keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 53/27.02.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Dacilor nr.8, către Fundaţia "Casa Copiilor Franco-Română"

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 53/27.02.2001
privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Dacilor nr.8, către Fundaţia "Casa Copiilor Franco-Română"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 5083/15.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 15.02.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
În baza Adresei Fundaţiei "Casa Copiilor Franco-Română";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.389/28.03.2000 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Dacilor nr.8, către Fundaţia "Casa Copiilor Franco-Română"

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Fundaţiei "Casa Copiilor Franco-Română";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI