keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 517/25.11.2008 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 517/25.11.2008
privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3440/15.10.2008 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara- domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte.
Având în vedere Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea, pentru anul 2009, a sumei de 2000 lei de la bugetul local -"Titlul II Bunuri şi servicii - articolul 20.30. - Alte cheltuieli aliniatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii"- pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara în vederea achitării unor taxe pentru întocmirea actelor de identitate, a dosarelor medicale şi a altor documente necesare persoanelor aflate în situaţii de nevoi sociale.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR

Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU Nr. 3440/15.10.2008

Referat, privind alocarea , pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor

taxe pentru cazuri sociale

Începând cu anul 2004 Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară şi cu alte instituţii abilitate au iniţiat o serie de măsuri de identificare a persoanelor fără adopost, aflate în stradă.

Dintre aceste cazuri, o parte sunt fără acte de identitate şi nu dispun de venituri, rămânând fără locuinţă din diverse motive.

De asemenea, în ultimul timp, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, prin diverse mijloace de comunicare (telefon, fax, adrese din partea diverselor instituţii-spitale sau cetăţeni) sunt sesizate numeroase cazuri de persoane fără adăpost.

În toate cazurile instituţia noastră intervine, în virtutea obligaţiilor legale pe care le are conform art.33, alin.1 din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială : „a) identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii; ”

Pentru ca persoanele aflate în situaţii de nevoie socială să poată beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege ( ajutor social, internare în cămine spital sau în centre rezidenţiale) este necesar, în prima etapă, întocmirea actelor de identitate- cărţi de identitate sau cărţi de identitate provizorii.

Întocmirea actelor de identitate presupune plata de timbre fiscale, a declaraţiei de pierdere a actului de identitate, a contravalorii cărţii de identitate, plata fotografiilor, a unor certificate medicale pentru comisii de expertiză, etc..

În anul 2008, prin HCLMT nr. 44/29.01.2008 Consiliul Local Timişoara a alocat de la bugetul local suma de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara.

Având în vedere cele menţíonate propunem alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei de la bugetul local la - „Titlul II Bunuri şi servicii- articolul 20.30.- Alte cheltuieli aliniatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara.

Viceprimar, ADRIAN ORZA

Direcţia Economică Dir. Ex.Smaranda Haracicu

Direcţia de Asistenţă Şef Serviciu Juridic Socială Comunitară Mirela Lasuschevici

Dir. Ex. Maria Stoianov

Consilier juridic Mariana Sărac COD FP53-01,ver.1