keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

05.04.1994

Hotararea Consiliului Local 50/05.04.1994
privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere solicitarea Regiei Autonome de Transport Timisoara inregistrata cu numarul 2025/24.02.1994 prin care se propune subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a abonamen telor pentru transportul in comun in Municipiul Timisoara pentru studenti si pensionari;
Avind in vedere referatul nr.4510/28.03.1994 al Biroului Finante,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara referitor la aceasta solicitare;
Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1 Se aproba subventionarea de la bugetullocal, din sume defalcate din impozitul pe salarii,a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru
calatoriile cu mijloacele de transport in comun pentru studenti, precum si pentru pensionarii pana la 70 de ani cu domiciliul in municipiul Timisoara, pe trimestrul II 1994.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Finante, Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economie;
Biroului Finante, Impozite si Taxe;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MUTIU CAIUS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI