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 111 |01 0,00 0,90 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 [70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 |71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 114 |70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 |70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 116 |96.10 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 117 |97.10 0,00 0,00 0,00 [EXCEDENT 118 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 119 [99.10 0,00 0,01 0,01 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 285.258,27 18.527,55 303.785,82 TOTAL VENITURI 2 |00.01 285.258,27 18.527,55 303.785,82 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 284.801,27 18.527,55 303.328,82| C. VENITURI NEFISCALE 4 (00.07 284.801,27 18.527,55 303.328,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 [00.08 1.529,66 0,00] 1.529,66! Venituri din proprietate 6 [30.10 1.529,66 0,00] 1.529,66| Pag.5712

5 e s & e 5 s = 5 e DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E S 3 5 = 5 i e a BR Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 691,66 0,00 691,66 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 691,66 0,00 691,66 Venituri din dividente 9 |30.10.08 8,08 0,00 8.08 Alte venituri din proprietate 10 (30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.09 283.271,61 [ 18.527,55 301.799,16 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 |33.10 280.991,29 18.527,55 299.518,84 Taxe si alte venituri in invatamant 13 133.10.05 1.909,23 0,00 1.909,23 Venituri din prestari de servicii 14. 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine și cantine 15 |33.10.14 21.331,19 0,00 21.331,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 |33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 [33.10.19 701,30 0,00 101,30 Venituri din cercetare 18 |33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 |33.1021 210.123,10 18.527,55 228.650,65 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 33.10.30 30.520,00 0,00 30.520,00 Maui a incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 21 13310.31 5.268,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 |33.10.50 8.601,27 0,00 8.601 27| Venituri din taxe administrative, eliberari permise 23 j34.10 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 24 [34.10.50 20,00 0,00 20,00 Diverse venituri 25 |36.10 5.145,68 0,00 5.145,68 Alte venituri 26 |36.10.50 5.145,68 0,00 5.145,68; Transferuri voluntare, altele decat subventiile 27 [37.10 -2.885,36 0,00 -2.885,36 Donatii si sponsorizari 28 |37.10.01 133,40| 0,00 133,40 al subvani e de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 29 13710.03 -3.061,16 0,00 -3.061,16 Alte transferuri voluntare 30 |37.10.50 42,40 0,00 4240) iV. SUBVENTII 31 100.12 457,00 0,00 457,00| Subventii de la alte administrat 32 |43.10 457,00 0,00 457,00) Pag.6/12

5 8 z 3 8 5 Ss 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ £ Ss E s 3 > E 5 S 2 e a a Subventii pentru institutii publice 33 [43.10.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 34 [43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 35 285.258,27 18.527,56 303.785,83 CHELTUIELI CURENTE 36 |01 285.258,27 18.527,56 303.785,83 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 37 (10 116.625,77 6.870,61 123.496,38 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 38 |20 168.428,35 11.656,95 180.085,30 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 |57 20,00 0,00 20,00 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 40 |59 184,15 0,00 184,15 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 |50-10 4.939,00 0,00 4.939,00 Alte servicii publice generale 42 [54.10 4.939,00 0,00| 4.939,00 CHELTUIELI CURENTE 43 01 4.939,00 0,00 4.939,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 44 |10 2.606,00 0,00 2.606,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 |20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol |Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 |54.10.10 4.939,00 0,00 4.939,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47 |64.10 280.319,27 1 8.527,56] 298.846,83 invatamant 48 |65.10 26.111,41 0,00 26.111,41 CHELTUIELI CURENTE 49 101 26.111,41 0,00 26.111,41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 50 410 1.680,56 0,00 1.680,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51 20 24.407,20 0,00 24.407,20 (TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 57 20,00 0,00| 20,00 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 |59 3,65 0,00| 3,65 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 54 |65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Invatamant prescolar 55 165.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14| Invatamant primar 56 |65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 invatamant secundar 57 |65.10.04 7.111,71 0,00 7.711,71 Invatamant secundar inferior 58 |65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 Pag. 7112

5 5 e < o DENUMIREA INDICATORILOR g E Ss E a 3 5 = £ o e e a. a invatamant secundar superior 59 |65.10.04.02 6.301,83 0,00 6.301,83 invatamant profesional 1 60 |65.10.04.03 278,10 0,00[ | 278,10 Invatamant postliceal S1 [65.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 62 |65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si caniine pentru elevi 63 |65.10.11.03 3.336,08| 0,00 3.336,08 Sanatate 64 |66.10 251.503,76 18.527,56 270.031,32 CHELTUIELI CURENTE 65 |01 251.503,76 18.527,56 270.031,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6& |10 112.088,11 6.870,61 118.958,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 |20 139.235,15 11.656,95 150.892,10 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 68 |59 180,50 0,00 180,50 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 69 |66.10.06 251.503,76 18.527,56 270.031,32 Spitale generale 70 |66.10.06.01 251.503,76 18.527,56 270.031,32 Cultura, recreere si religie 71 1|67.10 2.217,10 0,00 2.217,10 CHELTUIELI CURENTE 7 2.217,10 0,00 2.217,10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 251,10 0,00 251,10 (TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 74 |20 1.966,00 0,00 1.966,00 Din total capitol Servicii culturale 75 |67.10.03 2.217,10 0,00 2.217,10 Institutii publice de spectacole si concerte 76 |67.10.03.04 1.367,10 0,00 1.367,10 Case de cultura 77 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 78 j68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 79 |01 487,00 0,00 487,00| TITLUL il BUNURI SI SERVICII 80 |20 487,00 0,00 487,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 81 |68.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 82 |68.10.05 0,00 0,90 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 83 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 84 [68.10.06 0,00 0,00 06) Pag. 8/12

5 8 z 3 A g 5 m = u E e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss E & 3 s € 5 SG 2 e a a Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 85 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE | 86 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 87 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 88 99.10 0,00 0,01 0,01 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 15.122,77 -60,00 15.062,77 TOTAL VENITURI 2 |00.01 15.122,77 60,00 15.062,77 VENITURI CURENTE 3 (00.02 3.061,16 0,00 3.061,16 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 3.061,16 000| 3.061,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.08 3.061,16 0,00 3.061,16 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 |37.10 3.061,16 0,00 3.061,16 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 3.081,16 0,00 3.061,16 Il. VENITURI DIN CAPITAL 8 |00.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 9 [39.10 85,00 0,00 85,00 [Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 10 |39.10.01 85,00 0,00 85,00 IV. SUBVENTII 11 |00.12 8.339,74 -60,00 8.279,74 Subventii de la bugetul de stat 12 |42.10 334,89 0,00 334,89 de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 13 42.10.39 334,89 0.00 334,89 Subventii de la alte administratii 14 |43.10 8.004,85 -60,00 7.944,85 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 15 (43.10.14 6.604,71 -60,00 8.544,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 16 43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 17 [45.10 3.636,87 0,00 3.636,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 18 |45.10.01 3.636,87 0,00 3.636,87 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 19 |45.10.01.01 3.636,87 0,00 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 20 15.122,77 60,00 15.062,77| CHELTUIELI CURENTE 21 101 2.711,70 0,00 2.711,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE) 22 |56 2.711,70 0,00 2.711,70 Pag. 9/12

5 8 e E s DENUMIREA INDICATORILOR > e € Ss E & 5 E 5 o 9 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 23 |70 12411,07 -80,00 12351,07| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 24 |71 12.411,07 -80,00 12.351,07 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 |50.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 26 |54.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 28 |71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 |54.10.10 150,00 0,00 150,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 j64.10 13.722,63 -60,00 13.662,63 invatamant 32 [65.10 216,70 0,00 216,70 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 38,00 0,00 38,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 34 |56 38,00 0,00 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 |70 178,70 0,00 178,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 |71 178,70 0,00 178,70 Din total capitol | invatamant prescolar si primar 37 165.10.03 0,00| 0,00. 0,00 invatamant prescolar 38 [|65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 39 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 40 |65.10.04 216,70 0,00 216,70) Invatamant secundar inferior 41 |65.10.04.01 0.00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 42 |65.10.04.02 216.70 0,00 216,70 Invatamant profesional 43 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 44 165. 10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 45 [65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 46 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 47 |66.10 13.335,43 60,00 13.275,43 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 2.673,70 0,00 2.873,70 Pag. 10/12

B 3 z 3 e 5 S = 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E S E s 3 5 £ 5 o 2 2 a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 49 |56 2.673,70 0,00 2.673,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 [70 10.661,73 -60,00 10.601,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 |71 10.661,73 60,00 10.601,73 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 52 |66.10.06 13.335,43 -60,00 13275,43 Spitale generale 53 13.335,43 -80,00 13.275,43 Cultura, recreere si religie 54 |67.10 170,50 0,00 170,50 CHELTUIELI CURENTE 55 |01 0,00 0,00| 0,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 [70 170,50 0,00 170,50 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 |71 170,50 0,00 170,50 Din tota! capitol Servicii culturale 58 |67.10.03 170,50 0,00 170,50 Institutii publice de spectacole si concerte 59 |67.10.03.04 170,50 0,00 170,59 Case de cultura 60 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 61 (69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 62 |70.10 1.250,14 0,00] 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 |70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 |r71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 66 [70.10.03 1.250,14 0,00| 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 67 |70.10.03.01 1.250,14 0,00| 1.250,14 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 |36.10 0,00 0,00 0,09 REZERVE 69 |97.10 0,00 0,00| 0,00 EXCEDENT 70 |98.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 11/12

c/ ch Bed NaOoX 3VIODIN n = > E 2 Ss > x NIII VITILS NIDN “uVWIUd “DIWONODI HOLIIUIG “LI9N8 NIDIANIS 43S g m A 2 +4 g m Z Sc £ 7 îm > z g S 3 o 8 rm o 2 3 Cod rand [sl s = Ss Cod indicator Program aprobat £ o o Influenta 2 o o Program rectificat o e o