keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/28.09.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

28.09.2004

Hotararea Consiliului Local 41/28.09.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 16262/16.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere Adresa Consiliului Judeţean nr. 9224/28.09.2004 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/20.07.2004 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.4, art.21, art.22 alin.1 şi art.65 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2004 Conform Anexei nr. 1 - " Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la Cheltuieli pe capitole, Titluri şi articole de cheltuieli şi subcapitole" şi Anexei nr. 2 - " Program de Investiţii pe anul 2004" care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BOGDAN ACHIMESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: lista_investitii_sept..pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2004 PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2004-rectificat-IV mii lei Denumirea obiectivului Valoare Valoare PREVEDERI 2004 Data inceperii executiei Totala Totala Total Surse Credite Credite Alte Alocatii Nr.si data acord M.F. Actualizata col.5 Proprii Bancare Bancare Surse Buget Nr.si data act aprobare la Interne Externe Local Col.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 696.570.451 212.550.000 484.020.451 din care : A. Lucrari in continuare 513.204.545 212.550.000 300.654.545 B. Lucrari noi 88.787.109 0 0 0 0 88.787.109 C. Dotari Independente si alte investitii 94.578.797 0 0 0 0 94.578.797 Capitolul 51.02 Autoritati Executive 28.531.000 28.531.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 28.531.000 28.531.000 A.Lucrari in continuare 0 0

B. Lucrari noi 3.500.000 3.500.000 Lift pentru persoane cu handicap 3.500.000 3.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 25.031.000 25.031.000 Dotari independente 21.631.000 21.631.000 Studii si proiecte 3.400.000 3.400.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 3.400.000 3.400.000 Capitolul 57.02 Invatamant 16.880.000 16.880.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 8.650.000 8.650.000 A. Lucrari in continuare 3.300.000 3.300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 17 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad.PS1 300.000 300.000 B. Lucrari noi 4.500.000 4.500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 400.000 400.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 200.000 200.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 1.600.000 1.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 200.000 200.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP11 200.000 200.000 C.Dotari independente si alte investitii 850.000 850.000 Dotari independente 450.000 450.000 Studii si proiecte 400.000 400.000 57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 6.700.000 6.700.000

A.Lucrari in continuare 5.500.000 5.500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN.4 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 9 1.000.000 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 20 1.000.000 1.000.000 Bazin inot SC GEN 30 2.800.400 2.800.400 Consolidare Sc. Gen.1 0 0 Amenajare vestiar sc gen nr 9 199.600 199.600 Amenajare vestiar sc gen nr 24 200.000 200.000 B. Lucrari noi 0 0 C.Dotari independente si alte investitii 1.200.000 1.200.000 Dotari independante 0 0 Studii si proiecte 1.200.000 1.200.000 57.02.04 Invatamant liceal 1.530.000 1.530.000 A. Lucrari in continuare 400.000 400.000 Instalatie interioara gaz metan centrala termica Lic Electrotimis 400.000 400.000 B. Lucrari noi 1.000.000 1.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 200.000 200.000 Consolidare Liceul Silvic 200.000 200.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 600.000 600.000 C. Dotari independente si alte investitii 130.000 130.000 Dotari independente 130.000 130.000 Studii si proiecte 0 0 Capitolul 58.02 Sanatate 17.160.000 17.160.000 58.02.03 Spitale 17.160.000 17.160.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 12.860.000 12.860.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 5.500.000 5.500.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 5.500.000 5.500.000 constructie centru de radiologie sp.V.Babes 1.300.000 1.300.000

Bransament gaz+centrala termica Semenic 560.000 560.000 C. Dotari independente si alte investitii 4.300.000 4.300.000 Dotari independente 1.000.000 1.000.000 Studii si proiecte 3.300.000 3.300.000 Capitolul 59.02 Cultura 7.800.000 7.800.000 TOTAL din care : 59.02.05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 700.000 700.000 A. Lucrari in continuare 0 0 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 700.000 700.000 Dotari independente 700.000 700.000 Studii si proiecte 59.02.07 Casa de cultura 6.500.000 6.500.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.086.000 5.086.000 Amenajare scena Parcul rozelor 5086000 5086000 C. Dotari independente si alte investitii 1.414.000 1.414.000 Dotari independente 1.414.000 1.414.000 Studii si proiecte 59.02.15 Culte religioase 0 0 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0

Studii si proiecte 59.02.21 Activitatea de tineret 600.000 600.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 600.000 Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 14.048.557 0 14.048.557 TOTAL din care :

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul Lung) 2.000.000 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 2.000.000 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 0 0

C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 300.000 300.000 A. Lucrari in continuare 0 0

B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 300.000 Dotari independente 300.000 300.000 Studii si proiecte 60.02.07 Cantina de ajutor social 5.299.197 5.299.197 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.299.197 0 5.299.197 Amenajare cantina sociala 5.299.197 5.299.197 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 0 0

60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 1.260.000 1.260.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.260.000 1.260.000 Dotari independente 1.260.000 1.260.000 Studii si proiecte 60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 3.369.360 0 3.369.360

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.200.000 0 3.200.000 Amenajare centru de tranzit pentru minori 3.200.000 3.200.000 C. Dotari independente si alte investitii 169.360 0 169.360 Dotari independente 169.360 169.360 Studii si proiecte 0 0 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 1.500.000 1.500.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 1.500.000 1.500.000 Studii si proiecte 0 0 60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 320.000 320.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 320.000 320.000 Dotari independente 320.000 320.000 Studii si proiecte 0 0 60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0 0 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 150.178.469 150.178.469 TOTAL

din care : 63.02.03 Iluminat 6.250.000 6.250.000 A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 6.250.000 6.250.000 Extindere retele iluminat public-str Eduard Benes 300.000 300.000 Extindere retele iluminat public- str.Polona-OttoRudolf-Wilhelm Tell 3.900.000 3.900.000 Extindere retele iluminat public-zFelix 1.250.000 1.250.000 Extindere iluminat public zona Polona 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Studii si proiecte 0 0 0 63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 1.200.000 1.200.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 1.100.000 1.100.000 Modernizare parc Zoo 1.100.000 1.100.000 C. Dotari independente si alte investitii 100.000 100.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 100.000 100.000 Alte studii si proiecte 100.000 100.000 63.02.08.Locuinte 17.100.000 17.100.000 A. Lucrari in continuare 9.500.000 9.500.000 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 1.000.000 1.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 2.000.000 2.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 2.000.000 2.000.000 Amenajare exterioare zona Polona 4.500.000 4.500.000 B. Lucrari noi 4.500.000 4.500.000 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 4.500.000 4.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.100.000 3.100.000

Dotari independente 1.600.000 1.600.000 Studii si proiecte 1.500.000 1.500.000 alte studii-urbanism 1.500.000 1.500.000 studii si proiecte 0 0 63.02.09 Alimentari cu apa 68.034.000 68.034.000 A. Lucrari in continuare 48.092.000 48.092.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Felix 1.710.000 1.710.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor str.V.Vasia 3.050.000 3.050.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Canal Laker 711.000 711.000 Realizare sistem major de canalizare Parc Industrial Freidorf 3.700.000 3.700.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor zona V.Vasia 1.625.000 1.625.000 Reabilitare fantana ornamentala Parc Central 7.030.000 7.030.000 Reabilitare fantana ornamentala Sala Olimpia 4.414.000 4.414.000 Reabilitare fantana ornamentala Dacia 3.800.000 3.800.000 Alimentari cu apa.Forare fantani publice 1.940.000 1.940.000 Extindere retea -canal cu contrib cetatenilor str.Armoniei 7.150.000 7.150.000 Extindere retea apa-canal cu contrib cetatenilor str.Jose Silva 162.000 162.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 3.400.000 3.400.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 3.400.000 3.400.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 6.000.000 6.000.000 B. Lucrari noi 16.906.500 16.906.500 Lucrari conexe apa canal pt traseul 5 500.000 500.000 Lucrari conexe apa canal pt traseul 6 500.000 500.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor strAl Lapusneanu 465.000 465.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Belgrad 1.070.000 1.070.000 Forare fantani publice 3.333.000 3.333.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor str.Virgilius 590.000 590.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 3.764.500 3.764.500

Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Brigadierilor 500.000 500.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 359.000 359.000 Extindere retea apa Zona Marginii 555.000 555.000 Extindere retea apa-canal str.Horia Creanga 1.460.000 1.460.000 Extindere retea canal str.Weismuller 720.000 720.000 Extindere retea canal str.Talangii 850.000 850.000 Extindere retea apa str.Gospodarilor 1.000.000 1.000.000 Extindere retea apa str.Veac Nou 600.000 600.000 Extindere retea canal str.Zorilor 440.000 440.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 200.000 200.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.035.500 3.035.500 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 3.035.500 3.035.500 alte studii 2.500.000 2.500.000 SF Sistem major de canalizare cartier Kunz si Plopi 535.500 535.500 63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 47.270.000 47.270.000 A. Lucrari in continuare 15.500.000 15.500.000 reabilitare CT si RTS zona Polona. 3.700.000 3.700.000 reabilitare RTS, P.T56. 1.900.000 1.900.000 reabilitare RTS P.T. 32 1.800.000 1.800.000 reabilitare RTS P.T. 87 2.500.000 2.500.000 reabilitare RTS zona Lidia. 2.600.000 2.600.000 modernizare RT SI RTS Aeroport 3.000.000 3.000.000 B. Lucrari noi 4.870.000 4.870.000 Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 4.870.000 4.870.000 C. Dotari independente si alte investitii 26.900.000 26.900.000 Dotari independente 26.900.000 26.900.000 Contorizare energie termica 26.900.000 26.900.000 63.02.13 Introduceri gaze in localitati 2.883.367 2.883.367

A. Lucrari in continuare 2.881.000 2.881.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 1.677.000 1.677.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 1.204.000 1.204.000 B. Lucrari noi 2.367 2.367 Intregiri retele gaze naturale 2.367 2.367 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 Studii si proiecte 0 0 63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 7.441.102 7.441.102 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.931.000 3.931.000 Piata de gros 2.526.000 2.526.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 605.000 605.000 Bransament si centrala termica Sectia 4 Politie 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.510.102 3.510.102 Dotari independente 3.110.102 3.110.102 Achizitii teren Calea Aradului- inel II de circulatie 2.622.865 2.622.865 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 487.237 487.237 Studii si proiecte 400.000 400.000 SF protectia fonica la zonele de locuit adiacente caii ferate centrale 400.000 400.000 0 Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 458.537.425 212.550.000 245.987.425 TOTAL din care : 68.02.02 Intretinerea si repararea strazilor 141.469.019 141.469.019 A. Lucrari in continuare 115.981.545 115.981.545 Modernizare str. Mihalache 10.000.000 10.000.000

Modernizare str. Dorobantilor, Saguna 30.000.000 30.000.000 Modernizare bv.Dambovita bucla Preyer 10.485.594 10.485.594 Modernizare str. Kogalniceanu 37.244.700 37.244.700 Amenajare str.Amurgului 86.577 86.577 Amenajare str.Ariadna 1.104.098 1.104.098 Semigiratie Calea Aradului 7.060.576 7.060.576 Modernizare str.Dacilor 20.000.000 20.000.000 B. Lucrari noi 15.367.045 15.367.045 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand 1.000.000 1.000.000 Modernizare bv.Dambovita 1.000.000 1.000.000 Modernizare str.Vacarescu 800.000 800.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 1.000.000 1.000.000 Amenajare str. Mangalia 5.914.447 5.914.447 Modernizare Herastrau 549.663 549.663 Modernizare str.Independentei-Drubeta 3.000.000 3.000.000 Amenajare Calea Bogdanestilor 102.935 102.935 C. Dotari independente si alte investitii 10.120.429 10.120.429 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 10.120.429 10.120.429 Reactualizare studiu circulatie 2.900.000 2.900.000 ExpertizaPod Michelangelo 200.000 200.000 ExpertizaPod Sterfan cel Mare 200.000 200.000 ExpertizaPod Muncii 213.452 213.452 ExpertizaPasaj-Slavici-Polona 200.000 200.000 Expertiza Pasaj 16 Decembtie 200.000 200.000 SF Amenajare bv.Rebreanu-I.Bulbuca(BEI) 637.026 637.026 SF Amenajare blv.Revolutiei , Bogdanestilor, Brediceanu 1.512.613 1.512.613 SF Amenajare str.Nemoianu-Ferdinand 992.754 992.754 SF Amenajare blv Dambovita 1.215.775 1.215.775 SFModernizare str.Horea Creanga 59.500 59.500 SFModernizare str.Ulpia Traiana 79.730 79.730

SF Amenajare P-ta Hunedoara 0 0 SF Amenajare acces Intrarea Lupuluisi intr.Ursului 83.300 83.300 SFAmenajarestr.Inocentiu Klein 0 0 SF Amenajare drum si intersectie GH.Lazar- P-ta 700 149.940 149.940 SF Amenajare str.Cerna 0 0 SF Modernizare str.Independentei-Drubeta 93.339 93.339 SF Inele de circulatie in mun Timisoara 483.000 483.000 Studii si proiecte Drumuri 900.000 900.000 68.02.07 Transport in comun 317.068.406 212.550.000 104.518.406 A. Lucrari in continuare 312.050.000 212.550.000 99.500.000 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) OG102/99,HG702/99 312.050.000 212.550.000 99.500.000 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 5.018.406 5.018.406 Dotari independente 1.720.000 1.720.000 achizitii refugii calatori 1.720.000 1.720.000 Studii si proiecte 3.298.406 3.298.406 studiu privind fluidizare circulatieu- sensuri unice 757.824 757.824 studiu privins prioritizarea transportului in comun 439.289 439.289 optimizarea traficului rutie prin reproiectarea timpilor de semaforizare 483.544 483.544 studiu privind fluidizare traficului- unda verde 317.749 317.749 Studiu privind rentabilizarea RATT 200.000 200.000 Alte studii si proiecte 400.000 400.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 300.000 300.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.5,7,9 400.000 400.000 Capitolul 72.02 Alte Actiuni 3.435.000 3.435.000 TOTAL din care : 72.02.07 Protectie civila 1.980.000 1.980.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila

A.Lucrari in continuare 0 0 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.980.000 1.980.000 Dotari independente 1.980.000 1.980.000 Studii si proiecte 0 0 72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.455.000 1.455.000 B. Lucrari noi 415.000 415.000 Parc Tehnologic 415.000 415.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.040.000 1.040.000 Dotari independente 1.040.000 1.040.000 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 1.020.000 1.020.000 Dotari LADO 20.000 20.000 , PRIMAR, dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, DOREL BORZA ADRIAN ORZA DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU ADRP, DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR PATRIMONIU, ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ RADU RADOSLAV NICUSOR C-TIN MIUT

SERVICIUL BUGET INVESTITII,

SMARANDA HARACICU VERONICA SZATTLER

Atasament: buget_rectificat_sept..pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA

CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE pe anul 2004 cod clasificare Denumire indicatori

Cod rand rectificat iulie2004 rectificat iulie2004 diferente

0001 VENITURI TOTALE 1 3.213.914.829,00 3.255.194.225,00 41.279.396 Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 1.884.263.589,00 1.924.263.589,00 40.000.000 0002 I. VENITURI CURENTE 3 833.312.751,00 833.312.751,00 0 Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 636.517.872,00 636.517.872,00 0 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 480.866.709,00 480.866.709,00 0 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118,00 59.391.118,00 0 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318,00 175.930.318,00 0 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492,00 463.492,00 0 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287,00 128.906.287,00 0 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507,00 16.609.507,00 0 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400,00 1.154.400,00 0

03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231,00 21.423.231,00 0 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401,00 7.373.401,00 0 04.02. TAXA PE TEREN 17 1.500.000,00 1.500.000,00 0

05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 190.732.193,00 190.732.193,00 0

05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 174.732.193,00 174.732.193,00 0 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 16.000.000,00 16.000.000,00 0 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 53.313.080,00 53.313.080,00 0

080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 14.063.480,00 14.063.480,00 0

080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0,00 0,00 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600,00 39.249.600,00 0 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 155.651.163,00 155.651.163,00 0 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 1.092.640,00 1.092.640,00 0 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 154.558.523,00 154.558.523,00 0 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867,00 91.867,00 0 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080,00 40.440.080,00 0 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896,00 96.000.896,00 0 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 12.600.000,00 12.600.000,00 0 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680,00 5.425.680,00 0 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 196.794.879,00 196.794.879,00 0 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 42.466.662,00 42.466.662,00 0 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526,00 21.300.526,00 0 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758,00 19.377.758,00 0 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0,00 0,00 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050,00 105.050,00 0 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730,00 78.730,00 0

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0,00 0,00 0

21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0,00 0,00 0

21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467,00 572.467,00 0 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0,00 0,00 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0,00 0,00 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521,00 1.166.521,00 0 22.02 DIVERSE VENITURI 45 133.027.691,00 133.027.691,00 0 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355,00 98.355,00 0 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 6.667.961,00 6.667.961,00 0 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 22.516.714,00 22.516.714,00 0

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 60.000,00 60.000,00 0

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448,00 95.501.448,00 0

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 964.640,00 964.640,00 0

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0,00 0,00 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0,00 0,00 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0,00 0,00 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 7.218.573,00 7.218.573,00 0 0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 279.927.120,00 279.927.120,00 0 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 279.927.120,00 279.927.120,00 0 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800,00 2.308.800,00 0 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320,00 6.118.320,00 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0,00 0,00 0

30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 271.500.000,00 271.500.000,00 0

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.879.851.150,00 1.921.130.546,00 41.279.396 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 863.082.552,00 883.082.552,00 20.000.000 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 726.485.463,00 766.485.463,00 40.000.000

31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 93.790.434,00 73.790.434,00 -20.000.000

31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea 66 42.806.655,00 42.806.655,00 0

bugetelor locale 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600,00 1.731.600,00 0

33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.015.036.998,00 1.036.316.394,00 21.279.396

33.02.01

Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 536.773.998,00 558.053.394,00 21.279.396

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000,00 478.263.000,00 0

0 37.00 IV. SUBVENTII 71 217.800.000,00 217.800.000,00 0 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 217.800.000,00 217.800.000,00 0

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000,00 4.870.000,00 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 212.530.000,00 212.530.000,00 0

37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 0,00 0,00 0

37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0,00 0,00 0

37.02.08

Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0,00 0,00 0

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0,00 0,00 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000,00 400.000,00 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0,00 0,00 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0,00 0,00 0

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0,00 0,00 0

37.02.15

Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0,00 0,00 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0,00 0,00 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0,00 0,00 0

39.02.02

Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0,00 0,00 0

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0,00 0,00 0

0 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 3.023.808,00 3.023.808,00 0 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 3.023.808,00 3.023.808,00 0 0 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0,00 0,00 0

42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0,00 0,00 0

42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0,00 0,00 0

42.02.17

Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0,00 0,00 0

IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0 0

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.213.914.829,00 3.255.194.225,00 41.279.396 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.405.923.488,00 2.442.656.060,00 36.732.572 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 760.383.704,00 776.663.100,00 16.279.396 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 832.994.675,00 850.321.357,00 17.326.682 34 SUBVENTII 96 717.485.160,00 731.783.654,00 14.298.494 35 Subventii 97 717.485.160,00 731.783.654,00 14.298.494 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 717.485.160,00 731.783.654,00 14.298.494

38 TRANSFERURI 100 36.445.549,00 36.445.549,00 0 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165,00 2.334.165,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40.02 Burse 104 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 105 9.834.335,00 7.103.987,00 -2.730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 0,00 2.730.348,00 2.730.348 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0,00 0,00 0

40.12

Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0,00 0,00 0

40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0,00 0,00 0

40.41 Asociatii si fundatii 111 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 117 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029,00 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0,00 0,00 0 49 DOBANZI 121 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000

50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 20.442.400,00 20.442.400,00 0

50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 38.172.000,00 27.000.000,00 -11.172.000

50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0,00 0,00 0

50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0,00 0,00 0

50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de 127 0,00 0,00 0

redres. 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 710.793.795,00 696.570.451,00 -14.223.344 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 710.793.795,00 696.570.451,00 -14.223.344 72 Investitii ale institutiilor publice 130 271.871.449,00 264.198.045,00 -7.673.404

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 438.922.346,00 432.372.406,00 -6.549.940

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0,00 0,00 0 0 78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000,00 91.308.000,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0,00 0,00 0 80 Imprumuturi 135 0,00 0,00 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0,00 0,00 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0,00 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0,00 0,00 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0,00 0,00 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0,00 0,00 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0,00 0,00 0

86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0,00 0,00 0

87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000,00 91.308.000,00 0

87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0,00 0,00 0

87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000,00 25.308.000,00 0 89 D. REZERVE 148 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 149 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 150 119.894,00 119.894,00 0 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 164.776.645,00 167.556.645,00 2.780.000 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 164.776.645,00 167.556.645,00 2.780.000

01 CHELTUIELI CURENTE 153 138.745.645,00 139.025.645,00 280.000 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339,00 80.862.339,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 57.883.306,00 58.163.306,00 280.000 34 SUBVENTII 156 0,00 0,00 0 35 Subventii 157 0,00 0,00 0 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 26.031.000,00 28.531.000,00 2.500.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 26.031.000,00 28.531.000,00 2.500.000 72 Investitii ale institutiilor publice 161 26.031.000,00 28.531.000,00 2.500.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0,00 0,00 0 510205 Autoritati executive 163 164.776.645,00 167.556.645,00 2.780.000 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.042.016.651,00 1.065.199.498,00 23.182.847 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 989.671.369,00 1.009.310.941,00 19.639.572 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 663.901.803,00 680.181.199,00 16.279.396 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 291.658.182,00 295.018.358,00 3.360.176 34 SUBVENTII 168 0,00 0,00 0 35 Subventii 169 0,00 0,00 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 171 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 172 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40.02 Burse 173 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 174 9.834.335,00 7.103.987,00 -2.730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 0,00 2.730.348,00 2.730.348 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 183 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029,00 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0,00 0,00 0

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 60.575.630,00 55.888.557,00 -4.687.073 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 60.575.630,00 55.888.557,00 -4.687.073 72 Investitii ale institutiilor publice 189 60.575.630,00 55.888.557,00 -4.687.073 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0,00 0,00 0 57,02 INVATAMANT 191 746.840.310,00 768.169.706,00 21.329.396 0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 727.310.310,00 751.289.706,00 23.979.396 02 - cheltuieli de personal 193 526.743.978,00 548.023.374,00 21.279.396 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 198.696.312,00 201.396.312,00 2.700.000 34 SUBVENTII 195 0,00 0,00 0 35 Subventii 196 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.02 Burse 200 1.870.020,00 1.870.020,00 0 4041 Asociatii si fundatii 201 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 202 0,00 0,00 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 19.530.000,00 16.880.000,00 -2.650.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 19.530.000,00 16.880.000,00 -2.650.000 72 Investitii ale institutiilor publice 205 19.530.000,00 16.880.000,00 -2.650.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0,00 0,00 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 135.554.251,00 134.104.251,00 -1.450.000 57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 279.856.913,00 297.356.913,00 17.500.000 57.02.04 Invatamant liceal 209 263.079.858,00 268.359.254,00 5.279.396 57.02.05 Invatamant profesional 210 65.855.004,00 65.855.004,00 0 57.02.06 Invatamant postliceal 211 0,00 0,00 0 57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284,00 2.494.284,00 0 57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0,00 0,00 0 58,02 SANATATE 214 42.579.724,00 42.579.724,00 0 0 01 CHELTUIELI CURENTE 215 25.419.724,00 25.419.724,00 0 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000,00 5.912.000,00 0

20 - cheltuilei materiale si servicii 217 19.507.724,00 19.507.724,00 0 38 TRANSFERURI 218 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 17.160.000,00 17.160.000,00 0 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 17.160.000,00 17.160.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 223 17.160.000,00 17.160.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0,00 0,00 0 58.02.03 Spitale 225 29.000.000,00 29.000.000,00 0 58.02.05 Crese 226 7.748.894,00 7.748.894,00 0 58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 5.830.830,00 5.830.830,00 0 59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 70.379.822,00 73.039.998,00 2.660.176 01 CHELTUIELI CURENTE 229 62.579.822,00 65.239.998,00 2.660.176 02 - cheltuieli de personal 230 39.747.000,00 39.747.000,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 22.832.822,00 25.492.998,00 2.660.176 34 SUBVENTII 232 0,00 0,00 0 35 Subventii 233 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 235 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0,00 0,00 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0,00 0,00 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 240 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 7.800.000,00 7.800.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 7.800.000,00 7.800.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 243 7.800.000,00 7.800.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0,00 0,00 0

590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0,00 0,00 0

590204 Muzee 246 0,00 0,00 0

590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 41.850.000,00 41.850.000,00 0

590206 Scoli populare de arta 248 0,00 0,00 0

590207 Casa de cultura 249 12.373.435,00 14.373.435,00 2.000.000 590208 Camine culturale 250 0,00 0,00 0

590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0,00 0,00 0

500215 Culte religioase 254 1.000.000,00 1.000.000,00 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000,00 10.000.000,00 0 590221 Activitatea de tineret 256 600.000,00 600.000,00 0 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 4.556.387,00 5.216.563,00 660.176 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 182.216.795,00 181.410.070,00 -806.725 0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 174.361.513,00 167.361.513,00 -7.000.000 02 - cheltuieli de personal 260 91.498.825,00 86.498.825,00 -5.000.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 50.621.324,00 48.621.324,00 -2.000.000 34 SUBVENTII 262 0,00 0,00 0 35 Subventii 263 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 265 32.241.364,00 32.241.364,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 266 32.241.364,00 32.241.364,00 0 40.08 Ajutoare sociale 267 9.834.335,00 7.103.987,00 -2.730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 0,00 2.730.348,00 2.730.348 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0,00 0,00 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0,00 0,00 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 273 0,00 0,00 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029,00 22.407.029,00 0 Praograme cu finantare nerambursabila 275 0,00 0,00 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 16.085.630,00 14.048.557,00 -2.037.073 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 16.085.630,00 14.048.557,00 -2.037.073 72 Investitii ale institutiilor publice 279 16.085.630,00 14.048.557,00 -2.037.073 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0,00 0,00 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084,00 1.692.084,00 0

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0,00 0,00 0

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.462.671,00 8.462.671,00 0

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0,00 0,00 0

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652,00 9.535.652,00 0

60.02.07 Cantina de ajutor social 286 23.712.466,00 18.730.413,00 -4.982.053 60.02.09 Ajutor social 287 1.603.987,00 1.603.987,00 0 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0,00 0,00 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0,00 0,00 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 2.141.237,00 2.141.237,00 0 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 17.315.623,00 25.545.971,00 8.230.348

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 8.543.462,00 8.488.442,00 -55.020

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000,00 14.587.000,00 0

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 72.215.584,00 68.215.584,00 -4.000.000

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029,00 22.407.029,00 0

0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.122.710.708,00 1.142.783.075,00 20.072.367

63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI

LOCUINTE 297 1.122.710.708,00 1.142.783.075,00 20.072.367 01 CHELTUIELI CURENTE 298 974.784.606,00 992.604.606,00 17.820.000 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644,00 11.674.644,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 311.936.202,00 315.457.708,00 3.521.506 34 SUBVENTII 301 651.173.760,00 665.472.254,00 14.298.494 35 Subventii 302 651.173.760,00 665.472.254,00 14.298.494 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0,00 0,00 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 651.173.760,00 665.472.254,00 14.298.494 38 TRANSFERURI 305 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0,00 0,00 0

4012

Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0,00 0,00 0

4080 Alte transferuri 308 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 147.926.102,00 150.178.469,00 2.252.367 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 147.926.102,00 150.178.469,00 2.252.367 72 Investitii ale institutiilor publice 311 32.622.102,00 34.874.469,00 2.252.367 73 Investitii ale regiilor autonome 312 115.304.000,00 115.304.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0,00 0,00 0 63.02.03 Iluminat 315 80.458.110,00 85.008.110,00 4.550.000 63.02.04 Salubritate 316 61.589.571,00 64.589.571,00 3.000.000

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 60.069.236,00 60.069.236,00 0

63.02.08 Locuinte 318 54.474.644,00 62.115.470,00 7.640.826

63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 139.666.685,00 129.147.365,00 -10.519.320

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 698.443.760,00 712.742.254,00 14.298.494 63.02.11 Canalizare 321 2.086.600,00 3.086.600,00 1.000.000 63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0,00 0,00 0 63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 5.081.000,00 2.883.367,00 -2.197.633 63.02.14 Electrificari rurale 324 0,00 0,00 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 20.841.102,00 23.141.102,00 2.300.000 66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 711.967.968,00 707.844.330,00 -4.123.638 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 239.141.905,00 249.306.905,00 10.165.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 3.944.918,00 3.944.918,00 0 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 168.885.587,00 179.050.587,00 10.165.000 34 SUBVENTII 330 66.311.400,00 66.311.400,00 0 35 Subventii 331 66.311.400,00 66.311.400,00 0 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 66.311.400,00 66.311.400,00 0 38 TRANSFERURI 334 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0,00 0,00 0

40.12

Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 338 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 472.826.063,00 458.537.425,00 -14.288.638 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 472.826.063,00 458.537.425,00 -14.288.638 72 Investitii ale institutiilor publice 341 149.207.717,00 141.469.019,00 -7.738.698 73 Investitii ale regiilor autonome 342 323.618.346,00 317.068.406,00 -6.549.940 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0,00 0,00 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 4.904.147,00 5.019.147,00 115.000 0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 4.904.147,00 5.019.147,00 115.000 02 - cheltuieli de personal 346 3.944.918,00 3.944.918,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 959.229,00 1.074.229,00 115.000 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0,00 0,00 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0,00 0,00 0 670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992,00 2.255.992,00 0 670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.648.155,00 2.763.155,00 115.000 0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 707.063.821,00 702.825.183,00 -4.238.638 01 CHELTUIELI CURENTE 357 234.237.758,00 244.287.758,00 10.050.000 02 - cheltuieli de personal 358 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 167.926.358,00 177.976.358,00 10.050.000 34 SUBVENTII 360 66.311.400,00 66.311.400,00 0 35 Subventii 361 66.311.400,00 66.311.400,00 0 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 66.311.400,00 66.311.400,00 0

38 TRANSFERURI 364 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0,00 0,00 0

40.12

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0,00 0,00 0

40.80 Alte transferuri 367 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 472.826.063,00 458.537.425,00 -14.288.638 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 472.826.063,00 458.537.425,00 -14.288.638 72 Investitii ale institutiilor publice 370 149.207.717,00 141.469.019,00 -7.738.698 73 Investitii ale regiilor autonome 371 323.618.346,00 317.068.406,00 -6.549.940 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0,00 0,00 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0,00 0,00 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0,00 0,00 0 68.02.07 Transport in comun 375 389.929.746,00 383.379.806,00 -6.549.940 68.02.12 Strazi 317.134.075,00 319.445.377,00 2.311.302 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0,00 0,00 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0,00 0,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 380 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0,00 0,00 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 383 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0,00 0,00 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0,00 0,00 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0,00 0,00 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0,00 0,00 0 VI. ALTE ACTIUNI 391 20.066.398,00 20.086.898,00 20.500 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.066.398,00 20.086.898,00 20.500 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398,00 2.631.398,00 0

02 - cheltuieli de personal 394 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398,00 2.631.398,00 0 38 TRANSFERURI 396 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0,00 0,00 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 399 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.435.000,00 3.435.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.435.000,00 3.435.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.435.000,00 3.435.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0,00 0,00 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0,00 0,00 0 72.02.07 Protectie civila 405 3.298.949,00 3.319.449,00 20.500 72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0,00 0,00 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.767.449,00 16.767.449,00 0

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI

REDISTRIBUIRE 408 0,00 10.519.320,00 10.519.320 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 0,00 10.519.320,00 10.519.320 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0,00 0,00 0

84

RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0,00 0,00 0

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0,00 0,00 0

86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0,00 0,00 0 Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0,00 0,00 0

Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0,00 0,00 0

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 0,00 10.519.320,00 10.519.320

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0,00 0,00 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165,00 2.334.165,00 0

01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165,00 2.334.165,00 0 38 TRANSFERURI 422 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165,00 2.334.165,00 0 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0,00 0,00 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0,00 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0,00 0,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0,00 0,00 0 80 IMPRUMUTURI 430 0,00 0,00 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0,00 0,00 0

80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0,00 0,00 0

86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0,00 0,00 0

86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0,00 0,00 0

88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000

88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000

01 CHELTUIELI CURENTE 437 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000 49 DOBANZI 438 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 58.614.400,00 47.442.400,00 -11.172.000

50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 20.442.400,00 20.442.400,00 0

50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 38.172.000,00 27.000.000,00 -11.172.000

50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0,00 0,00 0

50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0,00 0,00 0

88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 20.442.400,00 20.442.400,00 0

88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 38.172.000,00 27.000.000,00 -11.172.000

88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0,00 0,00 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0,00 0,00 0

88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0,00 0,00 0

89.00 PLATI DE DOBANZI 0,00 0,00 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000,00 91.308.000,00 0 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000,00 91.308.000,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000,00 91.308.000,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000,00 91.308.000,00 0

87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0

87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0,00 0,00 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000,00 25.308.000,00 0

90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0,00 0,00 0

90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0,00 0,00 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000,00 66.000.000,00 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000,00 25.308.000,00 0 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894,00 119.894,00 0 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894,00 119.894,00 0 89 REZERVE 462 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 463 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 464 119.894,00 119.894,00 0 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894,00 119.894,00 0 EXCEDENT ( DEFICIT) 466 -0,00 -0,00 0 90 - Excedent / Deficit 467 -0 -0 0 98.02 - Excedent 468 -0 -0 0 92 - Excedent 469 -0 -0 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu