keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 415/12.09.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 23902/09.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ; Anexa nr. 3 - Program dezvoltare 2014; Anexa nr. 4 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.410 / 04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insetituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: buget_local_-_anexa_nr.1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea NN, „ri DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 POD ,eqoide wefoig SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 975.713,72 15.233,12 590.945,84| VENITURI PROPRII 48.02 518.080,95 1.300,00 519.380,95 L VENITURI CURENTE 00.02 2.398,00 670.170,78 A. VENITURI FISCALE 00.03 8623.276,22 2.393,00 825.674,22 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 348.511,12 0,00 348.511,12 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,58 0,00 4.366,56 Impozit pe profit 01.02 4.566,56 0,00 4.566,56 impozit pe profit de la agentii economici |N m TO Om o 01.02.01 4.566,56 0,00 4.588,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 343.348,60 0,00 343.348,60 impozit pe venit 03.02 10.580,32 0,00 10.580,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imoi re din patrimoniul personal 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 332.768,28 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.932,28 0,00 330.932,28 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 1.836,00 0,00 1.838,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 595,96 0,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 595,96 0,00 595,96| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 89.200,22 0,06 89.200,22 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 89.200,22 0,00 89.200,22 impozit pe cladiri 07.02.01 73.510,83 0,00 73.810,83 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI urei6o1d BjUSnNpuj impozit pe cladiri - PF & 07.02.01.01 23.580,35 0,00 23.590,39 impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.320,44 0,00) 50.320,44 impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 0,09 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 0,00| 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 283,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 184.104,60| 2.398,00 186.502,60| Sume defalcate din TVA 30 11.02 153.585,13| 2.398,00 155.983,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 153.151,13 2.398,00 198.549,13| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 612,40 0,00 812,46 Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 503,08 0,00 603,08) Impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,18 0,00 240,18) Alte taxe pe servi 37 15.02.50 362,92 0,00 362,921 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 29.303,99 0,00 29.303,99, Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,00 0,00 0,00) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 0,00 447172) AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 1.460,28 0,00 1.460,28| Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 44.496,56 0,00 44.496,56 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui poa pod wueifioiy Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si închirieri 30.02.05 21.314,59 0,00 21,314,53 Alte venituri din concediuni nchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 30.02.08 1.500,00 0,06 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 31.02 17,56 0,00 17,58 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 21.664,41 0,00 21.664,41 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64) 0,00 245,64 Contributia persoanelor beneficiare aie cantinelor de ajutor social 33.02.12 228,16| 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltui r de judecata, imputatii si despagu 33.02.28 17,48 0,00 17,48| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 3.622,44 0,00 3.622,44) Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.622,44 000| 3.622,44| Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10.010,41 0,00] 10.010,4 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 10.010,11 0,00| 10.016,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 10.010,11 0,00| 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0,30 0,00 030| Diverse venituri 36.02 7.785,92 0,00 7.785,92 Taxe speciale 36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvaltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -45.847,37 12.321,00 -33.526,37 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 45.847,37 -12.321,00 33.526,37 Il. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 3.893,30 1.300,00 5.193,30) Venituri din valorificarea unor bunuri 38.02 3.893,30 1.300,06 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 38.02.01 0,07 0,00 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 38.02.03 1.238,60 1.300,00 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 2.387,60] 0,00 2.387,50 Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02.10 267,03| 0,00 267,03 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pOI yeqosde uwe1fold ejuonţui IV. SUBVENTII 78 00.17 146.785,30 7.357,12 154.142,42| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 146.785,30 7.357,12 154.142,42| Subventii de la bugetul de stat 80 42.02 146.785,30 7.357,12 A. De capital 81 i 139.684,10 7.357,12 154.142,42 147.021,22, Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea înves or in sanatate 82 42.02.18 0,00 5.000,00 5.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 83 42.02.16.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 84 42.02.20 139.664,10 2.357,12 142.021,22 B, Curente 85 7.121,20 0,00 7.121,26 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 86 42.02.34 65,12 0,00| 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 42.02.41 7.056,08 0,00) 7.056,08 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 88 45.02 157.262,34 4.178,00 161.440,34| Fondul European de Dezvoltare regionala 89 45.02.01 108.528,33 4.178,00 112.706,33| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.01.01 94.672,58 4.178,00 98.850,56 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 91 45.02.01.02 10.818,23 0,00 10.615,25| Prefinantari 92 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 93 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.02.01 173,57 0,00 173, Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 95 45.02.02.02 1.280,89 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 96 45.02.03 46.373,13 0.00 48.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteri 98 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.428,52 Prefinantari 99 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 861,98 0,06 861,98 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 101 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 102 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 104 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 105 993.778,83| 15.233,12 1.008.011,75 CHELTUIELI CURENTE 106 01 866.726,4 24.332,05 891.058,58 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po Jeqosde wei5o1d TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 206.136,93 2.398,00 208.534,93 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 108 20 243.257,87 11.021,00 254.278,87 TITLUL fff DOBANZI 109 30 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL IV SUBVENTII 110 40 89.000,00 4.300,00 93.300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 23.141,19 -2.000,00 211 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 257.790,48 8.613,09| 266.403,57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 14.624,16 0,00 14.824,18 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 8.747,30| 0,00 6.747,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 89.301,35| -6.098,97 83.202,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 39.301,35 -5.098,97 83.202,38 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 117 81 37.750,78 -3.000,00 34.750,79 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 80.959,94 0,00 80.859,94 [Autoritati publice si actiuni externe 118 51.02 49.666,38 0,00 48.666,38 |CHELTUIELI CURENTE 120 01 47.060,43 0,00 47.080,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 122 20 10.888,44 0,00 10.888, 44| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 123 59 3.068,82 0,00 3.068,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 2.605,95 0,00| 2.605,95) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 125 71 2.605,95 2605 55| Din tatal capitol 0,00| , Autoritati executive si legislative 126 51.02.01 49.666,38 0,00) 49.866,38 Autoritati executive 127 51.02.01.03 49.666,38 0,00 49.666,38 Alte servicii publice generale 128 54.02 5.265,00 0,00 5.265,00 CHELTUIELI CURENTE 128 01 4.870,00 0,00 4.870,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 130 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 2.778,00 0,00 2.770,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00| 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 1 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) POD yeqosde BJUDOLUI ureiBOlc Fond pentru garantarea imprumuiurilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 54.02.07 0,00 0,00| 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 35 54.02.10 2.735,00 0,00| 2.735,00 Alte servicii publice generale 36 54.02.50 2.530,00 0,00| 2.530,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 26.028,56 000| 26.028,55 CHELTUIELI CURENTE 138 of 26.028,56 0,00| 26.028,56 TITLUL It DOBANZI 39 30 26.028,56 0,00) 26.028,56| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00| 0.00, Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 41 55.02.01 26.028,56 0,00| 26.028,58 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 17.722,30 0,00| 17.722,50| Ordine publica si siguranta nationala 143 61.02 17.722,30 0,00) 17.722,30 CHELTUIELI CURENTE 01 16.712,84 -113,00| 18.599,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.000,00 0.00) 14.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.497,84 -113,00, 2.384,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 15,00) 0,00) 15,00 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 200,00] 0,00| 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.009,48) 113,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.009,46 113,00 1.122,46 Din total capitol Ordine publica 51 61.02.03 16.715,18 0,00 18.715,18 e locala 52 61.02.03.04 16.715,18 0,00 18.715,18 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civi 153 61.02.05 1.007,12 0,00 1.007,12 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 352.719,60 5.122,00 358.841,50| invatamant 55 65.02 185.085,69 1.638,00 186.703,8$ CHELTUIELI CURENTE 56 01 178.127,10 2.638,00 180.765,10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 157 10 124.004,83 2.398,00 126.402,63 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158 20 49.100,00 0,00 49.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 56 319,80 240,00 559,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 pr mr a ma 1.802,00 0,00 1.602,00 Pag.6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10JeIIpUt POD yeqoude wue1601d ejuonguj PRoygDSI WeIBOId TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 59 3.100,67 0,00 3.100,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 6.562,03 -1.000,00 5.562,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 6.562,03 -1.000,00 5.562,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 164 81 376,56 0,00 375,56 Din total capitot Invatamant prescolar si primar 165 65.02.03 62.555,48 246,04 82.801,52 Invatamant prescolar 166 65.02.03.01 33.914,48 596,04| 34.510,52| invatamant primar 167 65.02.03.02 28.641,00 -350,00| 28.291,00, Invatamant secundar 168 65.02.04 121.230,48 1.391,96| 122.622,44 Invatamant secundar inferior 169 65.02.04.01 38.325,52| 577,97 38.803,49 invatamant secundar superior 170 65.02.04.02 80.744,60| 813,99 81.558,59 invatamant profesional 171 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36| invatamant postliceal 172 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 173 66.02 36.055,90 5.000,00 41.055,90 CHELTUIELI CURENTE 174 01 29.851,36 0,00 29.851,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 175 10 4.694,04 0,00 4.694,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176 20 8.434,00 0,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 177 51 10.354,15 0,00 10.354,15 (Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 178 56 5.369,17 0,00 6.389,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 179 70 6.204,54 5.000,00 11.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 71 5.204,54 5.000,00 11.204,54 Din total capitol 1 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 181 86.02.06 30.827,86 5.000,00 35.927,86 Spitale generale 182 66.02.06.01 30.927,86 5.000,00 35.927,86 Servicii de sanatate publica 183 86.02.0& 5.128,04 0,00 5.128,04 Cultura, recreere si religie 184 57.02 85.657,26 -516,00 85.141,26) CHELTUIELI CURENTE 185 01 79.211,28 918,00 80.129,28| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 14.399,93 0,00) 14.395,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 187 20 57.794,00 2.918,00| 60.712,00 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po9 POD yeqoide weiboi We1Boid TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 6.737,90 -2.000,00 4.737,90 tul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 56 279,45 0,00 279.45 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 6.257,70 -1.434,00 4.823,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 6.257,70 1.434,00 4.823,70 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 188,28 0,00 188,28 Din total capitol e Servicii culturale 193 67.02.03 30.212,18 0,00 30.212,18| Institutii publice de spectacole si concerte 194 57.02.03.04 20.707,25 0,00 20.707,25 Case de cultura 195 57.02.03.06 9.504,93 0,00 9.504,93 Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 51.826,08 500,001 51.326,08 Sport 197 67.02.05.01 26.408,38 -2.000,00 24.408,38| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 67.02.05.03 25.417,70 1.500,00| 26.917,70| Alte servicii în domeniile cultu recreerii si religiei 199 Ă MN 67.02.50 3.618,00 -16.00| 3:603,00| Asigurari si asistenta sociala 200 68.02 45.940,75 0,00| 45.940,75, CHELTUIELI CURENTE 201 01 45.541,60 0,00) 45.541,60| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 202 10 15.934,96 0,00 18.934,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 203 20 5.314,03 0,00 5.314,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 51 2.014,00 0,00 2.014,00 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 9.256,45 0,00 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 13.022,18| 0,00 13.022,16 CHELȚUIELI DE CAPITAL 207 70 399,15| 0,00 399,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 7 399,15) 0,00 399,15 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsia 209 88.02.04 | 861,00 0,00 861,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 210 68.02.05 22.322,00| 0,00 22.322,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 211 68.02.05.02 22.322,00 0,00 22.322,00 Asistenta sociala pentru fam si copii 212 58.02.06 10.187,65 0,00 10.187,85 Crese 213 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 214 68.02.15 10.718,95 0,00 10.718,95| Ajutor social 215 68.02.15.01 4.450,80 0,00 4.450,60) Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 10)EDIPUI pOI Jeqoude euenul Cantine de ajutor social |216 68.02.15.02 0,00 6.268,35 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 68.02.50 0,00 22,18 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 69.02 216.275,13| 2.811,12 219.086,25 Locuinte, servi dezvoltare publica 219 70.02 193.930,94| 1.311,12 195.242,06 CHELTUIELI CURENTE 220 01 136.448,41| 8.589,08 145.037,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 20 44.241,59| 216,00 44.457,59 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 222 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 90.578,67 8.373,08 98.951,76 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 224 59 378,01 0,00 378,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 70 31.564,59| -4.277,97 27.286,62 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 226 71 31.564,59 -4.277,97 27.286,682 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 227 si 25.917,94 -3.000,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 228 70.02.03 29.129,58 4.095,02 33.224,60 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 29.129,58 4.095,02 33.224,60 Alte cheltuiel n domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 0,00 0,00) 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 18.948,86 0,00| 18.948,85 Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 18.948,86 0,00| 18.948,86 Iluminat public si electrificari rurale 233 70.02.08 14.828,24 0,00 14.828,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 234 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 235 70.02.50 128.824,26 -2.783,90 127.040,36| Protectia mediului 236 74.02 22.344,19| 1.500,00 CHELTUIELI CURENTE 237 01 21.288,19 1.500,00 23.844,19| 22.788,19| TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 238 20 20.100,00 1.500,00 21.600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 70 1.056,00 0,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 241 7” 1.056,00 0.00] 1.056,00) Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 242 74.02.05 21.156,00 1.500,00 22.856,00 Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpui yeqoide eyuonțuj Salubritate 243 74.02.05.01 12.156,00 1.500,00 13.656,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 244 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 245 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 246 79.02 326.101,66 6.300,00 332.401,66 Combustibili si energie 247 81.02 56.428,46 0,00 56.428,46 CHELTUIELI CURENTE 248 01 56.428,46 0,00 56.428,46 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 51.000,00 0,00 51.000,08 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 5.428,46 0,oal 5.428,46) CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00) Din total capitol ] Energie termica 252 81.02.06 56.428,46 0,00 56.428,46| Transporturi 253 84.02 269.673,20 5.300,00 275.973,20| CHELTUIELI CURENTE 254 01 225.158,26 10.800,00 235.958,26| TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 255 20 42.787,97 8.500,00 49.287,97| [TITLUL IV SUBVENTII 256 40 38.000,00 4.300,00 42.300,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 257 56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 33.641,93 -4.500,00 29.141,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 33.641,93 -4.500,00 29.141,93 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 261 84.02.03 269.673,20 6.300,00 275.973,20 Drumuri si poduri 282 84.02.03.01 38.269,30 -1.000,00 37.269,30 Transport in comun 263 84.02.03.02 184.470,81 4.300,00 168.770,81 Strazi 264 84.02.03.03 66.933,09 3.000,00 89.933,09 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 265 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 268 96.02 0,00 0,00 0,00) REZERVE 267 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 268 98.02 0,00 0,00 9,00| DEFICIT 269 99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 JOJBDIpU! POD yeqoide weifo1d 1eoygosi SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 529.046,61 14.719,00 643.765,61 TOTAL VENITURI 00.01 629.046,61 14.719,00 643.765,61 VENITURI PROPRII 48.02 514.187,65 0,06 514.187,65 1. VENITURI CURENTE 00.02 621.925,41 14.719,00 536.644,41| A. VENITURI FISCALE 00.03 523.276,22 2.398,00) 625.674,22 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 348.511,12 0,00 348.511,12 Ali. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 4.566,58 0,00 4.566,56 impozit pe profit —| ca moi to mim o 01.02 4.566,56 0,00 4.566,58 impozit pe profit de la agentii economici o 01.02.01 0,00 4.566,56 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o = 00.06 4.566,56 343.348,50, 0,00 343.348,50 Impozit pe venit pa pa 03.02 i 10.580,32 0,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N a 03.02.18 10.580,32 0,00 10.580,32| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit E _ 04.02 332.768,28| 0,00 332.763,28| Cote defalcate din impozitul pe venit << = 04.02.01 330.932,28 0,00 330.932,28| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale VO _ 04.02.04 1.836,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL wo = 00.07 595,96 0,00 1.836,00) 595,96| Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital = pn 05.02 595,96 0,00 595,96, Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o 05.02.50 LEI 595,96 0,00 595,96) A3, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o = 00.0$ 89.200,22 0,00 89.200,22 Impozite si taxe pe proprietate e N 07.02 895.200,22 0,00 89.200,22 impozit pe cladiri a i 07.02.01 73.910,83 0,00 73.310,83| Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 23.5980,38 0,00| 23.590,39 impozit pe cladiri - PJ m N 07.02.01.02 50.320,44 0,00| 50.320,44 Impozit pe terenuri N 07.02.02 9.327,98 0,60) 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 0 N 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ o N 07.02.02.02 4.708,39 0,00 4.706,39 impozit pe terenurile exiravilane r- N 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = n N 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoyedIpul po Jeqoide welBo1d euonyuj Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 184.104,60 2.398,00| 186.502,60 Sume defalcate din TVA 31 11.02 153.585,13 2.398,00| 155.983,13 Sume defalcate din iaxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 153.151,13 2.398,00 155.549,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 434,00 0,00 434,00) Aite impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 612,40 0,00 512,40 Taxe hoteliere 35 12.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 503,08 0,00 503,08 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 240,16 0,00 240,18 Alte faxe pe servicii specifice 38 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 29.303,99 0,00 29.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.832,27 0,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 10.416,81 0,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 18.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 1.460,28 0,00 1.480,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 1.460,28 0,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 1.460,28 0,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 1.350,81 12.321,00 10.970,18 G1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Venituri din proprietate 50 30.02 22.814,53 0,06 22.814,59 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,58 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,58 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.500,00 0,00) 1.500,86 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 17,58 0,00, 17,56 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56 0,00| 17,56) CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -24.182,98 12.321,00 -11.861,98 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod yeqosde vue16014 ejuonijul uresBoiy Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64 0,00 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 39 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.622,44 0,06 3.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.622,44 0,00 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 10.010,41 0,00 10,010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.010,11 3,00 10.010,11] Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 65 35.02.01.02 10.010,11 0,00 10.010,11| Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 0,30 0,00 CEI Diverse venituri 67 36.02 7.785,92 0,00 7.785,92| Taxe speciale 68 36.02.08 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 69 36.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -45.847,37 12.321,00 -33.526,37 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -45.847,37 | 12.321,00| 1 -33.526,37 IV. SUBVENTII 72 90.17 7.121,20 0,09! 7.121,29 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 7.121,20 0,00) 7.121,29 Subventii de la bugetul de stat 74 42.02 7.121,20 0,00| 7.121,20 B. Curente 75 7.121,20 0,00, 7.121,26 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 76 42.02.34 65,12 0,00| 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 77 42.02.41 7.056,08 0,00) 7.056,08 TOTAL CHELTUIELI 78 629.046,61 14.719,00) 643.765,61 CHELTUIELI CURENTE 79 01 591.295,82 17.719,00) 809.014,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 208.136,93 2.398,00| 208.534,93 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 81 20 243.257,87 11.021,00 254.278,87 TITLUL If DOBANZI 82 30 26.028,56 0,00 26.028,56 TITLUL IV SUBVENTII 83 40 89.000,00 4.300,00 93.300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 14.624,16 0,00 14.624,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 6.747,30) 0,00 6.747,30) Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 J0JBDIpUl po yeqosde ue1fioiy uie1601d TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 37.750,79| -3.000,00 34.750,79| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 78.203,9$ 0,00 78.203,59| Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 47.080,43 0,00 47.069,43| CHELTUIELI CURENTE 90 01 47.060,43 0,00 47.060,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 92 20 10.888,44 0,00 10.888,44 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 3.068,62 0,00 3.068,82 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 47.060,43 0,00 47.080,43 Autoritati executive 95 51.02.01.03 47.080,43 0,00 47.060,43 Alte servicii publice generale 96 54.02 5.115,00 0,00 5.115,00) CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.720,00 0,00 4.720,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.100,00 0,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,00| 2.620,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00| 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 5% Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0.00, 2.585,00 Aite servicii publice generale 103 54.02.50 2.530,00 0,00 2.530,00) Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 104 55.02 26.028,56 0,00 26.028,56 CHELTUIELI CURENTE 105 01 26.028,56 0,00 26.028,56| TITLUL HI DOBANZI 106 30 26.028,56 0,00| 26.028,56) Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 55.02.01 26.028,56 0,00 26.028,56, Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 16.712,84 -113,00 16.599,84| Ordine publica si siguranta nationala 108 61.02 16.712,84 -113,00 16.599,84| CHELTUIELI CURENTE 110 01 18.712,84 -113,00 16.595,84| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 14.000,00 0,00 14.000,00| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 112 20 2.497,84 -113,00, 2.384,84| Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po3 Veoymos1 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 15,00 0,00 15,00, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 200,00 0,00 Din total capitol 200.00) Ordine publica 115 61.02.03 16.097,84 -113,00[ 15.984,84 Politie locala 116 61.02.03.04 16.097,84 -113,00| 15.984,84 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 117 61.02.05 615,00 0,00 615,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 300.831,26 5.316,00 308.147,26 invatamant 119 65.02 178.183,86 2.398,00 180.581,88 CHELTUIELI CURENTE | 120 01 177.807,30 2.398,00 180.205,30| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 124.004,83 2.398,00 126.402,63, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 49.100,00 0,00 49.100,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 1.602,00 0,00 1.602,00| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 3.100,67 0,00 3.100,87| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 125 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 126 65.02.03 60.769,21 246,04 61.015,25 invatamant prescotar 127 65.02.03.01 33.176,05 596,04 33.772,09 invatamant primar 128 65.02.03.02 27.593,16 27.243,16 Invatamant secundar 129 65.02.04 118.134,92 118.286,88 invatamant secundar inferior 130 85.02.04.01 38.325,52 38.903,48 invatamant secundar superior 131 65.02.04.02 75.649,04 71.223,93 invatamant profesional 132 85.02.04.03 2.160,36 2.180,38 invatamant postliceal 133 85.02.05 1.278,73 1.279,73 Sanatate 134 66.02 13.980,04 13.980,04 CHELTUIELI CURENTE 135 01 13.980,04 13.980,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 4.694,04 4.694,04 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 137 20 8.434,00 8.434,00) TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 852,00) 852,00) Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod yeqosde wesfo1d U 1e1B04cj Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 139 66.02.06 9.132,00 0,00 8.132,00 Spitale generale 140 66.02.06.01 9.132,00 0,00 9.132,00 Servicii de sanatate publica 141 86.02.08 4.848,04 0.00, 4.848,04 Cultura, recreere si religie 142 67.02 72.382,21 2.918,00) 75.300,21 CHELTUIELI CURENTE 143 01 72.193,93 2.918,00| 75.111,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 20 57.794,00 2.918,00 60.712,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 146 81 188,28 0,00 188,28| Din total capitol , Servicii culturale 147 67.02.03 28.729,93| 169,00 28.898,93| institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 19.305,00 169,00 19.474,00 Case de cultura 149 67.02.03.06 9.424,93 0,00 9.424,93 Servicii recreative si sportive 150 67.02.05 40.798,28 2.000,00 42.798,28 Sport 181 67.02.05.01 18.080,00 0,00 18.080,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 152 67.02.05.03 22.718,28 2.000,00 24.718,28 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 153 67.02.50 2.854,00 749,00 3.603,00 Asigurari si asistenta sociala 154 68.02 36.285,15 0,00 36.285,15 CHELTUIELI CURENTE 155 01 36.285,15 0,00 36.285,15 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 15.934,96 0,00 15.934,95 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 157 20 5.314,03 0,00 5.314,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 51 2.014,00 0,00| 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 57 13.022,16 0,00 13.022,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 855,00 855,00 Asistenta sociala in caz de boli st invaliditati 181 88.02.05 22.283,00 22.263,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 68.02.05.02 22.263,00 22.263,00| Asistenta sociala pentru familie si copii 163 68.02.06 4.041,00 4.041,00 Crese 164 58.02.11 1.828,99 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 185 68.02.15 7.275,00 7.275,00 i Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqosde wie1foid |Ajutor social 166 58.02.15.01 4.205,00 0,00 4.205,00 |Cantine de ajutor social 167 58.02.15.02 3.070,00 0,00 3.070,00) |Ate cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 68.02.50 22,16 0,00 22,16| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 169 69.02 90.637,54 -1.284,00 89.353,54 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 70.537,54 -2.784,00 67.753,54 CHELTUIELI CURENTE 171 01 44.619,60 216,00 44.835,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 172 20 44.241,59 216,00 44.457,59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 173 59 378,01 0,00 378,01 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 174 81 25.917,94 -3.000,00 22.917,94 Din total capitol Locuinte 175 70.02.03 260,00 0,00 260,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 176 70.02.03.01 260,00 0,00 260,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 177 70.02.03.30 0,00 0,06 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 70.02.05 16.480,98 0,00 16.480,98 Alimentare cu apa 179 70.02.05.01 16.480,98 0,00 16.480,98, iluminat public si electrificari rurale 180 70.02.06 9.200,00 0,00 9.200,00) Alimentare cu gaze naturale in localitati 181 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00! Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 182 70.02.50 43.396,56 -2.784,00 40.612,56) Protectia mediului 183 74.02 20.100,00 1.500,00 21.600,00| CHELTUIELI CURENTE 184 01 20.100,00 1.500,00) 21.600,00| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 185 20 20.100,00 1.500,00 21.600,00)| Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 186 74.02.05 20.100,00 1.500,00 21.600,00| Salubritate 187 74.02.05.01 11.100,00 1.500,00 12.600,00| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 188 74.02.05.02 9.000,00 0,00) 9.000,00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 189 74.02.06 0,00 0,00| 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 190 79.02 142.660,98 10.800,00 153.460,98| Combustibili si energie 191 81.02 51.000,00 0,00 51.000,00 CHELTUIELI CURENTE 192 01 51.000,00 0,00 51.000,00 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joyeolput po) yeqosde uie1601d ejuonpui 1eoynosi uieiBoid TITLUL IV SUBVENTII 193 40 51.000,00 0,00 51.000,00i Din total capitol Energie termica 194 81.02.06 51.000,00 0,00 51.000,00 Transporturi 195 84.02 91.660,98 10.800,00 102.460,98 CHELTUIELI CURENTE 196 0 80.787,97 10.800,00 91.587,97 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 42.787,97 6.500,00) 49.287,97 TITLUL IV SUBVENTII 198 40 38.000,00 4.300,00 42.300,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 81 10.873,01 0,00 [Din total capitol j 10.873,01) Transport rutier 200 84.02.03 91.860,98| 10.800,00 102.460,98 Drumuri si poduri 201 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 202 84.02.03.02 49.684,42 4.300,00 53.984,42 Strazi 203 84.02.03.03 41.976,56 6.500,00 48.478,56 Alte cheltuieli în domeniul iransporturilor 204 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 97.02 0,06 0,00 0,00 EXCEDENT 207 98.02 0,06 0,00| 5,00 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,00) 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 346.667,11 514,12 347.181,23 TOTAL VENITURI _ | 00.01 346.687,11 514,12 347.181,23 VENITURI PROPRII 48.02 3.893,30 1.300,00 5.193,30 IL. VENITURI CURENTE 00.02 45.847,37 -12.321,00 33.526,37| C. VENITURI NEFISCALE 00.12 45.847,37| -12.321,00 33.528,37, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 45.847,37 -12.321,00 33.526,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile IE DD 37.02 45.847,37 -12.321,00 33.528,37 Varsaminie din sectiunea de functionare 37.02.04 45.847,37 -12.321,00 33.526,37 IL. VENITURI DIN CAPITAL om 00.15 3.893,30 1.300,00 5.193,30 Venituri din valorificarea unor bunuri o 39.02 3.893,30 1.300,00 5.193,30| Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi JoJEDIpPUI pa yeqosde Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 007| 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 39.02.03 1.238,60| 2.538,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 2.387,60| 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 39.02.10 267,03) 267,03 IV. SUBVENTII 15 00.17 139.664,10| 7.357,12| 147.021,22 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 139.664,10| 7.357,12| 147.021,22, Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 139.664,10| 7.357,12) 147.021,22 A. De capital 18 139.664,10| 7.357,12) 147.021,22| Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 19 42.02.16 0,00) 5.000,00| 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 42.02.18.03 0,00| 5.000,00] 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 21 42.02.20 139.664,10 235712| 142.021,22 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 45.02 157.262,34| 4.178,00| 161.440,34 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 108.528,33 4.178,00, 112.706,33 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 94.672,56 4.178,00) 98.850,56 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 25 45.02.01.02 10.618,23 09,00 10.618,23 Prefinantari 26 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 27 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1280,89| Fondul de Coeziune 30 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 32 45.02.03.02 7.428,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 33 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 45.02.07 861,98 0,06 861,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 35 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 36 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Prograrne comunitare finantate in perioada 2007-2013 37 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 38 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 39 364.732,02 514,12 365.248,14 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pos J0JeDIpUl po yeqosde webo14 CHELTUIELI CURENTE 01 275.430,87 6.613,09 282.043,76| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 51 17.640,19 -2.000,00 15.640,19| Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 56 257.790,48 8.613,09 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 89.301,35 -6.098,97 83.202,38| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 89.301,35 -6.098,97 83.202,33| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 50.02 2.755,95 9,00 2.755,95 Autoritati publice si actiuni externe 46 51.02 2.605,95 0,00 2.605,95 CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 2.605,95 0,00 2.605,95 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 2.605,95 0,00 2.605,95 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.605,95 0,00 2.605,95 Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.605,95 0,00 2.605,95 Alte servicii publice generale 52 54.02 150,00 0,00 150,00) CHELTUIELI CURENTE 53 01 150,00 0,00 180,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administral publice locale 56 54.02.07 0,00 0,00 0,09 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.02.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 58 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59 58.02 1.009,46 113,00 1.122,48 Ordine publica si siguranta nationala 60 61.02 1.009,46 113,00 1.122,45 CHELTUIELI CURENTE 61 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.009,46 113,00 1.122,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 1.009,48 113,00 1122.46) Din total capitol Ordine publica 64 61.02.03 617,34 113,00 730,34 Politie locala 65 61.02.03.04 617,34 113,00) 730,34 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqoide ure1fo1d r Protectie civila si protectie contra incendiilor (proteciie civila nonmilitara) 61.02.05 392,12 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 87 [64.02 51.888,34 806,00 invatamant 58 [65.02 6.881,83 760,00 CHELTUIELI CURENTE 69 01 319,80 240,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70 56 318,80 240,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7 70 6.562,03 -1.000,00 5.562,05, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 6.562,03 -1.000,00 5.562,03 Din total capitol invatamant prescolar si primar 73 65.02.03 1.786,27 0,00 1.788,27 invatamant prescolar 74 65.02.03.01 738,43 0,00 738,43 invatamant primar 75 65.02.03.02 1.047,84 0,00 1.047,84 invatamant secundar 76 65.02.04 5.095,56 -780,00 4.335,56 Invatamant secundar inferior m 85.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Învatamani secundar superior 78 65.02.04.02 5.095,56 760,00 4.335,56 Invatamant profesional 79 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 80 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 81 66.02 22.075,86 5.000,00 27.075,86 CHELTUIELI CURENTE 82 01 15.871,32| 0,00 15.871,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 9.502,15 0,00j 9.502,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 6.369,17 000| 6.369,17) CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 6.204,54 5.000,00) 11.204,54| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 6.204,54 5.000,00| Din total capitol 11.204,54) | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 21.795,86 1 5.000,00| 26.795,86| Spitale generale 88 66.02.06.01 21.795,86 5.000,00 26.795,86| Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 280,00 0,00 280,00) Cultura, recreere si religie 90 67.02 13.275,05 -3.434,00 9.841,05) CHELTUIELI CURENTE 91 01 7.017,35 -2.000,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 51 6.737,90 -2.000,00 sara 4.737,90) Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOFEAIpUl POD yeqosde ueiâo1d yeoymoat ueiBoid Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 279,45 0,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 6.257,70 -1.434,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 71 6.257,70 -1.434,00 Din total capitol Servicii culturale 96 67.02.03 i 1.482,25) -189,00 institutii publice de spectacole si concerte 97 67.02.03.04 -189,00 Case de cultura 98 67.02.03.06 1.402,25) 550| 0,00| Servicii recreative si sportive 99 67.02.05 11.027,80| -2.500,00| Sport 100 67.02.05.01 8.328, 38| -2.000,00 6.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 101 67.02.05.03 2.699,42| -500,00| 2.199,42) Alte servicii în domeniiţe culturii, recreerii si religiei 102 67.02.50 bal 765,00) -785,00 0,00| Asigurari si asistenta sociala 103 68.02 9.655,50 0,00] 9.655,60| CHELTUIELI CURENTE 104 01 9.256,45 0,00 5.256,45) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 9.256,45 0,00 9.256,45, CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 399,15 0,00 399,15) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 399,15 0,00 399.15| Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.02.04 6,00 0,00 5,00 Asistenta sociala in caz de boli invaliditati 108 68.02.05 59,00 0,00 59,00 Asistenta sociala în caz de inval itate 110 68.02.05.02 59,00 0,00 59,06 Asistenta sociala pentru familie si copii 111 68.02.06 6.146,65 0,00 6.146,65 Crese 112 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 113 68.02.15 3.443,95 0,00 3443,95| Ajutor social 114 68.02.15.01 245,60 0,00| 245,60 Cantine de ajutor social 115 68.02.15.02 3.198,35 0,00) 3.198,35 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116 68.02.50 0.00| 0,00) 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 569.02 i 125.637,59 4.095,12) 128.732,71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 123.393,40| 4.095,12) 127.483,52 CHELTUIELI CURENTE 119 01 91.828,81| 8.373,09) 100.201,90 Pag.22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJEIIpU! POI yeqoide ejuonpul | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1.250,14 0,00| 1.250,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 90.578,67| 8.373,09| 98.951,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 31.564,59 -4.277,97| 27.286,62 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 31.584,59 -4.277,97 27.286,62 Din total capitol Locuinte 70.02.03 28.869,58 4.095,02 32.984,60 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 28.889,58 4.095,02 32.864,60 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 2.467,88 0,00 2.467,88 Alimentare cu apa 70.02.05.01 2.467,88 0,00 2.467,88| Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 5.628,24 0,00 5.628,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 86.427,70 0,10 86.427,80 Protectia mediului 74.02 2.244,19 0,00 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 1.056,00 0,00) 1.056,06 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 71 1.056,00| 0.00| 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 137 74.02.05 1.056,00 000| 1.056,00 Salubritate 138 74.02.05.01 1.056,00 1.086,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 139 74.02.05.02 0,00 0,00| 0,00, 0,03| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 140 74.02.06 1.188,18 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 183.440,68 -4.500,00 178.940,68 Combustibili si energie 142 81.02 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI CURENTE 143 Of 5.428,46 0,00 5.428,46 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 56 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POS Jeqoide ute1foid Wueibo1d | | | Energie termica 146 81.02.06 5.428,46 5.428,46| Transporturi 147 84.02 178.012,22 -4.500,00| 173.512,22| CHELTUIELI CURENTE 148 of 144.370,29 0.00, 144.370,29| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 149 56 144.370,29 0,00| 144.370,29| CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 33.641,93 -4.500,00| 29.141,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 33.641,93 -4.500,00 29.141,93 Din total capitol Transport rutier 182 [84.02.03 178.012,22| -4.500,00 173.512,22 Drumuri si poduri 153 84.02.03.01 38.269,30| -1.000,00 37.269,30 Transport în comun 154 84.02.03.02 114.786,39| 0,00 114.786,39 Strazi 155 84.02.03.03 24.956,53| -3.500,00 21.456,53 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 156 84.02.50 0,00) 0,00 0,09 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 157 96.02 0,00| 0,00 0,00 REZERVE 158 97.02 0,00) 0.00 3,00 EXCEDENT 159 98.02 0,00| 0,00 0,00 DEFICIT 160 99.02 18.064,91| 0,00 18.084,91 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, d NICOLAE ROBU TNI a SMARANDA RA E Ă 7 ( WI Pag. 24/24 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: buget_venituri_proprii_-_anexa_nr.2.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII CU ii | l ENDE pĂ Ț DENUMIREA INDICATORILOR puei pas POI yeqoude uiesfotd ejuonul 1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 291.775,90 2.764,72 294.540,82 i. VENITURI CURENTE 00.02 281.529,21 41,00 281.570,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 281.529,21 41,00 281.570,21 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,88 Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din concesiuni 30.10.05 691,86 0.00) 691,66 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 691,66 0,00) 691,66 Venituri din dividente —| Not o ol] o 30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate o 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.09 279.999,55 41,00 280.040,55| Venituri din prestari de servicii si alte activitati __ 33.10 274.678,97 41,10 274.720,07| Taxe si alte venituri in invatamant N E 33.10.05 1.905,03 0,00 1.905,03) Venituri in prestari de servi no = 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine = < 33.10.14 21.651,19 0,00 21.851,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa wW 33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, ariistice si sportive “O 33.10.19 808,60 41,10 849,70 Venituri din cercetare — = 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate mo = 33.10.21 203.839,48 0,00 203.839,48 Venituri in contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat a = 33.10.30 30.520,00 | 0,00i 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu direci Ministerului Sanatatii de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 20 33.10.31 5.268,00 0,00 5.288,00 si alte activitati Alte venituri din prestari de servi 21 33.10.50 8.149,47 0,00 8.149,47 a Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 20,00 0,00 20,09] Alte venituri n taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 20,00 0,00 20,00| Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJeDIPUI POD ,eqosde weiBo1d WesBoid Diverse venituri 36.10 5.127,18 -2,50 5.124,68 Alte venituri 25 36.10.50 5.127,18 -2,50 5.124,68) ransferuri voluntare, altele decat subven 26 37.10 173,40 2,40 175,80| Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 133,40 0,00 133,40) Varsaminte din secilunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprit si subventii 28 37.10.03 -2.429,66 0,00 2429.66) Varsaminte din sectiunea de functionare 29 37.10.04 2.429,66 0,00 2.429,66 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 40,00 2,40 42,40 li. VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 85,00 451,80 536,80 Venituri din valori area unor bunuri 32 39.10 85,00 451,80 536,80 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 39.10.01 85,00 0,00 85,00 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 34 39.10.50 0,00 451,80 451,80 IV. SUBVENTII 35 00.12 8.461,85 334,8 8.796,74 Subventii de la bugetul de stat 36 42.10 0,00 334,89 | 334,83 Subventii de la bugetul de stat catre înstitutiile publice finantate partial sau integra! din venituri proprii pentru proiecte 37 42.10.39 0,00 334,89| 334,89 Subventii de la alte administrati 38 43.10 8.461,85 0,00 8.461,85 Subventii pentru institutii publice 39 43.10.08 25,00 0,00| 25,00 Subventii de la bugetele locale peniru finantarea cheltuielilor curente în dameniul santatii 40 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 41 43.10.14 6.604,71 | 0,00 6.604,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 42 43.10.18 1.400,14) 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 43 45.10 1.699,84 1.837,03 3.636,87 | Fondul European de Dezvoltare regionala 44 45.10.01 1.699,84) 1.937,03 3.636,87 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45 45.10.01.01 1.699,84) 1.937,03 3.636,87 TOTAL CHELTUIELI 46 291.775,90| 2.764,72 294.540,62 CHELTUIELI CURENTE 47 01 279.996,33| 2.312,92 282.309,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 110.965,05| 0,00 110.965,05 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 49 20 168.387,35| 41,00 168.428,35 Pag.2/12

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod JoyeDIpUl POD yeqosde eyuonul Jeojdet Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 439,78| | 2.271,92 2.711,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 57 20,00| 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 52 59 184,15, 0,00 184,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 11.779,57| 451,80 12.231,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 71 | 11.779,57| 451,80 12.231,37 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 55 50.10 5.068,00) 0,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 56 54.10 5.068,00| 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 57 01 4.918,00) 0,00 4.918,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58 10 2.585,00| 0,00 2.585,00 ÎTITLUL Il BUNURI SI SERVICII 59 20 2.333,00 0,00 2.333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 150,00| 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE s1 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 862 54.10.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63 64.10 285.457,76 2.764,72 288.222,48 invatamant 64 65.10 26.643,91 0,00 26.843,91 CHELTUIELI CURENTE 65 01 26.469,41 0,00 26.469,41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 66 10 2.000,56 0,00 2.000,56 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 67 20 24.407,20 0,00 24.407,20| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 68 56 38,00 Ţ 0,00) ) 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 69 37 20,00 0.00, 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 70 59 3,65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 174,50) 0,00 174,50) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 174,50 0,00 174,50| Din total capitol invatamant prescolar si primar 73 85.10.03 14.460,03| 0,00 14.460,03| invatamant prescolar 74 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14| invatamant primar 75 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89| Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JEIIpUI yeqosde weibo1q weiboty invatamant secundar 65.10.04 8.244,21, 8.244,21 invatamant secundar inferior 77 65.10.04.01 1.131,78 1.131,78 invatamant secundar superior 78 65.10.04.02 6.834,33 6.834,33 invatamant profesional 79 65.10.04.03 278,10 278,10 invatamant postliceal 80 65.10.05 503,59 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 81 65.10.11 3.336,08 3.336,08 internate si cantine peniru elevi 82 85.10.11.03 3.336,08 3.336,08 Sanatate 83 56.10 255.831,85 2.723,72 258.555,57 CHELTUIELI CURENTE 84 01 245.781,92 2.271,92 248.053,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 105.964,49 0,00 105.964,49 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 86 20 138.235,15 0,00 139.235,15 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 87 56 401,78 2.271,92 2.673,70 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 88 59 180,50 0,00 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 10.049,93 451,80) 10.501,73 90 71 10.049,93 451,80| 10.501,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol medicale în uni Servi i sanitare cu paturi 91 86.10.06 255.831,85 2.723,72 258.555,57 Spitale generale 92 86.10.06.01 255.831,85 2.723,72 258.555,57 Cultura, recreere si religie 93 67.10 2.495,00 41,00 2.536,00) CHELTUIELI CURENTE 94 01 2.340,00 41,00 2.381,00) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 415,00 0,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 96 20 1.925,00 41,00 415,00| Tess 00| CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 155,00 0,00 155,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 7 155,00 0,00 155,00 Din total capitol Servicii culturale 99 67.10.03 2.495,00 41,00 2.536,00 Înstituiii publice de spectacole si concel rte 100 67.10.03.04 1.645,00 41,00 1.686,00 Case de cultura 101 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 4112

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJeDIPUI POD weiBo1q ejuengul WuesBoid Asigurari si asistenta sociala 102 68.10 487,00 0,00 487,00, CHELTUIELI CURENTE 103 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 104 20 487,00 0,00 487,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 105 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 106 58,10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala în caz de bol 107 68.10.05 0,00 0,06 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 108 568.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 109 58.10.06 0,00 0,00 0,06 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 110 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 111 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 112 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 113 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 114 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 115 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 116 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 117 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 118 97.10 0,00 0,00 8,06 EXCEDENT 118 98.10 9,00 0,00 0,05 DEFICIT 120 99.10 0,00 9,00 5,00) SECTIUNEA FUNCTIONARE | SECTIUNEA FUNCTIONARE 279.556,55 41,00 279.597,55| TOTAL VENITURI 00.01 279.556,55 41,00 279.597,55 1. VENITURI CURENTE 00.02 279.099,55 41,00 279.140,55| C. VENITURI NEFISCALE 08.07 279.099,55 41,00 279.140,55 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.528,66 Venituri din proprietate m simt o m 30.10 1.529,66 0,06 1.329,66 Pag.5/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoude we1fo1d ejuongul eoygosi wue160o1d Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,66 3,00 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 581,66 0,00 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00 Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 823,92 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.0$ 277.569,89 41,00 277.510,89| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 33.10 274.678,97 41,10 274.720,07| Taxe si alte venituri în invatamant 13 33.10.05 1.905,03 0,00 1.905,03 14 33.10.08 2.239,00 0,00 Venituri din prestari de servi ibutia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 21.851,18 0,00 220000) 21.651,19 in valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0,20 0,00 0,20i serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 808,60 41,10 849,70| j Venituri din cercetare 18 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 33.10.21 203.839,48| 0,00 203.839,48 Venituri din contractele incheiate cu direciiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 33.10.30 30.520.00 0,00 30.820,00| 21 33.10.31 5.268,00 0,00 5.288,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 33.10.50 8.149,47 0,00, 8.149,47| Venituri din taxe administrative, eliberari permise 23 34.10 20,00 0,00| 20,06 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 24 34.10.50 20,00 0,00 20,00 Diverse venitu 25 36.16 5.127,18 -2,50 5.124,88 Alte venituri 26 36.10.50 5.127,18 -2,50 5.124,88 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 27 37.10 -2,256,26 2,40 2.253,85 Donatii si sponsorizari 28 37.10.01 133,40 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secti proprii si subven ii de dezvoltare a bugetului de venituri 29 37.10.03 -2.429,66 0,00 Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 40,00 2,40 IV. SUBVENTII 31 00.12 457,00 0,00 Subventii de la alte administra 32 43.16 457,00 0,00 Pag.6/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 J0JBIIPUL POD yeqosde uesfoid Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25,00 0,00 25,00 lor curente in domeniul saniatii Subven le la bugetele locale pentru finantarea cheltu 34 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 35 279.556,55 41,00 279.597,55 CHELTUIELI CURENTE 36 01 279.558,55 41,00 279.597,55 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 110.965,05 0,00 110.985,05 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 38 20 168.387,35 41,00 168.428,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 40 59 184,15 0,00 184,15) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 50.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Alte servicii publice generale 42 54.10 4.918,00 0,00 4.918,00 CHELTUIELI CURENTE 43 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 54.10.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47 64.10 274.838,55 41,00 274.679,55 Invatamant 48 65.10 26.431,41 0,00 26.431,41 CHELTUIELI CURENTE 49 01 26.431,41 0,00 26.431,41 FTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 2.000,56 0,00 2.000,58 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51 20 24,407,20| 0,00 24.407,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 57 20,00| 0,00| 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 59 3,65 0,00| 3,65 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 54 65.10.03 14.460,03 000| 14.460,03 Invatamant prescolar 55 65.10.03.01 13.346,14 0,00| 13.346,14 invatamant primar 56 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 invatamant secundar 57 65.10.04 8.031,71 0,00| 8.031,71 Invatamant secundar inferior 58 65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,78 Pag. 7/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei J0JBIIpUI POD Jeqosde wesfiotd wuesBoid invatamant secundar superior 65.10.04.02 6.621,83 0,00 6.621,83 Invatamant profesional 60 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 61 85.10.05 503,59 0,00 603,59| Servicii auxiliare pentru educatie 82 65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 63 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08, Sanatate 64 66.10 245.380,14 0,00 245.380,14| CHELTUIELI CURENTE 65 01 245.380,14 0,00 245.380, 14 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 66 10 105.964,49 0,00 105.964,49| TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 67 20 139.235,15 0,00| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 68 59 180,50 0,00 139.235,15| Din total capitol 180,50) m Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 69 66.10.06 245.380,14 0,00| 245.380,14| Spitale generale 70 66.10.06.01 245.380,14 0,00 245 360,14) Cultura, recreere si religie 71 67.10 2.340,00 41,00 2.381,00) CHELTUIELI CURENTE 72 01 2.340,00) 41,00 2.381,00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 415,00| 0,00 415,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 74 20 1.925,00 41,00 1.986,00 Din total capitol Servicii culturale 75 67.10.03 2.340,00 41,00 2.381,00 institu publice de spectacole si concerte 78 867.10.03.04 1.490,00 41,00 1.531,00 Case de cultura m 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 78 58.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 79 oi 487,00 0,00 487,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 80 20 487,00 0,00| 487,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 81 68.10.04 487,00 0,00 487,00, Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 82 68.10.05 0,00 0,00) 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 83 68.10.05.02 0,00 0,00) 0,00 Asistenta sociala pentru familie si co! 84 68.10.06 0,00 0,00) 0,00 Pag.8/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeDIpUl POD Jeqosde Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 9,00 REZERVE 86 97.10 0,00 0,00 0,00, EXCEDENT 87 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 85 99.10 0,00 0.00| 9,60 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 12.219,35 2723,72| 14.843,07| TOTAL VENITURI 00.01 12.219,35 2.723,72 14.943,07, 1. VENITURI CURENTE 00.02 2.429,86 0,00 2.428,66 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 2.423,66 0,00 2.429,88 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 2.429,66 0,00 2.423,65 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 2.429,66 0,00 2.429,66 Varsaminte din sectiunea de funciionare 37.10.04 2.429,66 0,00 2.429,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL —| mlm SV ol e 00.10 85,00 451,80 536,80 Venituri din valorificarea unor bunuri m 39.10 85,00 451,80 536,80) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiltor publice o = 39.10.01 85,00 0,00 85,00 Alte venituri din valorificarea unor bunuri — < 39.10.50 0,00 451,80 451,80 IV. SUBVENTII N bi 00.12 8.004,85 334,88 8.338,74 Subventii de la bugetul de stat wo a 42.10 0,00 334,89 334,85 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile pubiice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte << = 42.10.38 0,00 334,88 334,89 |Subventii de la alte administrati 10 pna 43.10 8.004,85 0,00 8.004,85 |Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii | D 43.10.14 8.604,71 0,00 5.604,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare < 43.10.18 1.400,14 0,00| 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate ca pa 45.10 1.899,84 1.937,03] 3.638,87 Fondul European de Dezvoltare regionala m pa 45.10.01 1.699,84 1.937,03) 3.638,87 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent o N 45.10.01.01 1.699,84 1.937,03) 3.635,87) TOTAL CHELTUIELI pr i 12.219,35 2.723,72| 14.943,07 CHELTUIELI CURENTE SI N 01 439,78 2.271,92) 2.711,70 Pag.9/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod BIUBNALUI Jeqoide wue16014 wesBorg Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 439,78 2.271,92) CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 11.778,57 451,80 12.231,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 11.779,57 451,80 12.231,37 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 50.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 27 54.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 28 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 31 54.10.10 150,00 0,00 150,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 84.10 10.819,21 2.723,72 13.542,93| Invatamant 33 85.10 212,50 0,00 212,50, CHELTUIELI CURENTE 34 01 38,00 0,00 38,00| | [iul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 35 56 38,00 0,00| 38.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 174,50 0,00| 174,50) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 174,50 174,50| Din total capitol Invatamant prescolar si primar 38 65.10.03 0,00 E invatamant prescolar 39 65.10.03.01 0,00 0.00) Invatamant primar 40 65.10.03.02 0,00 0,00) Invatamant secundar 41 85.10.04 212,50 212,50| Invatamant secundar inferior 42 65.10.04.01 0,00 0,00| invatamant secundar superior 43 85.10.04.02 212,50 212,50) invatamant profesional 44 65.10.04.03 0,00 0,00| invatamant postliceal 45 85.10.05 0,00 0,00 Servicii auxiltare pentru educatie 46 65.10.11 0,00 0.00] internate si cantine pentru elevi 47 85.10.11.03 0,00 0,00] Sanaiate 48 66.10 10.451,71 2.723,72| 13.175,43 Pag. 10/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei ioyedipul po3 yeqoide uiesfioid ejuoniul CHELTUIELI CURENTE 01 401,78 2.271,92 2.873,70 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50 56 401,78 2.271,92 2.673,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 70 10.049,93 451,80 10.501,73, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 52 71 10.049,93 451,80 10.501,73| Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 53 66.10.06 10.451,71 2.723,72 13.175,43| Spitale generale 54 66.10.06.01 10.451,71 2723,72| 13.175,43 Cultura, recreere si religie 67.10 155,00 0.00| 155,00 CHELTUIELI CURENTE 56 01 0,00 0,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 155,00 0,00) 155,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 155,00 0,00| 155,00 Din total capitol Servicii culturale 59 67.10.03 185,00 0.00| 155,00 institutii publice de spectacole si concerte 60 67.10.03.04 155,00 0,00| 155,00 Case de cultura 61 67.10.03.06 0,00 0,00| 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 62 69.10 1.250,14 000| 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 83 70.10 1.250,14 0,00] 1.258,14 CHELTUIELI CURENTE 64 01 0,00 0,00) 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 1.250,14 000| 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol | Locuinte 67 70.10.03 1.250,14 0,00| 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 68 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 69 96.16 0,06 0,00) 0,00 REZERVE 70 97.10 0,00 0,09i 0,00 EXCEDENT [ai 98.10 0,00 0,00| 8,00 Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR JOJeDIPUI POS puei yeqoide we16ord ejuenul Jeoypet DEFICIT 72 |99.10 0,00 0,00] 0,06 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 12/12 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA DO / SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: lista_investitii_-_anexa_nr.3.pdf

ROMÂNIA E Anexa alt JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR”, sc 2014- )% co. Nicolae ROBI , PROGRAM DEZVOLTARE 2014 INVESTITII Rectificare 5 cu amendament HCL 1 mii lei Contributie PRO TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KAW| LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 7 TOTAL GENERAL 107.291,55| 1.250,14| 8.116,33) 1.329,08|7.020,00] 89.576,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 21.604,23 4,78 2,89 9,00 0,00) 21.596,56 LUCRĂRI NOI - B 37.589,93| _1.245,36| 8.113,44 0,00|7.020,00] 21.211,13 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 48.097,39 0,00 0,00) 1.329,08 0,00) 46.768,31 TOTAL GENERAL. II _107.291,55| 1.250,14] 8.116,33) 1.329,08[. 7.020,00] 89.576,00 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Actiuni Externe 2.605,95 09,00 0,00 000| 0,00) 2.605,98 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.605,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605,95 C. Dotări independente şi alte investiții 2.605,95 0,00 0,90 0,00 0,00 2.605,95 b. Dotări independente 1.955,95 0,00 0,00 000| 000| 1.955,95 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.618,10 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 150,00 0,06 0,00 0,00 0,00 180,02 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 150,06 0,90 0,00 0,00 9,00 150,00 C. Dotări independente si aite investiţii 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150,00 0,00 0.00 000| 0,00 150.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 1.122,46 0,00 2,00 0,00 2,00 1.122,46 81.02.03.0Ordine publică 1.122,46 5,00 0,00 9,00 80,00 1.122,46 61.02.03.04 Poliţie locala 730,34 0,00 9,00 9,00 0,00 730,34 C. Dotări independente şi alte investiţii 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 730,34 b.Dotări independente 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 730,34 Dotari * 730,34 0,00 0,09 0,00 0,00 730,34 61.02.05. Protecţie Civită 332,12 0,60 0,08 0,00 0,00 392,12 C, Dotări independente şi alte investiții 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12 b. Dotări independente 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12 Dotări 392,12 0,00 0,00 000| 0,00 392,121, Capitolul 65.02 Învățământ 5.736,53 0,90 2,00 174,50 0,00 5.562,03 Page 1

ra a Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Sen AM KW! LOCAL proprietari ate) 0 1 2 3 4 5 7 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 738,43 4,00 0.00 0,00 0,00 738,43 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 738.43 0.00 0.00 000 0.00 73843 [e Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 277,43 Extindere Gradinita PP 26 27743 0.00 0.00 0.00 0.00 27743 B. Lucrări noi 400,06 8,00 0,00 0,00 0,06 400,90 Extindere Gradinita PP 33 300.00 0.00 0,00 0.00 0.00 300.00 Extindere gradinita PP 22 100,00 0,00 0.00 000) 0,00 100,00 C.Dotări independente şi alte investiții 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 b. Dotări independente 31,06 3,00 09,00 9,09 9,00 31,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 1.00 000 0.00 0.00 0.00 1,00 Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04 Învățărmânt secundar 4.998,10 0,00 0,00[:':174,50 0,00[. 4.823,60 85.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 4.047,84 0,00 0,09 0,00 0,00 1.047,84 C. Dotări independente şi alte investiții 1.047,84 0,00 0,00 0,00 9,00 1.047,84 b. Dotări independente 662,84 0,90 0,90 0,00 9,00 562,84 Dotari 662,84 0,00 0,00 000| 0,00 662,84 c, Cheituieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385.00 006 0.08 000 0.06 385.00 ExpertizatDALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 140,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 140,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala spart la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 0,00 9,00 0,00 30,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00, 000| 0,00 Page 2

i SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM LOCAL roprietari Subordon proprietă ate) o 1 2 3 4 5 7 DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 3.950,26 0,00 0,00 174,59 0,00 3.715,76 B. Lucrări noi 300,00 0,00 4,00 0,00 0,00 300,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2008 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 GC. Dotări independente şi alte investiții 3.650,26 0,00 0,00 174,50 0,00 3.475,76 f Dotări independente 2.982,46 0,00 0,00) 174,50 0,00 2.807,96 Dotari 1.982,46 0.00 0,00) _174,50| 000| 1.807,96 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 1.000.900 0.00 0,00 0.00 0.00 1.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 867,80 0,99 9,90 09,90 0,00 667,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L.. Calderon HCL 413/2009 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 1745 0.00 0.00 0.00 0.00 17.45 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeş 10,00 0.00 0.00 000| 0,00 10,00 SF+PT reabilit acoperiş Lic, Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,00 0,00 0,90 0,00 0,00 Page 3

pr ara rit SURSE Coniribuiie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat SIE AM KRW LOCAL proprietari aie) 9 1 2 3 4 5 1 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. i.L Caragiale nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau sir Oituz 158,38 0.00 2,00 0,00) 0,00 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul S Moisil - P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 000| 0,00 15,00 DALI+PT Lic. Moisil , corp str. Sh-Doja 49,98 0,00 0,00 000; 0,00 49,98 Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 21.706,27 0,00) 5.000,00| 999,58 000| 15.706,69 16.02.06 Spitale 21.425,27 0,00) 5.000,00 999,58 0,00) 15.426,69 B. Lucrări noi 10.310,06 0,00) 5.000,00 0,00 0,00 5.319,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. i 5; HCL 591/2013 Dima nr.5; HCL 591/20 310,00 0.00 0.00 000| 0,00 310,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „sir. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 10.000.00 0.00! 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 11116.27 0.00 00| 999,58 000| 10.116,59 b. Dotari independente 10.181,73 0,00 0,00) 999,58 0,00 9.182,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 3.496,00 0,00 000| _26150| 000| 3.234,50 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.545,73 0,00 0,00) 678,08 0,00, 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Boli infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 1 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 9,06 9,00 3,90 0,00 934,54 Page 4

Contributie SURSE are PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 3 1 2 3 4 5 7 | PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 66,36 0,90 0,00 0,00 0,00 56,36 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33,18 SF/DALI-+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 581/2013 165,00 0,00 0,00 000| 0.00 165,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 000| 0.00 320,00 Ţ 88.02.08 Servicii de sanatate publica 280.00 0,00 0.00 0,00 0.00 280.00 C. Dotări independente şi alfe învestiţii 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Dotari ti dical CIA 280,00 0,00 0,00 000| 0,00 280,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.716,60 0,00 0,00 155,00 0,00 9.561,60 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi concerte 1.148,80 9,08 0,00 155,00 8,00 993,30 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte învestiții 1.148,80 0.00 0.00 155.00 0.00 993.80 b. Dotări independente 1.078,80 9,00 9,00 155,06 9,00 923,80 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 123,80 0,00 0.00 0,00 Dotari Filarmonica 85.00 0.00 0.00 85.00 Page 5

ai SURSE | Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat Se AM KAW| LOCAL proprietari aie) 9 i 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 70,00 3,00 0,891, 0,00 2,08 79,00 SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 57.02.03.06 Casa de cultură 80,00 0,00 0,00 0,00 6,00 80,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 i Dotări Casa de Culiura 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 67.02.05.01 Sport 6.328,38 0,00 0,00 000| 000| 6.328,38 A. Lucrări în continuare 5.764,40 0,00 0,00 0,00 0,90 5.764,40 la Palitehni Polival HCL 134/201 Sala Politehnica (Polivalenta) HOL 134/2013 | 173790 0.00 0,00 000| 000| 4.737,90 Reabilitare constructii,instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026 50 000 000 0.00 0.00 1.026 50 C. Dotări independente şi alte investitii 583,98 0,00 0,00 0,09 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 09,00 9,00 0,00 0,00 400,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 focuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări independente 183,98 9,00 0,90 0,00 0,06 183,98) Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73,98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 DI i Sala Jud olari Sala Jude 90.00 0,00 0,00 000| 0,00 90.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.159,42 0,09 0,09 000| 000| 2.159,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 0,00 9,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000 Amenajare toc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 873 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 B, Lucrări noi 1.400,99 0,00 9,00 5,00 3,00 1.400,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâitei HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central dir Municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 500,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL. 49/2012 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6

r tt Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 4 2 3 4 7 GC. Dotări independente şi alte investiţii 740.62 0.00 0.00 0.00 0,00 740,63 b. Dotări independente 132,00 0,00 8,00 9,06 0,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "lon Creanga 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.00 Achizitie aplicatie ” Energy Management System" EMS 32,00 0,00 0,00 000| 0,00 32,00 c. Gheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 608,63 0,00 0,00 0,00 9,08 608,63 SF+PT Impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0.00 000| 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37,20 5.00 0.00 0.00 0.00 37.20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 90,00 0.00 0,00 000| 0,00 90,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina 66,96 0,00 0,00 000| 0,00 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0.00 0,00 000| 0,00 63,82 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,09 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 iocuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DT Diată SF+PT+ PIStĂ skateboard 18.00 5.00 2.00 000| 0,00 18.00) Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 399,15 0,00 0,00 0,00 0,00 399,15 58.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 6,00 0,00 0,00 0,90 0,00 6,00 C. Dotări îndependente şi alte investiții 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 b. Dotări independente 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00 6,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 500 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.02.05.02 Asistenta sociala în caz de invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 53,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7

fan fr a tnt a 1 SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon proprieta ate) o 4 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 6,00 0,00 0,00 0,00) _ 0.00 6,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 334,15 0.00 8,00 9,00) 0,00 334,15 68.02.15.01 Ajutor social 245,60 0,00 0,00 0,00| 0,00 245,60 C. Dotări independente şi alte investiții 245,60 0,00 0,00 9,00 0,00 245,50 b. Dotări independente 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 245,80 0.00 0,00 000| 000) 245,80 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 le Dotări independente şi alte investiții 88,55 0,00 0,90 0,00 6,00 88,55 | Dotări independente 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 |Dotari Cantina de Aj. Social 38.55 000 0.00 0.00 0.00 38.55 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 35.656,66, 1.250,14| 3.118,33 0,00|7.020,00| 24.270,19 10.02.03 Locuinţe 3.116,33 0,00|7.020,00[..10.052,26 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 21.438,73| 1.250,14| 3.116,33 09,00|7.020,00| 10.082,26 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavrii Musicescu nr. | 1A,bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0,00 2.89 0.00 0.0 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BL 17 174 174 0.00 0,00 0.00 5.00 B. Lucrări noi 1470445| 1.245,36| 2.113,44 0,00|7.020,00| 3.325,65 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.988,00 Reabilitare cladiri istorice n Municipiul Timisoara (&FW) 8.267,65 0,00 0,00 0,00| 7.020,00 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 448,02 125,15 312,87 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str, Stelelor, nr.6 479.08 134.02 335,06 0,00 0.00 10,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 530,58 177,30 443,28 0,00 0,00 Page 8

i SURSE Contributie PROPRII e TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst AM LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 3 4 5 7 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. £17 196.62 53,32 133,30 0.00 0,00 10,00| Reabilitare & ică str. Dropiei nr. 7 | SIT. 70440| _19840| 495,00 000| 0.00 10,00, Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 507,07 142,02 355,95 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 241,82 86,18 165,44 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 452,68 126,48 316,20 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte învestiții 6.726.641 0.00 0.00 000 0.06 8.728 b. Dotări independente 6.000,00 0,00 5,00 000| 0,00) 6.000,00 Achizitie imobite HCL 597/2013 ee moare 8.000,00 0.00 0.00 000) 0.00, 6.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 725,81 9,00 0,06 0,00 0,06 726,51 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 596,87 0,00 0,00 0,00 0,00 596,87 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara) 496 0.00 0.00 000 000 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 000 0.00 0.00 0.00 6721 Asi ta tehnica la 72 i îl JA sistenta tehnica la 72 Imobile 57.57 0.00 0,00 000| 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 2.487,88 0,00 0,98 8,06 0,90 2.467,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.467,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.467,88 A. Lucrări în continuare 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 487/2010 1.046,52 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.046,52 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 845,86 0,00 0,00 0,00| 0,00 845,86, B. Lucrări noi 490,00 0,00 0,00 000| 0,00 490,00 PT + Execuţie fântână ornamentală sir. Aştrilor HCL 201/2014 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 C. Dotări independente şi alte investiții 85,50 3,09 0,09 0,00 0,00 85,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 8.09 0.90 000 0.00 85.50 SF- Executie Fântână ornamentală sir. Aştrilor 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9

pt d SURSE Contributie PROPRII + TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop) ate) 9 1 2 3 4 5 „1 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Extinderi retele apa -canal în municipiul Timişoara 22,00 0,00 9,00 0,00 0,00 22,00, SF+PT Executie fantani publice forate in Mun, Timisoara 30,00 0.00 0.00 000| 0.00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale. 5.628,24 0,09 0,06 0,06 0,00 5.628,24 A. Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,74 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 2.604,87 0,00 0,00 0,00 000| 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.885,87 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 0,00 9,00 0,00 0,00 337,50 Studii şi proiecte 337,50 0,00 0,00 9,00 0,00 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337 50 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării : comunale 6.121,81 9,06 0,90 0,00 9,00 6.121,81 B. Lucrări noi 2.918,50 0,00 0,00 0,00 9,00) 2.918,50 Racord la reteaua metropolitană existentă de fibră optică,peniru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul imişoara HCL 358/18.08.2013 2.500,00 0.00 000| 000| 000| 2.500,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HOL 31/2012 98,50 0,00 0,00 000| 0,00 98,50 Deviere canale de desecare zona Parc Indusirial Freidorf HCL 384/2014 220.00 0,00 0.00 0.00 0.00 220.00 Reabilitarea racord canalizare imobil Plavosin entatie tenni i ti ar. ocumentatie tehnica si executie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 C.Dotări independente şi alte investiții 3.203,31 0,00 0,00 0,00 9,00 3.203,31 b. Dotări independente 115,90 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 PT TOTEM P-ta losefin 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10

Contributie SURSE BRE are PROPRII TOTAL Asociatii Buget - PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL tt Subardon proprietari ate) 9 1 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.093,31 0,00 4,00 500| 000| 3.093,31 PUZ Director zona stadion 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,90 Proiect tehnic Chiosc Presa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,900 15,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 50.00 0.00 3.00 0.00 0.00 50,00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL. 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regionai de Transfer Tehnologic 70.00 0.00 0,00 0.00 0.00 70.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" 224 0.00 0.00 0.00 0.00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri | arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 25,60 0,00 0,00 000| 0,00 25,60 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (CetatelIl ) 600,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 600,00 DALI +*DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 500.00 0.00 0,00 000| 000) 600,00 PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 11

Contributie SURSE e PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | Asociatii | Buget | ale inst 2014 de Stat roprietari Subordon prop ate) o 4 2 3 4 5 7 SF+PT Viabilizarefechipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (IT) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100. SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc industrial Freidorf 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 73847 0,00 0,00 0,00 0,00 73847 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 1.056,00 0,00 8,00 9,00 9,06 1.056,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 Dotări independente 1.056,00 0.00 0,00 000| 000| 1.056,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.056,00 0,00 0,00 000| _0,00| 1.056.00 Capitolul 84.02 Transporturi 29.141,93 0,00 0,00 0,00) 000| 29.141,93 84.02.03. Transport rutier 29,141,93 9,99 0,00 8,00 0,09[.:: 29.141,93 84.02.03.02 Transportul în comun 11.843,40 8,00 0,90 09,00 0,00) 11.843,40 C. Dotări independente şi alte investiţii 11.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.843,40 b.Dotări independente 11.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00| _11.282,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11.282,40 5,09 9,00 2,00 0,00| 11.282,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7614.40 0.00 0.00 0.00 000 761440 Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 Achizitie autobuze de capacitate mica 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 500,00 Reabilitare tramvaie 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 561 00|. 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00 |Studii si proiecte Primarie 365,00 0,00 0,09 0,00 9,00 365,00 Page 12

poat i SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 1 2 | 3 4 51 7 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de [ tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 000| 0,00 5.00 SF(aciualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în nicipiul Timişoara, î l 4, Bv. Cetății TUNER Haseu“, Dv. 5,00 0.00 0.00 000| 0.00 5.00) SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 200,00 0,00 0,00 000| 0,00 200,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul S, Str. Avram Imb Str. Ghe. Ad mproane, SIT. ne 5.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,00 5.00 SF(aciualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu de circulaţie la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Studii si proiecte 198,00 0,00 2,00 0,00 9,00 19600| SF+PT Amenajare alveole 186,00 0,90 0,00 0,00 0,90 186,00 SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF + SF+PT Statie in dala Dambovi ntermodala Dambovita 5,00 0,00 0,00 000| 0,00 5.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 1.080,87 0,00 0,00 0,80 1.889,87 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Page 13

Page 14 Contributie DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | Asociatii | Buget | ala inst 2014 de Stat roprietari Subordon propriefe ate) | 0 1 2 3 4 5 7 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 p Lucrări noi 149,60 9,00 0,00 0,00 9,00 149,60 Pasaj JIUL HCL 580/2013 149.60 0,00 0,00 000| 0,00 149,60 C. Dotări independente şi alte investiții 926,32 0,00 0,00 0,06 0,00 926,32 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 926,32 0,00 0,00 9,00 0,00 926,32 SF+PT Pasaj Jiul 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Popa Sapca 84,74 0,00 0.00 000| 0.00 84,74 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 84 34 0.00 0.00 0.00 0.00 8434 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 68,50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73.00 0.00 000 000 0.00 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 0.00 0.00 0,00 0.00 135.00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 0.00 0.00 0.00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20,00 0.00 0.00 0,00 0.00 20.00 SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 0.00 0.00 000 000 100.00 SF+PT Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul i de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 150,00 2.00 2,00 000| 000, 150,00 34.02.03.03 Străzi 18.217,66 0,00 0,00 000| 000| 15.217,66 A. Lucrări în continuare 8.347,87 0,00 9,00 000| 0,00 amar! Amenajare str. Muzicescu HCL. 395/2009 3.768.00 0.00 0.00 000 000 3.768 00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 _67323 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea S 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,98 j 11 Amenajare anul 1848 HCL40/20 15,15 0.00 0.00 0.00 0.00 1515 j lui HCL 39/201 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 2.113,58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.113,58 Amenajare sir . Gh. Cotoşman HCL 41/2011 772,93 0,00 0,00 0,00 0,00 772,93 B. Lucrări noi 6.917,38 0,00 0,00 000| _0,00| 6.917,38 < = |

REF SURSE Contributie PROPRII - — TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. ANI KRW LOCAL tari Subordon proprietari ate) 9 1 2 3 4 5 7 —1 N Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Papa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Amenajare str. Chimistilor 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 2.879,12 0,00 0,00 000| 000| 2.879,12 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 408,85 0,00 0,00 0,00 0,90 408,85 Amenajare zona Weismulter-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.361,60 2.00 0.00 000| 000| 1.361,60 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2008 257,81 0.00 0.00 000| 0.00 257,81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 62/2009 110,00 0,00 0.00 000| 0,00 110,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 Amenajate Inel IV, sector sir. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HOL 578/2013 1.000,00 0,00 0.00 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 952,41 0,09 9,06 9,09 9,00 952,41) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de preiezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 952,41 8,00 9,06 9,00 9,00 952,41 [te studii şi proiecte 200,00 0.00 5.00 000) 000 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 786,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140.00 0.00 0.00 0,00 0.00 140.00| SF+PT Parcari supraterane 100,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 15

Contribuie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat SE ANI KRW LOCAL proprietari aie) 5 4 2 3 4 5 7 SF+PT Modernizarea B-dului Regele de la Biserica Kutil (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de |copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fiiness, aerobic). 150,00 0.00 0,00 000) 0,00 150,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din Catedralei, 50,00 0,00 0.00 000| 0.00 50,00 SF+PT str. Chimistilor 50,00 0,00 0.00 000| 0,00 50,00 SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu 85,00 0.00 0.00 000| 0.00 85,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 6091 0.00 0.00 0.00 0.00 60.91 * Suma comunicata de catre Directia Economica DIRECTOR DIRECȚIA dp Smaranda n Verificat, SEF SERVICIUL Soni IA DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNE... Întocrnit, N a SĂ CONSILIER SERVICIUL PFLRN Luminiţa TOMA Page 16 EI

Atasament: proiecte_cu_finantare_externa...la_-_anexa_nr.4.pdf

ROMÂNIA Tr TI Anexa la/2 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc20- 23 PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 5 cu amendament HCL, / PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | SURSE DE FINANTARE mii lei Credite IFC MG Valoare _Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI pu proiect | Bugetde | per EU Cont, Proprie 2014 Stat vest Chelt. Cheltuieli |Neeligibite| Eligibile | (inclusiv TVA) 5 4 5 6 7 5 9 10 îi (TOTAL GENERALI 381.077,27| 313.558,10| 43.402,15| 200.334,70 18.504,57 1.373,02| 5.462,83 112.000,00 TOTAL GENERALII 381.07727| 313.558,10| 43.402,15, 200.334,70| 7.737,57) 6.112,34 4.654,66) 1.373,02| 5.462,83, 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332215,18| 272.630,01| 37.630,96, 173.489,25| 4.704,44 5.816,12) 4.654,66) 1.373,02) 6G35,8I, 58.216,15|) 45.698,77| LUCRĂRINOI -B 48.858,09) 40.928,09 5.771,19 26.845,45| 3.033,13 0,00 4.827,02, 7.930,00 155,08 TOTAL GENERAL CHELTUIE | 3 3538 GSS TITS. E TE EET m n 131 : 6 [Capitolul 65.02 Învăţământ 12.87 0,00 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 359,80 559,80 66.97 479,96 12,87 0.00 0,00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior Buget „ Avans at Parteneri entr Contribuite Avans pi. & darale proprie derulare |Alte Surse| d | 2 SASHA 3 559,80 559,80 66,97 479,96 12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A, Lucrări în continuare 71,80 77,89 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara 14CL161/23.10.2012 24,80 24,80 2,86 18,70 3,24 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 33,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC n Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI "II proiect | Bugetde | pr FU Contr. 2014 Stat n Chelt Cheltuieli Fligibile | (inclusiv TVA) o | 3 4 5 6 7 3 9 10 n B. Lucrări noi | 482,00 482,00 37,31 413,06 5,63 6,06 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 Dezvoltarea creativitatii și capacității de | inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 242,00 242,00 28,79 208,37 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Buget Avans Parteneri N Contributie TVA Avans pt. & pentru derulare |Alte Sursej derulare Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi acilitarea inserției absolvenților pe piata muncii - Colegiul Silvic " Casa Verdi Timişoara (FSE) HCL 406/2014 240,00 240,00 28.52 206,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 9.200,53 9200,53| 1.231,99 7.802,69 0,15 0,00 8,04 0,00 0,90 0,00 157,66 66.02.06 Spitale 5.200,53 5.200,33 1.231,99 7.802,69 0,15 0,06 8.04, 09,90 0,90 9,66 157,66 A, Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,10 3.865,66 0,15 0,00 8.04 0,06 0,90 2,06 157,66 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al maiformatiilo fetale in arta Timisoara-Varset HCL, 184/24.04.2012 6.526,83 6.526,83 844,87 5.524,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,66 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) 401.38 101.78 B. Lucrări noi 2.271,92 2.271,92| 3 = ei «i Va 341,51 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,03 0,00 0,00 0,00 0,06 0,90 9,00 0,08 a = n

pr SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Buget de Contr, Proprie 2 -o14 2014 Stat Buget Avans PRR: Buget EU Chelt. Parteneri Contributie TVA Avans pt. & pentru proprie Eligibil | derulare |Alte S derulare Cheltuieli |Neeligibite| Eligibile | (inclusiv TVA) 3 4 5 6 7 8 9 10 1 8 1=2+8+10 Dezvoltarea infrastructurii de C-Da Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinaiala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) 227192) 227192 334,89 1.937,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie i 279,45 279,45 41,43 221,65 16,37 9,00 9,060 9,00 0,00 9,06 2,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 239,45 239,45 41,43 191,65 637 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 9.00 A. Lucrări în continuare 239,43 239,43 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 239,45 O - a n cd 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |A- Lucrări în continuare 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 8,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31 10.130,51 1.498,74 6.822,88 m m ci ei 270,90) 611,40 0,00 000| 2.324,80) 874,06

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Valoare _Busy a DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr. Proprie Buget EU Chelt. 2014 14 2014 Stat Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) 5 7 8 3 10 n" Buget Avans at Parteneri Contributie TVA Avans pt. & pentru proprie Eligibil | derulare |Alte Sursej derulare 2=3+4+5+6+7+9+ 3 4 o 1=2+ a 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 Reabilitare cladire pentru persoane in ificuitate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 48439 ca n ci Va 27090| 611,40 0,00 0,00| 1.080,88 56,56 270,90) 611,40 0,00 0,00| 1.080,88 36 n "e a m m a SI ci 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 2.132,49 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Plaianilor nr.2 HCl. 234/201 /POR 1.303,56 1.303,56 15 68.02.15.02 Cantine de ajutor social „171,22 3.927,30 A. Lucrări în continuare 5.171,22 3.927,30 ci Wa ci „49 301,05 1.370,48 34,11 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 0,00 a i 697,53 17,36 229,26 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,72 0,00 0,00 9,00 0,00 8,00 1.243,92 8 2.549,72 0,00 0,00 0,90 9,00 0,00 1.243,92 817,50 Ww = SI S ni SI S Ş 6 e vă Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Capitolui 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 145.30651| 120.073,04| 14.882,02| 68.031,13| 5.745,00| 1.219,87) 2.826,60| 1.373,02| 4.874,12, 23.859,55| 22.495,20 pa Locuinţe 18.545,87| 18.531,85[|; 1.915,34 296,22 0,00 14,02|::4.541,43 0,00 0,06 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 18.545,87 18.531,85 1.915,34 8.753,49| 3.025,37 296,22 0.00 14,02) 4.541,43 0,00 A.Lucrări în continuare 51,42 37,46 0,00 28,05 3,35 0,90 0,00| 14,02 0.00 9.06

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli |Neeligibile Etigibile | (inclusiv TVA) TVA Avans pt. i derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contribuiie proprie 9 5 6 10 1 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/20i4 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 18.494,45 18.494,45 1.913,34 8.725,44 3.016,02 296,22 9,00 0,00 4.541,43 0,00 0,00 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 300 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.2, bl A3; B-dul C, Aradului nr. 13, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC, Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- C, Toronialului nr.13, Se. AFB+C) vo n, câ t Va 2.612,08 530,91 83,70 0,00 0,00 1.843,81 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 3 - cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontatului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C, Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 873,20 53,74 0,00 0,00 928,94 0,00 0.00

SURSE DE FINANTARE | Credite IFC | Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI ra proiect Buget de Contr. Proprie Buget Avans Buget EU Chelt, Parteneri Contributie 2014 Stat N na & pentru MIRE Cheltuieli A | Avans pe proprie Eligibile | (inclusiv TVA) 9 121810 [2531567 3 4 5 6 7 s 9 10 11 la aibil | derulare |Alte Surse d e “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” -faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 435, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-35)” 8.373,09 8.373,09 870,43 3.965,29) 1.611,91 136,78 0,00 0,00| 1.768,68 0,00 0,00 : locuințelor, serviciilor: şi “dezvoltării comunale 126.760,64| 2.719,63 A. Lucrări în continuare 126.760,64| 101.542,09| 12.966,68| 59.27764| 2.719,63| 923,65| 2.826,60) 1.359,00) 332,69) 23.859,55| 22.495,20 Reabilitarea infrastructurii publice urbane al malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 41.847,98 4.642,95 21.136,49 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00 9.311,77 5.882,77) Reabilitare spatii publice din centrul istoric | al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL i 355/2010 50.042,52 39.487,34 25.403,56 1,07 0,00 8,93 0,00 0,00) 10.555,18| 8.483,03 a NO n ba N m m Ş & ma n Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor] în Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 215462) 2.154,62 119,77 545.61 i , = ară A o = o nm nm 319,38 0,00| 332,69 0,00 0,00 Înfrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 3.878,37 3.878,37 261,74 1.192,37| 1.434,11 272,18 697,97 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | proiect | Buget de Contr. Proprie = Buget EU Chelt 2014 5 , 2014 Stat TVA Avans pt. & Cheltu ÎNeeligibile Alte Surse Eligibile | (inclusiv TVA) 6 7 s 9 10 e Buget Avans RSR Parteneri Contributie pentru roprie derulare prop Eligibil | derulare 0 1218510 [2 3 e - Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 Îi Modernizarea statiilor de transport pub ai = = na n a 1.536,56 819,57 3.733,62 308,90 19,89 244,28 0,00 0,00 1.821,27) 6.210,30 intermodal la nivelul Polului de Crester Timisoara HCE 218/2012 9.595,23 7.423,90 977,65 4.450,67 0,22 74,40 1,86 0,00 0,00) 2.171,33) 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea igurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL, 408/13.12.2012 = n ci n cd Vo ci + a a 5.182,93 3.940,79 62,80 32,70 747,87| 1.242,14 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 701,16 584,30 0,00 202,15) 292,15 0,00 000| 11686) 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00) 1.188,19 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7402.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00; 1.188,19 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 8,00 A, Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00; 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitoiui 81.02 Combustibili si energie 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608.00| 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00) 11.277,01 81.02.06 Energie termică 16.705,47 16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,06 0.66 0,00) 11.277.901 A. Lucrări în continuare 16.705,47| _16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,06 8,00 0,80) 1127701)

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI Pa proiect | Buget de Contr. Proprie Buget aneri Avans RIN: Buget EU Chelt. Parteneri Contributie 2014 Stat T e & pentru IUNI Cheltuieli |Necligibile| pr. fo | PE [Ale Surse) derulare | Proprie cruiare EBligibile | (inclusiv TVA) 7 8 9 w 3 0 122180 DS SG TEST 3 3 a Retehnologizarea sistemului centralizat de municipiul Timişoara vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 termoficare 16.705,47| 16.705,47 0,00 0,00 608,00) 4.621,57| 198,89 0,00 0,00 0,00| 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01, 15542021) -25.681,00] 116.976,39 114,46 0,00| 1.009,73 0,00| 588,71|' 39.961,80| 11.049,92 84.02.03 Transport rutier 195.382,01, 116.976,39 114,46 0,00[::T.005;73 0,00[. 588,71]. 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| 10451486 1841702] 83.907,79 29,47 0,00 0,00 0,00| 588,71) 39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 84.835,14 1495337) 68.139,87 21,99 0,00 0,00 0,00| 303,12) 32.031,80| 1.416,79 [rafie managemeni si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 60.791,93) 43.506,93 767447) 3493733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 17.285,00 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 22.639,62| 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 = Es e a 5.630,00 370 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame siradale pe str.Stefan cel Mare din piul Timisoara HCL 97/14.09.2012 mun 3334741) 2423061) 4276,70| 19.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 9.116,80 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87,98 87,98 0,00 65,99 21,99 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări aoi 2.609,72) _19.679,72| 15.767,92 148 0,00 6.00 000| 285,59| 7.930,00

LL SURSE DE FINANTARE Cr ite IPC Valoare Buget loc: DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Bugel de Contr. Proprie Buget EU Chelt. o 2014 Stat Cheltuieli |Neeligibile Bligibile | (inclusiv TVA) 6 7 8 3 10 Buget Parteneri Avans Contribui TVA | Avans pi. & a u proprie Eligibil | derulare |Alte Surse) “PPE 6 1=2+8+10 3 4 CA Extindere reiea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 27609,72| 19.679,72| 3.463,65) 15.767,92 7,48 0,00 0,00 000| 285,59| 7.930,00 153, [84.02.03.61 Dramuri si poduri 45.666,18| 45.666,48| 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00 000| 9.478,05 A. Lucrări în continuare 15.666,48, 45.666,48| 6.516,86| 29.667,39 033 0,00 3,85 0,00 0,00 000| 9.478,05 zonă Amenajare Complex ruth Michelangelo etapa 1 HCL356/2011 45.666,48| _45.666,48| _6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00 0.00) 9.478,05 84.02.0303 Străzi 5.238,87 5.238,87 737,12| 3.401,21 81,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 747,12) 340121 81,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0.00 0.00 Reabilitare Str, Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl T. Vladimirescu HCL 405/2011 5.238,87 3.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00) „A DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA Di Smaranda HARAC CU Aurelia JUNIE pr IA PA Verificat, Ă Întocmit, SEF SERVICIUL PROIECTE CU CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂA NAȚIONALĂ Gabriela BICA * TOMA / N i

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2014 – ________ / .2014

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014

Având în vedere:

- Referatele Directiei de Mediu cu nr. SC 2014 – 23795/09.09.2014 privind

redistribuirea sumelor; SC 2014-23797/09.09.2014, prin care se solicita suplimentarea

sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze

sportive si de agrement”, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 74.02.05.01

„Salubrizare”;

- Adresa Directiei Comunicare cu nr. SC 2014 – 23598/05.09.2014 de

disponibilizare a sumei de 16,00 mii lei de la cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”,

respectiv transferul sumei la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor

si dezvoltarii comunale”;

- Adresa nr. 2447/04.09.2014 a Teatrului Maghiar de disponibilizare a sumei de

169,00 mii lei, prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”,

titlul XI – active nefinanciare, la titlul II – Bunuri si servicii, respectiv de suplimentarea

sumei prevazute la cap. 67.10.03.04 - venituri proprii, titlul II – Bunuri si servicii;

- Adresa nr. SC 2014 – 23380/03.09.2014 a Directiei Tehnice de suplimentare a

sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”;

- Adresa nr. 124295/03.09.2014 a Directiei de Evidenta a Persoanelor de

redistribuire a sumei prevazute la cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, de

redistribuire a sumelor prevazute la titlul II - bunuri si servicii;

- Adresa nr. 5835/09.0.2014 a Directiei Politiei Locale de disponibilizare a sumei

prevazute la cap. 61.02 „Ordine Publica si Siguranta Nationala”, titlul II – bunuri si

servicii, respectiv de suplimentare cu aceeasi suma la titlul XI – active nefinanciare;

- Referatul Directiei Institutii Scolarea,Medicale,Baze Sportive si Culturale privind

disponibilizarea sumei de 2.000 miilei de la capitolul 67.02.05.01 ,sectiunea de

dezvoltare.

- Referatul SC 2014/23784/08.09.2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze

Sportive si Culturale privind redistribuirea sumei de 1.000 mii la capitolul 65.02.”

Invatamant”prevazute in Programul de investitii.

- Referatul SC 2014-23342, privind rectificarea listei de investitii a Directiei de

Evidenta a Persoanelor.

- Refertul SC 2014-23860-09.09.2014 Directiei de dezvoltare ,privind includerea

in programul de dezvoltare obiectivul Reabilitarea racordului de canalizare imobil

str.Plavosin,nr.21-documentatie tehnica si executie;

- Referatul SC 2014-23750/08.09.2014 a privind includerea in programul de

dezvoltare a obiectivului „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de

locuinte din municipiul Timisoara”.

- Referatul nr SF -1765/07.08.2014 Directiei Economice ,Serviciul Financiar

privind includerea in Programul de dezvoltare a proiectului „Corelarea invatarii pe tot

parcursul vietii cu piata muncii”

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1,

art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45,

alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2014;

- Anexa nr.2 – Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;

- Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014; - Anexa nr. 4 – Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET

SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC

SECRETAR IOAN COJOCARI Cod FP 53 – 01,

Ver. 1