keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 52/27.02.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea proiectului cultural RE(ÎN)SEMNARE - 2001

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 52/27.02.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea proiectului cultural RE(ÎN)SEMNARE - 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 2850/20.02.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea proiectului cultural "RE(ÎN)SEMNARE" în perioada 15 martie - 15 aprilie 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui proiect se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Administrative;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Muzeului Banatului;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI