keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 46/05.04.1994 privind exceptarea de majorare taxa autorizatie de construire pentru Spitalul de Politraumatologie Timisoara

05.04.1994

Hotararea Consiliului Local 46/05.04.1994
privind exceptarea de majorare taxa autorizatie de construire pentru Spitalul de Politraumatologie Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea Directiei Sanitare a Judetului Timis prin care se solicita scutirea de taxa pentru autorizatie de construire pentru construirea Spitalului de Politraumatisme Timisoara;
Avand in vedere referatul Biroului Finante, Impozite si Taxe si avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.50//1991 si Ordonantei nr.26/1992 privind taxele pentru eliberarea Certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor precum si Ordinul nr.412/1993 a Guvernului Romaniei privind competentele de solutionare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1 Se excepteaza Directia Sanitara a Judetului Timisde la majorarea cu 40% a taxei pentru autorizatia de construire a Spitalului de Politraumatisme
Timisoara.

Art.2 Se avizeaza favorabil solicitarea pentru scutirea completa de taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire, solicitare adresata de Directia Sanitara a Judetului Timis Ministerului Finantelor, Departamentul Veniturilor Statului.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Tehnica prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice Serviciului Urbanism;
Directiei EconomieServiciului Buget Contabilitate;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Sanitare a Judetului Timis;
AsociatieiCaritasBanat"SANCTUS GERHARDUS" Ciacova;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MUTIU CAIUS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI