keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 430/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 430/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25054 / 09.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c) şi alin. 5 litera (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. PS 01-2006, întocmit de SC PARC SILVA SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Parc_Botanic2.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2007- 25054 / 09.11.2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 977/2002 care atestă apartenenţa Parcului Botanic la domeniul public al municipiului Timişoara, Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19/1995, prin care Parcul Botanic a fost declarat arie naturală protejată şi Convenţia de Custodie nr. SC 2006-15965/08.08.2006, încheiată cu Agenţia de Protecţie a mediului Timiş unde sunt prevăzute obligaţiile Primăriei Municipiului Timişoara privind administrarea Parcului Botanic – arie protejată..

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii octombrie 2006 Studiul de Fezabilitate pentru „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” – faza a II-a, din municipiul Timişoara, realizat de SC PARC SILVA SRL.

Parcul Botanic, situat în centrul oraşului, în suprafaţă de 8,29 ha, a fost amenajat ca un parc cu funcţie didactică şi ştiinţifică datorită denivelărilor existente care au făcut posibilă o dispunere cât mai variată a florei.

Intenţia Primăriei Municipiului Timişoara este de a reamenaja şi moderniza acest parc pentru includerea lui în circuitul ştiinţific internaţional datorită stării actuale a parcului: vegetaţia îmbătrânită, pierderea pe parcursul anilor a unui număr foarte mare de specii, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” – faza a II-a din municipiul Timişoara în valoare de 19.278.140 lei conform proiectului numărul PS 03-2006 întocmit de SC PARC SILVA SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 19.278.140 Din care construcţii-montaj 17.518.363 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009, 2010; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - studii de teren geo, topo 12.000 - cheltuieli pentru avize, acorduri 2.000 - cheltuieli pentru proiectare 540.000 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 22.000 Total 577.000 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări alei pietonale şi parcaje 1.399.407 - lucrări arhitectură 13.035.944

- reţele electrice 436.518 - reţele de incintă apă-canal 476.658 - amenajări peisagistice 1.577.428 Total 16.925.955 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (3,5%) 592.408 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 87.592 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 135.408 - fond casa soc. A constr. 84.630 - fond casa socială a constr. (0,5%) 875.148 Total 1.775.186 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009, 2010

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

Atasament: Proiect_Hotarare_Parc_Botanic2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ AVIZAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA SECRETAR, CONSILIUL LOCAL IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea

Parcului Botanic” – faza a II-a din Municipiul Timişoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 – 25054 / 09.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şu protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera „c”, alin. 5 litera „a” din Legea

nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică

locală;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. PS 01- 2006, întocmit de SC PARC SILVA SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico- economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Secretariatului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Poliţiei Comunitare; - Serviciul Audit Public Intern; - Biroului Relaţii Publice; - Centrului de Consiliere Cetăţeni; - Mass – media locale.

Preşedinte de şedinţă, Consilier

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 19.278.140 Din care construcţii-montaj 17.518.363 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009, 2010; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - studii de teren geo, topo 12.000 - cheltuieli pentru avize, acorduri 2.000 - cheltuieli pentru proiectare 540.000 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 22.000 Total 577.000 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări alei pietonale şi parcaje 1.399.407 - lucrări arhitectură 13.035.944 - reţele electrice 436.518 - reţele de incintă apă-canal 476.658 - amenajări peisagistice 1.577.428 Total 16.925.955 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (3,5%) 592.408 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 87.592 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 135.408 - fond casa soc. A constr. 84.630 - fond casa socială a constr. (0,5%) 875.148 Total 1.775.186 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009, 2010

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA