keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 54/17.03.1998 privind privind trecerea monumentului din Timisoara Piata Veteranilor, la intersectia Calea Sagului cu Bdul Ana Ipatescu, de la Fundatia "Aparatorii Banatuluisept. 1944" depe langa AsociatiaVeteranilor de Razboifiliala"Eftimie Murgu" Timisoara, la Primaria Municipiului Timisoara

17.03.1998

Hotararea Consiliului Local 54/17.03.1998
privind privind trecerea monumentului din Timisoara Piata Veteranilor, la intersectia Calea Sagului cu Bdul Ana Ipatescu, de la Fundatia "Aparatorii Banatuluisept. 1944" depe langa AsociatiaVeteranilor de Razboifiliala"Eftimie Murgu" Timisoara, la Primaria Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul domnului Primar al Municipiului Timisoara cu nr.SCO981084/25.02.1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, sevicii, publice si comert , Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala,mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(g) si art.80 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Monumentul situat in Timisoara, Piata Veteranilor , la intersectia Calea
SaguluiBdul Ana Ipatescu, ridicat in memoria eroilor care sau jertfit pentru
libertatea si independenta Romaniei,se trece din administrarea Fundatiei
"Aparatorii Banatuluiseptembrie 1944" de pe langa Asociatia Veteranilor de
Razboi Filiala "Eftimie Murgu" Timisoara, in patrimoniul public al Consiliului
Local, respectiv al Primariei Municipiului Timisoara.
Trecerea monumentului in patrimoniul public alPrimariei Municipiului
Timisoara, se efectueaza la solicitarea Fundatiei "Aparatorii Banatului
septembrie 1944" Timisoara pe baza de Protocol care va fi incheiat intre cele
doua parti, conform proiectului care se anexeaza.

Art.2: Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei Economice;
Directiei Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Relatii Comunicare;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza