keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 495/10.10.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 027331/10.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 415/12.09.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila; Anexei nr. 3 - Program Investitii 2014 şi Anexei nr. 4 - Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 415 / 12.09.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar
de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_495_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea Nr. „emma DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POI yeqoide uie1601d WesBoid SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 990.946,84 86.519,46 1.077.466,30 VENITURI PROPRII 48.02 519.380,95 77.329,34 596.710,29, VENITURI CURENTE 00.02 570.170,78 71.329,34 747.500,12| A. VENITURI FISCALE 00.03 625.674,22 77.329,34 703.003,56, Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 348.511,12 77.328,34 425.840,46 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 4.565,58 impozit pe profit 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 Impozit pe profit de la agentii economici —| NOL E OI GI | O 01.02.01 4.566,56 0,00 4.566,56 A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE n 00.06 343.348,60 77.329,34 420.677,94 Împozit pe venit o = 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit N — 04.02 332.768,28 77.329,34 410.097,82 Cote defalcate din impozitul pe venit m a 04.02.01 330.932,28 77.329,34 408.281,82 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale <+ 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o a 00.07 595,95 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o a 05.02 595,98 0,00 595,96 Alte impozite pe ventt, proiit si castiguri din capital = 05.02.50 595,96 0,00 595,98 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m bi 00.09 89.200,22 0,00 8.200,22 Impozite si taxe pe proprietate o _ 07.02 89.200,22 0,00 88.200,22 impozit pe cladiri o N 07.02.01 73.910,83 0,00 73.910,83 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD yeqosde ure1Boid Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 186.502,60 0,00 186.502,60 Sume defalcate din TVA 30 11.02 155.983,13 0,90 155.983,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 155.549,13 0,00 155.549,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Aite impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 512,40 0,00 612,40) Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 0,00 612,40| Taxe pe servicii specifice 35 15.02 603,08 0,00 503,08 impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe u Zarea bunurilor, autorizarea uti bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 29.303,99 0,00 29.303,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.0202 10.418,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,00 0,00 0,00| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 1.460,28 0,00 4.471,72 1.460,28, Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.460,28 0,00| 1.480,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 44.496,56 0,00) 44,496,58 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00| 22.832,15 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD ,eqosde welfold LRIBOid Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,59 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21,314,59| Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 17,56 0,00 17,56 Aite venituri din dobanzi 55 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 21.664,41 0,00 21.884,41 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 245,64 0,00 245,84 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 50 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 81 34.02.02 3.622,44 0,00 3.822,44 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 10.010,41 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,41 | 10.019,11| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 66 36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 67 36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 68 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 70 37.02.03 -33.526,37 883,44 -32.642,93 Varsaminte din sectiunea de functionare 71 37.02.04 33.526,37 -883,44 32.642,93| IL. VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 5.193,30 0,00| 5.193,35 Venituri din valorificarea unor bunuri 73 39.02 5.193,30 0,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 74 39.02.01 0,07 0,00| 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 75 39.02.03 2.538,60 0,00| 2.538,80 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 39.02.07 2.387,60 0,00| 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 7” 39.02.10 267,03 0,00 267,03| Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJEIIPUI POD Byuonpui WeIBoid IV. SUBVENTII 00.17 154.142,42 1.735,85 155.878,27 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00,18 154.142,42 1.735,85 155.878,27 Subventii de la bugetul de stat 80 42.02 154.142,42 1.735,85 155.878,27 A. De capital 81 147.021,22 1.735,85 148.757,07 82 42.02.16 5.000,00 0,0 5.000,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de staf catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 83 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 84 42.02.20 142.021,22 1.735,85 143.757,07 B. Curente 85 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lerane, carbuni si combustibil petrolier 86 4202.34 85,12 0,00 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 88 45.02 161.440,34 7.454,27 168.894,81 Fondul European de Dezvoltare regionala 89 45.02.01 112.706,33 7.454,27 120.160,60 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.01.01 98.850,56 7.454,27 106.304,83 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 91 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.618,23 Prefinantari 92 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 93 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.02.01 173,57 0,00 173,37 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 95 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,89 Fondul de Coeziune 96 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48| [Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 98 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,521 Prefinantari 99 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 10,28 0,00| 10,28 Prefinantari 102 45.02.07.03 851,70 0,00| 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 44,64 0,00| 44,84 Prefinantari 104 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 105 1.008.011,75 86.519,48 1.095.531,21 CHELTUIELI CURENTE 106 01 891.058,58 86.502,90 977.561,48 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Joţeolput pod wue1fo1q JeDugoe weJBo1d LUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 208.534,93 0,00 208.534,93 LUL IF BUNURI SI SERVICII 108 20 254.278,87 1.889,79 255.968,66 109 30 26.028,56 0,00 26.028,56 LUL IV SUBVENTII 110 40 93.300,00 76.576,99 189.876,99 m TI TITLUL Hi DOBANZI T m LUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 21.141,19 -900,00 20.241,19 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 286.403,57 9.190,12 275.593,89 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 14.624,16 -54,00 14.570,16 LUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 8.747,30 0,00 6.747,30 ELTUIELI DE CAPITAL 115 70 83.202,38 16,56 83.218,94 LUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 7” 83.202,38 18,56 83.218,94 LUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 117 81 34.750,79 0,00 34.750,79 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 80,959,94 16,56 80.976,50 - toritati publice si actiuni externe 119 51.02 49.666,38 16,56 49.682,94| HELTUIELI CURENTE 120 01 47.060,43 0,00 47.060,43| LUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 33.103,37 0,00 33.103,37 OJ SOE E 122 20 10.888,44 0,00 10.888,44 E LUL X ALTE CHELTUIELI 123 59 3.068,62 0,00 3.068,62 T TLUL E BUNURI SI SERVICII TI H o ELTUIELI DE CAPITAL 124 70 2.605,95 16,56 2.822,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 125 71 2.605,95 16,56 2.622,51) Din total capitol Autoritati executive si legislative 126 51.02.01 49.666,38 16,56 49.682,94 Autoritati executive 127 51.02.01.03 49.666,38 16,56 49.682,94 te servicii publice generale 128 54.02 5.265,00 0,00 5.265,00 HELTUIELI CURENTE 128 01 4.870,00 0,00 4.870,00 130 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 2.770,00 0,00 2.770,00 HELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0,00| AI C TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 7 Cc TI TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 395,00) 0,00 395,00 Din total capitol Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR pas POI yeqoide Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administral publice locale 134 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00 Alte servicii publice generale 136 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 26.028,56 0,00 26.028,56| CHELTUIELI CURENTE 138 01 26.028,56 0,00 26.028,56| TITLUL III DOBANZI 139 30 26.028,56 0,00 26.028,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 17.722.30 0,00 17.722,30 Ordine publica si siguranta nationala 143 61.02 17.722,30 0,00 17.722,30 CHELTUIELI CURENTE Ta4 01 16.599,84 0,00 16.599,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 E) 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 146 20 2.384,84 0,00 2.384,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 148 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.122,46 0,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.122,46 0,00 1.122,46 Din total capitol! Ordine publica 151 61.02.03 16.715,18 0,00 16.715,18 e locala 152 61.02.03.04 16.715,18 0,00 18.715,18 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 183 61.02.05 1.007,12 0,00 1.007,12) Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 358.841,60 2.126,38 360.967,98 invatamant 155 55.02 186.703,69 150,03) 186.853,72 CHELTUIELI CURENTE 156 01 180.765,10 150,03 180.915,13 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 126.402,63 0,00 126.402,83 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 158 20 49.100,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 56 559,80 150,03 709,83) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.802,00 0,00 1.602,00 Pag.6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po) yeqoide ure1i6oty TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 59 3.100,67 0,00 3.100,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 182 70 5.562,03 0,00 5.562,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 5.562,03 0,00 5.562,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 164 81 376,58 0,00 378,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 165 65.02.03 62.801,52 250,00 63.051,52 Invatamant prescolar 166 65.02.03.01 34.510,52 250,00 34.760,52 Invatamant primar 167 65.02.03.02 28.291,00 0,00 28.291,00 Invatamant secundar 168 65.02.04 122.622,44 -99,97 122.522,47 Invatamant secundar inferior 169 65.02.04.01 38.803,49 0,00 38.903,49| Invatamant secundar superior 170 65.02.04.02 81.558,59 -99,97 81.458,62 invatamant profesional 171 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.180,38 invatamant posiliceal 172 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 173 66.02 41.055,90 -876,00 40.379,90, CHELTUIELI CURENTE 174 01 29.851,36 -676,00 29.175,36| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 175 10 4.694,04 0,00 4.894,04 TITLUL if BUNURI Si SERVICII 176 20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 177 51 10.354,15 -900,00 9.454,15 Titlul VIIl PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 178 56 6.389,17 224,00 6.593,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 70 11.204,54 0,00 11,204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 71 11.204,54 0,00 11,204,54 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 181 66.02.06 35.927,86 -676,00 35.251,86 Spitale generale 182 66.02.06.01 35.927,86 -876,00 35.251,86 Servicii de sanatate publica 183 66.02.08 5.128,04 0,00 5.128,04 Cultura, recreere si religie 184 87.02 85.141,26 1.209,00 87.041,26 CHELTUIELI CURENTE 185 01 80.129,28 1.900,00 82.029,28 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 187 20 60.712,00 1.900,00 82.612,00 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 103BIIpUl pOI yeqosde wesfo1q Jeoymoes urei6otd TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 4.737,90 0,00 4.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 193 67.02.03 30.212,18 900,00 31.112,18 Institutii publice de spectacole si concerte 194 67.02.03.04 20.707,25 0,00 20.707,25 Case de cultura 195 67.02.03.06 9.504,93 900,00 10.404,93 Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 51.326,08 1.000,00 52.328,08 Spori 197 67.02.05.01 24.408,38 0,00 24.408,38 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 67.02.05.03 26.917,70 1.000,00 27.917,70 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 199 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 200 58.02 45.940,75 752,35 46.693,10 CHELTUIELI CURENTE 201 01 45.541,60 752,35 46.293,95 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 202 10 15.934,96 0,00 15.934,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 20 5.314,03 805,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 51 2.014,00 0,00 D120) 2.014,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 9.256,45 0,00 9.256,45, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 13.022,16 -54,00 12.968,16| CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 399,15 0,00| 399,15| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 71 399,15 0,00 399,15 Din total capitol! Asistenta acordata persoanelor in varsta 209 68.02.04 861,00 0,00 861,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 210 68.02.05 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 68.02.05.02 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 68.02.06 10.187,65 0,00 10.187,65 Crese 213 88.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 214 68.02.15 10.718,95 752,35 11.471,30 Ajutor social 215 68.02.15.01 4.450,60 0,00 4.450,60 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10ţeoţpul POS yeqoide wueibory ejuențul Cantine de ajutor social 216 68.02.15.02 5.268,35 752,35 7.020,70 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 68.02.50 22,16 0,00 22,18) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 69.02 219.086,25 7.199,53 226.885,78| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 219 70.02 195.242,06 8.799,53 204.041,59 CHELTUIELI CURENTE 220 01 145.037,50 8.799,53 153.837,03| TITLUL IF BUNURI Si SERVICII 221 20 44.457,59 -16,56 44441,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 222 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 98.951,76 8.816,09| 107.767,85 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 224 59 378,01 0,00 378,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 70 27.286,62 0,00 27.286,82 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 226 71 27.288,62 0,00 27.286,62 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 227 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 228 70.02.03 33.224,60 8.816,09 42.040,69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 33.224,60 8.816,09 42.040,69 Alte cheltuieti in domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 18.948,86 0,00 18.948,86 Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 18.948,86 0,00 18.948,86 luminat public si electrificari rurale 233 70.02.06 14.828,24 -16,56 14.811,88 Alimentare cu gaze naturale in tocalitati 234 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servi n domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 235 70.02.50 127.040,36 0,00 127.040,36 [Protectia mediului 236 74.02 23.844,19 -1.000,00 22.844,19 CHELTUIELI CURENTE 237 01 22.788,19 -1.000,00 21.788,19 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 238 20 21.600,00 -1.000,00 20.800,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 241 71 1.056,00 0,00 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 242 74.02.05 22.856,00 -1.000,00 21.656,00 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD weboiy We1BOId Salubritate 243 74.02.05.01 13.656,00 1.500,00 15.158,00 Colectarea, tratarea si disirugerea deseurilor 244 74.02.05.02 9.000,00 -2.500,00 6.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 245 74.02.08 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 246 79.02 332.401,66 76.576,89 408.978,65 Combustibili si energie 247 81.02 56.428,46 72.578,9$ 129.005,45 CHELTUIELI CURENTE 248 01 56.428,46 72.576,99 129.005,45 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 51.000,00 72.576,99 123.576,99 Titiul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 252 81.02.06 56.428,46 72.576,99 129.005,45 Transporturi 253 84.02 275.973,20 4.000,00 279.973,20 CHELTUIELI CURENTE 254 01 235.958,26 4.000,00 239.958,26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 255 20 49.287,97 0,00 49.287,97| TITLUL IV SUBVENTII 256 40 42.300,00 4.000,00 1 46.300,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 257 56 144.370,29 0,00 144.370,29| CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 29.141,93 0,00 29.141,93) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 29.141,93 0,00, 29.141,93| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 a1 10.873,01 0,00 10.873,01 Din tota! capitol Transport rutier 261 84.02.03 275.873,20 4.000,00 279.873,20 Drumuri si poduri 262 84.02.03.01 37.269,30 0,00| 37.269,30 Transport in comun 263 84.02.03.02 | 168.770,81 4.000,00 172.770,81 Strazi 264 84.02.03.03 69.933,09 0,00 69.933,09 Alte cheltui n domeniul transporturilor 265 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 266 36.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 267 97.02 02,00 0,00 0,00 EXCEDENT 268 98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 269 99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 pOD yeqoide weJfolqd ejuonțul SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 5643.765,61 78.212,78 TIT TOTAL VENITURI 00.01 643,.765,61 78.212,78 721.978,39| VENITURI PROPRII 48.02 514.187,85 77.329,34 591.518,89| i. VENITURI CURENTE 00.02 636.644,41 78.212,78 714.857,19 A. VENITURI FISCALE 00.03 625.674,22 77.329,34 703.003,55 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 348.511,12 77.329,34 425.840,45 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,56 0,00 4.566,55 Impozit pe profit — | | o SD O | O 01.02 4.566,58 0,00 4.586,58 impozit pe profit de la ageniii economici m 01.02.01 4.566,56 0,00 4.566,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o = 00.06 343.348,60 77.329,34 420.677,94 impozit pe venit _— _— 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit a = 04.02 332.768,28 77.329,34 410.097,82| Cote defalcate din impozitul pe venit «< 04.02.01 330.932,28 77.329,34 408.281,8 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale o a 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o _ 00.07 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = _ 05.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capita! e] = 05.02.50 595,96 0,00 595,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m _— 00.09 89.200,22 0,00 839.200,22 impozite si taxe pe proprietate e N 07.02 89.200,22 0,00 89.200,22 impozit pe cladiri _ N 07.02.01 73.910,83 0,00 73.910,83 impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 23.590,39 0,00 23.590,39 impozit pe cladiri - PJ e) a) 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri < N 07.02.02 9.327,98 0,00 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF Io N 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ o n 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,38 Impozit pe terenurile extravilane p- N 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anteriori = e] N 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqoide we1f014 Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 263,33 0,00| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 186.502,60 0,00 263,33| 186.502,60 Sume defalcate din TVA 11.02 155.983,13 0,00 155.983,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiitor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 155.549,13 0,00 155.549,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 12.02 612,40 0,00 512,40 Taxe hoteliere 12.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 15.02 603,08, 0,90 603,08 Impozit pe spectacole 15.02.01 240,16 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 29.303,89 0,00 29.303,98 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14,415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 1.480,28 0,00 1.480,28 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 1.460,28 0,00 1.480,28 Alte impozite si taxe 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28| C. VENITURI NEFISCALE 00.12 10.870,19 883,44 11.853,63| C1î. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,59 Venituri din concesiuni si închirieri 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,53 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,58 Venituri din dividende 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 31.02 17,56 0,00 17,58 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -11.861,96 883,44 -10.978,52| Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 40JeDIPUt POI yeqosde ejuongul Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64 0,00 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltui lor de judecata, imputatii si despagub 80 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.622,44 0,00 3.822,44 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.010,41 0,00| 10.010,41| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.010,11 0,00 10.010,11| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 67 36.02 7.785,92 0,06 7.785,92 Taxe speciale 88 36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 69 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -33.526,37 383,44 -32.642,93 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -33.526,37 883,44 -32.842,93 IV. SUBVENTII 72 00.17 7.121,20 0,00 7.121,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 7.121,20 0,00 7,121,20 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 7.121,20 0,00 7.121,28 B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 76 42.02.34 65,12 0,00 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii m 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 TOTAL CHELTUIELI 78 643.765,61 78.212,78 721.978,39 CHELTUIELI CURENTE 79 01 609.014,82 78.212,78 687.227,50 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 208.534,93 0,00 208.534,93 TITLUL H BUNURI SI SERVICI 81 20 254.278,87 1.689,79 255.968,66 TITLUL IE DOBANZI 82 30 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL IV SUBVENTII 83 40 93.300,00 76.576,99 169.876,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 14.824,16 -54,00 14.570,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 6.747,30 0,00 6.747,30, Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJeDIpUI POD ,eqosde we16o1d IUGA TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 34.750,79 0,00 34.750,79 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 78.203,99 0,00 78.203,99 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 47.060,43 0,00 47.060,43| CHELTUIELI CURENTE 90 01 47.060,43 0,00 47.060,43, TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 92 20 10.888,44 0,00 10.888,44 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 3.068,62 0,00 3.068,62 Din total capitol Autoritati executive si le 94 51.02.01 47.060,43 0,00 47.060,43 Autoritati executive 95 51.02.01.03 47.060,43 0,00 47.080,43 Alte servicii publice generale 96 54.02 5.115,00 0,00 5.115,09 CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.720,00 0,00 4.720,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.820,00 0,00 2.620,00) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00 395,00 Din total capito! Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00 Alte servicii publice generale 103 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 26.028,56 0,00 26.028,58 CHELTUIELI CURENTE 105 01 26.028,56 0,00 26.028,56| TITLUL II DOBANZI 106 30 26.028,56 0,00 26.028,58 Din tota! capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 16.599,84 0,00 18.599,84 Ordine publica si siguranta nationala 109 61.02 16.599,84 0,00 18.599,84 CHELTUIELI CURENTE 110 01 16.599,84 0,00 16.599,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 112 20 2.384,84 0,00 2.384,84 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD Jeqosde uie1601q IeoyRODI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 15,00 0,00 15,00 ȚITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 200,00 0,00| 200,00 Din total capitol Ordine publica 115 61.02.03 15.984,84 | 0,00 15.984,84| locala 116 61.02.03.04 15.984,84 0.00, Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie ci nonmilitara) 117 61.02.05 615,00 0,00 15.984,84| 615,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 306.147,26 2.652,35 308.799,51) invatamant 119 65.02 180.581,86 0,00 180.581,86| CHELTUIELI CURENTE 120 01 180.205,30 0,00 180.205,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 126.402,83 0,00 126.402,3| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 49.100,00 0,00 49.100,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 1.602,00 0,00 1.802,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 3.100,67 0,00 3.100,67 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 125 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol invatamant prescolar si primar 126 65.02.03 61.015,25 250,00 61.265,25 invatamant prescolar 127 65.02.03.01 33.772,09 250,00 34.022,09 invatamant primar 128 65.02.03.02 27.243,16 0,00 27.243,16 Invatamant secundar 129 65.02.04 118.286,88 -250,00 118.036,88| Invatamant secundar inferior 130 65.02.04.01 38.903,49 0,00 38.903,49 Invatamant secundar superior 131 65.02.04.02 77.223,03 -250,00 76.973,03 invatamant profesional 132 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36 invatamant postliceal 133 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 134 66.02 13.980,04 0,00 13.980,04 CHELTUIELI CURENTE 135 01 13.980,04 0,00 13.980,04 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 4.694,04| 0,00 4.694,04 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 137 20 8.434,00) 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 852,00 0,00 852,00 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po POD yeqosde uresfio1y Ejuonul ue1foltd Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 139 86.02.06 9.132,00 0,00 9.132,00 Spitale generale 140 66.02.06.01 9.132,00 0,00 9.132,00 Servicii de sanatate publica 141 66.02.08 4.848,04 0,00 4.848,04 Cultura, recreere si religie 142 67.02 75.300,21 1.900,00 77.200,21 CHELTUIELI CURENTE 143 01 75.111,93 1.900,00 77.011,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 14,399,93 0,00 14.399,93 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 145 20 60.712,00 1.900,00 62.612,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 146 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 147 67.02.03 28.898,93 900,00 29.798,93 institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 18.474,00 0,00 19.474,00 Case de cultura 149 67.02.03.06 9.424,93 900,00 10.324,93 Servi recreative si sportive 150 67.02.05 42.798,28 1.000,00 43.798,28 Sport 151 67.02.05.01 18.080,00 0,00 18.080,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 152 67.02.05.03 24.718,28 1.000,00 25.718,28 Alte servi recreerii si religiei 153 67.02.50 3.603,00 0,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 154 68.02 36.285,15 752,35 37.037,50, CHELTUIELI CURENTE 155 01 36.285,15 752,35 37.037,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 15.934,96 0,00 15.934,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157 20 5.314,03 806,35 6.120,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 51 2.014,00 0,00 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 57 13.022,16 -54,00 12.968,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 855,00 0,00 855,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 22.263,00 0,00 22.263,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 68.02.05.02 22.283,00 0,00 22.263,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 183 68.02.06 4.041,00 0,00 4.041,00 Crese 184 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 165 68.02.15 7.275,00 752,35 8.027,35 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue po JoJBDIpUI poI yeqosde Jeoyoes ureiBosd Ajutor social 166 68.02.15.01 4.205,00 0,00 4.205,00| Cantine de ajutor social 167 68.02.15.02 3.070,00 752,35 3.822,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 68.02.50 22,18 0,00 22,16 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 168 69.02 89.353,54 -1.016,56 88.336,98 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 67.753,54 -16,56 67.736,98 CHELTUIELI CURENTE 171 01 44.835,60 -16,56 44.819,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 172 20 44.457,59 -16,56 44441.03 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 73 59 378,01 0,00 378,01) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 74 81 22.917,94 0,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 70.02.03 260,00 0,00 260,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.0301 260,00 0,00 260,00| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0,00 5,00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 16.480,98 0,00 16.480,98 Alimentare cu apa 70.02.05.01 16.480,98 0,00 16.480,98 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 9.200,00 -18,56 9.183,44 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 40.612,56 0,00 40.612,56 Protectia mediului 74.02 21.600,00 -1.000,00 CHELTUIELI CURENTE of 21.800,00 -1.000,00 20.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 21.600,00 -1.000,00 20.600,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 21.600,00 -1.000,00 i 20.600,00 Salubritate 74.02.05.01 12.600,00 1.500,00j 14,100,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 9.000,00 -2.500,00 6.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 153.460,98 76.576,99 230.037,57| Combustibili si energie 191 81.02 51.000,00 72.576,89 123.576,93 CHELTUIELI CURENTE 192 01 51.000,00 72.576,99 123.576,99 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR yeqosde ure1fo1d 10IBDIpUI pOD puel TITLUL IV SUBVENTII 193 40 51.000,00 72.576,99 123.576,99 Din total capitol Energie termica 194 (81.02.06 51.000,00 72.576,99 123.578,99 Transporturi 195 (84.02 102.460,98 4.000,00 106.480,98 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 91.587,97 4.000,00 95.587,97| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 |20 49.287,97 0,00 49.287,97| TITLUL IV SUBVENTII 198 |40 42.300,00 4.000,00 46.300,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 [81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din tatal capitol Transport rutier 200 (84.02.03 102.460,98 4.000,00 106.460,98 Drumuri si poduri 201 184.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 202 |84.02.03.02 53.984,42 4.000,00 57.984,42 Strazi 203 [84.02.03.03 48.476,56 0,00 48.476,56 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 (96.02 0,00 0,00 3,00 REZERVE 206 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 207 (98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 208 (99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din seciiunea de functionare ll, VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 347.181,23 8.306,68 355.487,91 00.01 347.181,23 8.306,68 355.487,91 48.02 5.193,30 0,00 3.193,30 00.02 33.526,37 -883,44 32.642,93 00.12 33.526,37 -883,44 32.642,93 00.14 33.526,37 -883,44 32.642,93 37.02 33.526,37 -883,44 32.642,93 37.02.04 33.526,37 883,44) 32.642,93 00.15 5.193,30 0,00 5.193,30 38.02 5.193,30 0,00 5.193,30 —| N MOST OO O O o _ Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POI yeqosde we16014 1eouynoe1 Venituri din valorificarea unor bunuri ate institutiitor publice 39.02.01 0,07 0,00 0,07| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 39.02.03 2.538,60 0,00| 2.538,60| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 2.387,80 0,00 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII 15 00.17 147.021,22 1.735,85 148.757,07 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 147.021,22 1.735,85 148.757,97 Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 147.021,22 1.735,85 148.757,07 A. De capital 18 147.021,22 1.735,85 148.757,07 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 19 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 20 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare 21 42.02.20 142.021,22 1.735,85 143.757,07 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 22 45.02 161.440,34 7.454,27 168.894,61 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 112.706,33 7.454,27 120.160,60 Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 98.850,56 7.454,27 1086.304,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25 45.02.01.02 10.618,23 0,00 10.618,23 Prefinaniari 26 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 27 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteri 29 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,89 Fondul de Coeziune 30 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite în coniul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 33 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 35 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 36 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 37 45.02.15 44,64 0,00 44,84 Prefinantari 38 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 35 365.245,14 8.308,58 373.552,82 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 10JBIpUI pOS yeqoade wuelfioij ejuonpul WeIboid CHELTUIELI CURENTE 01 282.043,76 8.290,12 290.333,88 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 51 15.640,19 -900,00 14.740,19| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 56 266.403,57 9.190,12 275.593,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 83.202,38 16,56 83.218,94 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 83.202,38 16,56 83.218,94 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 50.02 2.755,95 16,58 2.772,51 Autoritati publice si actiuni externe 46 51.02 2.605,95 16,56 2.622,51 CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 2.605,95 16,56 2.622,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 2.605,95 16,56 2.822,51 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.605,95 16,56 2.622,51) Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.605,95 16,56 2.822,51 Alte servicii publice generale 52 54.02 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 150,00 0,00 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 150,00 0,00 150,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 56 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.02.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 58 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59 59.02 1.122,46 0,00 1.122,46 Ordine publica si siguranta nationala 60 61.02 1.122,46 0,00 1.122,46 CHELTUIELI CURENTE 61 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.122,46 0,00 1.122,46) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 863 1 1.122,46 0,00 1.122,46 Din total capitol Ordine publica 64 61.02.03 730,34 0,90 730,34 Politie locala 65 61.02.03.04 730,34 0,00 730,34| Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI yeqoide we1Bo1y UI URIBOId Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 392,12 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 87 64.02 52.694,34 -525,97 52.168,37, invatamant 68 65.02 8.121,83 150,03 6.271,85) CHELTUIELI CURENTE 69 01 559,80 150,03 709,83) Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70 56 559,80 150,03 709,83, CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 5.562,03 0,00 5.562,03, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 5.562,03 0,00 5.562,03) Din total capitol Invatamant prescolar si primar 73 65.02.03 1.786,27 0,00 1.786,27 Invatamant prescolar 74 85.02.03.01 738,43 0,00 738,43 Invatamant primar 75 85.02.03.02 1.047,84 0,00 1.047,84 Invatamant secundar 76 85.02.04 4.335,56 150,03 4.485,59 Invatamant secundar inferior 77 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 78 65.02.04.02 4.335,56 150,03 4.485,59) Invatamant profesional 79 65.02.04.03 3,00 0,00 0,00) Invatamant postliceal 80 65.02.05 0,00 0,00 0,00, Sanatate 81 56.02 27.075,86 -678,00 26.399,86, CHELTUIELI CURENTE 82 01 15.871,32 -876,00 15.195,32| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 9.502,15 -900,00 8.602,15) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 5.369,17 224,00 6.593,17) CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 11.204,54 0,00 11.204,54| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 11.204,54 0,00 11.204,54| Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 87 86.02.06 26.795,86 -876,00 26.119,86) Spitale generale 88 66.02.06.01 26.795,86 -676,00 26.119,86 Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 280,00 0,00 280,00 Cultura, recreere si religie 90 67.02 9.841,05 0,00 9.841,05 CHELTUIELI CURENTE 91 01 5.017,35 0,00 5.017,35) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 51 4.737,90 0,00 4.737,90) Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 JoyeoIpUl po ,eqoide EJUSNUl Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 279,45 0,00 279,45| CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 4.823,70 0,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 71 4.823,70 0,00 4.823,70 Din total capitol culturale 96 67.02.03 1.313,25 0,00 1.313,25 Institutii publice de spectacole si concerte 97 67.02.03.04 1.233,25 0,00 1.233,25 Case de cultura 98 67.02.03.06 80,00 0,00 80,00 Servi recreative si sportive 99 67.02.05 8.527,80 0,00 8.527,80 Sport 100 57.02.0501 6.328,38 0,00 6.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 101 67.02.05.03 2.195,42 0,00 2.198,42 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 102 67.02.50 0,90 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 103 58.02 9.655,60 0,00 9.655,60 CHELTUIELI CURENTE 104 01 9.256,45 0,00 9.256,45 Titlul VIlt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 9.256,45 0,00 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 399,15 0,00 399,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 7 399,15 0,00 398,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.02.04 8,00 0,00 6,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 109 68.02.05 59,00 0,00 59,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 68.02.05.02 59,00 0,00 59,00| Asistenta sociala pentru familie si copii 111 68.02.06 6.146,65 0,00 6.146,65 Crese 112 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 113 68.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 114 68.02.15.01 245,60 0,00 245,60| Cantine de ajutor social 115 68.02.15.02 3.198,35 0,00 3.198,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116 58.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 69.02 128.732,71 8.816,09 138.548,80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 127.488,52 8.818,09 136.304,81, CHELTUIELI CURENTE 119 01 100.201,90 8.816,09 109.017,99 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqosde TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 120 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 121 56 98.951,76 8.816,08 107.767,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 27.286,62 0,00 27.286,62 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 71 27.286,62 0,00 27.286,62| Din total capitol Locuinte 124 70.02.03 32.964,60 8.816,09 41.780,69 Dezvoltarea sistemului de locuinte 125 70.02.03.01 32.964,60 8.816,09 41.780,69 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 126 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 127 70.02.05 2.467,88 0,00 2.467,88 Alimentare cu apa 128 70.02.05.01 2.467,88 0,00 2.467,88 Iluminat public si electrificari rurale 129 70.02.06 5.628,24 0,00 5.628,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 130 70.02.07 0,00 0,00 0,00| Alte servicii in domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 131 70.02.50 86.427,80 0,00 86.427,80 Protectia mediului 132 74.02 2.244,19 0,00i 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 133 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 134 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 71 1.056,00 0,00 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 137 74.02.05 1.056,00 0,00 1.056,00 Salubritate 138 74.02.05.01 1.056,00 0,00 1.056,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 139 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 140 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 178.940,68 0,08 178.940,68 Combustibili si energie 142 81.02 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI CURENTE 143 01 5.428,46 0,00 5.428,46 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 0,00 0,00 0,00 A Din total capitol Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR JoJeIIpUI pOD yeqosde wel6olqd Energie termica 146 81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 147 34.02 173.512,22 0,00 173.512,22 CHELTUIELI CURENTE 148 01 144.370,29 0,00 144.370,29 Tilul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 149 56 144.370,28 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 29.141,93 0,00 29.141,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 29.141,93 0,00 29.141,93 Din total capitol Transport rutier 152 84.02.03 173.512,22 0,00| 173.512,22 Drumuri si poduri 183 84.02.03.01 37.289,30 0,00 37.269,30 Transport in comun 154 84.02.03.02 114.786,39 0,00 114.786,39 Strazi 155 84.02.03.03 21.456,53 0,00 21.456,53 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 156 84.02.50 0,00 0,00 0,00, Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 157 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 158 97.02 0,00 0,00 5,00 EXCEDENT 159 98.02 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 160 98.02 18.064,91 0,00 18.084,91 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: hcl_495_anexa02.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/2 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMI PRIMAR SC2014- Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 6 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE mii lei SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Contr. Proprie Avans Parteneri Contributie 2014 Sta | & pentru derulare proprie (inclusi derulare |Alte Surse inclusiv TVA) 3 4 8 5 TOTAL GENERAL 390.267,39| 322.648,22| 44.335,78| 204.661,52 20.247,22 1.473,02| 7.549,85 112.000,00 TOTAL GENERAL II 390.267,39| 322.648,22| 44.335,78| 204.661,52| 9.414,38| 6.154,18) 4.678,66| 1.473,02| 7.549,85) 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332.219,18j 272.630,01| 37.630,96| 173.489,25| 4.70444| 5.816,12 LUCRĂRI NOI - B 38.048,21| 50.018,21 6.704,82 31.172,27 TOTAL GENERAL CHELTUIELI: | - 390.267,59| 44:335,18| 204.601,52[. Capitolul 65.02 Învățământ 709,83 709,83 84,82 609,14 aaa 65.02.04 Învățământ secundar 709,83 709,83 84,82 609,14 15,87 00 0,0 0,00| 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 709,83 709,83 8482 609,14| 15,87 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 2,86 18,70 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri [Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 6,80 46,20 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 632.03] 632,03 75,16 544,24) 12,63 0,00 0,00 0,00 000| 000| 0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Valoare proiect Buget de 2014 Stat TOTAL 2014 Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse| Buget EU TVA Eligibil 9 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea înserției absolvenţilor pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 1=21+8110 PI 242,00 242,00 28,79 Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 10 208,37 4,84 0,00 0,00 0.00 0,00 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic lon Mincu Timisoara (FSE) HCL Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 150,03 150,03 17,85 0,00 0,00| 129,18 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 28,52 206,69 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| [Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale 9.424,53 9.324,53 1.244,99 1.887,69 2415 0,00 32,04| 100,00 0,00 000| 157,66 9.424,53 9.324,53 1.244,99 1.887,69 2,15 0,00 32,04 106,00 0,00 0,00 157,66 A. Lucrări în continuare Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 6.928,61 6.928,61 897,10 6.526,83 6.526,83 844,87 5.865,66 0,15 0,00 8,04 0,00 9,00 5.5245 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66 000| 157,66 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) 401,78 401,78 52,23 341,51 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.495,92 395,92 347,89 2.022,03 2,00 0,00 24,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare proiect 2014 TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Che Eligibile Buget local Contr. Proprie It. Cheltuieli |Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil 2=3+41+5+6+7+9+| 1=2+8+10 3 4 5 & Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale în perioada perinatala HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) 2.271,92 2.271,92 Real rea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2014 224,00 124,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 279,45 279,45 239,45 334,89 1.937,03 0,00 0,00 0,00 Avans pt. & derulare |Alte Surse 13,00 85,00 2,00) 0,90 24.00| Credite IFC Buget Parteneri Coniributie proprie 0,00 100,00 0,00 0,00 41,43 221,65 16,37 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,09, 191,65 637 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 41,43 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 239,45 239,45 41,43 191,65 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 A. Lucrări în continuare 40,00 40,00 0,00 0,00 39,00 10,00 0,00 0,00 0,06 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, [pentru participarea la Conventia Primarilor - ICONURBANT, CIP - IFE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 0,00 10,00 30,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget EU Chelt. Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 Buget de Stat | A RA Parteneri “215 | Contributie & pentru derulare proprie 0 1=2+8+10 11 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31| 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53 270,90 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53 270,90 A. Lucrări în continuare 7.284,09] 6.203,21 | 938,66 4.273.16| 52,53 270,90 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,15 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 2.152,49 2.152,49 301,03 1.370,48 34,11 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 1.303,56 1.303,56 153,22 697,53 1736| 229,26 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 [68.02.15.02 Cantine de ajutor social | 5.17122| 3.927,30 560,08| 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.243,92 817,50 A. Lucrări în continuare | 392730) 56008| 2.549,72 0.00 000| 000| 000| 000| 12439] 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 154.122,60| 128.890,03| 15.784,80 72.143,77| 7.41681| 1.261,71) 2.826,60| 1.373,02| 6.961,14| 23.859,55| 22.495,20 70.02.03 Locuinţe 27.361,%6| 27.347,94 2.818,12 12.866,13 4.697,18 338,06 0,00 14,02| 0,00 0,00 locuinţe 27.361,96| 2.818,12 12.866,13| 4.697,18 338,06 14.02) 6.628,45 A.Lucrări în continuare 51,42 37.40 0,00 28,05 935| 000| 000| 1402 0,00[ 0,.00[ 0,00 0,00 874,06 0,00 0,00; 56,56 56,56 56,56|

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect Buget de 2014 Stat Buget EU 0 1=218+10 3 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Credite IFC Contributie proprie 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.310,54 27.310,54 2.818,12 12.838,08 4.687,83 338,06 0,00 14,02 0,00] 6.628,45 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bi4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 5.043,88 3.643,88 573,38 2.612,08 530,91 83,70 0, “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din icipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 358 de euro/lună” faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc, ATB+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09 8.816,09 902,78 4.112,64 1.671,81 41,84 1.843,81 00 2.087,02 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Conir. Proprie | Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) DENUMIREA OBIECTIVULUI Contributie proprie Cheltuieli Eligibile 1=2+8+10 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 - cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. AtB+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion [Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53-55)” 8.373,09 8.373,09 870,43 3.965,29) 1.611,91 0,00 1.768,68 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 126.760,64| 101.542,09 A. Lucrări în continuare 126.760,64| 101.542,09 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a| malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 41.847,98| 32.536,21 464295| 21.136,49 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00 9.311,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 335/2010 50.042,52| 39.487,34 5.590,75) 25.403,56 1,07 0,00 8,93 0,00 0,00) 10.555,18| 8.483,03 12.966,68 12.966,68 59.277,64 59.277,64 271963) 923,65|. 2.826,60 271963) _923,65| 2.826,60 1.359,00 1.359,00 23.859,55 |_23.85955| 22:495,20 | 2249520) 3.882,77

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget EU Chelt. Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) TVA | Avans pt. Eligibil | derulare Contributie proprie 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9+| s Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2.154,62 2.154,62 545,61 332,69 504,48 0,00] 332,69 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, HCL 179/2012 3.878,37 13.357,83 3.878,37 11.536,56 1.192,37 1.454,11 272,18 0,00 0,00 3.733,62) 508,90 , , 0,00 0,00 Modemizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 9.595,23 7.423,90 4.450,67 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 5.182,93 3.940,79 2.523,17 Speeding every european digital SEED HCL 3 701,16 384,30 292,13 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 1.188,19 T-188,15 1.188,19 1.188,19 1.188,19 0,00 1.188,19 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare 16.705,47 16.705,47 16.705,47 16.705.47 0,00 4.621,57 16.705.47 16705.47 4.621,57 000| _o00[ 000| 11.277,01 TEST

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI i Contr. Proprie MR Buget EU Contributie proprie (inclusiv TVA) 6 1=218+10 |» Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cul căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608,00] 4.621,57 , ă 00| 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01| 155.420,21| 25.681,00| 116.976,39 , x 1.009,73 , 39.961,80| 11.049,92 [84.02.03 Transport rutier 195.382,01| 155.420,21| 25.681,00[ - 116.976,39 00| 1.009,73 39.961,80| 11.049,92 [84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| _104.514,86| 18.417.02| 83.907,79 x : 39.961,80| 1.571,87 . Lucrări în continuare 116.866,94 84.835,14] 14.953,37| 68.139,87 i Ă 32.031,80. 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 60.791,93] _43.506,93| 7.674,47) _34.937,35|, 17285.00 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 22.639,62| 17.009,62 3.002, 13.667,23 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 24.230,61 4.276,70 19.469,30 0,00 9.116,80 87,98 0,00 65,99 i 0,00 0,00 19.679,72 3.463,65 15.767,92 000| 285,59 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 84.02.03.01 Drumuri si poduri

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 9 1=2+8+10 [2=3 45167191 a 3 A. Lucrări în continuare 45.666,48 45.666,48 6.516,86 [Amenajare Complex Tutier Michelangelo etapa I HCL356/2011 43.066,48 45.666.48 6.516,86 29.667,39 0,33 84.02.03.03 Străzi 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 84,66 1.005,88 A. Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 741,12 3.401,21 84,66 1.005,88 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. 'F. Vladimirescu HCL 405/2011 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Gabriela BICA 5.238,87 5.238,87 3.401,21 84,66 0,00j 1.005,88 DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Luminiţa TOMA

Atasament: hcl_495_anexa03.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APRI MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRI SC 2014- 027331/10.10.2014 Nicola PROGRAM DEZVOLTARE 2014 INVESTITII Rectificare 6(cu amendament HCL 495 710,19, Contributie Asociatii de proprietari | 9 | 1 7Ţ 21 TOTAL GENERAL 106.412,31| 1.250,14 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A | 478 LUCRĂRI NOI - 37.589,93| 1.245,36 DOTĂRI INDEPEND, SI ALTE INV. -C 47.218,15 0, 00 1106.:412;31 DENUMIREA OBIECTIVULUI 3 8.116,33 2,89 8.113,44 0,00 ANEXA 3 LA 0 ir, 495 dia 10 lo.2olb Anexa 1a/1 În , O SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 4 1.333,28 1.333,28 0,00 7.020,00 0,00 5 | 8 | 7.020,00] _88.692,56 21.596,56 21.211,13 45.884,87 88.692,56, Capital 51.02 Autorităţi Executive şi 51 02. 01, 03 Autorităţi executive C. Dotări independente şi alte investiții 2.622,51 2.622,51 2.622,51 0,00 0,00 000| 000| 0,00 0,00 2.622,51 2.622,51 2.622,51 b. Dotări independente 1.955,95 0,00 0,00 1.955,95 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.618,10 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 666,56 i 0,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,10 0,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PNT Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 16,56 0,00 150,00, 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00, 0,00 0.00 C. Dotări independente si alte investiții b.Dotări independente _ 150,00 1.122,46 1.122,46 Dotări Capitolul 61.02. Ordine publică şi 61.02.03.0rdine 61020304 Polție locala Poliție locala | 02.03.04 Poliție locala C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente Dotari * 1.122,46 730,34 730,34 392,12 392,12 61.02.05. Protecţie Civilă C. Botări independente şi alte investiții b. Dotări independente

RR SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL bani Subordon proprietari ate) 0 1 2 3 4 5 6 Dotări 392,12 0,00 0,00 000| 0,00 392,12 Capitolul 65.02 Învățământ 5.740,73 0,00 0,00 178,70 0,00 5.562,03 65,02:03 Învățământ prescolar şi primar 738, 43 000. 4.00 0,00 -.0,06 738, a3 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 738,43 0,00 0,00 0.00 0,00 738,43 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 277,43 Extindere Gradinita PP 26 277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 277,43 B. Lucrări noi 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Extindere Gradinita PP 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Extindere gradinita PP 22 100,00 0,00 0.00 000| 0.00) 100,00 C.Dotări independente şi alte investiții 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 b. Dotări independente 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 1,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,00 Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04 Învățământ secundar -5.002,30 0.00[ 000|: 178,70[, 0,00): 4.823,80 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 1.047,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,84 C. Dotări independente şi alte investiții 1.047,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,84 b. Dotări independente 662,84 0,00 0,00 0,00 0,00 562,84 Dotari 662,84 0,00 0,00 000| 0,00 662,84 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 ExpertizatDALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 140,00 0.00) 0,00 0,00 0,00 140,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Page 2

ai SURSE Contributie PROPRII Asociatii DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. de Subordon proprietari ate) 4 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 3.954,46 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2008 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.654,46 0,00 0,00 178,70 0,00 3.475,76 b. Dotări independente 2.986,66 0,00 0,00| 178,70 0,00| 2.807,96 Dotari 1.986,66 0,00 000| 178,70) _0,00| 1.807,96 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii | __667,80| 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 667,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 82,13 0.00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeş 0,00 0,00 0,00 D00| 0.00 0.00 SF+PT reabilit.acoperiş Lic.Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ET+DALI+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI PT+DALI reabilitare carp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.& SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul G.Moisil - P-ta Balcescu Expertizat DALI+PT Lic. Moisil , corp str. Gh.Doja Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale B. Lucrări noi 15,00 158,38 15,00 49,98 132.00 Contributie Asociatii de proprietari 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 20.806,27 0,00 5.000,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 4 15,00 158,38 15,00 49,98 132,00 112,00 20.526,27 10.310,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis 'Turcanu"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.000,00 5.000,00 14.806,69 14.526,69 5.310,00 10.000,00 10.216,27 9.281,73 2.596,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 999,58 5.000,00 9.216,69 8.282,15 6.545,73 140,00 2.334,50 5.867,65 Page 4

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) | 9 HF 1 7 2 | 4 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Contributie Asociatii de proprietari DENUMIREA OBIECTIVULUI PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumotftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. l. Nemoianu < Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 SF/DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str, Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 280.00 b. Dotari independente 280,00 Dotari aparatura medicala 280.00 280,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.716,60 9.561,60 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1,148,80 993,80 B. Lucrări noi 0,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.148,80 993.80 148, A b. Dotări independente 1.078,80 923,80 Dotări Teatrul German 870.00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 123,80 123,80 Dotari Filarmonica Page 5

SURSE Contributie PROPRII TOTAL | Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW] LOCAL roprietari Subordon prop ate) mmm mmm 0 1 2 3 4 5 6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 67.02.03.06 Casa de cultură 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 "Dotări îndependente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări Casa de Cultura 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 57.02.05.01 Sport 6.328,38) 000| 000| 000| 000| 6.328,38 A. Lucrări în continuare 5.764,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784,40 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.737,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.737,90 Reabilitare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026,50 0,00 0.00 0.00 0.00 1.026,50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 0.06 000 100.00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări independente 163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 163,98 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73,98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala Jude 90.00 0,00 0,00 000| 0.00 90,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 8,79 0.00 8.79 B. Lucrări noi 1.400,00 0,00 1.400,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 500,00 0,00 500,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 400.00 0.00 400,00 Page 6

Contributie SURSE DENUMIREA OBIECTIVULUI ta Pee (on ns proprietari ate) 0 1 2 3 4 | 5 | 6 | C, Dotări independente şi alte investiții 740,63 0,00 0,00 0,00 b. Dotări independente 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga" 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achizitie aplicatie " Energy Management System" EMS 32,00 0.00 0,00 000| 0,00 32,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 608,63 0,00 0,00 0,00 0,00 608,63 SF+PT Impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0,00 000| 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civie) 90,00 0,00 0.00 0,00 0,00 90,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 66,96 0,00 0,00 0,00 0,00 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0,00 0,00 000| 0,00 63,62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri “sun 100,00 0.00 0.00 000| 0,00 100,00 SF+PT+ Pistă skateboard 18,00 0,00 0,00 000| 0,00 18,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Sociață 399,15 0,00 0,00 0,00| 0,00 399,15 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 b. Dotări independente | 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati . : 59,00 0,00 0,00/. 0;00| 0,00 59,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7

Contributie SURSE “ti PROFRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW] LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 5,00 0.00 0,00 000| 0.00 5.00 68.02.15 Prevenite sociale ES | E E a a 334,15 -.0,00 0,00|: 0,00 0,00 334,15 58.02.15.01 Ajutor social 245,60 0,00 0,00 0,00) 000| 245,60 C. Dotări independente şi alte investiții 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 b. Dotări independente 245.60 0,00 0,00 0.00 0.00 245,60 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 245,60 0,00 0,00 000| 0,00 245,80 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 C Dotări independente şi alte investiții 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotări independente 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotari Cantina de Aj. Social 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 35.656,66| 1.250,14] 3.116,33 0,00|7.020,00| _24.270,19 |70:02.03'Lacuinţe 3.116,33 0,00| 7.020,00. 10.052,26 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 21438,73| 1.250,14) 3.116,33 0,00|7.020,00| _10.052,26 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 000 B. Lucrări noi 14.704,45| 1.245,36| 3.113,44 0,00|7.020,00| 3.325,65 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Loca! Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.988,00 0,00 0,00 000| 000| 1.988,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) 8.267,65 0,00 0,00 0,00|7.020,00j 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 448,02 125,15 312,87 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 479.08 13402 335.06 0.00 0.00 10.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 630,58 177,30 443,28 0,00 0,00 10,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) Contributie Asociatii de proprietari 2 4 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl, E17 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 33,32 133,30 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B C. Dotări independente şi alte investiții 507,07 142,02 355,05 0,00 241,62 86,18 185,44 0,00 452,68 126,48 316,20 0,00 0,00 198,40 496,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 6.726,61 0,00 0,00 0,00 b. Dotări independente Achizitie imobile HCL 597/2013 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara) DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 726,61 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6.726,61 6.000,00 6.000,00 726,61 4,96 67,21 Asistenta tehnica la 72 imobile 67,21 +—£ 57,57 0,00 0,00 0,00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice : 70.02.05.01 Alimentări cu apă A. Lucrări în continuare 2.467,88 2.467,88 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 2.467,88 0,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 468/2010 1.046,52 0,00 0,00 845,86 0,00 0,00 B. Lucrări noi 490,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.467,88 1.892,38 1.046,52 845,86 490,00 PT + Execuţie fântână ornamentală str. Aştrilor HCL 201/2014 C. Dotări independente şi alte investiții 490,00 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF- Executie Fântână ornamentată str. Aştrilor 0,00 Page 9 0,00 490,00 85,50

Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW] LOCAL roprietari Subordon prep ate) BA 2 3 4 5 6 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Extinderi retele apa -canal in municipiul Timişoara 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30,00 0,00 0.00 0,00|_ 0,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi.electrificări : Fa rurale. i : : 5.628,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628,24 A. Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,74 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.604,87 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,87 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Studii şi proiecte 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337 50 70.02.50 Alte servicii în domeniile: locuințelor, serviciilor şi dezvoltării , , | comunale. E : __-:6.121,81| 0,00 0,00 0,00| 0,00 6.121,81 B. Lucrări noi 2.918,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.918,50 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timișoara HCL 358/18.06.2013 2.500,00 0,00 0,00 000) 000| 2.500,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 98,50 0,00 0.00 000) 0.00 98,50 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220,00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 Reabilitarea racord canalizare imobil Plavosin nr. 21- documentatie tehnica si executie 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 3.203,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.203,31 b. Dotări independente 110,00 0,00 0,00 110,00 [TOTEM P-ta losefin 50.00 0.00 0.00 50.00 [TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 60,00 0,00 0,00 60,00 Page 10

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) Contributie Asociatii de proprietari DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.093,31 3.093,31 PUZ Director zona stadion PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 80,00 0.00 0,00 0,00 0,00 80,00 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect tehnic Chiosc Presa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 50,00 0.00 0.00 0.00 0,00 50,00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 70,00 0.00 0.00 5,00 0.00 70.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 25,60 0,00 0,00 000| 0.00 25.60 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetatelll ) 600,00 0.00 0,00 0,00 600,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de [Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 11

bi SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget ; PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Se AM KW] LOCAL proprietari ate) 0 1 2 3 4 5 6 SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 130,00 0,00 0,00 0.00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 738,47 0,00 0,00 0.00 0,00 738,47 Capitolul 74.02 Protecția mediului 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.056,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 Dotări independente 1.056,00 0.00 0.00 0,00| 0,00) 1.056,00 lAchizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.056,00 0,00 0.00 000| 0.00) 1.056,00 Capitolul 84.02 Transporturi 29.141,93 0,00 0,00 |_oo0| oo 29.141,93 84.02.03 Transport ruțier 29:141,53 000| "000. 000] 100| 29.141,53 84.02.03.02 Transportul în comun 11.843,40 0,00 0,00| _0,00[ _0,00| 11.843,40 C. Dotări independente şi alte investiții 11.843,40 0,00 000| 000| 000| 11.843,40 b.Dotări independente 11.282,40 0,00 0.00| 000| 0,00) _11.282,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11.282,40 0,00 0,00 0,00) 11.282,40 |Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 761440 0.00 0.00 0.00 0.00 7614.40 Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 208/2014 168.00 000 000 000 000 168.00 Achizitie autobuze de capacitate mica 500,00 0,00 0,00 IT 0,00 500,00 Reabilitare tramvaie 3.000,00 0,00 0.00 | 0.00] 0,00| 3.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iectivelor de i titii obiectivelor de investitii 561,00 0,00 0,00 000| 0,00 561,00 Studii si proiecte Primarie 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam Contributie Asociatii de proprietari SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 4 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) Studii si proiecte SF+PT Amenajare alveole SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului SPF + SF+PT Statie intermodala Dambovita 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Page 13 5.00 0.00 0,00 000| 0,00 5.00 5,00 0.00 0,00 000| 0.00 5.00 5,00 0.00 0.00 000| 0.00 5.00 5,00 0.00 0.00 000| 0.00 5.00 130,00 0.00 0.00 000| 0.00 130,00 196,00 0,00 0,00 000| 0,00 196,00 186,00 0,00 0,00 000| 0.00 186,00 5.00 0.00 0,00 000| 0,00 5,00 5,00 1.080,87 0,00 1.080,87 4.95 0,00 4,95

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) Contributie Asociatii de proprietari DENUMIREA OBIECTIVULUI 2 4 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 B. Lucrări noi Pasaj JIUL HCL 580/2013 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Pasaj Jiul SF+PT Pasaj Popa Sapca SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 0.00 0.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 84.02.03.03 Străzi 16.217,66 A. Lucrări în continuare 8.347,87 0,00 0,00 0,00| _0,00| 8.347,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 3.768.00 0.00 000 0.00 0.00 3.768 00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 673,23 0,00 0.00 0.00 0,00 673,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea S 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,98 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 1515 0.00 0.00 000 000 15.15 A jare Z Ci lui HCL 39/ menajare Zona Campului HCL 39/2011 2.113,58 0.00 0.00 000| 000| 2.113,58 Amenajare str . Gh. Cotoşgman HCL 41/2011 772,93 0,00 0,00 000| 0.00 772,93 B. Lucrări noi 6.917,38 0.00 0,00 0,00| 000| 6.917,38 Page 14

SURSE Cent | | PROBEI DENUMIREA OBIECTIVULUI de (ale inst. tt Subordon proprietari ate) 81) 2 4 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 100,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare str. Chimistilor 300,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 2.879,12 0,00 0,00 0,00 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 408,85 0,00 0,00 0,00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.361,60 0,00 0.00 0,00 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 257,81 0,00 0.00 0.00 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009 110,00 0,00 0.00 0.00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 500,00 0,00 0,00 0,00 lAmenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 1.000,00 0,00 0.00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 952,41 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 952,41 0,00 0,00 0,00 Alte studii şi proiecte 200,00 0.00 0.00 0,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140.00 0.00 0.00 0.00 SF+PT Parcari supraterane 100,00 0,00 Page 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 100,00 300,00 2.879,12 408,85 1.361,60 257,81 110,00 500,00 1.000,00 952,41 952,41 200,00 76,50 140,00 100,00

ar SURSE Contributie PROPRII Asociatii DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. roi Setari Subordon prop ate) 4 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic). SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei. SF+PT str. Chimistilor SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica * Suma comunicata de catre Directia Economica DIRECTOR DIRECȚIAJECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACI Aurel Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL RFLRN CONSILIER SERVICIUL PFERN e] Cu TOMA Li Page 16

Atasament: hcl_495_anexa04.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA- HOL AN. 495 din ANEXEI DENUMIREA INDICATORILOR puei poo Joțeolpul pod yeqosde weBorg SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 294.540,62 4,20 294.544,82 1. VENITURI CURENTE 00.02 282.022,01 4,20 282.026,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 282.022,01 4,20 282.026,21 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 691,66 0,00 691,66 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 691,66 0,00 691,66 Venituri din dividente VOI 30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate m 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 1 00.09 280.492,35 4,20 280.496,55 Venituri din prestari de servicii si alte activitati _ __ 33.10 275.171,87 4,20 275.176,07 N = 33.10.05 1.905,03 4,20 1.909,23 Taxe si alte venituri în invatamant Venituri din prestari de servicii m = 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 = << 33.10.14 21.651,19 0,00 21.651,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | wDb _ 33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive o = 33.10.19 849,70 0,00 849,70 Venituri din cercetare = 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate wo = 33.10.21 203.839,48 0,00 203.839,48 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat o = 33.10.30 30.520,00 0,00 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 33.10.31 5.268,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 33.10.50 8.601,27 0,00 8.601,27 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 20,00 0,00 20,00 Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 poS yeqosde wesboid EJUSnyuI Diverse venituri 36.10 5.124,68 0,00 5.124,68 Alte venituri 25 J36.10.50 5.124,68 0,00 5.124,68 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 175,80 0,00 175,80 Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 133,40 0,00 133,40 |Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 28 37.10.03 2.881,46 -4,20 -2.885,66 Varsaminte din sectiunea de functionare 29 37.10.04 2.881,46 4,20 2.885,66 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 42,40 A 0,00 42,40 Il. VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10 85,00 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale înstitutiitor publice 33 39.10.01 85,00 0,00 85,00 IV. SUBVENTII 34 00.12 8.796,74 0,00 8.796,74 Subventii de la bugetul de stat 35 42.10 334,89 0,00 334,89 Subventii de la bugetul de stat catre institu proiecte publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 36 42.10.39 334,89 0,00 334,89 Subventii de la alte administratii 37 43.10 8.461,85 0,00 8.461,85 Subventii pentru institutii publice 38 43.10.09 25,00 0,00 25,00 r curente în domeniul santatii Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui 39 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul locai pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 40 43.10.14 6.604,71 0,00 6.604,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 41 43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 42 45.10 3.636,87 0,00 3.636,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.10.01 3.636,87 0,00 3.636,87 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 44 45.10.01.01 3.636,87 0,00 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 294.540,82 4,20 294 544,82 CHELTUIELI CURENTE 46 01 282.309,25 0,00 282.309,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 110.965,05 0,00 110.965,05 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48 20 168.428,35 0,00 168.428,35 Pag.2/12

DENUMIREA INDICATORILOR puse! pos Joyeolpu! pod yeqosde uesfioid ejuenul Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.711,70 0,00 2.711,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51 59 184,15 0,00 184,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 12.231,37 4,20 12.235,57 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 12.231,37 4,20 12.235,57 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 54 50.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 55 54.10 5.068,00 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 56 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 20 2.333,00 0,00 2.333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 4,20 288.226,68 Invatamant 65.10 288.222,48 26.643,91 4,20 26.648,11 CHELTUIELI CURENTE 01 26.469,41 0,00 26.469,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [10 2.000,56 0,00 2.000,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 24.407,20 0,00 24.407,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 3,65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 174,50 4,20 178,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7” 174,50 4,20 178,70 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 72 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Invatamant prescolar 73 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 Invatamant primar 74 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR pui JoJeoIpU| POS JeoyyosJ Invatamant secundar 65.10.04 8.244,21 4,20 8.248,41 Invatamant secundar inferior 76 65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 Invatamant secundar superior 7 65.10.04.02 6.834,33 4,20 6.838,53 Invatamant profesional 78 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 Invatamant postliceal 79 65.10.05 603,59 0,00 803,59 Servicii auxiliare pentru educatie 80 65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 Internate si cantine pentru elevi 81 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 82 66.10 258.555,57 0,00 258.555,57 |CHELTUIELI CURENTE 83 01 248.053,84 0,00 248.053,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84 10 105.964,49 0,00 105.964,49 [TITLUL ILBUNURI SI SERVICII 85 20 139.235,15 0,00 139.235,15 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 86 56 2.673,70 0,00 2.673,70 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 59 180,50 0,00 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 10.501,73 0,00 10.501,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 "n 10.501,73 0,00 10.501,73 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 90 66.10.06 258.555,57 0,00 258.555,57 Spitale generale 91 66.10.06.01 258.555,57 0,00 258.555,57 Cultura, recreere si religie 92 67.10 2.536,00 9,00 2.536,00 CHELTUIELI CURENTE 93 01 2.381,00 0,00 2.381,00 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 94 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 95 20 1.966,00 0,00 1.966,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 155,00 0,00 155,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 97 71 155,00 0,00 155,00 Din total capitol Servicii culturale 98 87.10.03 2.536,00 0,00 2.536,00 Institutii publice de spectacole si concerte 99 67.10.03.04 1.686,00 0,00 1.686,00 Case de cultura 100 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 4/12

DENUMIREA INDICATORILOR pus po POD Jeoyyos1 WweJBoJd Asigurari si asistenta sociala 101 68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 102 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103 20 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 105 68.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 106 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de înval 107 68.10.0502 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 108 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 109 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110 70.10 1.250,14 0,00| 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 111 01 0,00 0,00) 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol 1 Locuinte 114 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 116 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 117 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 118 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT | 119 [99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 279.597,55 0,00| 279.597,55 TOTAL VENITURI 00.01 279.597,55 0,00 279.597,55 I. VENITURI CURENTE 00.02 279.140,55 0,00 279.140,55 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 279.140,55 0,00 279.140,55 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,56 Venituri din proprietate TI VO 30.10 1.529,66 0,00 1.529,66 Pag. 5/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? POS ,eqosde ejuenţul we1Bo1q Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,66 0,00 691,66) Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 691,66 0,00 691,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.09 277.610,89 0,00 277.610,89 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 33.10 215.171,87 4,20 275.176,07 Taxe si alte venituri in invatamant 13 33.10.05 1.905,03 4,20 1.909,23 Venituri din prestari de servi 14 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 21.651,19 0,00 21.651,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 849,70 0,00 849,70 Venituri din cercetare 18 33.10.20 298,00 saci 298,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 33.10.21 203.839,48 0,00 203.839,48 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 33.10.30 30.520,00 0,00 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 21 33.10.31 5.268,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 33.10.50 8.601,27 0,00 8.601,27 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 23 34.10 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 24 34.10.50 20,00 0,00 20,00 Diverse venituri 25 36.10 5.124,68 0,00 5.124,68 Alte venituri 26 36.10.50 5.124,68 0,00 5.124,68 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 27 37.10 -2.705,66 -4,20 -2.709,86 Donatii si sponsorizari 28 37.10.01 133,40 0,00 133,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 29 37.10.03 -2.881,46 -4 20| -2.885,66 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 42,40 0,00 42,40 IV. SUBVENTII 31 00.12 457,00 0,00 457,00 Subventii de la alte administrati 32 43.10 457,00 0,00 457,00 Pag.6/12

DENUMIREA INDICATORILOR po POI yeqosde ueifold Jeounoas Subveniii pentru institutii publice 33 [43.10.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui or curente in domeniul santatii 34 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 35 279.597,55 0,00 279.597,55 CHELTUIELI CURENTE 36 279.597,55 0,00 279.597,55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 [a 10 110.965,05 0,00 110.965,05 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 38 20 168.428,35 0,00 168.428,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 40 59 184,15 0,00 184,15 [Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 50.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Alte servicii publice generale 42 54.10 4.918,00 0,00 4.918,00 CHELTUIELI CURENTE 43 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 54.10.10 4.918,00 0,00 4.918,00 a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Partea al 47 64.10 274.679,55 0,00 274.679,55 invatamant 48 65.10 26.431,41 0,00 26.431,41 CHELTUIELI CURENTE 49 01 26.431,41 0,00 26.431,41 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 2.000,56 0,00 2.000,56 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 51 20 24.407,20 0,00 24.407,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 59 3,65 0,00 3,65 Din total capitol Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar 54 55 55.10.03 65.10.03.01 14.460,03 13.346,14 0,00 0,00 14.460,03 13.346,14 invatamant primar 56 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,88 Invatamant secundar 57 65.10.04 8.031,71 0,00 8.031,71 Invatamant secundar inferior 58 65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 Pag. 7/12

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POD Jeqosde we1Bo1g BJUSngUI 1eoy1jos1 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 6.621,83 0,00 6.621,83 invatamant profesional 60 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 Invatamant postliceal 61 65.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 62 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 83 65.10.11 [65101155 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 64 66.10 245.380,14 0,00 245.380,14 CHELTUIELI CURENTE 85 01 245.380,14 0,00 245.380,14 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 66 10 105.984,49 0,00 105.964,49 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 67 20 139.235,15 0,00 139.235,15 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 68 59 180,50 0,00 180,50 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 69 186.10.06 245.380,14 0,00 245.380,14 Spitale generale 70 66.10.06.01 245.380,14 0,00 245.380,14 Cultura, recreere si religie 71 67.10 2.381,00 0,00 2.381,00 CHELTUIELI CURENTE 72 01 2.381,00 0,00 2.381,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 415,00 0,00[ 415,00 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 74 20 1.966,00 0,00| 1.966,00 Din total capitol culturale 75 67.10.03 2.381,00 0,00 2.381,00 institutii publice de spectacole si concerte 76 [67.10.03.04 1.531,00 0,00 1.531,00 Case de cultura 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 20 487,00 0,00 487,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.10.05 0,00 3,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Pag.8/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po5 POI wue1Boiy Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 85 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 86 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 87 98.10 0,00| 0,00 0,00 DEFICIT 88 99.10 000| 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 14.943,07 4,20 14.947,27 TOTAL VENITURI 00.01 14.943,07 4,20 14.947,27 VENITURI CURENTE 00.02 2.881,46 4,20 2.885,66 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 2.881,46 4,20 2.885,66 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 2.881,46 4,20 2.885,66 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 2.881,46 4,20| 2.885,66 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.881,46 2.885,66 -|N|M| YI VW] G|- 0 ll. VENITURI DIN CAPITAL 00.10 85,00 4,20 0,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 9 39.10 85,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 10 39.10.01 85,00 0,00 0,00 85,00 IV. SUBVENTII 11 00.12 8.339,74 000| 8.339,74 Subventii de la bugetul de stat 12 42.10 334,89 0,00 334,89 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 42.10.39 334,89 0,00 334,89 Subventii de la alte administratii 14 43.10 8.004,85 0,00 8.004,85 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 15 43.10.14 6.604,71 0,00 6.604,71 43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare | 16 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 17 45.10 3.636,87 0,00 3.636,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 18 45.10.01 3.636,87 0,00 3.636,87| Sume primite in contul pl r efectuate in anul curent 19 45.10.01.01 3.636,87 0,00 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 20 14.943.07 4,20 14.947,27 CHELTUIELI CURENTE 21 01 2.711,70 0,00 2.711,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 22 56 2711,70 0,00 2711,70 Pag.9/12

DENUMIREA INDICATORILOR ejusnțul JoyeoIpUI POD pue1 pog UBIfOId ,eqosde CHELTUIELI DE CAPITAL 23 |70 12.231,37 4,20 12.235,57 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 24 Î71 12.231,37 4,20 12.235,57 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 |50.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 26 |54.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 | 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |j70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 Int 150,00 0,00 150,00 Din fotal capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 |54.10.10 150,00 0,00 150,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 |64.10 13.542,93 4,20 13.547,13 Invatamant 32 [65.10 212,50 4,20 216,70 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 38,00 0,00 38,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE] 34 |56 38,00 0,00 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 35 |70 174,50 4,20 178,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ] 36 (71 174,50 4,20 178,70| Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 37 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 38 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 39 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 40 [65.10.04 212,50 4,20 216,70 Invatamant secundar inferior 41 |65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 42 |65.10.04.02 212,50 4,20 216,70 Invatamant profesional 43 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 44 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 45 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 46 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 47 |66.10 13.175,43 0,00 13.175,43 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 2.673,70 0,00 2.673,70 Pag. 10/12

DENUMIREA INDICATORILOR pues po pAD yeqo1de 180994 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 49 56 2.873,70 0,00 2.673,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 10.501,73 0,00 10.501,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 10.501,73 0,00 10.501,73 Din total capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 52 66.10.06 13.175,43 0,00 13.175,43 Spitale generale 53 66.10.06.01 13.175,43 0,00 13.175,43 Cultura, recreere si religie 54 67.10 0,00 155,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 0,00 155,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 57 "n 0,00 155,00 58 87.10.03 155,00 0,00 155,00 Institutii publice de spectacole si concerte 59 87.10.03.04 155,00 0,00 155,00 Case de cultura 60 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 61 69.10 1.250,14 0,00 1 250.14) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 62 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 863 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 66 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 67 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 69 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 70 98.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR ejuențul Jeqoude J0JEDIPUI POD puei po Jeoynos1 wuerBoiy DEFICIT 1 71 [99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, A SMARANDA STELIANA ST, IU da NICOLAE ROBU ie Pag. 12/12

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2014 – ________ / .2014

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2014

Având în vedere:

- O.U.G. 59/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, in ceea ce

priveste sumele aprobate si nedecontate pentru acoperirea partiala a pierderilor

induse din distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem

centralizat, respectiv adresa MF nr. 352185/10.07.2013, semnata de d-nul

Gheorghe Gherghina – secretar de stat, mentionam faptul ca, in cazul in care,

acest cadru, nu se va materializa, Municipiul Timisoara, isi rezerva dreptul de a-si

declina disponibilitatea de stingere a sumelor in cauza si de a considera factura

aferenta nula;

- Adresa nr. 3193/26.09.2014 a Cantinei de Ajutor Social de suplimentare a sumei

prevazute la cap. 68.02.15.02 „Cantine de ajutor social”, titlul II – Bunuri si Servicii;

- Adresa nr. 6553/06.10.2014 a Directiei Politiei Locale, de redistribuire a sumelor

prevazute la cap. 61.02 ”Ordine Publica si Siguranta Nationala”, titlul II – Bunuri si

Servicii;

- Adresa nr.CDT2014 – 001229/03.10.2014 a Directiei Tehnice de suplimentare a

sumei prevazute la cap. 84.02.40 „Subventii”;

- Adresa nr. 17831/08.10.2014 a Companiei Locale de Termoficare, de

suplimentare a sumei prevazute la cap. 81.02 „Combustibili si Energie’’, titlul IV -

Subventii;

- Adresa nr. SF 2481/24.09.2014 a Serviciului Financiar de includere in anexa

„Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”, a sumei de 273,45 mii lei, valoare

aferenta proiectului aprobat in cadrul axei prioritare nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot

parcursul vietii cu piata muncii”;

- Adresa nr. SC 2014 – 26756/09.10.2014 a Directiei Tehnice, de suplimentare a

sumei prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, prin includerea

in anexa „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila” a obiectivului „Sprijinirea

investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara”’;

- Adresa nr. SC 2014 – 26298/06.10.2014 a Directiei Dezvoltare, de suplimentare a

sumei prevazute la cap. 66.02.06.01 „Spitale Generale”, prin includerea in anexa

„Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”, a obiectivului „Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de Obstetrica si Ginecologie a

Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara” ;

- Adresa FN a Directiei de Mediu, de redistribuire a sumei de 2.500,00 mii lei

prevazute la cap. 74.02.05.02 „Colectare deseuri”, astfel : la cap. 67.02.05.03 „Intretinere

spatii verzi” suma de 1000,00 mii lei, respectiv 1.500,00 mii lei, la cap. 74.02.05.01

„Salubrizare”;

- Adresa 1551/23.09.2014 a Compartimentului Administrativ de suplimentare a

sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul XI – active nefinanciare, cu

suma de 16,56 mii lei, diminuandu-se cu aceeasi suma, valoarea prevazuta la cap.

70.02.06 „Iluminat public”;

- Adresa nr. 2039/23.09.2014 a Casei de Cultura, privind suplimentarea sumei

prevazute la cap. 67.02.03.06, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa nr. SC 2014 – 26446/06.10.2014 a Spitalului de copii „Louis Turcanu” de

disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.02.06.01 – Spitale Generale, titlul VI –

transferuri;

- In urma analizei executiei de casa la data de 07.10.2014, s-a costatat o evolutie a

veniturilor, conform anexei nr. 1;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1,

art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45,

alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2014;

- Anexa nr. 2 – Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

- Anexa nr. 3 – Program Investitii 2014.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET

SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

SECRETAR IOAN COJOCARI Cod FP 53 – 01, Ver. 1