keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/05.04.1994 privind privind instituirea unei taxe speciale pentru fotografii autorizati ce isi desfasoara activitatea la oficierea casatoriilor in municipiul Timisoara

05.04.1994

Hotararea Consiliului Local 47/05.04.1994
privind privind instituirea unei taxe speciale pentru fotografii autorizati ce isi desfasoara activitatea la oficierea casatoriilor in municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propun reglementari care vizeaza activitatea fotovideo la oficierea casatoriilor care au loc in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe exprimat in cadrul sedintei din data de 29.03.1994;
In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se instituie taxa speciala lunara de 250.000 lei pentru fotografii autorizati, care efectueaza servicii fotovideo la mai mult de o ceremonie de casatorie pe zi din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economie prin Serviciul BugetContabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economie
Serviciului BugetContabilitate;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MUTIU CAIUS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI