keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/29.01.2008 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 4/29.01.2008
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2007 - 2968 / 26.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art.4 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere prevederile Legii nr. 486/27.12.2006 a bugetului de Stat pe anul 2007;
Având în vedere Hotărârea nr. 23 din 23.11.2007 a S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;
Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 , alin.2 lit. (a) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. prevăzute în Anexa 2 şi Anexa 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 şi Anexa 2a se va limita la maximum 110%.

Art. 4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Buget_Drumuri_Municipale.pdf

lei

INDICATORI Nr. Rd BVC

aprobat 2007 Prevederi

2008 I. VENITURI TOTALE , din care : 1 16.500.000 19.800.000 1) Venituri din exploatare , din care : 2 16.410.000 19.710.000 a) Venituri din activitatea de bază 3 16.410.000 19.710.000 b) Venituri din alte activităţi 4 c) Venituri din surse bugetare , din care : 5 subvenţii pe produse şi activităţi 6 subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 7 transferuri 8 prime acordate de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fondurile speciale 11 2) Venituri financiare 12 90.000 80.000 3) Venituri excepţionale 13 10.000 CHELTUIELI TOTALE, din care : 14 15.600.000 18.720.000 1) Cheltuieli pentru exploatare total, din care : 15 15.470.000 18.564.000 a) Cheltuieli materiale 16 9.559.000 11.644.000 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 4.463.000 4.908.000 salarii brute 18 3.450.000 3.865.000 contribuţia la asigurări sociale de stat 19 673.000 695.000 contribuţia la ajutorul de somaj 20 78.000 80.000 contribuţia la asigurări sociale de sănătate 21 207.000 210.000 alte cheltuieli cu personalul, din care : 22 55.000 58.000 fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 23 35.000 36.000 fondul special pentru accidente de muncă şi boli profesionale 24 20.000 22.000 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 700.000 980.000 d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care 26 transferuri sau subvenţii 27

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara, str. Eternităţii nr.45 RO 3286536 Nr……………/………..…………

e) Cheltuieli de protocol 28 18.000 19.000 f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 29 5.000 5.000 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 18.000 18.000 h) Tichete de masă 31 400.000 430.000 i) Alte cheltuieli, din care : 32 7.000 9.000 cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 7.000 9.000 j) Cheltuieli cu prestaţiile externe

34 300.000 551.000 2) Cheltuieli financiare 35 100.000 120.000 3) Cheltuieli excepţionale 36 30.000 36.000 III. REZULTATUL BRUT ( PROFIT / PIERDERE ) 37 900.000 1.080.000 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII, din care : 38 45.000 54.000 fond de rezervă 39 45.000 54.000 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 40 VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 144.000 172.000 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, cf. OG 64/2001, din care : 42 756.000 908.000 a) Rezerve legale 43 45.000 54.000 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 44 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare , aferente profitului rezultat din vanzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) Alte repartizări prevazute de lege 46 e) Până la 10 % pentru participarea salariaţilor la profit 47 75.000 85.400 f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) 49 636.000 768.600 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 50 1.236.000 1.778.600 1. Surse proprii 51 636.000 768.600 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 interne 54 300.000 550.000 externe 55 4. Alte surse 56 300.000 460.000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 57 1.236.000 1.778.600 1. Investiţii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului 58 1.176.000 1.688.600 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 59 interne 60 60.000 90.000 externe 61

X. REZERVE, din care : 62 45.000 54.000 1. Rezerve legale 63 45.000 54.000 2. Rezerve statutare 64 3. Alte rezerve 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 1. Venituri totale 67 16.500.000 19.800.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 15.600.000 18.720.000 3. Numărul prognozat de personal la sfârşitul anului 69 250 270 4. Numărul mediu de personal 70 248 260 5. Fond de salarii, din care : 71 3.450.000 3.865.000 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG 79/2001, din care : 73 112.500 126.000 sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 74 22.500 25.200 premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 75 45.000 50.400 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 76 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 77 1.159 1.239 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) ( rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente 78 66.532 76.154 8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) ( rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile 79

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/pers) 80

10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale ( cheltuieli totale / venituri totale )* 1.000 81 950 950 11. Plăţi restante 82 preţuri curente 83 preţuri comparabile 84 12.Creanţe restante 85 preţuri curente 86 preţuri comparabile 87

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing.Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Daniel BRÂNCOVEANU

Atasament: Criterii_Drumuri_Municipale.pdf

ANEXA 2 la HCL nr.

Nr.5423 Data26.11.2007

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanta U.M.

