keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/18.01.1994 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol.

18.01.1994

Hotararea Consiliului Local 4/18.01.1994
privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.322/11.01.1994 a Biroului Agricol din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere referatul Serviciului Finante, Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.1/13.03.1992 privind registrul agricol;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se aloca suma de 5.000.000.lei de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si culegerii de date necesare completarii registrului agricol.

Art.2. Suma necesara realizarii acestei actiuni se planifica la cheltuieli bugetare,capitolul 85 "Alte actiuni", alin.85.1.30.07. "Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale", pentru trimestrul I 1994.

Art.3. Organizarearecensamantuluianimalelor domestice si culegerii de date necesare completarii registrului agricol se efectueaza de catre Biroul Agricol din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, actiunea fiind coordonata de Secretarul si Viceprimarul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Finante, Impozite si Taxe si Biroul Agricoldin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Serviciului Finante, Impozite si Taxe;
Biroului Agricol;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
GROZA ANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI