keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/17.03.1998 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de Societatea Comerciala "Administrarea Domeniului Public" S.A. pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie in zonele de circulatie cu restrictie de tonaj

17.03.1998

Hotararea Consiliului Local 42/17.03.1998
privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de Societatea Comerciala "Administrarea Domeniului Public" S.A. pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie in zonele de circulatie cu restrictie de tonaj


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0983115/10.03.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba nivelul tarifelor practicate de catre S.C. "Administrarea
Domeniului Public" S.A. pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie in
zonele cu restrictie de tonaj, conform Anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6, care fac
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Din sumele incasate se vor constitui surse financiare pentru
administrarea drumurilor publice ale municipiului Timisoara.

Art.3: Cuaducerea laindeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea Comerciala
"Administrarea Domeniului Public" S.A. Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Societatii Comerciale "Administrarea Domeniului Public"
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza