keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 375/18.12.2001 privind acordarea de abonamente cu 50% reducere la transportul în comun din municipiul Timişoara, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă în anul 2002

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 375/18.12.2001
privind acordarea de abonamente cu 50% reducere la transportul în comun din municipiul Timişoara, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă în anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-19853/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi( s) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: În anul 2002 se acordă reducere cu 50% a costului abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru fiecare donare efectivă, pe o perioadă de două luni, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI