keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/27.02.2001 privind privind realizarea unei platforme de parcare de către S.C. NOVA TIM S.R.L., în municipiul Timişoara, Aleea Sportivilor nr.26

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 37/27.02.2001
privind privind realizarea unei platforme de parcare de către S.C. NOVA TIM S.R.L., în municipiul Timişoara, Aleea Sportivilor nr.26


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2001-2377/16.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

:


Art.1: Se aprobă realizarea unei platforme cu 14 locuri de parcare, în
municipiul Timişoara, Aleea Sportivilor nr.26, pe o suprafaţă de 588 mp.
Suprafaţa de teren afectată în acest scop este înscrisă în C.F. nr.41489 -
Timişoara cu nr. top. 27842/5/1, şi face parte din domeniul public al statului.
Odată cu realizarea platformei de parcare vor fi realizate şi căile de acces
la locurile de parcare şi la terenul proprietatea Societăţii Comerciale "NOVA
TIM" S.R.L.
Terenul afectat pentru aceste construcţii este şi rămâne în proprietatea
publică a statului, iar construcţiile, realizate conform prezentei hotărâri,
vor fi proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, făcând parte din
domeniul public al municipiului.
La finalizarea lucrărilor se va proceda la întocmirea procesului-verbal de
recepţie.

Art.2: Costurile aferente realizării platformei de parcare şi a căilor de
acces vor fi suportate în exclusivitate de către S.C. NOVA TIM S.R.L.
De asemenea, S.C. NOVA TIM S.R.L. va suporta şi costurile ocazionate de
întocmirea proiectului, a documentaţiei şi avizelor necesare în vederea
autorizării. Obţinerea Autorizaţiei de construcţie şi începerea lucrărilor se
va face în termen de 60 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.3: Plata tuturor costurilor aferente platformei de parcare şi a căilor de
acces menţionate la art.1 şi 2 se va face prin acordarea unui drept de
folosinţă gratuită S.C. NOVA TIM S.R.L. pentru un număr de 7 locuri de parcare.
Stabilirea perioadei pentru care s-a acordat dreptul de folosinţă gratuită, se
face în funcţie de valoarea totală a lucrărilor realizate şi taxei percepută
pentru ocuparea domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local nr.
104/2000.

Art.4: Realizarea platformei şi a căilor de acces se va face conform
documentaţiei întocmite de S.C. DRUM PROIECT S.R.L. , ţinîndu-se cont de
prevederile legale şi de Regulamentul local de urbanism, iar valoarea
lucrărilor va fi dovedită prin documente justificative.

Art.5: La sfârşitul perioadei de folosinţă gratuită, între Primăria
Municipiului Timişoara în calitate de proprietar şi S.C. NOVA TIM S.R.L. în
calitate de chiriaş se va încheia un contract de închiriere pentru un număr de
cel puţin 7 locuri de parcare, fără licitaţie publică, cu plata taxelor
stabilite conform actelor normative sau hotărârilor de consiliu local în
vigoare la acea dată.

Art.6: Realizarea lucrărilor prevăzute la art.1 se va face în baza unui
contract de execuţie lucrări, ale cărui clauze vor fi conforme cu prezenta
hotărâre.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei
Tehnice; - Direcţiei Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetăţeni; - Biroului Corp Control Primar; -
Biroului Relaţii Publice; - S.C. NOVA TIM S.R.L.; - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI