keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

04.08.2014

Hotararea Consiliului Local 410/04.08.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 20129 /01.08.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 20.05.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2014, Anexei nr.2/A - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila; Anexei nr. 3 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 4 - Bugetul de credite externe.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 20.05.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr.1_Buget_local.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL LA Anexa 2.38-1 Hotarârea Mr. sm... DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqosde uie1fo1q ejuențzui Je2ymdsI We16old SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 08.01 956.824,40 18.889,32 975.713,72 VENITURI PROPRII 48.02 507.462,59 10.678,38 518.140,895 VENITURI CURENTE 00.02 559.530,55 8.242,23 667.772,78, A. VENITURI FISCALE 00.03 618.865,82 4.470,40 623.336,22 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 346.160,72 2.410,40 348.571,12 Ai, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,16 1.350,40 4.626,56 impozit pe profit 01.02 3.276,16 1.350,40 4.628,56 Impozit pe profit de la agentii economici — |N O SID O O 01.02.01 3.276,16 1.350,40 4.626,56| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE A PERSOANE FIZICE 7 00.06 342.348,60 1.000,00 343.348,50 Impozit pe venit o _— 03.02 9.580,32 1.000,00 10.580,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietalilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 9.580,32 1.000,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N e 04.02 332.768,28 0,00 332.768,28 Cote defalcate din impozitul pe venit a __ 04.02.01 330.932,28 0,00 330.932,28, Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale — 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL m _ 00.07 535,96 60,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o _ 05.02 535,96 60,00 595,95 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = 05.02.50 535,96 60,90 595,95 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE m _ 00.08 88.400,22 800,00 85.200,22 impozite si taxe pe proprietate a = 07.02 88.400,22 800,06 89.200,22 impozit pe cladiri o R 07.02.01 73.110,83 800,00 73.810,83 Pag. 1724

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoide eIUSnpul Jeoyoas uresBosq impozit pe cladi 07.02.01.01 22.790,38 800,00 23.590,3 Impozit pe cladiri 22 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50,320,44 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 0,00 3.327,98 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,39 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 183.504,60 800,00 184.104,60 Sume defalcate din TVA 30 11.02 153.585,13 0,00 153.585,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 153.151,13 0,00 153.151,13| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 33 12.02 612,40 0,00 512,40 Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 0,00 512,40 Taxe pe serv specifice 35 15.02 503,08 0,00 603,08 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 0,00 240,18, Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe Uu zarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 18.02 28.703,99 508,00 28.303,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 18.02.02 24,232,27 600,00 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,48 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 9.816,81 600,00 10.416,81) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,00 0,00 0,90 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 800,28 660,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 800,28 560,00 1.460,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 800,28 660,00 1.460,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 40.664,73 3.771,83) 44.438,58 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD Jeqoide uie1601d WRIBOId Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,59| Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 21.314,58 0,00 21.314,59| Alte venituri din concediuni i de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59| Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00) Venituri din dividende de la atti platitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 17,58 0,00 17,56) Alte venituri dobanzi 55 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 17.832,58 3.771,83 21.604,41 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 245,64 0,00 245,64 58 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri di recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 17,48 0,00 17,48 60 34.02 2.622,44 1.009,00 3.822,44 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.622,44) 1.000,00 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 9.178,58| 831,83 10.010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 83 35.02.01 9.178,28 831,83 10.010,11; Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 9.178,28 831,83 10.019,11| Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,00) 0,30| Diverse venituri 66 36.02 5.785,92 2.000,00| 7.785,92 Taxe speciale 67 36.02.06 4.785,92 0,00 4.785,92 Alte venituri 88 36.02.50 1.000,00 2.000,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 0,00 -80,00 -80,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secliunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 70 37.02.03 -66.887,00 20.979,63 -45.907,37 Varsaminte din sectiunea de functionare 71 37.02.04 66.887,00 -21.039,63 45.847,37 . VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 1.517,17 2.376,13 3.883,30 Venituri din valorificarea unor bunuri 73 39.02 1.517,17 2.378,13 3.893,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 74 39.02.01 0,00 0,07 007| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 75 39.02.03 1.238,80 0,00 1.238,60, Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 39.02.07 11,54 2.376,06, 2.387,60 Depozite speciale pentru constructii de construinte 7” 39.02.10 267,03 0,00| 267,03| Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOD yeqoide wue16o1, Ejuenuj WBIBOIA | ÎV. SUBVENTII 00.17 146.785,30 0,00 146.785,30 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 00.18 146.785,30 0,06 1486.785,30 Subventii de la bugetul de stat 80 42.02 146.785,30 9,00 146.785,39 A. De capital si 139.664,10 0,00 139.664,10 Subventii de la bugetul de stai catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 82 42.02.20 139.664,10 0,00 139.664,10 B. Curente 83 7.121,20) 0,00| 7.121,28 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 84 42.02.34 65,12 0,00 85,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatati 85 42.02.41 7.056,08 0,00 7.086,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 45.02 148.991,38 8.270,96 157.262,34| Fondul European de Dezvoltare regionala 87 45.02.01 100.257,37 8.270,96 108.528,33 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 38 45.02.01.01 91.161,75 3.510,81 94.672,58| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 89 45.02.01.02 5.858,08 4.760,15 10.618,23 Prefinantari 90 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 91 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,28 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterio 93 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69 Fondul de Coeziune 94 45.02.03 48.373,13 0,00 46.373,13| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 95 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48, Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 96 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 97 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 98 45.02.07 861,98 0,00 851,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 99 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 100 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 101 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 102 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 103 974.889,31 18.889,32 993.778,63 CHELTUIELI CURENTE 104 01 826.500,03 40.226,46 866.726,49 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 105 10 206.138,93 0,00 206.136,93| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 106 20 221.843,28 21.414,59 243.257,87 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod JOJBIIPUI POI yeqoide ejuonţul TITLUL HI DOBANZI 107 30 27.753,24 -1.724,88 26.028,55| TITLUL IV SUBVENTII 108 40 80.000,00 9.000,00 89.000,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 51 25.141,19 -2.000,00 23-141,19| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 110 56 247.352,72 10.437,76 257.790,48 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 111 37 13.872,00 652,18| 14.824,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 112 58 4.300,67 2.446,63) 8.747,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 13 70 108.131,65 -18.830,30 89.301,35 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 14 Î71 108.131,65 -18.830,30 89.301,35 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 15 81 40.257,63 -2.506,84 37.750,79 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 116 50.02 78.244,47 2.715,47 80.853,94 Autoritati publice si actiuni externe 17 51.02 45.826,23 3.840,15 49.666,38 CHELTUIELI CURENTE 118 01 43.364,38 3.696,05 47.060,43| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 19 10 33.103,37 0,00 33.103,37 ÎTITLUL Îl BUNURI Si SERVICII 20 20 9.281,01 1.827,43 10.888,44| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 21 59 1.000,00 2.068,62 3.068,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.461,85 144,10 2.805,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 2.461,85 144,10 2.605,95 Din total capitol Autoritati executive si legislative 24 51.02.01 45.826,23 3.840,15 49.666,38 Autoritati executive 125 51.02.01.03 45.826,23 3.840,15 49.666,38| Alte servicii publice generale 126 54.02 4.665,00 500,00 5.265,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 4.270,00 600,00 4.870,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 28 20 1.500,00 600,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.770,00 0,00 2.770,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 81 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 132 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 133 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00 Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue! JOJEIIPUI POI yeqoide uresBoiy Alte servicii publice generale 134 54.02.50 1.930,00 500,00 2.530,00| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 135 55.02 27.753,24 -1.724,68| 26.028,56| CHELTUIELI CURENTE 136 01 27.753,24 -1.724,68| 26.028,56) TITLUL Hit DOBANZI 137 30 27.753,24 -1.724,68 26.028,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 139 55.02.01 27.753,24 -1.724,68 26.028,56 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 140 59.02 17.349,46 372,84 17.722,30 Ordine publica si siguranta nationala 141 61.02 17.349,45 372,84 17.722,30 CHELTUIELI CURENTE 142 01 16.615,00 97,84 16.712,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 14.000,00| 0,00 14.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII T44 20 2.400,00 97,84 2.497,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 145 51 15,00 0,00) 15,00! TITLUL X ALTE CHELTUIELI 146 59 200,00 0,00 200,00, [CHELTUIELI DE CAPITAL 47 70 734,46 275,00 1.009,45 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 734,46 275,00 1.009,46 Din total capitol Ordine publica 49 61.02.03 16.357,34 357,84 16.715,18 Politie locala 50 61.02.03.04 16.357,34 357,84 18.715,18 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 51 81.02.05 992,12 15,00 1.007,12 -a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Partea a 152 64.02 353.020,54 -300,94 352.719,60 invatamant 53 65.02 184.165,29 900,40 185.065,68 CHELTUIELI CURENTE 01 176.135,10 1.992,00, 178.127,10, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 124.004,83 0,00 124.004,63 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 20 48.100,00 1.000,00 49.100,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57 56 77,80 242,00 319,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 158 57 852,00 750,00 1.802,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 159 59 3.100,67 0,00 3.100,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 7.653,63 -1.091,60 5.562,03) Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pu! POD yeqoide uie1601d BUONUI uesfold TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 71 7.653,83 -1.091,60 6.562,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 62 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65.02.03 53.857,08 -1.301,60 62.555,48 Invatamant prescolar 65.02.03.01 35.216,08 -1.301,60 33.914,48 invatamant primar 65.02.03.02 28.641,00 0,00 28.641,00 invatamant secundar 65.02.04 118.028,48 2.202,00 121.230,48 invatamant secundar inferior 65.02.04.01 38.325,52 0,00| 38.325,52 invatamant secundar superior 65.02.04.02 78.542,60 2.202,00 80.744,60| Invatamant profesional 65.02.04.03 2.160,36 9,00 2.160,36 Invatamant postliceal 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 66.02 38.028,80 -1.973,00 36.055,80 CHELTUIELI CURENTE 01 28.151,36 700,00 29.851,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.694,04 0,00 4.694,04 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 7.734,00 700,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 10.354,15 0,00 10.354,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 6.369,17 0,00 6.369,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.877,54 -2.873,00 6.204,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 8.877,54 -2.873,00 6.204,54 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 66.02.06 32.900,86 -1.973,00 30.927,86 Spitale generale 66.02.06.01 32.900,86 -1.973,00 30.927,86 Servicii de sanatate publica 86.02.08 5.128,04 0,00 5.128,04 Cultura, recreere si religie 182 67.02 85.182,26 475,00 85.657,26 CHELTUIELI CURENTE 183 01 79.001,28 210,00 79.211,28 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 55.584,00 2.218,00 57.794,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 51 8.737,90 -2.000,00 6.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 187 56 278,45 0,00 279,45 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJEIIpUI POD yeqoude eJUSNLUI wesBold CHELTUIELI DE CAPITAL 188 70 5.992,70 265,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 189 71 5.992,70 265,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 190 81 188,28 0,00 Din total capitol Servicii culturale 191 67.02.03 28.682,18 530,00 30.212,18 institutii publice de spectacole si concerte 192 67.02.03.04 20.107,25 600,00 20.707,25 Case de cultura 193 67.02.03.06 8.574,93 930,00 9.504,93 Servicii recreative si sportive 194 67.02.05 53.566,08 140,00 51.826,08 Sport 195 67.02.05.01 28.328,38 920,00, 26.408,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 196 67.02.05.03 25.237,70 180,00) 25.417,70 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 197 67.02.50 2.934,00 685,00| 3.519,00, Asigurari si asistenta sociala 198 68.02 45.644,09 296,68 45.940,75| CHELTUIELI CURENTE 199 01 45.246,44 295,16 45.541,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200 10 15.934,96 0,00 15.934,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 201 20 4.921,03 393,00 5.314,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 202 51 2.014,00 0,00 2.014,00 ţ Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 203 56 9.256,45 0,00 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 204 57 13.120,00 -97,84 13.022,16| CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 397,65 1,50 399,15 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 206 71 397,65 1,50 399,15 Din total capitol 207 68.02.04 861,00 0,00 861,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli 208 68.02.05 22.187,50 134,50 22.322,00 Asistenta sociala in caz de inval 209 868.02.05.02 22.187,50 134,50 22.322,00| i Asistenta sociala peniru familie si copii 210 68.02.06 10.127,65| 60,00 10.187,85 Crese 211 68.02.11 1.828,99| 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 212 58.02.15 10.518,95 200,00 10.718,95 Ajutor social 213 68.02.15.01 4.450,60 0,00 4.450,60 Cantine de ajutor social 214 68.02.15.02 6.068,35 200,00 6.268,35 Alte cheltuie in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 215 68.02.50 120,00 -97,84 22,16 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqoude wue1Bo1d euongul d Partea a |V-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 216 68.02 201.055,78 15.219,35 216.275,13, Locuinte, servicii si dezvoltare publica 217 70.02 178.651,59 15.279,35 193.930,94 CHELTUIELI CURENTE 218 01 118.488,32 17.960,09 136.448,41 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 218 20 36.855,27 7.386,32 44.241,59 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 220 51 1.250,14 0,00 1.280,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 221 56 80.382,91 10.195,76 90.578,87 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 222 59 0,00 378,01 378,01, CHELTUIELI DE CAPITAL 223 70 31.738,49 -173,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 71 31.738,49 -173,90 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 225 81 28.424,78 -2.506,84 5.917,84) Din total capitol Locuinte 226 70.02.03 19.008,22 10.121,36 29.129,58 Dezvoltarea sistemului de locuinte 227 70.02.03.01 19.008,22 10.121,36 29.129,58 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 228 70.02.03.30 0,00| 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 229 70.02.05 16.348,86 2.600,00 18.948,86 Alimentare cu apa 230 70.02.05.01 16.348,86 2.600,00 18.948,86 Ilurminat public si electrificari rurale 231 70.02.06 12.628,24 2.200,00 14.828,24) Alimentare cu gaze naturale in localitati 232 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00| te servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 233 70.02.50 129.466,27 357,98 129.824,26 234 74.02 22.404,19 -50,00 22.344,13 HELTUIELI CURENTE 235 01 21.288,19 0,00 21.288,19 A Protectia mediului C T| TLUL Ii BUNURI SI SERVICII 236 20 20.100,00 0,00 20.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 237 56 1.188,19 0,00 1.188,19) CHELTUIELI DE CAPITAL 238 70 1.116,00 -60,00| 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 239 71 1.116,00 -80,00 1.056,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 240 74.02.05 21.216,00 -60,00 21.158,00) Salubritate 241 74.02.05.01 12.216,00 -80,00 12.156,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 242 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pOS yeqoide uue1601d BIUCALUI yeouymoes wesBo1g Canalizarea si tratarea apelor reziduale 243 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 244 79.02 325.219,06 882,60 326.101,66 Combustibili si energie 245 81.02 50.428,46 5.000,00 56.428,46 CHELTUIELI CURENTE 246 01 50.428,46 6.000,00 56.428,46 TITLUL IV SUBVENTII 247 45.000,00 6.000,00 51.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 248 5.428,46 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 DIVDIC TOI 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 250 81.02.06 50.428,46 6.000,00 56.428,46| Transporturi 251 84.02 274.790,50 5.117,40 269.673,20 1 CHELTUIELI CURENTE 252 01 214.758,26 10.400,00 225.158,26| TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 253 20 35.387,97 7.400,00 42.787,97 TITLUL IV SUBVENTII 254 40 35.000,0 3.000,00 38.000,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 56 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 70 49.159,33 -15.517,40| 33.641,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 Ti 49.159,33 -15.517 40| 33.641,93 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 258 81 10.873,01 0,00| 10.873,01 Din tota! capitol Transport rutier 259 84.02.03 274.790,60 5.117,40 269.673,20 Drumuri si poduri 260 84.02.03.01 43.626,70 -5.357,40 38.269,30 Transport in comun 261 84.02.03.02 161.470,81 3.000,00 164.470,81| Strazi 262 84.02.03.03 69.693,09 -2.760,00 66.933,09| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 263 84.02.50 0,00 0,00 0,00, Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 264 96.02 0,00 0,00 009| REZERVE 265 97.02 0,00 0,00 0,90 EXCEDENT 266 98.02 3,00 0,06 9,05 DEFICIT 267 98.02 18.064,91 0,00 18.064,91| SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 599.764,75 23.281,86 628.046,61 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD Byuonul yeqoide wesfio1d yeoyoes ue1Boid TOTAL VENITURI 00.01 598.764,75 29.281,86 629.045,61 VENITURI PROPRII 48.02 505.845,42 8.302,23 514.247,85 i. VENITURI CURENTE 00.02 592.643,55 29.281,86 821.925,41 A. VENITURI FISCALE 00.03 618.865,82 4.470,40 623.336,22 A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 346.160,72 2.410,40 348.571,12 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,16 1.350,40 4.626,56) impozit pe profit 01.02 3.276,16 1.350,40 4.626,56| Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 3.276,16 1.350,40 4.626,56 A1i2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 342.348,60 1.000,00 343.348,60 impozit pe venit 03.02 9.580,32 1.000,00 10.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 9.580,32 1.000,00 10.580,32 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit 04.02 332.768,28 0,00 332.768,28 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.932.28, 0,00 330.932,28| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00, A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 090.07 535,96 80,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 535,96 50,00 595,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 535,96 80,00 595,98 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 88.400,22 800,00 59.200,22| impozite si taxe pe proprietate 07.02 88.400,22 800,00 89.200,22, Impozit pe cladiri 07.02.01 73.110,83 800,00 73.910,83| impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 22.790,39 800,00 23.590,38 impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri 07.02.02 9.327,98 5,00 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 4.706,38 0,00 4.706,39| impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64, Taxe judiciare de iimbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 5.698,08 0,00 1 5.698,98 Alte impozite si taxe de proprietaie 07.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 183.504,60 500,00 184.104,80 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JOJeDIpUl pOD Jeqosde wue1fo1d ejuongti| JeaunDos Sume defalcate din TVA 31 11.02 153.585,13 0,00| 153.585,13 Sume defalcate din iaxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, la : 32 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 183.151,13 0,00 153.151,1 o Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 434,00 0,00 434,00| Alfe impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 512,40 0,00 612,40 Taxe hoteliere 35 12.02.07 812,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 603,08 0,00 803,68 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 240,16 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 362,92 0,00 362,92 zarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u 16.02 28.703,99 600,00 | 29.303,88 Taxa asupra mijloaceior de transport 40 16.02.02 24.232,27 600,00) 24.832,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 186.02.02.01 14.415,46 0,00 12.415,46| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 9.816,81 600,00 10.416,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.471,12 0,00 4.471,72) A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 45 00.11 800,28 860,00 1.460,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 800,28 660,00 1.480,25 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 800,28 660,00 1.480,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -26.222,27 24.811,46 1.410,81) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15 Venituri din proprietate | 50 30.02 22.814,58 0,00 22.814,59 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 21.314,59 0,06 21.314,58 Alte venituri din concediuni si inchirieri de cafre institu publice 52 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,58 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.500,00 0,0G 1.508,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00| Venituri dobanzi 55 31.02 17,56 0,00 17,56| Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56 0,00 17,56) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 06.14 -49.054,42 24.811,46 -24.242,96, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 33.02 245,84 0,00 245,64, Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16 0,00 228,16| Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI yeqoide wesBo1d Ejuangui Jeoyyoes Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagul 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.622,44 1.000,00 3.822,44 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.622,44 1.000,00| 3.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 9.178,58 831,83 10.010,41 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 9.178,28 831,83 10.010,11 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 9.178,28| 831,83 10.010,11 Alte amenzi, penalitati si canfiscari 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 36.02 5.785,92 2.000,00 7.785,82 Taxe speciale 36.02.06 4.785,92 0,00 4785,92| Alte venituri 36.02.50 1.000,00 2.000,00 3.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -66.887,00 20.979,83 -45,907,37 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secliunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -86.887,00 20.979,63 -45.907,37 IV. SUBVENTII 00.17 7.121,20 0,00 7.121,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 7.121,20 0,00 7.121,20) Subventii de la bugetul de stat 42.02 7.121,20 0,06 7.121,20 B. Curente 7.121,20 0,00 7.121,28 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 42.02.34 65,12 0,00 65,12| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08) TOTAL CHELTUIELI 599.764,75 29.281,86 629.046,61 CHELTUIELI CURENTE 01 559.507,12 31.788,70 591.295,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 206.136,93 0,00 208.138,93 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 20 221.843,28 21.414,59 243.257,87 TITLUL II DOBANZI 30 27.753,24 -1.724,68 26.028,56| TITLUL IV SUBVENTII 40 80.000,00 9.000,00 89.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 13.872,00 652,16 14.824,16 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 4.300,67 2.446,63) 8.747,39 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 40.257,83 -2.506,84 37.750,78 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 75.632,62 2.571,37 78.203,99 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa POI yeqoide wWefoiq Autoritati publice si actiuni externe 51.02 43.364,38 3.686,05 47.060,43 CHELTUIELI CURENTE 90 01 43.384,38 3.696,05 47.060,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.103,37 0,00 33.103,37 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 92 20 9.261,01 1.627,43 10.888,44 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 1.000,00 2.088,62 3.068,62 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 43.364,38 3.696,05 47.080,43 Autoritati executive 95 51.02.01.03 43.384,38 3.696,05 47.060,43 Alte servicii publice generale 96 54.02 4.515,00 800,00 5.115,00) CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.120,00 600,00 4.720,00) TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 98 20 1.500,00 600,00 2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,00 2.620,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00) publice generale 103 54.02.50 1.930,00 500,00 2.530,00| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 27.753,24 -1.724,68 26.028,56 CHELTUIELI CURENTE 105 01 27.783,24 -1.724,68 26.028,56 TITLUL III DOBANZI 106 30 27.753,24 -1.724,68 26.028,56 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 107 55.02.01 27.753,24 -1,724,68 26.028,56 | Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 59.02 16.615,00 97,84 16,712,84| Ordine publica si siguranta nationala 108 61.02 16.615,00 97,84 16.712,84 CHELTUIELI CURENTE 110 01 16.615,00 97,84 16.712,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 112 20 2.400,00 97,84 2.497,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 200,001 0,00 200,00 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po5 pOD yeqoude uifotd eJUGAUI qeoygoes Uiesfo1d Din total capitol Ordine publica 115 81.02.03 16.000,00 97,84 16.097,84 Politie locala 116 61.02.03.04 16.000,00 97,84 16.097,84| Proiectie civila si protectie contra incendiilor (proteciie civila nonm ara) 117 61.02.05 615,00 0,00 515,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 64.02 295.876,10 4.955,16 300.831,26 Invatamant 119 65.02 176.433,88 1.750,00] 178.183,85 CHELTUIELI CURENTE 120 01 176.057,30 1.750,00 177.807,39, TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 124.004,63 0,00 124.004,83 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 122 20 48.100,00 1.000,00 49.100,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 852,00 750,00 1.802,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 3.100,67 0,00 3.100,67 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 125 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65.02.03 60.769,21 0,00 80.769,21| invatamant prescolar 65.02.03.01 33.176,05 0,00 33.176,05 invatamant primar 65.02.03.02 27.593,16 0,00 27.593,16 Invatamant secundar 65.02.04 114.384,92 1.750,00 116.134,92 invatamant secundar inferior 65.02.04.01 38.325,52 0,00 invatamant secundar superior 65.02.04.02 73.899,04 1.750,00 38.325,52| 75.649,04| invatamant profesional 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.180,36 Invatamant postliceal 65.02.05 1.279,73 09,00 1.278,73 Sanatate 66.02 13.280,04 700,00 13.986,04 CHELTȚUIELI CURENTE 01 13.280,04 700,00 13.980,04 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.694,04 0,00 4.694,04 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 20 7.734,00 700,00 8.434,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 852,00 0,00 852,00) Din total capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 39 66.02.06 8.432,00 700,00 9.132,00 Spitale generale 40 66.02.06.01 8.432,00 700,00 9.132,00) Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po ţeqosde ure1B01d Servicii de sanatate publica 141 66.02.08 4.848,04 0,00 4.848,04 Cultura, recreere si religie 142 67.02 70.172,21 2.210,00 72.382,21, CHELTUIELI CURENTE 143 01 69.983,93 2.210,00 72.193,93| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 55.584,00 2.210,00 57.794,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 146 81 188,28 0,00 188,28| Din tota! capitol Servicii culturale 147 57.02.03 28.699,93 2.030,00 28.729,93 institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 18.205,00 1.100,00 18.305,00 Case de cultura 149 67.02.03.06 8.494,93 930,00 9.424,93 Servicii recreative si sportive 150 67.02.05 40.538,28 260,00 40,798,28 Sport 151 67.02.05.01 18.000,00 80,00 18.080,00) 152 67.02.05.03 22.538,28 180,00 22.718,28 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Aite servici domeniile culturii, recreerii si rel 153 67.02.50 2.934,00 -80,00 2.854,00 Asigurari si asistenta sociala 154 58.02 35.989,99 295,16 36.285,15 CHELTUIELI CURENTE 155 01 35.989,99 295,16 36.285,15| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 15.934,96 0,00 15.934,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157 20 4.921,03 393,00 5.314,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 51 2.014,00 0,00 2.014,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 158 57 13.120,00 -97,84 13.022,16, Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 855,00 000| 855,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 181 68.02.05 22.130,00 133,00 22.263,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 68.02.05.02 22.130,00 133,00 22.263,00 Asistenta sociala pentru fami si copii 163 68.02.06 3.981,00 60,00 4.041,00) Crese 164 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99| Prevenirea excluderii sociale 185 68.02.15 7.075,00 200,00 7.275,00 Ajutor social 186 68.02.15.01 4.205,00 0,00 4.205,00 Cantine de ajutor social 187 68.02.15.02 2.870,00 200,00 3.070,00) Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOţeIpUl POD Jeqosde uresBoiqd te cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 188 68.02.50 120,00 -97,84 169 69.02 85.380,05 5.257,49 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 85.280,05 5.257,49 70.537,54| 171 [ot 36.855,27 7.764,33 44.619,60| CHELTUIELI CURENTE TITLUL if BUNURI SI SERVIC 172 20 36.855,27 7.386,32 44.241,59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 73 59 0,00 378,01 378,01 ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 74 81 28.424,78 -2.506,84 25.917,94 7 Din total capitol Locuinte 75 70.02.03 260,00 0,00 260,00 ezvoltarea sistemului de tocuinte 76 70.02.03.01 260,00 0,00 260,00, 177 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 D Alte cheltuieli în domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 70.02.05 13.880,98 2.600,00 16.480,98 Alimentare cu apa 79 70.02.05.01 13.880,98 2.800,00 16.480,98) iluminat public si electrificari rurale 80 70.02.06 7.000,00 2.200,00 9.200,00) Alimentare cu gaze naturale in localitati 81 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00) Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 182 70.02.50 42.939,07 457,49 43.396,58 Protectia mediului 183 74.02 20.100,00 0,00 20.100,00 CHELTUIELI CURENTE 84 01 20.100,00 0,00 20.100,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 20 20.100,00 0,00 20.100,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 86 74.02.05 20.100,00 0,00 20.100,00 Salubritate 187 74.02.05.01 11.100,00 0,00 11.100,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseuritor 188 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 89 74.02.06 0,00 0,00 0,00) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE so 79.02 126.260,98 18.400,00 142.660,98 Combustibili si energie 191 81.02 45.000,00 6.000,00 51.000,00| CHELTUIELI CURENTE 192 01 45.000,00 6.000,00 51.000,90, TITLUL IV SUBVENTII 93 40 45.000,00 6.000,00 51.000,00| Din total capitol Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD 1eqosde Byuonțul yeoyoas ureiBoiq Energie termica 194 81.02.06 45.000,00 6.000,00) 51.000,00 Transporturi 195 84.02 81.260,98 10.400,00 91.660,88| CHELTUIELI CURENTE 196 01 70.387,97 10.400,00 80.787,97| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 35.387,97 7.400,00 42.787,87| TITLUL IV SUBVENTII 198 40 35.000,00 3.000,00 38.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 198 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 200 84.02.03 81.260,98 10.400,00 Drumuri si poduri 201 84.02.03.01 0,00 0,00 91.660,98| 0,00| Transport in comun 202 84.02.03.02 46.884,42 3.000,00 3 49.684,42 Strazi 203 84.02.03.03 34.576,58 7.400,00 41.976,58 Alte cheliuieli in domeniul transporturilor 204 84.02.50 0,00 0,00 0,00, Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 96.02 0,06 0,00 0,00 REZERVE 206 97.02 0,00 0,00 0,00) EXCEDENT 207 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 357.059,65 -10.392,54 346.667,11 TOTAL VENITURI 00.01 357.059,65 -10.392,54 346.867,11| VENITURI PROPRII 48.02 1.517,17 2.376,13 3.893,30| i. VENITURI CURENTE 00.02 66.887,00 -21.038,63 45.847,37 C, VENITURI NEFISCALE 00.12 66.887,00 -21.038,63 45.847,37 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 66.887,00 -21.039,63| 45.847,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 66.887,00 -21.039,63 45.847,57| Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 66.887,00 -21.038,63 45.847,37| ll. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 1.517,17 2.376,13 3.893,30| Venituri din valorificarea unor bunuri 38.02 1.817,17 2.376,13 3.893,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,00 0,07 0,07 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului DIN — i oi ZICI 39.02.03 1.238,60 0,00 1.238,80 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JeDIpUL POS yeqoude yeonoss ueifosd Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 11,54 2.376,06 2.387,60| Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII 15 00.17 138.664,10 0,06 138.664,10 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 139.864,10 9,00 139.664,10 Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 139.664,10 0,00 139.664,10 A. De capital 18 139.664,10 0,00 139.664, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 19 42.02.20 139.864,10 0,00 1398.664,10 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 45.02 148.991,38 8.270,96 157.262,34 Fondul European de Dezvoltare regionala 24 45.02.01 100,257,37 8.270,96 108.528,33 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 91.161,75 3.510,81) 94.672,56 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 23 45.02.01.02 5.858,08 4.760,15 10.618,23 Prefinantari 24 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 25 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 27 45.02.02.02 1.280,69 0,00| 1.280,69 Fondul de Coeziune 28 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 29 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite În contul platilor efectuate in anii anteriori 30 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52, Prefinantari 31 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 32 45.02.07 861,98 0,00| 861,98 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 33 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 34 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 35 45.02.15 44,64 0,00 44,64) Prefinantari 36 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 37 375.124,56 -10.392,54 364.732,92 CHELTUIELI CURENTE 38 01 266.992,91 8.437,76 275.430,87 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 39 51 19.640,19 -2.000,00 17.640,19 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 40 58 47.352,72 10.437,76 257.790,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 108.131,65 -18.830,30 89.301,35 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po3 POI yeqoide weifo1d ejuengul 1e2ymda1 uresBoid TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE T1 108.131,65 -18.830,30 89.301,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 50.02 2.611,85 144,10 2.755,95 Autoritati publice si actiuni externe 44 51.02 2.461,85 144,10 2.605,95 CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.461,85 144,10 2.605,95| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 2.461,85 144,10 2.605,95, Din total capitol Autoritati executive si legislative 48 51.02.01 2.461,85 144,10 2.605,85 Autoritati executive 49 51.02.01.03 2.461,85 144,10 2.605,95 Alte servicii publice generale 50 54.02 150,00 0,00 150,80 CHELTUIELI CURENTE 51 01 150,00 0,00) 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 51 150,00 0,00 150,09 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracie/garantate de administratiile publice locale 54 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 55 54.02.10 | 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 56 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 57 59.02 734,46 275,00 1.005,46, Ordine publica si siguranta nationala 58 61.02 734,46 275,00 1.009,48| CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 734,46 275,00 1.009,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 734,46 275,00 1.008,46 Din total capitol Ordine publica 82 61.02.03 357,34 260,00 817,54| Politie locala 83 561.02.03.04 357,34 260,00 817,34 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 64 61.02.05 377,12 15,00 392,12 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65 64.02 57.144,44 5.256,10 51.888,34 invatamant 56 65.02 7.131,43 -845,60 5.881,83 CHELTUIELI CURENTE 87 01 77,80 242,00 319,80 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 40JEIIPUI POI yeqosde wueiBo1y WesBoid Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 77,80 242,00 318,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 7.653,63 -1.091,60 8.562,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 7.653,63 1.091,80 6.562,03 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 1 65.02.03 3.087,87 -1.301,60 1.786,27 Invatamant prescolar 72 65.02.03.01 2.040,03 -1.301,60 738,43 invatamant primar 73 65.02.03.02 1.047,84 0,00 1.047,84 invatamant secundar TA 65.02.04 4.643,56 452,00 5.095,56 Invatamant secundar inferior 75 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00) invatamant secundar superior 76 65.02.04.02 4.643,56 452,00 5.095,56) Invatamant profesional 7” 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 78 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 75 56.02 24.748,86 -2.673,00 22.075,85 CHELTUIELI CURENTE 80 01 15.871,32 0,00 15.871,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 9.502,15 0,00 9.502,15 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 6.369,17 0,00 6.368,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 8.877,54 -2.673,00 6.204,54) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 8.877,54 -2.673,00 8.204,54 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 85 66.02.06 24.468,86 -2.673,00 21.795,86 Spitale generale 86 566.02.06.01 24.468,86 -2.673,00 21.795,86 Servicii de sanatate publica 87 56.02.08 280,00 0,00 280,00 Cultura, recreere si religie 88 67.02 15.010,05 -1.735,00 13.275,05 CHELTUIELI CURENTE 89 01 9.017,35 -2.000,00 7.017,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 8.737,90 -2.000,00 6.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 91 56 279,45 0,00 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 70 5.992,70 285,00 6.257,70| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 71 5.992,70 265,00 6.257,79| Din total capitol Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po yeqoide wesfo1g | culturale 67.02.03 1.882,25 500,00 institutii pubiice de spectacole si concerte 95 67.02.03.04 1.802,25 -500,00 1.482,25 1.402,25 Case de cultura 96 67.02.03.08 80,00 0,00 80,00) Servi recreative si sportive 97 67.02.05 13.027,80 -2.000,00 11.027,80| Sport 98 67.02.05.01 10.328,38 -2.000,00 8.328,38) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 99 67.02.05.03 2.699,42 0,00 2.699,42 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religiei 100 67.02.50 0,00 765,00 765,00| Asigurari si asistenta sociala 101 68.02 9.654,10 1,50 9.655,65 CHELTUIELI CURENTE 102 01 9.256,45 0,00 9.256,45 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 56 9.256,45 0,00 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 397,65 1,50 399,15| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 7 397,65 1,50 399,15 Din tota! capitol 106 68.02.04 6,00 0,00 6,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala i 07 68.02.05 57,50 1,50| 59,00 Asistenta sociala in caz de inva 08 68.02.05.02 57,50 1,50] 59,00 Asistenta sociala pentru familie si copi 09 68.02.06 8.146,65 0,00 6.146,65 Crese 10 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 111 58.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 12 68.02.15.01 245,60 0,00 245,60 Cantine de ajutor social 113 68.02.15.02 3.198,35 0,00 3.198,35| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 14 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 15 59.02 115.675,73 9.961,86 125.637,59| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 116 70.02 113.371,54 10.021,86 CHELTUIELI CURENTE 17 01 81.633,05 10.195,76 91.828,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 118 51 1.250,14 0,00 1.250,14) Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 56 80.382,91 10.195,76 90.578,67| CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 31.738,49 -173,90 31.564,59) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 31.738,49 -173,90 31.564,55 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 poI yeqoide wes6oid Euonul Jeoynoes Weiboly Din total capitol Locuinte 122 70.02.03 18.748,22 10.121,38 28.869,58| Dezvoltarea sistemului de locuinte 123 70.02.03.01 18.748,22 10.121,38 28.869,58 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 24 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 25 70.02.05 2.467,88 0,00) 2.467,88| Alimentare cu apa 26 70.02.05.01 2.467,88 0,00| 2.467 88| Iluminat public si electrificari rurale 27 70.02.06 5.628,24 0,00) 5.628,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 28 70.02.07 0,00 0,00 0,001 or si dezvoltarii comunale Afte servicii in domeniul locuintei, servi 129 70.02.50 86.527,20 -99,50) 86.427,70 Protectia mediului 130 74.02 2.304,19 -60,00 2.244,19 CHELTUIELI CURENTE 31 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 132 58 1.188,19 0,00 1.188,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 70 1.116,00 -60,00 1.056,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 71 1.116,00 -60,00 1.058,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 1.116,00 -60,00 1.056,00 Salubritate 74.02.0501 1.116,00 -80,00 1.056,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00, Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 198.958,08 -15.517,40 183.440,68| Combustibili si energie 81.02 5.428,46 0,00 5.428,46| CHELTUIELI CURENTE 01 5.428,46 000| 5.428,46, Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 5.428,46 0,00| 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 84.02 193.528,62 -15,517,40 178.012,22 CHELTUIELI CURENTE 01 144.370,29 0,00 144.370,28 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 144.370,29 0,00 144.370,29 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR J0IEIIpUl po puei po ureifotj BJUBNEUI WeiBoid CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 49.159,33 -15.517,40 33.641,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 [71 49.159,33 -15.517,40 33.641,93 Din total capitol Transport rutier 150 [84.02.03 193.528,62 -15.517,40 178.012,22 Drumuri si poduri 151 [84.02.0301 43.626,70 -5.357,40 38.269,30 Transport în comun 152 (84.02.03.02 114.786,39 0,00 114.786,38 Strazi 153 |84.02.03.03 35.116,53 -10.160,00 24.556,53 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 154 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 [97.02 0,00 0,00 8,00 EXCEDENT 157 [98.02 0,00 0,00 0,00) DEFICIT 1 158 [99.02 18.064,91 0,00 18.084,91 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACECU Îi SEF SERVICI / / ATi U BUGET, / STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_nr.2_Program_dezvoltare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2014- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 INVESTITII Rectificare 4 cu amendament HCL 410/04.08.2014 pa mii lei Coniributie PCR TOTAL Asociatii Buget |, , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. LOCAL roprietari Subordon prop ate) 0 1 2 3 4 5 7 TOTAL GENERAL 114.838,82| 1.250,14) 3.116,33 877,28| 7.020,00| 102.575,07 LUCRARI ÎN CONTINUARE - A 23.604,23 4,78 2,83 0,90 0,00| 23.596,56 LUCRARI NOI -B 41.768,00| 1.245,36| 3.113,44 0,00[7.020,00| 30.389,20 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 49.466,59 0,00 0,00| 48.589,31 FATAL GENERI 1838.82 116, 102575.07 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Actiuni Externe 2.605,95 0,00 0,08 0,00 0,00 2.605,95 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.605,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605,95 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.505,95 9.00 0,00 0,00 0,00) 2.605,95 b. Dotări independente 1.955,95 0,00 0,00 000| 000| 1.955,95 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 000) 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.818,10 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.518,10 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,09 0,00 0,08 0,00 0,00 850,00 ua i Sistern infogeografic de administrare a PMT 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 150,00 0,00 0,00 0,90 0,08 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de | evidentă a populatiei 150,05 3,90 0,00 0,80 0,00 150,00 C. Dotări independente si alte investiţii 150,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente | 150,00 0,00 0,00 0,90 0,00 150,06 Dotări 150.00 0,00 0.00 000| 000| 150,00 Capitolul 61.02, Ordine publică şi 1.009,46 0,90 9,09 0,00 0,00 1.009,46 61.02.93.0rdine publică 1.009,46 9,900 9,00 0,00 9,00 1.009,46 61.02.03.04 Poliție locala 517,34 0,00 0,90 0,00 LA 517,34 C. Dotări independente şi alte investiții 617,34 0,00 0,00 0,00 0,00 617,34 h.Dotări independente | 617,34 0,00 0,00 0,00 0,00 617,34 e i Dotari 617,34 0,00 0,00 0,00j 0,00 617,34 61.02.05. Protecţie Civilă 392,12 0,90 9,00 2,00 0,90 392,12 C. Dotări independente şi alte investiții 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12 b. Dotări independente 392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 392,12, Dotări 392,12 0,00 0,00 0,00) 0,00 392,12) Capitolul 65.02 _invăţămâni 6.735,53 0,00 9,00 174,50 9,96 , Page 1

[ et SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst AM KRW LOCAL RONUA Subordon proprietari ate) 0 3 4 prescolar si primar | e : EROI 0,00 000. 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 0.00 0.00 000 000 A. Lucrări în continuare 0,00 9,00 0,00 0,00 Extindere Gradinita PP 26 277 43 000 0.00 0.00 000 B. Lucrări noi 400,06 9,00 09,00 0,00 0,00 Extindere Gradinita PP 33 300.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Extindere gradinita PP 22 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 61,00 0,00 0,00 0,00 5,00 b. Dotări independente 31,00 0,09 5,00 3,00 6,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotari gradinita PP 38 30.00 0.0 0.00 0,00 0,00 — c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0,00 0.00 0,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învățărnânit secundar. 5995,10|_ 0,00. 17450]. 000, 5.823,50 65.02.04.01 învățărnânt secundar inferior 1.047,84 0,00 0,00 0,09 0,00 1.047,84 Îc. Dotări independente şi alte investiţii 1.047,84 8,00 0,00 9,00 0,00 1.047,84 ib. Dotări independente 562,84 0,08 0,00 9,95 8,06 662,84 Dotari 662,84 0.00 0,00 000| 0.00 662,84 G. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385,00 9,00 0,90 0,00| 0,00 385,00 Expertiza+DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 — Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen. 16 140,00 0,00 0,00 000| 0,00 140,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0,90 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 9,00 „0,00 0,90 30,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport | Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00 0,00) 0,09 Page 2

RR SURSE Contributie PROPRII —_ TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AN KAN LOCAL roprietari Subordon ate) o 1 2 3 4 5 7 DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 4.950,26 0,90 0,00 174,50 0,06 4.775,76 - Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,09, 0,00 300,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009 4 g g 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 100.00 000 0.00 0.00 0.00 100.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.650,26 0,00 0,00 174,50 9,96 4.475,76 b. Dotări independente 3.982,46 0,00 000| 174,50 000| 3.807,96 Ţ Dotari 1.982,46 0,00 000| _17450| 000| 1.807,96 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000,00) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiltor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de invesţitii 667,80 9,00 0,00 _ 0,00 667,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2008 20,86 0,00 0,00 0,00 0,009 20,868 DALI + PT Reabilitare modernizarea, | dezvoltarea si echiparea Liceului JL. Calderon HCL 413/2009 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 1745 000 0.00 0.00 0.00 1745 SF+PT amenajare teren spart cu suprafață sintetică Lic.V.[opeş 10,00 0,00 0,00 000| 0.00 10,00 SF+PT reabilit acoperiş Lic. Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 10,00 0,00 0,00 0,00, 0,00] 10,00 PT+DALI reabilitare carp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,90 0,00 0,00 9,0 0,00 Page 3

i SURSE Contributie PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a Pa (ale inst i roprietari Subordon prop ate) 0 1 23 4 5 7 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. l.L.Caragiale nr.6 15,00 0,90 0,00 0,90 0,00 15,90 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati |-loeul Lenau str. Oituz 158,38 0,00 0.00 000| 0,00 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pi. Liceul S Molsil - P-ia Balcescu 15.00 0,00 000| 100| 0,00 15,00 Expertiza+ DALI+PT Lic. Moisil, corp str. Sh Doja 49,98 0,00 0,00 000| 0,00 49,98 Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3£ C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 000| 0,00 132,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire școală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 16.254,47 0,00 0,00| 547,78 9,00) _15.706,69 66.02.06 Spitale 15.974,47 0,00 6,00 547,78 0,00) 15.426,89 B. Lucrări noi 5.310,00 0,00 3,00 0,00 0,00 5.310,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HOL 591/2013 310,00 0,00 0,00 000| 000| 310,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 5.000.00 000 0.00 600 000 5.000.00 C, Dotări independente şi alte investiții - p 3 | 10.864,47 0,00 0,00| 547,78) 0,00) 10.116,69 b. Dotari independente 9.729,93 0,00 0,00| 547,78 0,00) 9.182,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 3.496,00 0,00 0,00| 261,50) 0,00, 3.234,50 DOTARI Spitalut Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.093,93 0,00 0,00) 226,28 0,00) 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Bali Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 0.00 30.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 5,00 09,00, 0,00 0,90 Page 4

PT SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. î 2014 de Stai Subordon AM KW LOCAL proprietari ate) 9 4 2 3 4 5 7 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 56,36 0,00 0,00 0,00 0,00 56,36 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrui Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, seciiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si | reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,00 0,00 0,90 33,18 SF/DALI+PT staţie epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta fa Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 165,00 0,00 0,00 000| 0,00 165.00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii elecirice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 000, 0.00 320,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 289,00 0,00 0,00 8,00 0,00 280,00 a Dotări independente şi alte investiții 280,00 0,00 0.00 0.00 0,90 280,00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 9,00 280,00 i ical Dolari aparatura medicala 280,00 0,00 0.0 000| 000, 280.00 Capitolul 87.02 Cultură, recreere şi religie 13.150,60 5,00 0,00 155,00 000| 12.295,50 S7.02.03.94 instituţii publice de spectacole şi concerte 1.317,80 0,00 0,00 155,80 9,00 1.182,85 B. Lucrări noi 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 7,80 Reabilitare imobil Sala Capital HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 2,00 0.00 0,00 000| 0.00 2,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.317,80 _0,00 0,00 185,00 0,08 1.162,80 b. Dotări independente 1.247,80 0,96 5,00 155,00 0,06 1.092,85 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00| 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 292,80 0,00 0,00 0,00| 0,00 292,80 Dotari Filarmonica 85,00 0,00 000| 85,00) 0,00 0.00) Page 5

FT E pa E EEE Cantributie DENUMIREA OBIECTIVULUI oa poeta Ma (ale inst. AR Ka LOCAL roprietari Subordon prop ate) 9 i 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 75,00 RU 9,00 08,60 0,00 70,08 SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul Serman 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 87.02.03.06 Casa de cultură 80,00 9,00 0,00 5,86 0,05 80,00 C. Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0.00 0,00 80,00 Dotări independente 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80,00 Dotări Casa de Cultura N 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 57.02.05.01 Sport 8.328,38 8,80 0,00 000) 000| 8.328,38 A. Lucrări în continuare 7.764,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.784,40 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL. 134/2013 6.737 90 0.00 000 000 000 673790 Reabilitare constructii instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026,50 000 000 0.00 0.00 1.025 50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 409,00 0,00 0,00 2,00 0,00 409,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 tocuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 SF+PT pentru patru bazine ce inot din cartiere 300,00 9,00 0,00 0,90 0,00 300,00 Dotări independente 183,98 3,06 5,00 0,90 0,00 163,98 Sistem contrai acces bazin inot Complex Bega 73,98 0,00 0,00| 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala Jude 90,00 0,00 0.00 000) 0.00 90.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.559,42| 0,06 3,00 0,00| 000| 2.659,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 6,00 0,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10.00 000 000 000 000 10.00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 B. Lucrări noi 1.900,00 9,00 0,00 3,00 9,00 1.900,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 1.000,00 0,00 0,00 0,00) 000| 1.000,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 400,00 0.09 0.00 000| 0,00 Page 6

aa A EEE i SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. ANI KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) o 1 2 3 4 5 7 C. Dotări independente şi alte investiții 740,53 0,00 0.00 0.00 9,00 740 63 b. Dotări independente 132,00 0,00 0,09 0,00 8,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 100.00 Achizitie aplicatie " Energy Management System” EMS 32,00 2.00 0.00 000| 0,00 32,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 508,63 0,06 0,06 3,00 0,00 608,63 SF+PT Impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier | (Central) 82,85 0.00 0,00 000| 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelar Timisoara 37 20 0.00 000 0.00 000 3720 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civle) 90,00 0.00 0,00 000| 0,00 99,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 66.96 0.00 0,00 000| 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Crădina Zoologică 63,62 0,00 0,00 0,00) 0,00 63,62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Pistă skateboard 18,00 0,00 2,00 000| 0,00 18,00 67.02.50 Aite servicii in domeniile culturii recreerii si religiei 765,00 9,00 9,00 3,08 8,06 785,00 C. Dotări independente şi alte investiții 765,00 0,00 2,00 5,00 0,00 765,00 b. Dotări independente 765,00 0,00 0,00 0,00 5,00 765,00 Complex Sculptura! " Memorial ' 89" 785.00 0.00 09.00 000 0.00 765.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 399,15 000| 0,00 A 0,06 399,15 88.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 5,90 9,08 9,09 0,00 9,06 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 b. Dotări independente 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00 8,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 88.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7

pa TOTAL | Ascciatii| Buget PROPRII PROGR| BUGET A sociatii uge DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. ANI KV LOCAL NR Subordon proprietari ate) o 1 2 314 5 7 68.02.05.02 Asistenta sociala în caz de invaliditati 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 G. Dotări independente şi alte investiții 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 Dotări independente 53,00 0,00 9,00 0,00 0,00 53,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor | cu Handicap 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00/ c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investiții 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 33415). ;00 68.02.15.01 Ajutor sociai 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 |C Dotări independente şi alte investiții 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00) 245,60 b. Dotări independente 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 Dotări Direcţia de Asistență Socială Comunitară 245.60 0,00 0,00 000| 0,00 245,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 88,55 0,00 5,00 0,00 0,00 88,55 C Dotări independente şi alte investiţii 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38,55 Dotări independente 88,55 0,00 0,00 0.00 0,09 88,55 Dotari Cantina de Aj. Social 88,55 0.00 0.00 0,00 0,00 33.55 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 39.834,73| 1.250,14) 3.116,32 0,00| 7.020,90 204076) 70.02.03 Locuinţe 25.116,80| 1.250,14] 3.116,33 0,00| 7.020,00). 14.330,33 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 25.716,80| 1.250,14] 3.116,33 0,00) 7.020,00 14.330,33 A.Lucrări în continuare 7,87 478 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.83 2.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BI, 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 18.982,52| 1.245,36| 3.113,44 0,00|7.020,00| 7.603,72 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 4.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.488,00 Reabilitare cladiri istorice [n Municipiul Timisoara (KFW) 8.267,65 0,00 0,00 1.247,65), Î 1 Page 8 MA

rara arma rr tar RR SURSE Contributie PROPRII TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET E DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AVI KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 0 1 2 3 4 5 7 Reabilitare termică sir. Piatra Craiului, nr.1 1.112,47 222,49 556,24 0,00 0,00 333,74, Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 825,74 125,15 312,87 0,00 0,00 187,72 bilitare termică str. „nr.8 Reabilitare termică str. Stelelor, nr. 670.12 134,02 335.06 0.00 0.00 201,04 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 886,55 177,30 443,28 0,00 0,00 265,97 bilitare termică str. FI . Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 266,80 53,32 133,30 0.00 0.00 79,98 îlf te ică str. Dropiei nr. Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 992.00 198.40 496.00 2,00 0.00 297.60 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 710,10 142,02 355,05 0,00) 0,00 213,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 330,89 66,18 185,44 0,00 0,00 98,27 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 632,40 126,48 316,20 0.00 0,00 189,72 C. Dotări independente şi alte investiţii 6.726.61 0,90 0.00 0.00 0,00 6.726 61 b. Dotări independente 6.000,00 0,00 0,00 0,00| 000| 6.000,00 izitie imobile HCL 597/2i fochizitie imobile 013 8.000,00 0.00 0.00 000| 000| 6.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a por si a altor studii aferente 728,61 0,00 0,96 0,09 0,00) 12561 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte | municipiul Timisoara HCL 150/2012 396,87 0,00 0,00 0,90 0,00 595,87 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( peniru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara) 496 0.00 000 0.00 0.00 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 000 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0.00 3.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări | hidrotehnice 2.487,88 9,96 0,00 8,06 9,00 2.467,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.467,88 2,06 0,06 8,00 9,90 2.467,88 A. Lucrări în continuare 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie petit HCL 467/2010 1.046,52 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.046,52 întregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara eti, HCL 466/2010 845,86 0,00 0,00 0,00 0,00 845,86 B. Lucrări noi |___499,08 0,00 0,00 000| 0,00 490,50 PT + Execuţie fântână ornamentală sir. Aştrilor HCL 201/2014 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Page 9

pr i nt ERIE III ra [recreat Contributle PRO TOTAL Asociatii Buget PROGR, BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL roprietari Subordon proprie ate) a 1 2 3 4 5 1 G. Dotări independente şi alte investiții 85,50 0,00 0,00 0,00 0,90 85,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiitor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85,50 0,00 0.00 0.00 0.00 85,50 SF- Executie Fântână ornamentală str. Aştrilor 5,50 0,00 0,00 0,90 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Extinderi retele apa -canal in municipiul Timişoara 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30.00 0.00 0,00 0.00) 0.00 30,00 70.02.06. luminat public şi electrificări E : rurale : : 5.628,24 0,90 9,90 0,00 8,00 5.528,24 A. Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,74 Extindere rețele iluminat public zona de nord, JHCL 139/2005 2.604,87 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,87 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 9,00 0,08 0,06 3,00 337,86 Studii şi proiecte 337,50 2,00 0,00 5,96 2,90 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337,50 000 0.00 0.00 0.00 337,501 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării : : comunale 6.021,81 9,06[ %,00[ 0,90 0,08 5.021,31 B. Lucrări noi 2.818,50 9,00 0,00 0,00 0,00) 2.818,50 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HOL 358/18.06.2013 2.500.00 0,00 0.00 000| 000| 2.500,00, Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HOL 31/2012 98,50 0,00 0.00 000, 0,00 98,50 Deviere canale de desecare zona Parc ial Frei industrial Freidorf HCL 364/2014 220.00 0.00 0.00 0,00 0.00 220.00 C.Dotări independente şi alte investiții 3.203,31 0,00 0,00 0,09 0,00 220331 b. Dotări independente 110,00 5,09 0,08 0,00| 0,00 110,08| | Page 10

pa amr a rr Contributie PROPRII - TOTAL Asociatii Buget a înc | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AN KRW LOCAL 1 Subordon proprietari ate) 0 1 2. 3 4 | 8) TOTEM P-ta losefin 50,00 0,00 000| 000| 0.00 50,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istarice (monumente, ansambluri, situri, conform L.MI 422/2010) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiecilvelor de investitii 3.093,31 9,00 0,00 000| 000| 3.093,31 PUZ Director zona stadion 95,00 0,00 0,06 0,00 0,00 95,00 PUZ Piata 700 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PUZ Director zona de agrement vest 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect tehnic Chiasc Presa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regianal de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere peniru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0.00 0,00 0.00 0.00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 25,60 0,00 0,00 000| 0,00 25,60 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al orașului Timişoara (Cetate ll) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural National 500,00 0,09 0,00 000| 0,00 Page 11

E a [na m a Contributie PROBEI TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 0 1 2 3 4 5 7 PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,004 SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 52,00 0,90 0,00 0,00 0,00 52,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (FI) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Deviare canale de desecare zona Parc industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara | 73847 0,00 0,00 0,00 0,00 738,47 Capitolul 74.02 Protectia mediului 1.056,08 0,06 0,00[. 000| 6,00 1.058,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deseurilor 1.056,00 0,90 0,05 0,00 0,00 1.086,00 Dotări independente şi alte investiţii 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 Dotări independente 1.056,00 0,00 0,00 000| 000| 1.056,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.056,00 0,00 0,00 000) 000| 1.056,00 Capitolul 84.02 Transporturi 33.641,93 0,00 0,00 000) _0,00| 33.641,93 84.02.03 Transport rutier - .. 33.841,93 9,00 9,00 8,09 0,00[. 33.641,93 84.02.03.02 Transporțul în comun 11.843,40 0,00 9,00 0,06 0,00) 11.843,40 C. Dotări independente și alte investiţii 11.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00) _11.843,40 b.Dotări independente 11.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00; 11.282,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11.282,40 9,08 0,00 0,00 0,00 11.282,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 761440 0.00 0 00| 0.00 0.00 7814 m — | | | Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014 168,00 0.00 0.00) 2.00 0.00 168,00 Achizitie autobuze de capacitate mica 500,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 500,00) Reabilitare tramvaie 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00, 3.000,00 ă Page 12

SURSE Contributie PROPRII - TOTAL Asociatii Buget , PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon proprieta ate) 0 1 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 561,00 0,00 0,00 0,00 0,09 561,90 Studii si proiecte Primarie 385,00 0,00 0,00 0,00 9,00 365,00 SF(actualizare)tPT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 000| 0,00 5,00 SF(actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor siradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,90 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5,00 0,00 0,00 0,00 0,900 5,00 SF(actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanesiilor 200,00 0.00 0,00 000| 000| 200.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,00, Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 9,0 0,00 0,00 5,00 SF (actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelar stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5.00 0.00 0.00 0.00 000 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Studii si proiecte 198,00 0,09 0,00 0,00 0,00 196,90 SF+PT Amenajare alveole 186,00 0,96 0,00 0,00 0,00 Page 13

tra PRR SURSE Contribuie PROPRII e e TOTAL Asociatii Buget PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon propriei ate) | _ 0. TI 2 3 | 4 5 I SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5,00 + SF+PT Statie i î SPF+$S Statie întermadala Dambovita 5,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.080,87 0,00 2,00 0,00 0,00) 2.080,87 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,900 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, FCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 B. Lucrări noi 1.149,80 0,00 0,00 0,09 0,00 1.149,60 Pasaj JIUL HOL 580/2013 1.149,60 0,00 0,00 000| 000| 1.149,60 C. Dotări independente şi alte investiții 925,32 0,00 0,08 0,00 0,00 926,32 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 926,32 0,00 0,00 0,00 0,00 926,32 SF+PT Pasaj Jiu 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Popa Sapca 84,74 0,00 0.00 000| 0,00 84,74 Pasaj înferior Solventul 84,34 0,99 0,00 0,00 0,00 84,34; DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 68.50 000 0.00 0.00 0.00 88.50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 86.00 0.00 0.00 0.00 000 85.00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții 73.00 000 000 000 0.00 7300 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 Pasarelă Str. Gelu- str. | “| Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 SF+PT Construire Pod peste Bega 100,00 0,00 9.00 0,00 0.00 100,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie și reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 150,00 2,00 0,00 000| 000| 150,00 84.02.05.03 Străzi |_19.717,66 0,06 0,00 00| 000| 19.717,66 A Lucrări în continuare 8.347,87 0,00 5,00 000| 000| 8.347,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 385/2009 3768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.768.00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 673,23| 0,00 0,00 9,00 0,00 573,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea S E 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,98) Page 14

rc tra porta pm rr Contributie PROBEI TOTAL Asociatii Buget ; BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AM KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) 0 1 2 3 4 5 7 Amenajare anu! 1848 HCL40/2011 1545 0.00 0.00 0.00 0.00 15,15 c Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 2.113,58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.113,58 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011 | 772,93 0,00 0,00 0,00 0,00 772,93 B. Lucrări noi 10.417,38 0,00 0,00 000) 000| 10417,38 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 Amenajare sir. Chimistilor 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 2.879,12 0,00 0.00 000) 000| 2879.12 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 408,85 0,00 0,00 0,00 0,00 408,85 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.881,60 0.00 0.00 000| 000| 1.861,60 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 557,81 0.00 0.00 0,00| 0,00 857,81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 62/2009 1.110,00 0,00 0,00 000| 000| 1.110,00) Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Amenajate Inel IV, sector sir. Macin-str. Constructorilor si racord la sir, Demetriade l HCL 578/2013 1.000,00 0,00 0,00 000| 0,00) 1.000,00 S. Dotări independente şi alte investiții 952,41 0,00 2,00 6,00 0,00 952,41 — c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 95241) 0,00 0,00 0,00 2,00 952,41 Ata studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 209,00 e — mr pa SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00) 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Page 15

aaa na Contributie PROPEI TOTAL Asociatii Buget PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat (ale inst. AN KRW LOCAL roprietari Subordon prop ate) Q [1 2 3 4 5 7 SF+PT Parcari supraterane 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Modernizarea B-dului Regele de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita; ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a iar, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea clinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre tratuar si cladiri. 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fiiness, aerobic). 150,00 0.00 0,00 000| 0,00 150,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalut de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nard si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei, 50,00 2.00 2,00 000) 0.00 50,00 SF+PT str. Chimistilor 50,00 0,09 2,00 0.00) 0.00 50.00] Ţ SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr. Aurel j Păunescu - Podeanu 85.00 0.00 0,00 0 vol 85,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 60,91 * Suma comunicata de catre Directia Economica DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda HARACIC „1 Verificat, / SEF SERVI SIPL PFLRN Gabrielă BITA TA DIRECTOR DIRECȚIA i rio ri Page 16 Aurelia JUNE | Întocrnit, CONSILIER SERVICIUL Luminiţa Ă BA TOMA XI Ă brun

Atasament: Anexa_nr.2A_Proiecte.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC2014- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 4 cu amendament HCL, 410/04.08.2014 = PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE mii lei SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI pr proiect Buget de Contr. Proprie Buget A tanar Avans ai Buget EU Chelt Parteneri Contributie 2014 Stat i TVA | Avans pt & pentru -oprie IRENE iute lare proprie Cheltuieli Neeligibile Eligibil | derulare |Altc Surse derulare Eligibile | (inclusiv TVA) 0 PSESE 3 4 5 6 7 8 9 16 u TOTAL GENERALI 370.192,25) 302.673,09) 42.168,31| 194.225,69 17.037,94 1.373,02| 3.387,30 112.000,00 TOTAL GENERAL HI 370.192,26| 302.673,09| 42.168,31| 194.225,69| 6.120,87) 6.262,41| 4.654,66| 1.373,02| 3.387,30) 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332.219,18| 272.630,01j 37.630,56| 173.489,25| 4.704,44| 5.816,12| 4.654,66| 1.373,02 635,81) 58.216,15| 45.698,77| LUCRĂRI NOI -B 37.973,08| 30.043,08 4.537,35 20.736,44| 1.416,43 446,29 0,00 0,00| 2.751,49) 7.930,00 155,08 (Capitolul 65.02 Învățământ (05-02-04 învăţământ secundar. : 319,86 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 0,00 0,06 0.00 0,00 0,00. 000| 000|. 0.00 319,80 38,45 21327 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 77,80 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 24,80 24,80 2,86 18,70 3,24 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri [Lie Teoretic D. Obradovici Timisoara HCE |161/23.10.2012 33,00 33,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. Cheltuieli heltuieli derulare Eligibile Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+8+18 [2=3+4+5+6+7+9+| m 6 7 8 16 3 B. Lucrări noi 242,00 242,00 28,79 298,37 4,84 0,06 0.00 0.00 9,06 0,00 242,00 2 DU 2879 208,37 484 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 9,15 0,00 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 6.928,61 6.928,61] 357,10 5.865,66 0,15 0,00 0,00 0,06 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 0,15 0,00 0,00 9,00 Dezvoltarea unui sistem regional jtransfrontalier de Centre Medicale de |Excelenta pentru imbunatatirea (diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 6.526,83 844,87 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,66 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) 401,78 401,78 ra n ci n 341,51 0,00 0,00 8,04 9,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 279,45 41,43 221,65 16,37 0,00 9,06 5,00 0,00 0,00 9,06 67.02.03.04 Înstituții publice de spectacole şi concerte 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0.00 0,00 0,60 6.00 0,00 A. Lucrări în continuare 239,45 235,48 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL, (IPA) 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE ] Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Buget de Contr, Proprie Buget EU Chelt. | | | — Buget -tenart Avans et Parteneri Contributie centru + & P proprie derulare Avans pt. 2014 2014 Stat Cheltuieli |Neeligibile derulat Fligibile | (inclusiv TVA) 6 7 8 9 10 Lu Alte Surse. o 122+8+10 +4 3 4 aa n 67.02.05.03 Întreţinere grădini pareuri zone verzi, baze sportive și de agrement 40,00 40,00 9,06 30,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 6,00 0,06 [A Lucrări în continuare 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 9,00 9,00 0,96 0,00 0,00| O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 1245531) 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00f' 2.324,80 874,06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si leopii 7.284,09 620321 938,66 4.273,16 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 1.080,88 56,5 6 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53 270,90 611.40 9,06 0,00 1.080,88 3 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 48439 2.205,15 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 > Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL, 293/2011 2.152,49 2.152,49 301,05 1.370,48 34,11 41,64| 40521 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/201/POR 1.303,56 1.303,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 517,22 3.927,30 1 RI e ca n 697,53 17,36| _229,26| 206,19 0.00 0,00 0,00 0,00 2.549,72 0,00 0.00 0.00 0,00 000| 124392) 817,50 A. Lucrări în continuare 517122| 392730 560,08) 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 124392) 817,50| & < Ş > “a

SURSE DE FINANTARE Valoare proiect Buget de 2014 Stat TOTAL 2014 Buget EU Buget local Con! Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. ÎNeeligibile (inclusiv TVA) Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie | DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+8+10 2=3+41+5+6FT+IH+ m 6 10 în Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru idezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, siluat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 3.171,22 3.927,30 360,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124392) 817,501 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 136.933,42) 111.700,85| ' 14.011,59 54.065,84 4.133,09 1.369,94 1.373,02 2.798,59 10.02.03 Locuinte 10.172,78] 10.158,76|.. LO4491 4.188,20). 1413,46|. 146,29|. 2.826,60 0,00 1402 2.465,90 23.859,55| 22.495,20| "00|. 0,00, 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 10.172,78, _10.158,76 1.044,51 4.788,20 1.413,46 446,29 0,00 14,02 2.465,96 9,08 9,08 A.Lucrări în continuare 31,42 37,40 2,00 28,05 9,35 0.00 9,06 14,02 0,00 0,00| 0.00 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 51,42| 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.121,36 18.121,36 104451 4.760,15 1.404,11 446,29 0,00 0,06 2.465,90 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul EC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- dul C. Torontalului nr.13, Sc. A+B+C) 5.643,88) 5.643,88 ca — A so a, 2.612,08 530,91 334,81 0,00 0,00 1.592,70 0,00 0.00| Ț 0,00 0,00

p SURSE DE FINANTARE Credite IFC MU Valoare Buget local "a proiect Buget de Buget EU a i Parteneri Avans Contribulie 2014 Stai Cheltuieli ÎNe ilie TVA | Avans pt. & pentru proprie | Gad | Flieibil | derulare [Ale Sursej derulare Eligibile | (inclusiv TVA) â 7 8 9 10 u Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI PESTA 3 3 m Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.23A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr. 14, Sc A+B; B+ dul C. Martirilor 1989 nr.23; C, Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 873,20 111,48 0,00 873,20 0,00 10.02.50: Alte: servicii în domeniile locuințelor; serviciilor și dezvoltării comunale 126.760,64) 101.542,09|. 12.966.688] 59.277,64|. 2.719,63|. 973,65|. 2.826,60[,1.359,00|. 332,69 23.859,55| 22.495.20 EI anii Ţ A. Lucrări în continuare 126.760,64| 101.542,09| 12.966,68| 59.277,64| 2.719,63| 923,65) 2.826,60) 1.359,00| 332,69| 23.859,55| 22.495,20| Reabilitarea infrastructurii publice urbane a [ | malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 41.847,98 Reabilitare spatii publice din centrul istoric at Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 50.042,52 39,487,34 3.590,75 a Ş că în ci ca 4.642,95 21.136,49 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00; 9.311,77) 5.882,77 m A e Ga e 1,07 0,00 8,93 0,00 0,00| 10.555,18| 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor! | în Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2153462) 2.154,62 119,77 54561| 332,69| 50448| 319,38 000, 332,69 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 37 261,74 1.192,37) 1.454,11 272,18 697,97 0,00 0,00 0,00 0,00

| | SURSE DE FINANTARE 1 Credite IFC | Buget local Valoar — Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr, Proprie Partneri | AVERS |contriburie 2014 2014 St Buget EU Chelt. pentru - IE a Cheltuieli |Necligibite] VA, | Avanspt | & de proprie > Eligibil | derulare |Alte Surse| Bligil (inclusiv TVA) 6 7 8 9 16 n E EET 9 _ m Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 13.357,83 11.536,56 819,57 3.733,62 308,90 19,89 244,28 0,00 0,00 1.821,27 6.210,30 | Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere HCL 218/2012 9.595,23 7.423,90 977,65 4.450,67 0,22 74,40 1,86 0,00 0,00, 2.171,33) 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL, 408/13.12.2012 5.182,95| 3.940,79 554.25 ci 523,17 62,80 32,70 747,87) 1.242,14 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 37/2012 701,16 584,30 0,00 292,15 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0,00 ÎCapitolul 714.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 0,00 9,00| 1.188,19 0,00 0,98 9,00 0,00 0,00 0,06 14.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00| 1.188,19 0,06 0,60 0,00 0,96 0,00 8,06 A Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00; 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 1670547) 16.705,47 0,00 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,08 1127701 | 81.02.06 fnergie termică 16.705,47| _16.705,47 9,00 0.00 608,00| 4.621,57 198,89 0.00 9,00 0,00 11.27.01) A. Lucrări în continuare 16.705,47| _16.705,47 9,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0.09 0,00 0,00 11.277,81)

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de Contr. Proprie 2 014 2014 Stat Buget fat Avans a FIREA Buget EU Chef. Parteneri Contributie TVA | Avans pt. & pentru proprie derulare |Alte Surse derulare Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) 3 a) 4 5 5 7 8 9 0 it 0 1=2+8+10 Retehnologizarea sistemu centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47 0,00 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 0,00 0,00 9,00| 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01, 15542021, 25.681,00j 116.976,39 114,46 0,00| 1.009,73 0,00|' 588,71 39.961,80| 1104992 84.02.03 Transport rutier 195.382,01, 116.976,39|. 14,46 000|. 1.009,73 000|. 588,71]. 30.061,80| [1.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 144476,66| 10451486| 18417,02| 83.907,79 29,47 0,00 0.00 0,00) 588.71) 39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94) 84835,14| 14953,37| 68.139,87 21,99 9,00 9,06 800| 303,12) 32.031,80| 1.416,79 | Trafic management si supraveghere video (HCL, 98/14.09.2012 | 60.791,93| 43.506,93| 7.674,47) 3493735 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 17.285,00| 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 22.639,62| 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 9,00 0,00 0,00 a că > ma 5.630,00 3707 Reabițitare linii de tramvai si modernizi trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 JAdressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87,98 87,98 0.00 65,99 21,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o o B. Lucrări noi 271.689,72| _19.679,72| 3.463,65) _15.767,92 7,48 0,00 0.00 000| _285,59| 7.930,00 135,0 | 3334741) 24230,61 4.276,70 19.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 9.116,80 484,61 |

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local TOTAL Contr. Proprie a Avans II 2014 proiect Buget de Bugel EU Cheii Parteneri Coniributie 2014 Stat e RI TVA Avans pi. & pentru proprie Cheltuieli Eligibil | derulare |Alte Surse deru Eligibile | (inclusiv TVA) Buget 0 12248410 3 4 5 6 7 3 9 16 1 indere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 27.609,72| 19.079,72 3.463,65 15.767,92 7,48 0,00 0,00 0,00) 285,59, 7.930,00 153,08 [84.02.0501 Drumuri si poduri 45.666,48| 45.666,48 6516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,06 6,00 900| 2.478,05 [A. Lucrări în continuare 45.666,48| 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00| 9.478,05 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa 1 HCL3536/2011 184.02.03.93 Străzi 45.666,48| 45.666,48 6.516,86) 29.667,39 „33 0,00 3,83 0,00 0,90 0,00 2478.05) A. Lucrări în continuare 23887, 5.238,87 747,12 3401,21 84,66 0,00| 1.005,88 2,00 0,00 0,00 a Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 5.238,87 5.238,87 741,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 6,00| 0,00 5.238,87 3.238,87 747,12 3.401,21 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONO ÎNCĂ Smaranda HN Verificat, SEF SERVICIUL cl FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ” DIRECTOR DIRECȚIA DEZV („TARE CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ sii NAȚIONALĂ „Luminița TOMA =, Întocmit, |

Atasament: Anexa_3_Buget_venituri_proprii.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE ÎNTEGRAL SAU PARTIAL DÎN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 10)eDIpul poD Le yeqoide uie16oiq z a! d SA ejuonyul Ss n SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 297.789,63 -6.013,73 291.775,90 1. VENITURI CURENTE 00.02 287.742,94 6.213,73 281.529,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 287.742,94 -6.213,73 281.529,21 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,900 1.529,68 Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 0,00 1.529,86 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,68 0,00 691,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00 i 8,08 Alte venituri din proprietate — | N m TOO O 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII a 00.09 286.213,28 -6.213,73 279.999,55 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 281.018,70 -6.339,73 1 274.878,97 Taxe si alte venituri în invatamant 33.10.05 1.905,03 0,00 1.905,03 Venituri din prestari de servi N — 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine ma 33.10.14 21.651,19 0,00 21.651,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa ANI — 33.10.16 0,20! 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive n 33.10.18 808,60 0,00 808,60 Venituri din cercetare wo = 33.10.20 298,00| 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanaiate n 33.10.21 210.179,21| -6.339,73 203.839,48| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat mo 33.10.30 30.52000| 0,00 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 19 33.10.31 5.268,00 0,00 5.268,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 8.149,47) 0,00 8.149,47 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 20.00) 0,00 20,00| Diverse venituri 23 36.10 5.127,18) 0,06 5.127,18 Pag. 1/11

DENUMIREA INDICATORILOR POD puei po3 EJUen ul yeqosde venituri 24 38.10.50 5.127,18 5.127,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 47,40 173,40 Donatii si sponsorizari 26 |37.10.01 7,40 133,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 27 |37.1003 -2.303,66 -2.429,68 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 |37.10.04 2.303,66 2.429,66| Alte transferuri voluntare 29 (37.10.50 40,00 40,00 li. VENITURI DIN CAPITAL 30 (00.10 85,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 |38.10 85,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiitor publice 32 [39.10.01 85,00 85,00 IV. SUBVENTII 33 [00.12 8.261,85 8.461,85 Subventii de la alte administra 34 [43.10 3.261,85 8.461,85 Subventii pentru institutii publice 35 [43.10.09 25,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 36 |43.10.10 432,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 37 43.10.14 6.404,71 8.604,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 38 |43.10.19 1.400,14 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 39 |45.10 1.699,84 1.699,84 Fondul European de Dezvoltare regionala 40 45.10.01 1.699,84 1.698,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 41 |45.10.01.01 1.899,84 1.699,84 TOTAL CHELTUIELI 42 297.789,63 -6.013,73) 291.775,%i CHELTUIELI CURENTE 43 01 286.336,06 -6.339,73| 273.996,33 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 44 |10 110.965,07 -0,02| 110.965,05 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 45 |20 174.727,06 -8.339,71 168.387,35 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 [56 | 439.78, 0,00 j 439,78 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 [57 20,00| 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 48 |59 184,15 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 11,453,57 328,00 Pag.2/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 Joyeolput po yeqosde we1Bo1d ureiBoid TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 11.453,57 326,00 11.778,57 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 54.10 5.068,00 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 01 4.918,00 0.00] 4.918,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.585,00 0,00| 2.585,00 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 20 2.333,00 0,00 2.333,00 3 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 58 54.10.10 5.068,00 0,00 5.068,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 59 64.10 291.471,49 6.013,73 285.457,76 Invatamant 50 65.10 26.643,92 0,01 26.643,91 CHELTUIELI CURENTE 61 01 26.469,42 -0,01 26.469,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 62 10 2.000,58 -0,02 2.000,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 863 20 24.407,19 0,01 24.407,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 56 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 20,00| 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66 59 3,85) 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 174,50 0,00 174,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 68 71 174,50 0,00 174,50 Din total capitol invatamant prescolar si primar 69 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 invatamant prescolar 70 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 învatamant primar 71 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 invatamant secundar 72 65.10.04 8.244,22 -0,01 8.244, invatamant secundar inferior 73 65.10.04.01 1.131,78 BOT, 1.131,78 invatamant secundar superior TA 65.10.04.02 6.834,33 0,00 5.834,33 invatamant profesional 75 85.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 76 85.10.05 603,59 0,00 603,58 Pag.3/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joțeolpul pod m | | | j d Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 3.336,08 3.536,08| internate si cantine pentru elevi 78 65.10.11.03 3.336,08 3.336,08, Sanatate 79 66.10 261.845,57 -8.013,72 255.831,85| 80 01 252.121,84 -6.339,72 245.781,92| CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 105.864,49 0,00 105.864,49 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 82 20 145.574,87 -8.339,72 139.235,15 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83 56 401,78 0,00 401,78 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 84 59 180,50 0,00 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 9.723,93 326,00 10.049,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 9.723,93 326,00 10.049,93 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 87 66.10.06 261.845,57 8.013,72 255.831,85 Spitale generale 88 66.10.06.01 261.845,57 -8.013,72 255.831,85 Cultura, recreere si religie 39 87.10 2.495,00 0,00 2.495,00 CHELTUIELI CURENTE 90 01 2.340,00 0,00 2.340,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 92 20 1.925,00 0,00 1.825,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 155,00 0,00 155,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 94 7i 155,00 0,00 155,00 Din total capitol Servicii culturale 95 87.10.03 2.495,00 0,00 2.495,00 institutii publice de spectacole si concerte 96 67.10.03.04 1.645,00 0,00 1.645,00 Case de cultura 97 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 98 68.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 99 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 100 20 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag.4/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD ure16o1d ejuonyuj Je2da1 WeIBOId b Asistenta acordata persoanelor in varsta 102 68.10.04 487,00 0,00 487,09 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 103 68.10.05 0,00) 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 104 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 105 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 106 59.10 1.250,14, 0,06 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 107 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 108 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 70 1.250,14 0,00 1,250,14| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 71 1.250,14 0,00 N 1.250,14 1 Din total capitol Locuinte 111 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14| Dezvoltarea sistemului de locuinte 112 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 113 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 114 97.10 0,00 0,00 0,00| EXCEDENT 115 98.10 0,0 0,00 0,00| DEFICIT 116 99.10 0,00 0,00 0,00) SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 285.896,28 -6.339,73 | 279.556,55 TOTAL VENITURI 00.01 285.896,28 6.339,73 I. VENITURI CURENTE 00.02 285.439,28 -6.339,73 215 055.55| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 285.439,28 -6.339,73 279.099,55| Ci, VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,68) Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 09,08 1.529,66, Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,66 0,00 691,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.08 283.909,62 -6.339,73 277.569,83 Venitu si alte activitati din prestari de servi = | Numit o|vo|-oioI? 33.10 281.018,70 -6.339,73) 274.678,97 Pag.5/11

DENUMIREA INDICATORILOR | | puei pod POD Jeqosde wueIBoid Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 1.905,03] 0,00 1.905.03| Venituri din prestari de servicii 13 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 33.10.14 21.651,19| 0,00 21.651,18 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacale scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.10.18 808,60 0,00 808,60 Venituri din cercetare 17 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 33.10.21 210.179,21 -6.339,73) 203.839,48| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 30.520,00 00| 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 33.10.31 5.268,00 000| | 5.288,00 i alte activitati Alte venituri din prestari de servi: 21 33.10.50 8.149,47 0,00) 8.149,47) Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 20,00 0,00) 20,0 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 20,00 0,00| 20,00 Diverse venituri 24 36.10 5.127,18 0,00 5.127,18 Alte venituri 25 36.10.50 5.127,18 0,00 5.127,18, Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.19 -2.256,26 0,00 -2.256,26 Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 7,40 126,00 133,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiu proprit si subventii de dezvoltare a bugetului de venituri 28 37.10.03 -2.303,66 -126,00 -2.429,66 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 40,00 0,00 40,00 IV. SUBVENTII 30 00.12 457,00 0,00 457,00 Subventii de la alte adm stra 31 43.10 457,00 0,00 457,00 Subventii pentru institutii publice 32 43.10.08 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santaiii 33 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 34 285.896,28 6.339,73 279.556,55 CHELTUIELI CURENTE 35 01 285.896,28 -6.339,73 279.556,55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 110.965,07| -0,02 110.965,05 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po yeqouide uresBoq yeoyrpos TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 20 174.727,06 -6.339,71 168.387,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 57 20,00 0,00 20,00| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 39 59 184,15 0,00 184,15 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50.10 4.918,00 0,00 4.918,00, Alte servicii publice generale 41 54.10 4.918,00 3,00 4.318,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 54.10.10 4.918,00 0,00 4.918,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 64.10 280.978,28 -6.339,73 274.638,55 invatamant 47 65.10 26.431,42 -0,01 26.431,41 CHELTUIELI CURENTE 48 Of 28.431,42 -0,01 28.431 41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 49 10 2.000,58 -0,02 2.000,56 TITLUL If BUNURI Si SERVICII 50 20 24,407,19 0,01 24.407,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 52 59 3,65 0,00 3,65 Din tatal capitol Invatamant prescolar si primar 53 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Invatamant prescolar 54 85.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 invatamant primar 55 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 Invatamant secundar 56 65.10.04 8.031,72 -0,01 8.031,71 Invatamant secundar inferior 57 65.10.04.01 1.131,79 -0,01 1.131,78 Invatamant secundar superior 58 65.10.04.02 5.621,83 0,00 6.621,83 Invatamant profesional 59 85.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant posiliceal 60 65.10.05 603,59 0,00 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 61 85.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 62 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 53 |86-10 251.719,86 -6.339,72 245.380,14 Pag.7/11

DENUMIREA INDICATORILOR po3 puei po3 yeqoide ure1601d | , CHELTUIELI CURENTE 64 |01 251.719,86 -6.339,72| 245.380,14| TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 65 110 105.964,49 0,00) 105.964,49, TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 65 |20 145.574,87 -6.339,72| 139.235,15, Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 68 |66.10.06 251.719,86 -6.339,72 245.380,14, Spitale generale 69 |66.10.06.01 251.719,86 -8.339,72 245.380,14| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 67 |59 180,50 0,00 180,50, | | Cultura, recreere si religie 70 [67.10 2.340,00 0,00 2.340,00) CHELTUIELI CURENTE 71 |of 2.340,00 0,00 2.340,00, TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 72 110 415,00 0,00 415,00) TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 73 20 1.925,00 0,00 1.925,00 Din total capitol | culturale 74 (67.10.03 2.340,00 0,00) 2.340,00) institutii publice de spectacole si concerte 75 67.10.03.04 1.490,00 0,00 1.490,00) Case de cultura 76 |67.10.03.08 850,00 0,00 850,00) Asigurari si asistenta sociala 77 68.10 487,00 0.00) 437,00) CHELTUIELI CURENTE 78 [01 487,00 0,00| 487,00 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 79 20 487,00 0,00| 487,00| Din total capitol | | Asistenta acordata persoanelor in varsta 80 [68.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invalidi 81 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 82 |68.10.05.02 | 0,00 0,00 0,00| Asistenta sociala pentru familie si copii 83 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 84 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 85 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 86 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 87 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 | 11.893,35 326,00 12.219,35 i 1 Pag. 8/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod Joyeoipu! po) yeqoide uresfoid ejuongul Jeopmost ueIBOid TOTAL VENITURI 00.01 m 11.893,35 326,00 12.218,35 i. VENITURI CURENTE 00.02 2.303,65 126,00 2.429,58 G. VENITURI NEFISCALE 00.07 2.303,66 128,00 2.429,68| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 2.303,66 126,00 2.429,85 Transferuri voluntare, altele decat subventi 37.10 2.303,86 126,00 2.429,66 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.303,66 126,00 2.429,86 HI. VENITURI DIN CAPITAL || o 00.10 35,00 0,00] 85,00) Venituri din valorificarea unor bunuri 38.10 85,00 0,00 85,00| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiitor publice 10 39.10.01 85,00 0,00) 85,0 iV. SUBVENTII 11 00.12 7.804,85 200,00| 8.004,85 Subventii de la alte administra 12 43.10 7.804,85 200,00| 8.004,85 Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 13 43.10.14 8.404,71 Ţ 200,00) i Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 14 43.10.19 1.400,14 0,00| Sume FEN postaderare in contui platilor efectuate 15 45.10 1.699,84 0,00; Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 1.693,84 0,00) Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 1.699,84 0,00 TOTAL CHELTUIELI 18 11.893,35 326,00) CHELTUIELI CURENTE 19 01 439,78 0,00) tlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 439,78 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 11.453,57 326,00 11.779,57| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 11.453,57 326,00 11.779,57| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 23 50.10 150,00 0,00 150,00, Alte servicii publice generale 24 54.10 150,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 25 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 150,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 150,00 0,00 Din total capitol Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 28 54.10.10 150,00 0,00| Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei 103eDIPUI po yeqosde weifo1y r— WBIBOId Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 10.493,21 326,00 10.819,21 Invatamant 30 85.10 212,50 0,00 212,50 CHELTUIELI CURENTE 31 01 38,00 0,00 38,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 38,00 0,00 | 38,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 174,50 0,00 174,50) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 71 174,50 0,00 174,50) Din total capitol invatamant prescolar si primar 35 85.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 36 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 37 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 38 65.10.04 212,50 0,00 212,50 invatamant secundar inferior 39 85.10.04.01 0,00 0,00 0,00| invatamant secundar superior 40 65.10.04.02 212,50 0,00 212,50 invatamant profesional 41 85.10.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 42 65.10.05 0,00) 0,00 0.00] Servicii auxiliare pentru educatie 43 65.10.11 0.00) 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 44 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00) Sanatate 45 66.10 10.125,71| 326,00 10.451,71 CHELTUIELI CURENTE 46 01 401,78 0,00 401,78 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 47 56 401,78 0,00 401,78 | [CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 5.723,93) 326,00 10.049,83 ITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 9.723,93 326,00 10.049,93 Din tota! capitol | | i Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 56.10.06 10.125,71 326,00 10.451,71| Spitale generale 51 66.10.06.01 10.125,71 326,00 10451.71) Cultura, recreere si religie 52 867.10 155,00 0,00 155,00 CHELTUIELI CURENTE 53 of 0,00 0,00; 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 155,00 0,00| 155,00 Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1oțeolpu! po3 yeqosde weiBo1d ejuongul te TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 155,00 0,00 155,00 Din total capitol Servicii culturale 56 67.10.03 155,00 0,00 155,00 instituiii publice de spectacole si concerte 57 67.10.03.04 155,00 0,00 155,00] Case de cultura 58 567.10.03.06 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 59 69.10 1.250,14 0,00 4.250,14) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 60 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14) CHELTUIELI CURENTE 61 01 0,00 0,00 0,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 64 70.10.03 1.250,14 0,00| 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 65 70.10.03.01 1.250,14 0,00) 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 66 96.10 0,00 000| 0,00 REZERVE 87 97.10 0,00 0,00) 9,08 EXCEBENT 58 98.10 0,00 0,00| 9,06 DEFICIT 69 99.10 0,00 0,00| 9,00 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA FARACICU | X V | Pag. 11/11 SEF SERVICIU BUGET, / NA STANCIU

Atasament: Anexa_4_Buget_credite.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE EXTERNE Anexa 2.38-1 Hotarârea IM, „oo... DENUMIREA INDICATORILOR po3 Joţeolpul pod yeqosde we1601d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 118.960,00 0,00 118.960,09| CHELTUIELI CURENTE 01 112.000,00 0,00 112.000,00, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 112.000,00 0,00 112.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.960,00, 0,00 6.960,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 6.960,00 0,00 6.960,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.356,52 0,00 3.356,52 Sanatate 66.06 157,68 0,00 157,66 CHELTUIELI CURENTE 01 157,66 0,00| 157,66, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE = ÎN DI TF ONB O) O 56 157,66 0,00! 157,66 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.06.06 187,66 0,00 157,85 Spitale generale 566.086.06.01 157,66) 0,00 157.66) Asigurari si asistenta sociala 68.06 3.198,86 0,00 3,198,86| CHELTUIELI CURENTE 01 3.198,86) 0,00 3.198,86 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0,00 198,86 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po9 10JeDIpUt pod yeqosde weiBoig weiboid CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala peniru familie si copii 17 68.06.06 1.137,44 0,00) 1.137,44 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 2.061,42 0,00| 2.081,42 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 2.061,42 0,00 2.061,42 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 53.314,75 0,00 53.314,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 53.314,7 3,00 53.314,75 CHELTUIELI CURENTE 22 [a 46.354,75| 5,00 46.354,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 4535475 0,00 46.354,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 6.960,00| 0,00 6.960,00 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 6.960,00| 0,00 5.960,00) Din total capitol _, sI Locuinte 26 70.06.03 6.960,00) 0,00 5.5600 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 6.960,00) 0,00 6.960,00| ] r si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 28 70.06.50 1635475] 0,00 46.354,75| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 62.288,73 0,00 62.288,73| Combusti si energie 30 81.06 11.277,01| 0,00 1127701] CHELTUIELI CURENTE 31 01 1127701) 0,00 1127701, Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 11.277,0 | 0,00 112770 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00| 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.08.06 11277.01) 0,00 11.277, TI Transporturi 35 84.06 51.011,72 0,00 51.011 CHELTUIELI CURENTE 36 01 51.011,72 0,00 51.011, = Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 51.011,72 0,00 51.011,72 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei POS yeqosde uelfoid Jeoywo1 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 51.011,72 0,90 51011,72| Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 9.478,05 0,00 9.478,05, Transport în comun 41 84.06.03.02 41.533,67 0,00 41.533,67| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00| 0,00 0,06 REZERVE 43 97.06 0,00| 0,00 3,08 | EXCEDENT 44 98.06 0,00, 0,00 0,00| DEFICIT 45 99.06 118.960,00| 0,00 118.560,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 9,00 2,06 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,0a 2,05 REZERVE 97. 0,00 0,00 3,00 EXCEDENT 98, 0,00 9,00 0,00 DEFICIT — |N mt [19] o 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 118.960,00 0,00) 118.960,00 CHELTUIELI CURENTE 01 112.000,00 112.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE na 56 112.000,00 0,00| 0,00 112.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.960,00 0,00 8.960,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 6.960,00 0,00 5.960,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.356,52 0,00 3.356,52) Sanatate 66.08 157,86) 0,00 157,88 CHELTUIELI CURENTE o 01 157,66| 0.00| 157,66 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m» 56 157,66 0,00 15 6 p= S CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 S o o Pag. 3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10ţeDIpul pod wueiBo1q UE. 16014 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 157,66 0,00 157,66 Spitale generale 12 66.06.06.01 157,66 0,00 157,66 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 3.198,88 0,00 3.198,85 CHELTUIELI CURENTE 14 01 3.198,86 0,00 3.198,86 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 3.198,86 0,00 3.198,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 1.137,44) 0,00 1.137,44) Prevenirea excluderii sociale 18 88.06.15 2.061,42 0,00 2.061,42| Cantine de ajutor social 18 68.06.15.02 2.061,42 0,00 2.061,42, Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 53.314,75 0,00 53.314,75| Locuinte, servicii st dezvoltare publica 21 70.08 53.314,75 0,00 53.314,75i CHELTUIELI CURENTE 22 01 46.354,75 0,00 46.354,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 46.354,75 0,00 46.354.75| CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 6.960,00 0,00 5.980,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.960,00 0,00 6.960,00 [Din total capitol [Locuinte 26 70.06.03 6.960,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 6.960,00 0,00 6.960,00) 6.960,00| Alte servi n domeniul locuintei, servi 7 si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 46.354,75 0,00 46.354,75 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.08 52.288,73 0,00 62.288,73 Combustibili si energie 30 81.06 11.277,01 0,00 11.277,01, CHELTUIELI CURENTE 31 01 11.277,01 0,00 11.277,01) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 11.277.01 0,00 11.277,01 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JeDIpUI po ,eqosde CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din tatal capitol Energie termica 34 81.06.06 11.277,01 0,06 11.277,01 Transporturi 35 84.06 51.011,72 0,00 51.011,72 CHELTUIELI CURENTE 36 01 51.011,72 0,00 51.011,72 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 51.011,72 0,00 51.011,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00, 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 51.011,72 0,00 51.011,72 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 9.478,05 0,00 9.478,05 Transport în comun 41 84.06.03.02 41.533,87 0,00 41.533,67 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.05 0,00 0,00) 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 8,00 EXCEDENT 44 98.06 0,00 0,00 0,00| DEFICIT 45 99.06 118.960,00 0,00 118.960,09) PRIMAR, 7: DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU , | [ j Pag. 5/5 SEF SERVICIU BUGET, fa STELTANA-STANCIU 7 / / / i /

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT, DIRECȚIA ECONOMICĂ PRIMAR, SERVICIUL BUGET Nr. SC2014 — LII NE ROBU E REFERAT privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 Având în vedere: 1 Referatul cu nr. SC2014 — 19760 / 30.07.2014 a Directiei Comunicare, prin care se solicita rectificarea bugetului local la capitolul 51.02 „Autoritati executive” Titlul Il „Bunuri si servicii” cu suma de 56.600,00 lei, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 70.02.59, cu valoarea de 663.910,00 lei ; Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. SC2014 — 19489 / 28.07.2014, prin care se solicita rectificarea bugetului pe anul 2014 la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, Titlul II „Bunuri si servicii”, cu suma de 133.000,00 lei; Adresa nr. 11787 /29.07.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara de diminuare a bugetului pentru anul 2014 la Titlul IE „Bunuri si servicii”; redistribuire intre trimestre a sumei prevazute la titlul I- „Cheltuieli de personal”, respectiv suplimentare a sumei prevazute la titlul XI — „Active nefinanciare” cu valoare de 200.000,00 lei, la cap. 66.10.06.01 — „Spitale generale”; Adresa cu nr. 1407 / 23.07.2014 a Casei de Cultura prin care se solicita rectificarea bugetului cu suma de 930.000,00 lei la capitolul 67.02 „Asigurari si asistenta sociala” Titlul II „Bunuri si servicii”; Adresa Serviciului Financiar cu nr. 1037 / 16.06.2014 prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamanf”, titlul IX „Asistenta Sociala” cu suma de 750.000,08 lei; Referatul cu nr. SC2014 — 18344 / 24.072014 a Directiei Tehnice privind diminuarea sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi” cu valoareade 10.000.000,00 lei din sectiunea dezvoltare, respectiv suplimentarea in cadrul aceluiasi capitol, titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 7.000.000,00 lei — sectiunea de functionare; Adresa cu nr, SC2014 — 18344 / 15.07.2014 a Directiei Tehnice prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun”, titlul IV „Subventii” cu valoarea de 4.000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevazute la cap. 81.02 „Combustibili si energie”, titlul IV „Subventii” cu valoarea de 6.000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevazute la cap. 70.02.0501 „Alimentari cu apa” cu valoarea de 2.000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevazute la cap. 70.02.06 „Iluminat public” cu valoarea de 2.200.000,00 lei; respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” cu valoarea de 20.000,00 lei; Adresa SC2014 — 18544 / 16.07.2014 a Serviciului Juridic privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, tiltul II „Bunuri si servicii”,

cu valoarea de 100.000,00, respeciiv suplimentarea sumei prevazute la titlul X „Alte cheltuieli” cu valoarea de 1.200.000,00 lei; Referatul Directiei de Dezvoltare cu nr. SC2014 — 18014 / 20.07.2014 privind suplimentarea bugetului cu suma de 121.307,52 lei pentru achizitionare servicii internet; Adresa nr. 1874 / 28.05.2014 a Filarmonicii Timisoara privind suplimentarea fondurilor cu suma de 900.000,00 lei, la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv diminuarea sumei prevazute la titlul XI „Active nefinanciare”, cu valoarea de 500.000,00 lei; Adresa cu nr. 2165 / 09.072014 a Teatrului Maghiar Timisoara privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, fara suplimentarea acestuia; Adresa cu nr. SC2014 — 18000 / 10.07.2014 a Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind rectificarea de buget pe capitolele 65 — invatamant”, referitoare la suplimentarea cu suma de 1.000.000,00 lei, la titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv la cap.66 — „Sanatate” privind alocarea sumei de 700.009,00 lei la tilut II „Bunuri si servicii”; Referatul cu nr. SC2014 — 14430 / 19.06.2014 a Directiei de Mediu referitor la suplimentarea bugetului cu suma de 868.620,00, lei pe cap. Sl „Autoritati executive”, titlul 59.17 „Despagubiri civile”; Referatul cu nr. SC2014 — 17607 / 07.07.2014 a Directiei de Mediu referitor la redistribuirea intre articole, la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi” a sumei de 76.000,00 lei; Adresa cu nr. CM2014 — 1101 / 25.06.2014 a Compartimentului Administrativ referitoare la suplimentarea bugetului cu suma de 15.000,00 lei la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, titlul XI „Active nefinanciare”; respectiv diminuarea cu aceeasi suma la cap. 51.02; Adresa cu nr. SC2014 — 16478 / 26.06.2014 a Serviciului Resurse Umane privind suplimentarea bugetului cu suma de 300.000,00 lei, la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul II „Bunuri si servicii”; Adresa cu nr. 2383 / 16.07.2014 a Cantinei de Ajutor Social referitoare la suplimentarea bugetului cu suma de suma de 200.000,00 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. CM2014 — 929 / 28.05.2014 a Compartimentului Administrativ privind suplimentarea bugetului cu suma de 152.600,00 lei la cap. 51.02, titlul XI —active nefinanciare; Adresa cu nr. SC2014 — 12924 / 28.05.2014 a Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, privind suplimentarea bugetului — sectiunea dezvoltare si diminuarea sumei prevazute la cap. 70.02.50 cu suma de 1.500,00 lei; Adresa cu nr. 18560 / 17.07.2014 a Politiei Locale Timisoara privind alocarea sumei de 200.000,00 lei, la cap. 61.02 „Politia Locala”, titlul XI — „Active nefinanciare”, respectiv redistribuirea sumei de 97.840,00 lei de la cap. 68.02, titlul TX — Asistenta sociala, la cap. 61.02 — titlul II „Bunuri si servicii”; Adresa cu nr. SF2014 — 1518 / 28.05.2014 a Serviciului Financiar privind modificarea bugetului la cap. 65.02.03.01 „Invatamant prescolar” cu valoarea de 30.000,00 lei, titlul XI — active nefinanciare; Adresa cu nr. 4980 / 17.06.2014 a Teatrului German de Stat Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 200.000,00 lei, titlul ll — „ Bunuri si servicii”; Adresa cu nr. 626 / 25.06.2014 a Centrului de servicii sociale Pentru Voi privind rectificarea bugetara si realocarea sumelor urmatoare : 60.000,00 lei — cheltuieli cu bunuri si servicii; Adresa cu nr. IF2014 - 26590 / 03.07.2014 a Directiei Fiscale privind suplimentarea bugetului cu suma de 400.830,00 lei in cadrul cap. 51.02 — „Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv suplimentarea sumei

prevazute la sectiunea de dezvoltare, titlul XI „Active nefinanciare”, cu valoarea de 6.500,00 lei; - Adresa cu nr. SC2014 - 16904 / 01.07.2014 a Directiei Mediu privind redistribuirea intre articole a sumei de 70.000,00 lei prevazute la cap. 74 „Protectia Mediului”; - Adresa cu nr. CCM2014 - 56 / 02.07.2014 a Compartimentului Adminnistrativ referitoare la suplimentarea cheltuielilor cu suma de 700.000,00 lei la cap. 51.02, cu suma de 1.200.000,09 lei la cap. 70.02.50, cu suma de 180.000,00 lei la cap. 67.02 si cu suma de 600.000,00 lei la cap. 54.02; - Referatul cu nr. SC2014 — 17172 / 02.07.2014 a Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind redistribuirea intre articole a sumei de 80.000,00 lei, la cap. 67.02; - Adresa cu nr. SF2014 — 1765 / 20.06.2014 a Serviciului Financiar privind suplimentarea bugetului cu suma de 242.000,00 lei la cap. 65.02.04.02 „invatamant secundar superior”, pentru proiectul „ Dezvoltarea creativitatii..”; - Adresa cu nr. 10602/31.07.2014 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu privind introducerea in lista de investitii a donatiei in suma de 126.000 lei, la cap. 66,10.06.01 „Spitale generale”, titlul XI — „Active nefinanciare”. Analizand executia de casa la data de 28.07.2014, s-a constatat o incasare suplimentara a veniturilor, motiv pentru care s-au suplimentat veniturile bugetului local conform Anexei nr. 1. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.l si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea ta: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anu! 2014; - Anexa nr.2 — Bugetul centralizat al instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii; - Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014; - Anexa nr. 4 — Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă; - Anexa nr. 5 — Bugetul de credite externe, DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, SMARANDA HARACICU 1OAN COJOCARI ȘEF SERVICIU BUGET, SI JANA STANCIU 5 / / AVIZAT JURIDIC, 2 TV 8 J- - Cod FP 33-01, Ver. |