Prevederi 2007

Propuns 2008

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 5 6 7

1 Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale % min.5 min.5 0.15

2 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 107 107 0.15

3 Productivitatea muncii lei/ pers 70.000 70.000 0.15

4 Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare % 33 33 0.15

5 Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli min 1 min.1 0.15

6 Solvabilitatea patrimonială % min.40 min.40 0.05 7 Grad de indatorare % max. 35 max.35 0.05 8 Perioada de recuperare a creanţelor zile max. 45 max.45 0.05 9 Perioada de rambursare a datoriilor zile max. 45 max.45 0.05

10 Lichiditatea % min. 100 min. 100 0.05

DIRECTOR GENERAL, Dr. ing. Cornel BOTA

Grad global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Daniel BRÂNCOVEANU

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr.45 Cod Fiscal RO 3286536

Propuneri privind calculul gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

pe ANUL 2008

Atasament: Referat_Drumuri_Municipale.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI

Nr. RE 2007 – 2968 din 27.11.2007

REFERAT cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de

performanţă pentru anul 2008 ale S.C. Drumuri Municipale S.A.

Având în vedere adresa nr. RE 2007 – 2968 din 26.11.2007 a Societăţii Comerciale DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara prin care se supune spre aprobare Consiliului Local, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în data de 23.11.2007;

Având în vedere adresa nr. 5423 din 26.11.2007 a S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara privind propunerile criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2008;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,

supunem atenţiei Consiliului Local al municipiului Timişoara şi propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor documente:

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara; 2.Criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2008 ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2008.

Director Direcţia Drumuri, Transporturi,

Culiţă Chiş

Direcţia Economică, Şef Serviciu Juridic, Smaranda Haracicu Mirela Lasuschevici

APROBAT

Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE Din data de__________________

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. RE 2007 – 2968 din 26.11.2007 intocmit de către Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;

În baza prevederilor art.4 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 486/27.12.2006 a bugetului de Stat pe anul 2007; Având în vedere Hotărârea nr. 23 din 23.11.2007 a S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.; Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările

ulterioare; In conformitate cu prevederile art.36 , alin.(2),litera a) şi d) şi alin. 3 litera c) din Legea

nr.215/.2001 privind administratia publică locală; În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al S.C. DRUMURI

MUNICIPALE S.A., în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE

S.A. prevăzute în Anexa 2şi Anexa 2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă

din Anexa 2 şi Anexa 2a se va limita la maximum 110%. Art. 4. Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă

în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi

Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Secretarului Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Drumuri, Transporturi - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei Relaţii Comunicare - Serviciului Juridic - Serviciului Public Audit Intern - S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Anexa_nr.3.pdf

1

Nr………./………….. Anexa nr. 3 la HCL nr. Formule de calcul ale Criteriilor şi Obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. aprobate prin HCL nr.............................../ .................................

1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale : Profit net R = ------------------------------ x 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii : Venituri proprii G acop = --------------------------- x 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii : Cifra de afaceri Wm = ------------------------------ ( în unităţi monetare ), privită ca şi ritm anual de creştere. Nr. salariaţi 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare : Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------------- x 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli : V1 Cht 0 V1 = veniturile periodei analizate Ivt/ct = ------- x ----------- V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Vo Cht1 Cht1 = cheltuielile perioadei analizate Cht0 = cheltuielile perioadei anterioare celei analizate Sau V1 – V0 I vt/ct = -------------------------- Cht1 – Cht0 6. Solvabilitatea patrimonială : Capital propriu ( capital social + rezerve ) S = ------------------------------------------- ---------------------x 100 Capital propriu + Credite 7. Grad de îndatorare : Total Datorii G înd = ----------------------------------- x 100 Total Active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditatea :

Active circulante L = ----------------------------------------------- x 100 Datorii pe termen scurt ( sub 1 an )

2

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă :

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------------- x 100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale Nr. recepţii fără obiecţiuni 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate = -------------------------------------------- x 100 Nr. total recepţii 4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie : Nr. lucrări fără defecţiuni în perioada de garanţie Reparare defecţiuni = ----------------------------------------------------------------- x 100 Nr. total de lucrări

Atasament: Anexa_nr.2pdf.pdf

ANEXA 2 a la HCL nr.

Nr. 5423 Data 26.11.2007

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanta U.M.

Prevederi 2007

Propus 2008

Grad de îndeplinire

%

Coeficient de

ponderare 0 1 2 3 5 6

1 Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 100 0.35

2 Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 100 0.10

3 Îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate % 100 100 0.3

4 Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie % 100 100 0.25

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing. Cornel BOTA

privind obiectivele de performanţă pentru anul 2008

Grad global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Daniel BRÂNCOVEANU

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr. 45 RO 3286536

PROPUNERI

Grad de îndeplinire ponderat

7