keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/27.02.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)"

27.02.2007

Hotararea Consiliului Local 51/27.02.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2007 -279/15.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.( b) şi alin. 4 lit (d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)", conform proiectului întocmit SC COLTERM SA şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_CT_Centru.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. _______________

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)”

În Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 se prevede realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice.

Ţinând cont de faptul că, cazanul de abur nr. 2 din CET Centru Timişoara de tip Sulzer-12,5 tonă/h a fost fabricat şi pus în funcţiune în anul 1936 a fost modificat în vederea funcţionării cu combustibil – gaze naturale în anul 1963 şi având în vedere că este necesar respectarea condiţiilor tehnice şi de siguranţă în funcţionarea acestui cazan se impune realizarea unor lucrări de reparaţie şi modernizări în principal în legătură cu automatizarea cazanului. Valoarea totală a investiţiei „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 882.772 lei reprezentând 244.197 EURO la cursul de 3,615 lei/EURO din data de 10.05.2005. Durata de execuţie a lucrării este de 12 luni şi finanţarea se va realiza de la bugetul statului. Având în vedere cele expuse mai sus precum şi studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-279 /15.02.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)”. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT MALAC MARCEL RED. MM DACT. MM EX. 2

Atasament: Anexa_-_CT_Centru.pdf

Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________ „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării

cazanului)” Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei : „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)” Amplasament : CT SUD TIMIŞOARA Beneficiar : Compania Locală de termoficare „Colterm”SA Timişoara Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei : 882.772 LEI reprezentând 244.197 euro la data de 10.05.2005 din care C+M 715.045 lei reprezentând 197.800 euro Finanţarea investiţiei : Bugetul de Stat – fonduri nerambursabile Suma supusă procedurii de achiziţie publică : 882.772 LEI Durata de realizare : 12 luni de la demararea lucrărilor