keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 45/29.01.2008 privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 45/29.01.2008
privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 940/18.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi (d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreare şi religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative şi sportive - Sport" pentru organizarea competiţiilor sportive ce se vor desfăşura cu ocazia Zilei Timişoarei, cuprinse în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2:Suma alocată va fi utilizată atât pentru cheltuieli de organizare a manifestaţiilor sportive cât şi pentru cheltuieli legate de protocolul de primire a delegaţiilor din oraşele înfrăţite cu municipiul Timişoara: Treviso, Karlsruhe, Szeged, Novi Sad, Udine.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red. OR Dact. MH Ex.2.

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE SC 2008 –940/18.01.2008 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru

manifestări sportive cu ocazia „Zilei Timişoarei”

La iniţiativa Primarului Municipiului Timişoara, în perioada 02-05 august 2008 se vor organiza în municipiul Timişoara o serie de manifestări sportive cu ocazia sărbătoririi Zilei Timişoarei. Având în vedere sărbătorirea în luna august a Zilei Timişoarei, ocazie cu care se vor organiza o serie de activităţi sportive, în vederea asigurării unui ambient plăcut pentru populaţia Timişoarei, în conformitate cu Legea 215/2001art.38 alin. 4 lit. „a” şi alin. 6 „a” pct. 6, solicităm alocarea sumei de 60.000 RON de la bugetul local cap.67.02 – „Cultură, recreare şi religie” respectiv subcapitolul 67.02.05.01 – „Servicii recreative şi sportive - Sport”. Suma alocată va fi utilizată atât pentru cheltuielile de organizare a manifestaţiilor sportive ocazionate de sărbătorirea Zilei Timişoarei cât şi pentru cheltuielile legate de Protocolul de primire a delegaţiilor din oraşele înfrăţite cu municipiul Timişoara respectiv, , Karlsruhe, Treviso, Szeged, Novi-Sad, Udine. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări şi de protocol se va realiza pe bază de acte doveditoare. În continuare vom justifica cheltuielile de organizare şi protocol în Anexa 1. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Ing. Octavian Roşca

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

Red. OR Dact. MH Ex.2.

ANEXA 1 CHELTUIELI DE ORGANIZARE ŞI PROTOCOL CU OCAZIA ZILEI TIMIŞOAREI

I. Cupa Municipiului Timişoara = 10.000 RON - vor participa în jur de 28-32 echipe din cartierele Timişoarei Cheltuieli : - terenuri

- arbitraje - asistenţă medicală - echipament sportiv - premii

II. Cupa Municipiului Timişoara pentru Copiii născuţi 1992-1993 = 20.000 RON - echipe participante 8 din care 4 echipe vor fi invitate din străinătate Cheltuieli : - cazare + masă – 3 zile

- arbitraje - asistenţă medicală - premii

III. Cupa Oraşelor Înfrăţite = 30.000 RON - vor participa 8 echipe din care 6 echipe a câte 15 jucători pe fiecare echipă vor fi invitate din străinătate şi anume din oraşele înfrăţite Treviso, Karlsruhe, Szeged, Novi-Sad, Udine. Cheltuieli : - cazare + masă – 3 zile

- arbitraje - asistenţă medicală - premii

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Ing. Octavian Roşca