keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/18.12.2001 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 379/18.12.2001
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19868/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.316/2001 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în zona Ciarda Roşie;
Având în vedere art.7 din Normele metodologice cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor aprobate prin Hotărârea Guvernului 216/1999;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (g) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI